Javni poziv za program Dokaz koncepta

Javni poziv je zatvoren.

Javni poziv za program Dokaz koncepta

U skladu sa čl. 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 84/19), Zaključka Vlade RS 05 Broj: 401-422/2020 od. 30. januara 2020. godine i radi realizacije Zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj („Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori”, broj 24/15-4, sa izmenama i dopunama u skladu sa Zaključkom Vlade RS 05 Broj: 48-6875/2018 od 30. jula 2018. godine)

                                                          Fond za inovacionu delatnost objavljuje

                                                            Javni poziv za program Dokaz koncepta

Program Dokaz koncepta (u daljem tekstu: Program) ima za cilj podršku transformaciji rezultata istraživanja u komercijalne ili društveno korisne proizvode. U isto vreme, ovaj Program će doprineti povećanju broja projekata sa dovoljno visokom tehnološkom spremnošću za dalje korake komercijalizacije.

Uslovi za učešće u Programu

Podnosioci prijava podobni za prijavu na Program su sve naučnoistraživačke organizacije u javnom sektoru u Srbiji, kao i sve druge institucije i organizacije u Srbiji koje su akreditovane za naučnoistraživačku delatnost (uključujući privatne), kao što su: univerziteti, fakulteti, istraživački institutii druge naučnoistraživačke organizacije u Srbiji.

Program Dokaz koncepta će podržati projekte iz svih oblasti nauke i tehnologije, uključujući društveno-humanističke nauke i umetnost.

Od Podnosioca prijava očekuje da definišu hipotezu (koncept) koja je proizašla iz prethodnih aktivnosti i razvoja i koja može da stvori proizvod, proces ili tehnologiju koji bi se mogli plasirati na tržište. Ovaj program je tu da pruži uvid da li opisan koncept može imati praktičnu primenu.

Sredstva za realizaciju Programa se mogu koristiti za finansiranje sledećih kategorija troškova:

 • Troškovi ljudskih  resursa (honorari za istraživački tim do 600.000 dinara). Maksimalan bruto mesečni iznos po istraživaču ne može biti veći od 120.000 dinara (uključuje sve pripadajuće poreze i doprinoseza obavezno socijalno osiguranje na teret zaposlenog i poslodavca);
 • Troškovi eksperimentalnog izvođenja dokaza koncepta, uključujući potrošni materijal,  iznajmljivanje opreme/radnog prostora kao i eksterne stručnjake (do 1.200.000 dinara);
 • Međunarodna i putovanja u zemlji (osim za troškove putovanja i učešća na naučnim konferencijama - do 240.000 dinara);
 • Pravne usluge (advokatske i usluge u vezi sa intelektualnom svojinom, osim izrade i podnošenja Prijava za prava intelektualne svojine - do 240.000 dinara);
 •  Usluge poslovnog savetnika (do 480.000 dinara);
 • Ostali troškovi kao što su licence, softver, režijski troškovi naučnoistraživačke organizacije Nosioca projekta i ostali prihvatljivi troškovi koji ne potpadaju pod bilo koju od gore navedenih kategorija (do 120.000 dinara). 

Sredstva Programa se ne mogu koristiti za:

 • Prodajne aktivnosti;
 • Direktne troškove marketinga;
 • Aktivnosti finansirane u okviru drugog programa ili od strane kompanije/institucije;
 • Kupovinu opreme, uključujući i IT opremu;
 • Standardni razvoj internet stranica;
 • Putovanja radi učešća na konferencijama.

Finansiranje

U okviru Programa pokriva se 100% ukupnih troškova usluga, maksimalno do 2.400.000 dinara, uključujući porez na dodatu vrednost (PDV).

Projekat odobren u okviru Programa mora biti realizovan u periodu od najviše 12 meseci

Prijava za Program se sastoji iz četiri dela:

 • Registracija projekta na Portalu Fonda za inovacionu delatnost;
 • Prijava u formi word dokumenta (dostavlja se popunjeni predloženi format vord dokumenta koji se nalazi na portalu);
 • Predlog budžeta u skladu sa podnešenom prijavom u cilju dokazivanja predloženog koncepta (dostavlja se popunjeni dokument u excel formatu koji se nalazi na portalu)
 • Biografije članova tima, uključujući i vođu projekta (glavnog istraživača).

Celokupni postupak prijave se odvija putem portala Fonda za inovacionu delatnost, bez potrebe dostavljanja prijave u papirnoj formi. Nakon zatvaranja Javnog poziva, sve prijave koje ispunjavaju uslove Programa (ispunjeni uslovi podobnosti prijava) biće predmet evaluacije od strane stručnih recenzenata, dok konačnu odluku donosi Stručna komisija Fonda za inovacionu delatnost, uzimajući u obzir ocene recenzenata. Finalna lista projekata kojima je odobreno finansrianje biće objavljena na sajtu Fonda za inovacionu delatnost.

Poslovna podrška: Trideset (30) dana nakon potpisivanja ugovora o bespovratnom finansiranju između Fonda za inovacionu delatnost i dobitnika finansiranja, za svaki projekat će se potpisati ugovor o saradnji sa jednim od poslovnih savetnika sa zvaničene liste Fonda za inovacionu delatnost.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 15. jun 2020. godine do 15.00 časova.

Ukupan iznos opredeljen za ovaj javni poziva iznosi 120.000.000,00 dinara.

Nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu dostavljene u elektronskom obliku na portalu, odnosno prijave koje su dostavljene u papirnoj formi neće biti uzete u razmatranje.

Detaljno opisani uslovi Programa dostupni su u Uputstvu za podnosioce prijava na linku: http://www.inovacionifond.rs/cms/files//dokaz-koncepta-dokumentacija/PoC_Uputstvo_za_podnosioce_prijava_1_1.pdf

Molimo Vas da koristite sledeći link za prijavu: http://www.inovacionifond.rs/prijava 

Fond za inovacionu delatnost
Veljka Dugoševića 54, sekcija B4, II sprat, 11000 Beograd
(Naučno-tehnološki park „Beograd“)
Kontakt: PoC@inovacionifond.rs