Наша организација

Организациона структура Фонда за иновациону делатност обезбеђује ефикасно функционисање и адекватну расподелу људских ресурса.

Организација

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова, У Фонду за иновациону делатност образовани су основни организациони делови:

  1. Кабинет директора;
  2. Сектор за управљање програмима;
  3. Сектор за правне и економске послове.

У Кабинету директора обављају се послови који се односе на послове припреме материјала о којима одлучује директор, административно-канцеларијске послове за потребе Фонда, односе с јавношћу, пословне коресподенције и дистрибуције интерних аката. 

У Сектору  за управљање програмима обављају се послови који се односе на припрему и реализацију програма и пројеката Фонда и то: припрема и праћење реализације програма и пројеката Фонда, посредовање у вези са финансирањем иновационе делатности из расположивих извора финансирања; мултилатерална и билатерална сарадња са међународним и домаћим институцијама везано за финансирање програма и пројеката; надзор пројеката Фонда; вођење базе података о корисницима финансирања, програмима и пројектима Фонда, као и потребним и расположивим финансијским средствима за њихову реализацију: послови који се односе на праћење реализације и надзор пројектинх  активности Корисника финансирања, као и други послови из ове области.

У Сектору за правне и економске послове обављају се послови од заједничког интереса за пословање Фонда који се односе на нормативно - правне, опште - правне, финансијско - материјалне послове, финансијско праћење и праћење набавки Корисника финансирања и пратећи технички послови. 

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Фонду за иновациону делатност (ажурирана 29. фебруара 2024. године)