Јавни позив за програм Доказ концепта

Јавни позив је затворен.

Јавни позив за програм Доказ концепта

У складу са чл. 8. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, број 84/19), Закључка Владе РС 05 Број: 401-422/2020 од. 30. јануара 2020. године и ради реализације Закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Сл. гласник РС - Међународни уговори”, број 24/15-4, са изменама и допунама у складу са Закључком Владе РС 05 Број: 48-6875/2018 од 30. јула 2018. године)

                                                          Фонд за иновациону делатност објављује

                                                            Јавни позив за програм Доказ концепта

Програм Доказ концепта (у даљем тексту: Програм) има за циљ подршку трансформацији резултата истраживања у комерцијалне или друштвено корисне производе. У исто време, овај Програм ће допринети повећању броја пројеката са довољно високом технолошком спремношћу за даље кораке комерцијализације.

Услови за учешће у Програму

Подносиоци пријава подобни за пријаву на Програм су све научноистраживачке организације у јавном сектору у Србији, као и све друге институције и организације у Србији које су акредитоване за научноистраживачку делатност (укључујући приватне), као што су: универзитети, факултети, истраживачки институтии друге научноистраживачке организације у Србији.

Програм Доказ концепта ће подржати пројекте из свих области науке и технологије, укључујући друштвено-хуманистичке науке и уметност.

Од Подносиоца пријава очекује да дефинишу хипотезу (концепт) која је произашла из претходних активности и развоја и која може да створи производ, процес или технологију који би се могли пласирати на тржиште. Овај програм је ту да пружи увид да ли описан концепт може имати практичну примену.

Средства за реализацију Програма се могу користити за финансирање следећих категорија трошкова:

 • Трошкови људских  ресурса (хонорари за истраживачки тим до 600.000 динара). Максималан бруто месечни износ по истраживачу не може бити већи од 120.000 динара (укључује све припадајуће порезе и доприносеза обавезно социјално осигурање на терет запосленог и послодавца);
 • Трошкови експерименталног извођења доказа концепта, укључујући потрошни материјал,  изнајмљивање опреме/радног простора као и екстерне стручњаке (до 1.200.000 динара);
 • Међународна и путовања у земљи (осим за трошкове путовања и учешћа на научним конференцијама - до 240.000 динара);
 • Правне услуге (адвокатске и услуге у вези са интелектуалном својином, осим израде и подношења Пријава за права интелектуалне својине - до 240.000 динара);
 •  Услуге пословног саветника (до 480.000 динара);
 • Остали трошкови као што су лиценце, софтвер, режијски трошкови научноистраживачке организације Носиоца пројекта и остали прихватљиви трошкови који не потпадају под било коју од горе наведених категорија (до 120.000 динара). 

Средства Програма се не могу користити за:

 • Продајне активности;
 • Директне трошкове маркетинга;
 • Активности финансиране у оквиру другог програма или од стране компаније/институције;
 • Куповину опреме, укључујући и ИТ опрему;
 • Стандардни развој интернет страница;
 • Путовања ради учешћа на конференцијама.

Финансирање

У оквиру Програма покрива се 100% укупних трошкова услуга, максимално до 2.400.000 динара, укључујући порез на додату вредност (ПДВ).

Пројекат одобрен у оквиру Програма мора бити реализован у периоду од највише 12 месеци

Пријава за Програм се састоји из четири дела:

 • Регистрација пројекта на Порталу Фонда за иновациону делатност;
 • Пријава у форми word документа (доставља се попуњени предложени формат ворд документа који се налази на порталу);
 • Предлог буџета у складу са поднешеном пријавом у циљу доказивања предложеног концепта (доставља се попуњени документ у excel формату који се налази на порталу)
 • Биографије чланова тима, укључујући и вођу пројекта (главног истраживача).

Целокупни поступак пријаве се одвија путем портала Фонда за иновациону делатност, без потребе достављања пријаве у папирној форми. Након затварања Јавног позива, све пријаве које испуњавају услове Програма (испуњени услови подобности пријава) биће предмет евалуације од стране стручних рецензената, док коначну одлуку доноси Стручна комисија Фонда за иновациону делатност, узимајући у обзир оцене рецензената. Финална листа пројеката којима је одобрено финансриање биће објављена на сајту Фонда за иновациону делатност.

Пословна подршка: Тридесет (30) дана након потписивања уговора о бесповратном финансирању између Фонда за иновациону делатност и добитника финансирања, за сваки пројекат ће се потписати уговор о сарадњи са једним од пословних саветника са званичене листе Фонда за иновациону делатност.

Крајњи рок за достављање пријава је 15. јун 2020. године до 15.00 часова.

Укупан износ опредељен за овај јавни позива износи 120.000.000,00 динара.

Непотпуне пријаве, као и пријаве које нису достављене у електронском облику на порталу, односно пријаве које су достављене у папирној форми неће бити узете у разматрање.

Детаљно описани услови Програма доступни су у Упутству за подносиоце пријава на линку: http://www.inovacionifond.rs/cms/files//dokaz-koncepta-dokumentacija/PoC_Uputstvo_za_podnosioce_prijava_1_1.pdf

Молимо Вас да користите следећи линк за пријаву: http://www.inovacionifond.rs/prijava 

Фонд за иновациону делатност
Вељка Дугошевића 54, секција Б4, II спрат, 11000 Београд
(Научно-технолошки парк „Београд“)
Контакт: PoC@inovacionifond.rs