Program saradnje nauke i privrede

Program saradnje nauke i privrede osmišljen je da podstakne preduzeća iz privatnog sektora i javne naučno-istraživačke organizacije da realizuju naučno-istraživačke i razvojne projekte sa ciljem kreiranja novih proizvoda i usluga, sa tržišnim potencijalom.

Podobni podnosioci prijave za Program saradnje nauke i privrede su konzorcijumi koji se sastoje od najmanje dva člana:

  • jednog privatnog mikro, malog ili srednjeg preduzeća osnovanog u Srbiji u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije, u svojstvu Glavnog podnosioca Prijave ispred konzorcijuma 
  • jedne javne (u većinskom javnom, tj. državnom vlasništvu) naučnoistraživačke organizacije, registrovane i akreditovane u Srbiji na listi akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koja je dostupna na: http://www.mpn.gov.rs/nauka/nio/, u svojstvu Glavnog kopodnosioca Prijave ispred konzorcijuma

Preduzeće iz privatnog sektora je Glavni podnosilac Prijave i kao ugovorna strana odgovara Fondu za implementaciju projekta.

Konzorcijum koji se prijavljuje za Program ne može imati više od pet (5) članova.

Za više detalja, molimo Vas vidite odeljak 2.1 „Podobnost Podnosilaca Prijave“ Priručnika Programa saradnje nauke i privrede.

Ne, ne može biti. Uloga Glavnog podnosioca Prijave je rezervisana isključivo za mikro, mala i srednja preduzeća.

Ne. Preduzeće ne može podneti više od jednog (1) predloga projekta po javnom pozivu, u okviru ovog javnog poziva, u svojstvu Glavnog podnosioca Prijave. Međutim, jedna kompanija ili naučnoistraživačka institucija ipak može učestvovati kao partner/ član konzorcijuma (kopodnosilac prijave) na više predloga projekata, ali vrsta ovog angažovanja mora biti adekvatno opisana i mora biti u skladu sa resursima i kapacitetima entiteta (na primer, samo jedan deo odseka/ laboratorije/ odeljenja će biti angažovan za rad u okviru određenog predloga projekta).

Ne, nije moguće naknadno uključiti člana konzorcijuma. Svi članovi moraju biti u potpunosti opisani i  prezentovani na početku procesa prijave projekta.

Sve dok se sredstva troše u skladu sa pravilima koja su definisana u Priručniku Programa saradnje nauke i privrede, ne postoji obaveza da se bilo koji iznos vrati/plati nazad Fondu za inovacionu delatnost. Međutim, ukoliko dođe do nastanka nedozvoljenih troškova od strane konzorcijuma, Fond za inovacionu delatnost će umanjiti svoju narednu uplatu za proporcionalni udeo Fonda u tim nedozvoljenim troškovima. U odgovorajućem slučaju (na primer, u slučaju kršenja Ugovora o finansiranju ili pravila koja su uspostavljena u Priručniku Programa saradnje nauke i privrede, nenamensko trošenje sredstava i slično), od Korisnika granta može biti traženo da vrati deo ili celokupan iznos sredstava koji je uplaćen od strane Fonda.

Ne postoji bilo kakva vrsta sankcije ukoliko proces razvoja na samom kraju ne rezultira željenim ishodom, pod uslovom da je projekat implementiran u skladu sa proceduralnim zahtevima Programa. Fond deli rizik zajedno sa konzorcijumom do iznosa njihovih udela u sufinansiranju projekta.

Predlog projekta može biti koncipiran oko tržišno zrelih inovacija, ali takođe i oko komercijalno primenljivog istraživanja sa dugoročnom tržišnom koristi (na primer, tehnološka platforma koja će se koristiti za kreiranje novih proizvoda nakon 3-5 godina). Nove tehnologije i inovacije u svim fazama razvoja će biti uzete u razmatranje za finasiranje.

 

Ne, kroz Program saradnje nauke i privrede se ne podržavaju osnovna istraživanja. Predloženi projekat trebalo da bude koncipiran oko oblasti tržišno primenljivog istraživanja, tj. inovacije koja može imati svoju primenu na tržištu.

 

Pitanje vlasništva nad intelektualnom svojinom koja je nastala tokom implementacije projekta mora biti dogovoreno između članova konzorcijuma. Fond neće imati nikakvog uticaja na to kako će pitanje krajnjeg vlasništva nad intelektualnom svojinom biti rešeno, niti će na bilo koji način biti uključen u ovaj aspekt projekta. Ipak, zahtevima Programa je predviđeno da svi članovi konzorcijuma koji su učestvovali u projektu moraju imati pravo da koriste novu intelektualnu svojinu kreiranu za vreme trajanja projekta bez naknade ili ograničenja, u oblasti upotrebe koja je relevantna za njih, odnosno za njihovo poslovanje. Sve nesuglasice koje se tiču pitanja vlasništbva nad intelektualnom svojinom i polja upotrebe (poslovanja) između članova konzorcijuma moraju biti rešene pre potpisivanja Ugovora o finansiranju, dok će opšti dogovor biti dostavljen Fondu u formi pravno obavezujućeg dokumenta.

Program ima jednake uslove za sve projekte, nezavisno od oblasti nauke i tehnologije iz koje dolaze.

Međutim, imajte u vidu da je ovaj Program usklađen sa Strategijom pametne specijalizacije u Srbiji, koja se fokusira na četiri prioritetna domena:

  • Hrana za budućnost
  • Informaciono-komunikacione tehnologije (uključujući poseban fokus na Veštačku Inteligenciju, kako je to predviđeno Strategijom razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period od 2020-2025.)
  • Mašine i proizvodni procesi budućnosti
  • Kreativne industrije

Najmanje 50% raspoloživih sredstava za javni poziv biće opredeljeno za prijave iz gorenavedenih prioritetnih domena, ukoliko bude dostupno dovoljno kvalitetnih projekata.

Strategija pametne specijalizacije u Srbiji može se naći na sledećem linku: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/03/strategija_pametne_specijalizacije.pdf

Strategija razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji može se naći na sledećem linku: https://www.srbija.gov.rs/tekst/437277

Ne, ovo nije neophodno. Podnosilac prijave je u obavezi da dostavi dokaz o sufinansiranju koje će zadovoljiti potrebe celokupnog projekta i sve budžetske zahteve, ali nije obavezno imati pun iznos sufinansiranja raspoloživ u trenutklu prijave. Uplata finansijskih sredstava za potrebe projekta od strane Korisnika granta i Fonda se vrši na kvartalnom nivou, pri čemu je Korisnik granta u obavezi da obezbedi neophodan iznos kvartalnog sufinansiranja na početku svakog kvartala.

Na dodeljivanje sredstava u okviru Programa Podrške nauke i privrede primenjuju se odgovarajuća pravila za dodelu državne pomoći, i to za podršku u oblasti industrijskog istraživanja i razvoja. Podnosioci prijave su dužni da vode evidenciju i obaveštavaju nadležne institucije o svakoj državnoj pomoći koja im je dodeljena u odgovarajućem periodu, u skladu sa relevantnom regulativom (Uredba o pravilima za dodelu državne pomoći i druga odgovarajuća pravila).

Pravila o dodeli državne pomoći podrazumevaju da, ukoliko je Glavni podnosilac Prijave srednje preduzeće, Fond za inovacionu delatnost može obezbediti finansiranje do maksimalnog iznosa od 60% Odobrenog Budžeta Projekta. U slučajevima kada je Glavni podnosilac Prijave mikro ili malo preduzeće, Fond za inovacionu delatnost može sufinansirati najviše 70% Odobrenog Budžeta Projekta.

Minimum 30% sredstava granta (tj. sufinansiranja koje bi Fond dodelio projektu) mora biti opredeljeno u Budžetu Projekta kao naknada za projektne aktivnosti koje sprovodi naučno-istraživačka organizacija (ili organizacije) u okviru konzorcijuma.

Ne, ovo nije moguće. Privatno mikro, malo ili srednje preduzeće koje se prijavljuje kao Glavni podnosilac Prijave mora ispuniti sve zahtevane kriterijume podobnosti kako je definisano Priručnikom Programa saradnje nauke i privrede, uključujući i zahtev da ima prosečni godišnji poslovni prihod od najmanje 200,000 evra (u prethodnoj ili tekućoj  poslovnoj godini) i bude profitabilno.

Partner iz inostranstva može biti član konzorcijuma, ali ne ispunjava neophodne uslove za Glavnog podnosioca ili Glavnog kopodnosioca Prijave, već može biti uključen kao jedan od tri moguća kopodnosioca prijave. Dodatno, u predlogu projekta mora biti jasno opisano koje su prednosti angažovanja inostranog partnera na projektu, a potrebno je priložiti i obrazloženje za svaki predloženi prenos sredstava inostranom parneru u okviru projekta.

Fond za inovacionu delatnost ima usvojen Pravilnik o zabrani konflikta interesa i tajnosti poverljivih podataka, čija je svrha da zaštiti interese svih Podnosioca Prijave i osigura potpunu poverljivost informacija koje oni podnose Fondu. Svi članovi tima Fonda i spoljašnji eksperti koji mogu doći u dodir sa predlogom projekta su pod punom pravnom odgovornošću obavezani da se pridžavaju najviših etičkih standarda i standarda poverljivosti po pitanju osetljivih informacija sa kojma dolaze u kontakt.

Fond za inovacionu delatnost arhivira svu dostavljenu dokumentaciju nezavisno od ishoda evaluacije projekta. Arhiva se čuva za potrebe kontrole i revizije poslovanja Fonda za inovacionu delatnost a informacije iz arhive se smatraju poverljivim.

Akreditovane naučnoistraživačke organizacije u privatnom vlasništvu ne mogu biti Glavni kopodnosilac prijave imajući u vidu zahteve vezane za uslove podobnost u Programu saradnje nauke i privrede, s tim što mogu učestvovati u konzorcijumu kao jedan od ostalih Kopodnosilaca. „Javna“ naučnoistraživačka organizacija podrazumeva da se dati entitet nalazi u većinskom javnom, tj. državnom vlasništvu.

Da, pre potpisivanja ugovora, svi korisnici Granta su u obavezi da:

  1. Budu upisani u Registar ponuđača u Agenciji za privredne registre. Takođe, fond će izvršiti uvid u registar agencije za privredne registre radi provere da korisniku Granta nije izrečena ni trajna, ni privremena zabrana obavljanja poslovne delatnosti (Zabeležbe Registratora Agencije za privredne registracije);
  2. Dostave ugovor o otvaranju dinarskog računa za potrebe sprovođenja projekta;
  3. Dostave ugovor o konzorcijumu
  4. Dostave Plan upravljanja zaštitom životne sredine, odobren od strane fondovog eksperta za zaštitu životnu sredinu i društvena pitanja, ukoliko je projekat klasifikovan u kategoriju B.