Javni poziv za Program saradnje nauke i privrede

Javni poziv je zatvoren.

Javni poziv za Program saradnje nauke i privrede

U skladu sa Ugovorom o grantu, tender broj: 18SER01/06/11, broj 48-00191/2019-28 između Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, Ministarstva finansija i Fonda za inovacionu delatnost i u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 149/20) 

Fond za inovacionu delatnost
objavljuje

Javni poziv za Program saradnje nauke i privrede (COLLABORATIVE GRANT SCHEME PROGRAM)

Ciljevi Programa: 

Cilj Programa saradnje nauke i privrede (u daljem tekstu: Program) je da pomogne istraživanja koja su od značaja za privredu tako što će podstaći preduzeća iz privatnog sektora i javne naučnoistraživačke organizacije da se upuste u zajedničke istraživačko-razvojne projekte sa ciljem stvaranja novih ili poboljšanih komercijalno orijentisanih proizvoda i usluga, kao i inovativnih tehnologija sa značajnim budućim učinkom i tržišnim potencijalom.

Maksimalni iznos finansiranja koji Fond za inovacionu delatnost (u daljem tekstu: Fond) može dodeliti po pojedinačnom projektu je 300.000 evra bespovratnih sredstava.

Finansiranje dodeljeno od strane Fonda može pokriti:
• Maksimum 70% ukupnih troškova projekta (Odobreni Budžet Projekta) za projekte čiji je Glavni podnosilac Prijave mikro ili malo privredno društvo i maksimalno 60% od ukupno odobrenog budžeta projekta za projekte čiji je Glavni podnosilac Prijave srednje privredno društvo.

Svaki Podnosilac Prijave mora obezbediti obavezno sufinansiranje za projekat na sledeći način:
• Minimum 30% ukupnog Odobrenog Budžeta Projekta za projekte čiji je Glavni podnosilac Prijave mikro ili malo privredno društvo i 40% za projekte čiji je Glavni podnosilac Prijave srednje privredno društvo.

Sufinansiranje od strane Podnosioca Prijave mora doći iz drugih, privatnih izvora, nezavisno od Fonda ili bilo kog drugog javnog programa finansiranja. 

Trajanje projekta u okviru Programa može biti najviše do 24 meseca. 

Fond će razmotriti finansiranje projekata iz svih oblasti nauke i tehnologije i iz bilo kog industrijskog sektora. Ipak, ovaj program je usklađen sa Strategijom pametne specijalizacije u Srbiji, koja se fokusira na četiri prioritetna domena:
• Hrana za budućnost;
• Informaciono-komunikacione tehnologije (uključujući poseban fokus na veštačku inteligenciju, kako je to predviđeno Strategijom razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period od 2020-2025, dostupnoj na https://www.srbija.gov.rs/tekst/437277);
• Mašine i proizvodni procesi budućnosti;
• Kreativne industrije.

Najmanje 50% raspoloživih sredstava za ovaj javni poziv biće opredeljeno za prijave iz gorenavedenih prioritetnih domena, ukoliko bude dostupno dovoljno kvalitetnih projekata.

Strategija pametne specijalizacije u Srbiji može se naći na sledećem linku:
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/03/strategija_pametne_specijalizacije.pdf
Dodatno, Fond za inovacionu delatnost će nastaviti da zajedno sa Vladom Republike Srbije i Evropskom unijom kao glavnim partnerima u podršci inovacijama pruža podršku projektima koji doprinose povećanom socijalnom uključivanju osoba sa invaliditetom koristeći napredne tehnologije.

Uslovi učešća

• Podnosilac Prijave je konzorcijum koji ispunjava sledeće:
o Glavni podnosilac Prijave mora biti mikro, malo ili srednje privredno društvo  u većinskom privatnom vlasništvu, osnovano u Srbiji u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije, sa godišnjim poslovnim prihodom od najmanje EUR 200,000 (u poslednjoj fiskalnoj godini, ili u tekućoj godini ukoliko je primenljivo) i mora biti profitabilno;
o Konzorcijum mora uključivati najmanje jednu javnu (u većinskom državnom vlasništvu) naučnoistraživačku organizaciju kao Glavnog kopodnosioca Prijave, registrovanu i akreditovanu u Srbiji i navedenu na listi akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koja je dostupna na: http://www.mpn.gov.rs/nauka/nio/, relevantnu za oblast industrije i tehnologije koja je opisana u predloženom projektu.

Pored obaveznog Glavnog podnosioca Prijave i Glavnog kopodnosioca Prijave navedenih gore, konzorcijum može uključivati i druga mikro i mala privredna društva iz privatnog sektora i/ili naučnoistraživačke organizacije, kako domaće, tako i strane, i inovacione centre univerziteta/fakulteta u Srbiji kao Kopodnosioce Prijave, dok god je njihovo angažovanje opravdano razvojnim potrebama predloga Projekta. Konzorcijum ne može imati više od pet (5) članova.

Prijave će biti procenjene na osnovu sledećih kriterijuma:
• Kvalifikacije menadžmenta i ključnog osoblja i sposobnost konzorcijuma da realizuje projekat;
• Kvalitet i potencijal za saradnju članica konzorcijuma;
• Inovativna tehnologija, proizvod ili usluga; jasno određena i nesporna prava intelektualne svojine i njen potencijal;
• Jasna tržišna potreba, konkurentska (po mogućnosti globalna ili EU) pozicija i potencijal za komercijalizaciju;
• Nivo sufinansiranja, korišćenje sredstava i adekvatnost budžeta projekta (prednost će biti data Prijavama sa višim nivoom sufinansiranja);
• Kvalitetno razvijen organizacionalni dizajn i sistem upravljanja projektom (uključujući jasne uloge, zaduženja, ovlašćenja i odgovornosti za sve članice konzorcijuma i kvalitetno osmišljen proces kontrole učinka i strategiju upravljanja rizikom).

Samo će Prijave koji ispunjavaju sve gore navedene kriterijume i ostvaruju izuzetne rezultate u njima biti predložene za finansiranje. Dodatni detalji u vezi sa procesom procene mogu se naći u Smernicama za procenu projekata (eng. „Review Guidelines“), dostupnim na: http://www.inovacionifond.rs/cms/files//psnp-dokumentacija/CGS_Program_Review_Guidelines_SRB_6.0.pdf

Potrebna dokumentacija za prijavu

Da bi se Prijava uzela u razmatranje, potrebno je da bude dostavljena kao kompletan, strukturirani paket dokumenata u okviru datog vremenskog roka za dostavljanje Prijava u elektronskom obliku kroz internet portal Fonda. Kompletan set neophodne dokumentacije je dostupan na internet stranici Fonda za inovacionu delatnost: http://www.inovacionifond.rs/lat/program/program-saradnje-nauke-i-privrede/psnp-dokumentacija-novembar-2021

Podnosioci Prijava su u obavezi da koriste predefinisane obrasce dokumenata za prijavu koje obezbeđuje Fond za inovacionu delatnost.

Svaki registrovani projekat će automatski dobiti predefinisanu Izjavu Podnosioca Prijave (Applicant Statement), koju je Podnosilac Prijave u obavezi da pročita i sa istom se saglasi.

Da bi se prijavili za finansiranje Podnosilaci Prijave su u obavezi da podnesu sledeću dokumentaciju: 
• Poslovni plan;
• Budžet projekta;
• Prezentacija  projekta*;
• Finansijska predviđanja (Očekivani prihodi za narednih 5 godina).
• Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu (eng. „Environmental Screening Questionnaire“ -  ESQ);
• Biografije glavnog osoblja angažovanog na projektu (maksimum 5, u slobodnoj formi, na engleskom jeziku);
• Finansijski izveštaji Glavnog Podnosioca Prijave za poslednju primenljivu godinu. 

Napomena: Dokumentacija Prijave mora biti dostavljena u identičnom vizuelnom i strukturnom formatu i stilu u kome se nalazi na internet stranici Fonda. Bilo koji pokušaj da se modifikuje dokumentacija Prijave putem otključavanja i/ili menjanja formula ili teksta rezultiraće diskvalifikacijom Prijave iz dalje evaluacije. Podnosioci Prijave mogu koristiti opcije za formatiranje stila u okviru predefinisanih tekstualnih polja u poslovnom planu.

*Obrazac PowerPoint prezentacije je jedini izuzetak, i treba biti podnet u skladu sa uputstvima naznačenim u samom obrascu.

Zbog međunarodnog dvostepenog procesa ocenjivanja predloga projekta, podnesena dokumentacija predloga projekta mora biti na engleskom jeziku, osim u situacijama gde to nije primenljivo (izjava podnosioca prijave i finansijski izveštaji). 

Moguće je podnošenje samo jedne (1) Prijave okviru ovog javnog poziva bez obzira na vrstu Programa.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15. mart 2022. godine do 15:00 časova.

Nepotpune Prijave, kao i Prijave koje nisu dostavljene do isteka krajnjeg roka za dostavljanje prijava neće biti uzete u razmatranje. 

Molimo vas da koristite sledeći link za apliciranje: http://www.inovacionifond.rs/lat/prijava

Fond za inovacionu delatnost
Veljka Dugoševića 54, sekcija B4, 2. sprat
Naučno-tehnološki park „Beograd“
Kontakt: cgs@inovacionifond.rs