Јавни позив за учешће у Програму раног развоја

Јавни позив је отворен од 10. октобра до 31. децембра 2019. године.

Јавни позив за Програм раног развоја

У складу са чл. 8. Закона о буџету РС за 2019. годину („Сл. гласник РС“, бр. 95/18), Закључка Владе РС 05 Број: 401-1158/2019 од 7. фебруара 2019. године и ради реализације Закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Сл. гласник РС - Међународни уговори”, број 24/15-4, са изменама и допунама у складу са Закључком Владе РС 05 Број: 48-6875/2018 од 30. јула 2018. године)

                                                                   Фонд за иновациону делатност

                                                                                         објављује

                                              Јавни позив за Програм раног развоја (MINI GRANTS Program)

 

Циљ програма је да подстакне стварање иновативних предузећа заснованих на знању, кроз оснивање стартап и/или спиноф компанија у приватном сектору, тако што ће обезбедити финансирање за развој иновативних технологија, производа и услуга са тржишном применом које поседују велики потенцијал за комерцијализацију и скалабилан пословни модел. Фонд за иновациону делатност (у даљем тексту: „Фонд“) ће размотрити финансирање пројеката из свих области науке и технологије и из било ког индустријског сектора.

Трајање пројекта у оквиру Програма раног развоја може бити највише до 12 месеци.

Максимални износ финансирања који Фонд може доделити по појединачном пројекту је 80.000 евра.
Финансирање додељено од стране Фонда може покрити:

 • Максимум 70% укупних трошкова пројекта (Одобрени Буџет Пројекта);

Сваки Подносилац Пријаве мора обезбедити обавезно суфинансирање за пројекат на следећи начин:

 • Минимум 30% укупног Одобреног Буџета Пројекта.

Суфинансирање од стране Подносиоца Пријаве мора доћи из других, приватних извора, независно од Фонда или било ког другог јавног програма финансирања. 

Додела средстава у оквиру Програма раног развоја врши се у складу са правилима о додељивању државне помоћи, као што је представљено у Правилнику Фонда о правилима за доделу државне помоћи и одговарајућем закону којим се државна помоћ уређује. 

Услови учешћа у Програму раног развоја
Услови које морају испунити Подносиоци Пријава за финансирање у оквиру Програма раног развоја, описаним у Приручнику Програма раног развоја:
Подносилац Пријаве је:

 • Микро или мало привредно друштво  у већинском приватном и већинском Српском власништву (51% или више) основано у Србији  и не старије од пет (5) година у тренутку подношења Пријаве;

            или

 • Тим који се састоји од највише 5 чланова (особа). Улоге и обавезе чланова тима морају бити јасно образложене у Пријави. 

У случајевима где је Пријава поднета од стране тима (који још увек није формално и легално успостављена компанија), примењиваће се следеће:

 • Уколико је финансирање одобрено, Подносиоци Пријаве ће бити у обавези да оснују компанију која ће бити корисник гранта и правно одговорна за спровођење пројекта;
 • Новооснована компанија мора бити најмање 51% у власништву чланова тима који су поднели Пријаву (проценат власништва између чланова тима је предмет њиховог договора);
 • Новооснована компанија мора бити најмање 51% у приватном власништву и у већинском српском власништву.

Привредна друштва која испуњавају било који од следећих критеријума, НИСУ подобна за пријаву за Програм раног развоја:

 • Привредно друштво је прикупило 500.000 евра или више из различитих извора финансирања (капитал, задуживање или грант), јавних или приватних; 
 • Привредно друштво је у већинском власништву (више од 50%) матичног друштва које је, као владајуће друштво или контролно друштво:

           1. Прикупило/примило 500.000 евра или више, укупног финансирања (капитал, задуживање, грант или њихова комбинација), из јавних                или приватних извора, или
           2. Остварило приходе, или је део групе која је остварила приходе веће од ЕУР 2.500.000 у току било које од претходних година.

 • Подносилац Пријаве је финансиран кроз било који од програма Фонда за исте активности.

Подносилац Пријаве не може примити више од 600.000 евра средстава грант финансирања кроз било који програм Фонда (укључујући Програм раног развоја, Програм суфинансирања иновација, Програм сарадње науке и привреде, Програм ТТФ и други) током целокупног времена постојања привредног друштва које се пријављује за финансирање. Овај максимални износ укључује додељени износ финансирања свим његовим бившим, садашњим и будућим повезаним лицима  (укључујући зависна друштва, контролисана друштва и повезана друштва која су променила своје пословно име).

У случајевима када су Подносиоци Пријаве тимови, и као такви нису успостављени као привредна друштва у тренутку подношења Пријаве, горепоменуто правило ће се примењивати на следећи начин: уколико је било који члан тима већински власник или има контролу над привредним друштвом  које је примило финансирање кроз било који програм Фонда (или је био већински власник или имао контролу над привредним друштвом у тренутку када је финансирање одобрено), свако то финансирање се рачуна у максимални износ од 600,000 евра, колико Подносилац Пријаве може да прими.

Средства за реализацију Програма раног развоја се могу користити за финансирање следећих категорија трошкова:

 • Зараде (укључујући све припадајуће порезе и доприносе за запослене који раде на пројекту);
 • Опрема и материјал за истраживање и развој;
 • Пословни простор и подршка пословању;
 • Услуге везане за истраживање и развој, услуге подизвођача*;
 • Стручњаци/саветници за истраживање и развој*;
 • Пријава патента и пратећи трошкови, сертификације

* Ова категорија може укључивати услуге развоја пословања које настају директно као резултат истраживачких активности, односно услуге које су директно повезане са истраживачким и развојним активностима Пријаве.

Плаћање ПДВ-а није дозвољен трошак. 

За више информација о критеријумима подобности за Подносиоца Пријаве и дозвољеним трошковима, молимо Вас да консултујете Приручник Програма раног развоја, који је доступан на: http://www.inovacionifond.rs/program/program-ranog-razvoja/dokumentacija-2019-oktobar.

Пријаве ће бити процењене на основу следећих критеријума:

 • Квалификације менаџмента и кључног особља и способност компаније/тима да реализује пројекат;
 • Иновативна технологија, производ или услуга; корисност и јединственост иновације; јасно одређена и неспорна права интелектуалне својине;
 • Јасна тржишна потражња и потенцијал за комерцијализацију;
 • Потенцијал за остваривање прихода/стратешког партнерства у року од две до три (2-3) године након почетка пројекта;
 • Изводљива методологија и способност имплементације;
 • Коришћење средстава и адекватност буџета пројекта;
 • Управљање ризиком технологије и имплементације. 

Само ће Пријаве који испуњавају све горе наведене критеријуме бити предложене за финансирање. Додатни детаљи који се тичу процеса процене могу се наћи у Смерницама за процену пројеката (енг. „Review Guidelines“), доступним на: http://www.inovacionifond.rs/program/program-ranog-razvoja/dokumentacija-2019-oktobar.

Документација за Пријаву
Да би се Пријава узела у разматрање и била процењена, потребно је да буде достављена као комплетан, структурирани пакет докумената у оквиру датог временског рока за достављање Пријава, у електронској форми путем Фондовог интернет портала. Комплетан сет неопходне документације Пријаве је доступан на интернет страници Фонда (http://www.inovacionifond.rs/program/program-ranog-razvoja/dokumentacija-2019-oktobar). Подносиоци Пријаве морају користити предефинисане обрасце докумената које је обезбедио Фонд.

Да би се пријавили за финансирање, Подносиоци Пријаве морају поднети следећу документацију:

 • Изјава Подносиоца Пријаве;
 • Пословни план;
 • Буџет пројекта;
 • Презентација  пројекта;
 • Упитник о процени утицаја на животну средину (eng. „Environmental Screening Questionnaire“ -  ESQ);
 • Биографије главног особља ангажованог на пројекту (максимум 5);
 • Финансијски извештаји за последњу годину, уколико је применљиво.

Због међународног двостепеног процеса оцењивања Пријаве, поднесена документација предлога пројеката мора бити на енглеском језику, осим у ситуацијама где то није применљиво. 

Могуће је подношење само једне Пријаве по јавном позиву.

Крајњи рок за подношење пријава је 31. децембар 2019. године до 15 часова.

Непотпуне Пријаве, као и Пријаве које нису достављене до истека крајњег рока за достављање Пријава неће бити узете у разматрање.

Молимо вас да користите следећи линк за аплицирање: http://www.inovacionifond.rs/prijava   

Фонд за иновациону делатност
Научно-технолошки парк „Београд“
Вељка Дугошевића 54, објекат Б4, 2. спрат
Контакт: minigrants@inovacionifond.rs