Dokaz koncepta

Dokaz koncepta namenjen je istraživačima kojima je potrebna podrška da dokažu da će iz njihovog istraživanja nastati novi proizvod za kojim postoji potreba na tržištu.

Istraživanje i razvoj pokrivaju širok spektar tehničkih oblasti u kojima se ideje formiraju i testiraju, u mnogim slučajevima često zahtevaju proširenje aktivnosti na druge, relevantne oblasti nakon što započne faza komercijalizacije. U tom trenutku smanjuje se obim istraživanja i razvoj postaje takozvani minimalni održivi proizvod. Nivo razvoja se često meri stepenom tehnološke spremnosti (eng. Technology Readiness Level - TRL), koji kvantitativno opisuje nivo tehnološkog razvoja. Kako se znanje o tehnologiji povećava, proces počinje evoluirati do dokaza koncepta i stvaranja najmanje održivog proizvoda kroz prvi demonstracijski prototip. Dokaz koncepta je često viđen kao aktivnost tokom koje se testira idejno rešenje ili naučna pretpostavka.

Nivo tehnološke spremnosti je uobičajena skala za utvrđivanje nivoa razvijenosti tehnologije.

Pre podnošenja prijave za finansiranje, podnosilac prijave je u obavezi da sam uradi procenu TRL-a na Portalu Fonda. U vezi sa tim postoji objašnjenje za skalu TRL-a koje je dostupno na Portalu.

U slučaju da imate pitanja u vezi sa postupkom procene TRL-a, možete da kontaktirate tim Fonda ili centra za transfer tehnologije na matičnom univerzitetu radi pojašnjenja.

Podnosioci prijava podobni za prijavu na Program su sve naučnoistraživačke organizacije u javnom sektoru u Srbiji, kao i sve druge institucije i organizacije u Srbiji koje su akreditovane za naučnoistraživačku delatnost (uključujući privatne), kao što su: univerziteti, fakulteti, istraživački institutii druge naučnoistraživačke organizacije u Srbiji.

Fond angažuje najmanje dva recenzenta za procenu podnesenih prijava. Nakon što primi povratnu informaciju od recenzenata, Stručna komisija Fonda će doneti konačnu odluku, uzimajući u obzir evaluacije koje su dali recenzenti. Ako dva recenzenta daju svoja suprotna mišljenja, Odbor može zatražiti dodatnu procenu od kolege pre donošenja konačne odluke. Bez obzira na ishod procene, kandidat će dobiti povratnu informaciju od Fonda inovacionu delatnost.

Fond za inovacionu delatnost može da pruži savete o tehničkim detaljima tokom pripreme aplikacije, ali ne može da pomogne u pripremi same prijave.

Da, moguće je podnošenje više prijava od strane jednog podnosioca.

Ne. Sva dokumentacija u vezi sa Prijavom mora biti podneta u elektronskoj formi na Portal Fonda.

Dokument koji je već uploadovan se može menjati više puta pre nego je Projekat zvanično podnet. Kada su svi finalni dokumenti iz Prijave uploadovani, neophodno je pritisnuti Submit dugme da bi Prijava bila poslata i samimi tim validna.

Jednom kada je Prijava podneta, nije moguće unošenje izmena u dokumentima, osim ako to ne bude formalno dozvoljeno od strane tima Fonda za inovacionu delatnost.

 

Sredstva za realizaciju Programa se mogu koristiti za finansiranje sledećih kategorija troškova:

 • Troškovi ljudskih  resursa (honorari za istraživački tim do 600.000 dinara). Maksimalan bruto mesečni iznos po istraživaču ne može biti veći od 120.000 dinara (uključuje sve pripadajuće poreze i doprinoseza obavezno socijalno osiguranje na teret zaposlenog i poslodavca);
 • Troškovi eksperimentalnog izvođenja dokaza koncepta, uključujući potrošni materijal,  iznajmljivanje opreme/radnog prostora kao i eksterne stručnjake (do 1.200.000 dinara);
 • Međunarodna i putovanja u zemlji (osim za troškove putovanja i učešća na naučnim konferencijama - do 240.000 dinara);
 • Pravne usluge (advokatske i usluge u vezi sa intelektualnom svojinom, osim izrade i podnošenja Prijava za prava intelektualne svojine - do 240.000 dinara);
 •  Usluge poslovnog savetnika (do 480.000 dinara);
 • Ostali troškovi kao što su licence, softver, režijski troškovi naučnoistraživačke organizacije Nosioca projekta i ostali prihvatljivi troškovi koji ne potpadaju pod bilo koju od gore navedenih kategorija (do 120.000 dinara). 

Sredstva Programa se ne mogu koristiti za:

 • Prodajne aktivnosti;
 • Direktne troškove marketinga;
 • Aktivnosti finansirane u okviru drugog programa ili od strane kompanije/institucije;
 • Kupovinu opreme, uključujući i IT opremu;
 • Standardni razvoj internet stranica;
 • Putovanja radi učešća na konferencijama.

Svaki tim sa projektom koji je prihvaćen za finansiranje mora angažovati svog mentora sa liste odobrenih mentora objavljenih od strane Fonda za Inovacionu delatnost. Uloga mentora je da pomognu timu u procesu definisanja proizvoda, poslovnog modeliranja i budućeg razvoja nakon Dokaza koncepta. Očekivano vreme angažmana mentora je 5-10 radnih dana po projektu. Svaki učesnik mora ugovoriti svog mentora najkasnije u roku od 30 dana od dana potpisivanja sporazuma o dodeli bespovratnih sredstava.

Nakon podnošenja prijave, Fond će izvršiti proveru podobnosti i administrativne celovitosti podnetih prijava i u roku od 2 nedelje od isteka roka za prijavu obavestiti podnosice prijava o ishodu. Podnosioci neprihvatljivih prijava biće obavešteni uz navođenje razloga za odbijanje. Ako su ispunjeni svi uslovi podobnosti, prijave će biti poslate na recenziju od strane najmanje dva recenzenta. Stručna komisija Fonda će na osnovu ocene recenzenata doneti konacnu odluku i o obavestiti sve prijavljene o ishodu u roku od 8 nedelja od dana kada su Podnosioci dobili obavestenje o prolazu prijave na recenziju. Bez obzira na ishod evaluacije prijave, Podnosilac prijave će dobiti obaveštenje, uz obrazlozenje odluke od strane Stručne komisije Fonda u slučaju neprihvatanja.

Isplata sredstava se vrši iz dva dela: prvi deo do 50% odobrenog budžeta odmah nakon potpisivanja Ugovora, dok se drugi deo isplaćuje do preostalih 50% nakon odobrena prva dva kvartalna izveštaja.

Prva uplata može biti i do 70% odobrenog budžeta ako Korisnik sredstava dostavi pisano obrazloženje (npr. Nabavka i plaćanje robe i/ili usluga u iznosu većem od 50% odobrenog budžeta u prva dva tromesečja).

Da, kroz pravila Zakona o javnim nabavkama. Sve neophodne nabavke potrebne za realizaciju projekta će se sprovoditi u skladu sa važećim nacionalni propisima.

Ne. Ni u kom slučaju Fond ne preuzima vlasništvo nad postojećom ili budućom intelektulanom svojinom Podnosioca prijave.