Javni poziv za dodeljivanje inovacionih vaučera

Javni poziv je otvoren.

Javni poziv za dodeljivanje inovacionih vaučera

U skladu sa odredbama Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 129/2021) i odredbama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu („Službeni glasnik RS”, br.138/22) i Programa rasporeda i korišćenja sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama za 2023. godinu, koji je sastavni deo Zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj: 401-290/2023 od 19. januara 2023. godine

Fond za inovacionu delatnost

objavljuje

javni poziv za dodeljivanje inovacionih vaučera

Inovacioni vaučeri predstavljaju jednostavan finansijski podsticaj namenjen privrednim društvima za korišćenje usluga koje pružaju naučnoistraživačke organizacije. Razvoj novih proizvoda i usluga je u direktnoj vezi sa procesom inoviranja, a inovacioni vaučeri su način da se kroz direktan finansijski podsticaj omogući transfer znanja i podstakne stvaranje dugoročnih partnerstava između privrednih društava i naučnoistraživačkih organizacija.

Cilj inovacionih vaučera je da se privredna društva finansijski podstaknu na saradnju sa naučnoistraživačkim organizacijama u oblasti istraživanja i razvoja kako bi svoje proizvode učinili konkurentnim na tržištu.

Uslovi za učešće

Podobni korisnici inovacionih vaučera su mikro, mala i srednja privredna društva u većinskom privatnom vlasništvu (minimalno 51% privatnog vlasništva), registrovana u Srbiji u skladu sa trenutno važećim Zakonom o privrednim društvima.

Podobna privredna društva koja zadovoljavaju kriterijume mogu da se prijave za inovacione vaučere kako bi pokrila troškove usluga koje pružaju naučnoistraživačke organizacije koje spadaju u jednu od sledećih kategorija:

 • naučnoistraživačke organizacije iz javnog sektora registrovane u Srbiji (minimum 51% direktno ili indirektno u državnom vlasništvu);
 • naučnoistraživačke organizacije akreditovane od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija za naučno-istraživačku delatnost (uključujući i one u privatnom vlasništvu). Lista akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija je dostupna na: https://enauka.gov.rs/.

Uobičajeni pružaoci usluga su univerziteti, fakulteti, istraživački instituti, inovacioni centri i druge naučnoistraživačke organizacije u Srbiji koje spadaju u bilo koju od ove dve podobne kategorije.

Usluge koje se finansiraju

Inovacioni vaučeri mogu da se koriste za transfer naučnog, tehnološkog ili inovativnog znanja koje je novo za privredno društvo ili za rešavanje nekog tehničkog/tehnološkog problema koje privredno društvo odredi. Inovacioni vaučer se dodeljuje za sledeće usluge:

 • Razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda (u odnosu na funkcije i kvalitet), procesa ili usluga;
 • Dokaz koncepta;
 • Studija izvodljivosti;
 • Proizvodnja laboratorijskog prototipa;
 • Izrada demonstracionog prototipa;
 • Različiti vidovi ispitivanja (u laboratoriji, u pilot postrojenju);
 • Validacija tehnologije;
 • Validacija novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga;
 • Savetodavne usluge u vezi sa inovacionom delatnošću;
 • Razvoj i uvođenje posebnog softvera za proizvod ili proces (u okviru razvoja proizvoda);
 • Tehno-ekonomska analiza u vezi sa uslugom koja se pruža. Maksimum 20% vrednosti inovacionog vaučera može biti planirano u ove svrhe.
 • Specifična stručna obuka u vezi sa razvojem tehnološkog rešenja. Maksimum 20% vrednosti inovacionog vaučera može biti planirano u ove svrhe.

Specifični zadaci moraju biti detaljno opisani u finansijskoj ponudi.

Inovacioni vaučeri ne mogu biti korišćeni za sledeće usluge:

 • Izrada poslovnih planova i ekonomskih procena;
 • Prodajne aktivnosti;
 • Razvoj standardne internet prezentacije ili mobilnih aplikacija;
 • Aktivnosti istraživanja i analize tržišta;
 • Nekonsultantske usluge koje su već dostupne na tržištu (ISO standardizacija, tehnički atesti…);
 • Aktivnosti koje se već finansiraju u okviru nekog drugog programa ili od strane drugog privrednog društva;
 • Putovanja, konferencije ili kupovina opreme;
 • Usluge za koje pružalac usluge nije podoban (ne ispunjava gorepomenute kriterijume za pružaoca usluge za dodelu inovacionih vaučera).

Iznos finansiranja

Inovacionim vaučerom se pokriva 60% ukupnih troškova usluge koju pruža naučnoistraživačka organizacija, odnosno maksimalno do 800.000 dinara, ne uključujući porez na dodatu vrednost (PDV). Privredna društva su u obavezi da sufinansiraju preostali iznos ukupnih troškova usluga. Kako se trošak PDV-a  ne finansira inovacionim vaučerom  privredna društva su u obavezi da snose trošak  PDV-a na ukupne troškove usluga, kada je to primenjivo.

Jednom privrednom društvu može biti odobreno više inovacionih vaučera u ukupnom  maksimalnom iznosu do 2.400.000 dinara (uključujuće i prethodno iskorišćene inovacione vaučere).

Ukoliko je privredno društvo iskoristilo inovacione vaučere u maksimalnoj vrednosti do 2.400.000 dinara nije podobno da konkuriše.  

U slučaju da prijava za inovacioni vaučer bude odbijena, moguće je podneti novu prijavu.

Odobreni inovacioni vaučer mora biti iskorišćen u periodu od najviše šest meseci.

Podnošenje prijave

Da bi se prijavili za dobijanje inovacionog vaučera, privredno društvo najpre mora da registruju nalog na portalu Fonda dostupnog putem sajta Fonda.

Prijava za dobijanje inovacionog vaučera sastoji se iz tri dela:

 • Zahtev za uslugu naučnoistraživačke organizacije definisan od strane privrednog društva (podnosioca prijave) popunjava se direktno na portalu Fonda;
 • Finansijska ponuda naučnoistraživačke organizacije (pružaoca usluge) u skladu sa zahtevom za uslugu (postavlja se na portalu u PDF formatu);
 • Prihvatanje uslova Inovacionih vaučera (popunjava se direktno na portalu Fonda).

Finansijska ponuda mora da sadrži sledeće elemente:

 • Specifikaciju tehničkog problema za zahtevanu uslugu;
 • Naziv naučnoistraživačke organizacije i kontakt osobe odgovorne za zahtevanu uslugu;
 • Finansijsku ponudu za usluge sa izraženim PDV-om kao zasebnim troškom, ukoliko je naučnoistraživačka organizacija u sistemu PDV;
 • Troškove za pružanje usluge podeljene na 3 kategorije:
  • Troškovi ljudskih resursa pružalaca usluge, koja uključuju imena  angažovanih lica i vreme trajanja njihovog angažovanja (u relevantnom periodu pružanja usluge, osoba koja pruža uslugu može biti angažovana na većem broju inovacionih vaučera. Međutim, ukupan broj radnih dana konkretne osobe na svim vaučerima ne može biti veći od ukupnog broja radnih dana u posmatranom periodu izvršenja usluga. Na primer, ukoliko je posmatrani period za izvršenje usluge maksimalnih šest (6) meseci, ukupan broj radnih dana za koje je moguće angažovati jednu osobu je šest (6) meseci x dvadeset i dva (22) dana, a umanjen za broj neradnih dana (državnih praznika) za angažovanje na svim inovacionim vaučerima u tom periodu. Ako je maksimalni broj radnih dana prekoračen, Fond zadržava pravo da nakon razmatranja pristiglih prijava zatraži od naručioca usluge da obezbedi korigovanu finansijsku ponudu  od naučnoistraživačke organizacije);
  •  Troškovi potrošnog materijala;
  •  Troškovi vezani za korišćenje / iznajmljivanje opreme;
 • Datum završetka tražene usluge;
 • Važnost ponude (minimum 30 dana).

Finansijska ponuda mora biti potpisana od strane zvaničnog predstavnika naučnoistraživačke organizacije. Zahtev za uslugu se podnosi direktno na portal Fonda, dok se finansijska ponuda pružaoca usluge postavlja na portal Fonda kao zaseban dokument u PDF formatu.

Nakon registracije, popunjavanja zahteva za uslugu, postavljanja finansijske ponude i prihvatanja uslova sheme inovacionih vaučera, neophodno je i kliknuti opciju ''Pošalji'', kako bi prijava bila uspešno podneta.

Inovacioni vaučer može se dodeliti za sve oblasti nauke i tehnologije i za  sve privredne delatnosti.

Shema inovacionih vaučera je u skladu sa Strategijom pametne specijalizacije Republike Srbije za period od 2020. do 2027. godine, koja se fokusira na četiri prioritetne oblasti:

 • Hrana budućnosti;
 • Informacione i komunikacione tehnologije;
 • Mašine i proizvodni procesi budućnosti;
 • Kreativne industrije.

Minimum 70% dostupnog budžeta Fonda za pojedinačni javni poziv biće opredeljeno za dodelu inovaconih vaučera koji spadaju u gorepomenute oblasti, dok će preostalih maksimum 30% biti dodeljeno za sve ostale oblasti.

Dodela inovacionih vaučera će se odvijati po redosledu pristiglih prijava, počevši od dana objavljivanja javnog poziva, i to u roku od sedam radnih dana od dana dostavljanja prijave.

Prijavu za inovacione vaučere moguće je podneti počevši od 13. jula 2023. godine do utroška opredeljenih sredstava.

Ukupan iznos opredeljenih sredstava za ovaj javni poziv iznosi 120.000.000,00 dinara.

Nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu dostavljene u elektronskom obliku na portalu Fonda za inovacionu delatnost, odnosno prijave koje su dostavljene u štampanoj formi neće biti uzete u razmatranje.

Uslovi programa detaljno su opisani u Priručniku za inovacione vaučere

Molimo Vas da koristite sledeći link za prijavu: https://secure.inovacionifond.rs/Vouchers/

Sredstva za sprovođenje Programa inovacionih vaučera obezbeđena su iz budžeta Republike Srbije za 2023. godinu sa razdela Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

Fond za inovacionu delatnost

Veljka Dugoševića 54, sekcija B4, II sprat, 11000 Beograd (Naučno-tehnološki park „Beograd“)

Kontakt: ivauceri@inovacionifond.rs

---

U članu 6. Zakona o računovodstvu definisana su mikro, mala i srednja privredna društva. Zakonu se se može pristupiti ovde.