Kako se odobravaju sredstva

Fond je uspostavio nezavistan i transparentan proces evaluacije podnetih prijava za finansiranje.

Kako se odobravaju sredstva

Fond je uspostavio nezavistan i transparentan proces evaluacije podnetih prijava za finansiranje. Sistem evaluacije podnetih projekata se sastoji od ocene od strane međunarodnih recenzenta i Ekspertske komisije, koja i donosi konačnu odluku o finansiranju. Upravni odbor Fonda daje saglasnost na korišćenje investicionih sredstava Fonda u skladu sa odlukom Ekspertske komisije.

Ekspertsku komisiju čine međunarodno priznati stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u vođenju tehnoloških kompanija, primenjenim naučnim istraživanjima, komercijalizaciji i investiranju u inovacije.

Kriterijumi za odabir inovativnih projekata koji dobijaju finansijsku podršku su precizni, javni i definisani u skladu sa dobrom međunarodnom praksom. 

Postupak ocenjivanja predloga projekta je sledeći: 

  • Nakon dostavljanja prijave, osoblje Fonda vrši pregled podobnosti i potpunosti prijave, kao i prvu analizu dostavljenih dokumenata kako bi se osigurala njihova tehničko-administrativna ispravnost.
  • Zatim, prvu stručnu procenu prijava vrše međunarodni nezavisni recenzenti.
  • Na osnovu rezultata recenzije, kao i analize svake potpune prijave od strane Ekspertske komisije, nezavisna Ekspertska komisija vrši uži izbor prijava za finansiranje u okviru programa finansiranja.
  • Konačnu odluku o finansiranju donosi Ekspertska komisija Fonda putem konsenzusa, na kraju faze direktne prezentacije projekata.