Inovacioni vaučeri

Inovacioni vaučeri predstavljaju jednostavan finansijski podsticaj koji omogućava malim i srednjim preduzećima da, koristeći usluge naučnoistraživačkog sektora, podignu nivo inovativnosti svojih proizvoda i postanu konkurentniji na tržištu.

Inovacioni vaučeri predstavljaju jednostavan finansijski mehanizam koji ima cilj da podstakne mala i srednja preduzeća da koriste usluge naučnoistraživačkog sektora kako bi podigla nivo inovativnosti svojih proizvoda i postala konkurentnija na tržištu. Na ovaj način se želi podstaći da mala i srednja preduzeća koriste usluge javnih naučno-istraživačkih organizacija kako bi poboljšali svoje proizvode, procese, veštine i usluge, i tako unaprede svoju ukupnu konkurentnost.

Mikro, mala i srednja preduzeća su pravna lica koja se razvrstavaju prema važećem zakonu kojim se reguliše oblast računovodstva i to na sledeći način:

U mikro pravna lica razvrstavaju se ona pravna lica koja ne prelaze dva od sledećih kriterijuma:

1) prosečan broj zaposlenih 10;

2) poslovni prihod 700.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti;

3) prosečna vrednost poslovne imovine (izračunata kao aritmetička sredina vrednosti na početku i na kraju poslovne godine) 350.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

Mala pravna lica su pravna lica koja prelaze dva kriterijuma koja se odnose na mikro pravna lica, ali ne prelaze dva od sledećih kriterijuma:

1) prosečan broj zaposlenih 50;

2) poslovni prihod 8.800.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti;

3) prosečna vrednost poslovne imovine (izračunata kao aritmetička sredina vrednosti na početku i na kraju poslovne godine) 4.400.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti. Srednja pravna lica su pravna lica koja prelaze dva kriterijuma koja se odnose na mala pravna lica, ali ne prelaze dva od sledećih kriterijuma:

1) prosečan broj zaposlenih 250;

2) poslovni prihod 35.000.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti;

3) prosečna vrednost poslovne imovine (izračunata kao aritmetička sredina vrednosti na početku i na kraju poslovne godine) 17.500.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

Mikro, mala i srednja preduzeća sa većinskim privatnim vlasništvom, osnovana u skladu sa trenutno važećim srpskim zakonom o privrednim društvima, registrovana u Agenciji za privredne registre i sa sedištem u Srbiji.

Licima koja su registrovana kao preduzetnici, prijavljivanje nije moguće. Podnosilac prijave za inovacioni vaučer mora biti isključivo privredno društvo osnovano u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije, koji predviđa četiri forme privrednog društva: ortačko društvo, komanditno društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo.

Pružaoci usluge mogu da budu javne naučno-istraživačke organizacije, kao na primer državni univerziteti, fakulteti, inovacioni centri i druge javnih ustanove za istraživanje i razvoj u Srbiji kao i sve ostale organizacije akreditovane za naučnoistraživačku delatnost u privatnom vlasništvu.

Da,  privredno društvo može da podnese više od jedne prijave za šemu inovacionih vaučera. Maksimalan iznos po jednom inovacionom vaučeru ne može biti više od RSD 800,000.

Privredno društvo - podnosilac prijave, može kroz Inovacioni vaučer da dobije maksimalni iznos koji u zbiru ne može premašiti 2.400.000 dinara.

Inovacioni vaučer može da se iskoristi za transfer naučnih, tehnoloških ili inovativnih usluga koje su nove za preduzeće ili za rešavanje tehničkog/tehnološkog problema koje preduzeće odredi kao potrebnu uslugu od strane javnih naučno-istraživačkih organizacija i to za:

 • Razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda (u odnosu na funkcije i kvalitet), procesa ili usluga;
 • Dokaz koncepta;
 • Studija izvodljivosti;
 • Proizvodnja laboratorijskog prototipa;
 • Izrada demonstracionog prototipa;
 • Različiti vidovi ispitivanja (u laboratoriji, u pilot postrojenju);
 • Validacija tehnologije;
 • Validacija novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga;
 • Savetodavne usluge u vezi sa inovacionom delatnošću;
 • Razvoj i uvođenje posebnog softvera za proizvod ili proces (u okviru razvoja);
 • Tehno-ekonomska analiza u vezi sa uslugom koja se pruža. Maksimum 20% vrednosti inovacionog vaučera može biti planirano u ove svrhe;
 • Specifična stručna obuka u vezi sa razvojem tehnološkog rešenja. Maksimum 20% vrednosti inovacionog vaučera može biti planirano u ove svrhe.

Inovacionu vaučeri se ne mogu da se koriste za finansiranje sledećih usluga:

 • Poslovni planovi i ekonomske procene;
 • Prodajne aktivnosti;
 • Razvoj standardne internet prezentacije ili standardnih mobilnih aplikacija;
 • Aktivnosti kao što su istraživanje i analiza tržišta;
 • Nekonsultantske usluge koje su već dostupne na tržištu (ISO standardizacija, tehnički atesti…);
 • Aktivnosti koje se već finansiraju u okviru nekog drugog programa ili od strane preduzeća/ustanove;
 • Putovanja, konferencije ili kupovina opreme.

Projekti iz svih oblasti nauke i tehnologije, uključujući društveno-humanističke nauke i umetnost.

Međutim, treba imati u vidu da će program inovacionih vaučera biti u skladu sa Strategijom pametne specijalizacije Republike Srbije koja se fokusira na četiri prioritetne oblasti:

• Hrana budućnosti;

• Informacione i komunikacione tehnologije;

• Mašine i proizvodni procesi budućnosti;

• Kreativne industrije.

Minimum 70% dostupnog budžeta Fonda za pojedinačni javni poziv biće opredeljeno za projekte koji spadaju u gorepomenute oblasti, dok će preostalih maksimum 30% biti dodeljeno projektima iz svih ostalih oblasti. Sve o Strategiji pametne specijalizacije u Srbiji možete pronaći na sledećem linku: https://pametnaspecijalizacija.mpn.gov.rs/.

Da bi se prijavilo za inovacione vaučere, preduzeće mora da se registruje na portalu Fonda (dostupan preko http://www.inovacionifond.rs/Vouchers i da popuni prijavni formular, koji sadrži osnovne podatke o preduzeću (npr. poreski identifikacioni broj, pravna forma preduzeća, adresa sedišta preduzeća i podaci o kontakt osobi). Zahtev za registraciju odobravaju zaposleni Fonda nakon obavljene preliminarne analize podataka dostavljenih u zahtevu za registraciju naloga (matični i poreski broj, osnovne informacije o privrednom društvu i podaci o osobi za kontakt). Privredna društva koja su već kreirala naloge na portalu Fonda u okviru svojih prijava za Program ranog razvoja, Program sufinansiranja inovacija ili Program saradnje nauke i privrede mogu da se prijave koristeći svoja postojeća korisnička imena i lozinke.

Nakon registracije, podnosilac prijave može da se prijavi na portal i podnese prijavu za inovacioni vaučer, koja se sastoji iz tri dela:

 1. prijava za inovacioni vaučer u kojoj se opisuju uslovi i odredbe (popunjava se na portalu Fonda);
 2. zahtev za uslugu definisan od strane podnosioca prijave (popunjava se na portalu Fonda), i
 3. finansijska ponuda pružaoca usluge (javna naučno-istraživačka organizacija) u cilju rešavanja problema definisanog u zahtevu za uslugu (u PDF formatu).

Da bi prijava bila razmotrena, mora da bude potpuna i poslata elektronski preko portala Fonda.

Prijava se podnosi na srpskom jeziku.

Ne. Sva dokumentacija u vezi sa Prijavom mora biti podneta u elektronskoj formi kroz portal Fonda.

Nakon što se podnesu prijave za inovacioni vaučer, Fond pristupa formalnoj proveri pristigle prijave. Ova provera podrazumeva sledeće:

 • ispunjenosti formalnih zahteva za podnosioce prijava;
 • ispunjenosti kriterijuma koji se odnose na usluge i pružaoce usluga;
 • ispravnost finansijske ponude.

Ako su ovi kriterijumi ispunjeni, Fond će odobriti inovacioni vaučer i podnosiocu prijave (MSP) poslati ponudu ugovora. Odobravanje vaučera obavlja se unutar Fonda od strane dvoje zaposlenih, a konačnu odluku o odobravanju donosi direktor Fonda. Fond donosi odluku i obaveštava podnosioca prijave u roku od sedam radnih dana od dana dostavljanja prijave za inovacioni vaučer.

Ako bilo koji od napred navedenih zahteva ne bude ispunjen, prijava će biti odbijena kao neblagovremena, nepotpuna ili neprihvatljiva, ili na osnovu nekog drugog razloga za odbijanje.

Odgovor o podnetoj prijavi se može očekivati u roku od sedam dana od dana dostavljanja prijave.

Da, preduzeće koji ispunjava formalne uslove a kome nije odobren inovacioni vaučer ima pravo da se ponovo prijavi. Međutim, preduzeće može ponovo dostaviti istu prijavu samo jednom.

Potpisivanje ovog ugovora neće biti razmatrano od strane Fonda, ali je to načelna preporuka obema stranama.

Nije moguće u okviru postojećeg vaučera. Ukoliko preduzeće promeni pružaoca usluge neophodno je da raskine postojeći ugovor sa Fondom (ukoliko je ugovor potpisan) i da podnese novu prijavu.

Odnos između preduzeća korisnika inovacionog vaučera i pružaoca usluge je definisan ugovorom između njih samih. Fond nije potpisnik ovog ugovora i rešavanje potencijalnih sporova nije u nadležnosti Fonda.

Maksimalni iznos koji će se odobravati po inovacionom vaučeru je do 800.000 dinara, pri čemu se inovacionim vaučerom pokriva do 60% ukupnih troškova usluge (ne uključujući porez na dodatu vrednost).

Kada preduzeće verifikuje i potvrdi da je usluga za koju je odobren inovacioni vaučer pružena, što čini dostavljanjem potvrde o prihvatanju izvršene usluge na portal, Fond vrši uplatu direktno na bankovni račun naučno-istraživačke organizacije.

Da bi plaćanje bilo izvršeno, potrebno je da naučno-istraživačka organizacija:

 • izda fakturu koja sadrži pun iznos usluge, uključujući i pun iznos PDV-a koji naplaćuje od privrednog društva i da u račun unese napomenu da odgovarajući procenat (maksimalno 80%) cene usluge bez PDV-a (maksimalno 800.000 dinara) plaća Fond, po osnovu Ugovora o dodeli i korišćenju inovacionog vaučera, i
 • uputi zahtev Fondu za plaćanje (u vidu obrasca Zahtev za isplatu odobrenih sredstava).

Osim toga, preduzeće je u obavezi da na račun naučno-istraživačke organizacije plati preostali iznos cene za uslugu koju mu je pružana, uključujući i celokupan iznos obračunatog PDV-a izraženog na računu, kao i da preko elektronskog portala Fonda dostavi dokaz o izvršenom plaćanju.

Avansno plaćanje nije dozvoljeno, osim za deo koji sufinansira podnosilac prijave. Učešće podnosioca prijave iznosi minimalno 40% od ukupne vrednosti projekta bez poreza na dodatu vrednost.

U tom slučaju vaučer prestaje da važi a sa njim i sve obaveze koje je Fond preuzeo na sebe u tom smislu.

Ne. Ni u kom slučaju Fond ne preuzimaju vlasništvo nad postojećom ili budućom intelektulanom svojinom korisnika inovacionog vaučera.

Raspolaganje pravima intelektualne svojine koja eventualno nastanu u okviru korišćenja inovacionih vaučera je predmet međusobnog dogovora ugovornih strana (preduzeća i naučno-istraživačke organizacije) u postupku pružanja usluge.