Програм раног развоја

Програм раног развоја намењен је младим предузећима која развијају технолошку иновацију за којом постоји потреба на тржишту.

Под технолошком иновацијом подразумева се развој и успешно пласирање нових или унапређених производа, услуга и процеса из свих поља науке и технологије.

Појам „start-up“ предузећа најчешће се повезује с новооснованим технолошким предузећем у раној фази пословног развоја.

„Spin-off“ предузеће је настало у оквиру, а након тога се издвојило од матичне организације као самостално предузеће и најчешће је (али не и увек) повезано са матичном организацијом путем удела у власничкој структури.

Под микро или малим предузећем подразумева се предузеће у складу са дефиницијом датом у важећем Закону о рачуноводству Републике Србије. Ово укључује новооснована предузећа, у складу са истим законом.

За лица која су регистрована као предузетници, пријављивање није могуће. Подносилац пријаве за Програм раног развоја мора бити искључиво привредно друштво основано у складу са важећим Законом о привредним друштвима Републике Србије, који предвиђа четири форме привредног друштва: ортачко друштво, командитно друштво, друштво са ограниченом одговорношћу и акционарско друштво. 

Кључни чланови (кључно особље пројекта) су ограничени на један пројекат у имплементацији у оквиру Програма Фонда. Сходно томе, било који кључни члан у оквиру пријаве не сме бити део кључог особља пројекта који је у имплементацији у оквиру Програма Фонда. У супротном, пријава ће бити дисквалификована из даљег процеса евалуације.

Чланови тима су Подносиоци Пријаве и они сносе одговорност да поднесу и касније спроведу пројекат у складу са правилима Програма раног развоја. Они потписују Изјаву Подносиоца Пријаве, морају бити наведени у Пословном плану заједно са њиховим улогама и одговорностима, и њихови креденцијали биће оцењени у оквиру процене Пријаве. 

Довољно је да је реч о предузећу које је у већинском приватном власништву резидената Републике Србије. Дакле, више од 50%  капитала у предузећу мора бити у приватном српском власништву да би то предузеће могло да се пријави за Програм раног развоја. Уколико је тај услов испуњен, власник мањинског дела може бити Универзитет, град и сл.

Оснивачима је дозвољено учешће на пројекту у улози подизвођача, саветника за истраживање и развој, оперативне подршке, итд. док год не постоји конфликт интереса по основу Правилника о забрани конфликта интереса и тајности поверљивих података Фонда за иновациону делатност, као и док год се однос ових правних лица (Подносиоца Пријаве и оснивача, где је оснивач друго правно лице) може недвосмислено сматрати фер трансакцијом. Фер трансакција (енг. arm’s length) значи да ова лица морају бити међусобно финансијски и оперативно независна и да се све предложене трансакције између њих третирају као фер трансакције (у погледу комерцијалне праксе и услова тржишта).

Напомена: Наведени текст одговора не производи обавезе за Фонд ни у једној фази реализације програма финансирања, нити приликом преузимања било које радње од стране Фонда.

Огранак иностраног предузећа се не може пријавити, имајући у виду да огранак нема статус правног лица и да, и у организационом и у функционалном смислу, огранак зависи од привредног друштва којем припада. Иста немогућност пријаве постоји и за “ћерке фирме” иностраних предузећа, представништва иностраних предузећа или било који други облик који није самостално привредно друштво у већинском приватном власништву резидената Републике Србије

Подносилац Пријаве није  подобан за пријаву за Програм раног развоја уколико је прикупио ЕУР 500.000 или више из различитих извора финансирања (капитал, задуживање или грант), јавних или приватних. Дакле, реч је само о финансијским улозима.

Да би се пријавили за Програм раног развоја, Подносиоци Пријаве морају да се региструју на порталу за пријављивање (доступан преко http://www.inovacionifond.rs/cir/prijava). Захтев за пријаву се одобрава од стране запослених у Фонду за иновациону делатност након прелиминарне процене информација достављених у захтеву за регистрацију (нпр. порески идентификациони број, основне информације о компанији и подаци о контакт особи). 

Предузеће која се пријављује за Програм раног развоја може пријавити само један предлог пројекта по јавном позиву. Ако предузећу буду одобрена средства за пријављени пројекат, добијена средства морају бити искоришћена искључиво за тај пројекат који је пријављен, без могућности њиховог коришћења у друге сврхе и за друге пројекте.

Предузећа која већ спроводе пројекте кроз Програм раног развоја, Програм суфинансирања иновација, Програм сарадње науке и привреде или Катапулт Акцелератор (у улози Главног подносиоца пријаве) морају прво завршити спровођење својих активних пројеката и потписати Завршно усаглашавање са Фондом пре него што се могу поново пријавити за било који од Фондових програма финансирања. Пријаве које долазе од предузећа,  која већ имају активне пројекте са Фондом неће бити узете у разматрање. Такође, уколико је било ко од оснивача већински власник и/или има контролу у предузећу који спроводи пројекат или је пак већински власник и/или има контролу у више од једног предузећа које подноси Пријаву, такве пријаве, такође, неће бити узете у разматрање.

Додатно, Подносилац Пријаве не може примити више од 1,000,000  ЕУР средстава гранта у оквиру свих Фондових програма финансирања  током целокупног времена постојања Подносиоца Пријаве и свих његових прошлих, садашњих и будућих повезаних лица (укључујући подружнице, spin-off предузећа и повезана предузећа која су променила своје пословно име).

Подносилац Пријаве може да поднесе до три пута суштински исту, измењену и/или побољшану Пријаву  (тј. засновану на суштински истој или сличној иновативној технологији, производу или услузи и/или пословном плану) која је ушла у процес евалуације без обзира на програм финансирања Фонда.

Project presentation треба да буде достављен пратећи инструкције описане у самом обрасцу, доступном на интернет страници Фонда. Његова максимална величина и број слајдова су унапред дефинисани. Документ не сме имати више од 40MB.

Једном постављени документ се може слободно мењати пре истека рока за пријаву. Када Подносилац Пријаве уплоадује финалне верзије свих потребних докумената за Пријаву, неопходно је да то потврди притиском на дугме Submit, како би Пријава била послата и валидна.

У дозвољене трошкове у оквиру категорије Offices and business support спадају ставке попут изнајмљивања пословног простора (канцеларије, радионице), интернета и телефона, струје и грејања (режије), канцеларијског материјала, трошкова рачуновође или правне подршке, али ове ставке морају бити директно везане за потребе пројекта за који је одобрено финансирање. Максимални износ за ову ставку је до 1,000 евра месечно.

У дозвољене трошкове у оквиру категорије Sales, marketing and business consultancy спадају ставке попут трошкова маркетинга, продаје и пословног саветовања (до максималног износа од 20% укупно Одобреног Буџета Пројекта, укључује саветнике за развој пословања, истраживање тржишта, посећивање конференција, трошкове путовања (без дневница), израду промотивног материјала, дизајн и креирање интернет странице).

Да, средства која се додељују из Програма раног развоја су бесповратна, док год се троше у складу са правилима дефинисаним у Приручнику Програма раног развоја.

Минимум 30% средстава мора да обезбеди Подносилац Пријаве, и то искључиво у виду улога у новцу. Ова средства могу доћи из постојећих или потенцијалних извора сопственог, другог приватног или ризичног капитала, финансирања путем задуживања из приватног сектора и других доприноса приватног сектора у новцу (други новчани извори могу бити узети у разматрање). Суфинансирање Подносиоца Пријаве мора бити независно од Фонда. С обзиром на то да се уплате за буџет пројекта врше на шестомесечном нивоу, није неопходно поседовати средства суфинансирања у току саме пријаве, већ се она уплаћују тек након што пројекат уђе у фазу спровођења. Ипак, неопходно је предочити у оквиру обрасца пословног плана који се доставља у фази пријаве како ће и из којих извора дата средства бити обезбеђена за потребе пројекта када исти почне.

У секцији 2.3 Приручника Програма раног развоја, дефинисани су дозвољени и недозвољени трошкови за које се могу искористити укупна средства.

Да, неопходно је да предузеће које је добило финансирање у оквиру Програма раног развоја отвори посебан, наменски динарски рачун, с тим што се ова процедура реализује тек у фази потписивања Уговора о финансирању.

Средства намењена пројекту се исплаћују на рачун Корисника гранта на шестомесечном нивоу тј. на почетку сваког шестомесечног периода   за текућих шест месеци. Међутим, пре шестомесечне исплате од стране Фонда (која може покривати до 70% од Одобреног буџета пројекта за сваких шест месеци), Корисник гранта мора да достави Фонду извод из банке који показује да је Корисник гранта депоновао на наменски рачун потребно суфинансирање (минимум 30% од укупних средстава која се захтевају за датих шест месеци по Одобреном буџету пројекта), заједно са шестомесечним извештајем о напретку пројекта и финансијским извештајем, као и потребном пратећом документацијом. Након одобрења шестомесечних извештаја од стране Фонда и позитивног исхода надзорне посете (где је применљиво), Корисник гранта ће бити подобан за исплату средстава за следећих шест месеци.

Ако се појаве недозвољени трошкови (по основама наведеним у Приручнику Програма раног развоја, али не ограничавајући се на исте), Фонд има право да умањи износ своје уплате за следећих шест месеци у висини ових недозвољених трошкова, али исто тако задржава право да Кориснику гранта тражи повраћај целокупног износа или дела износа исплаћеног финансирања за тај шестомесечни период, у случају да Корисник гранта не изврши било коју од својих обавеза у складу са Уговором о финансирању.

Непотрошена средства из једног шестомесечног периода  се могу пренети у следећи и у њима трошити, али драстично мање трошење средстава од предвиђеног у односу на Одобрени Буџет Пројекта може повући питање напретка пројекта и адекватности буџета и развојних активности.

Предложено главно особље (и остала лица која би била запослена кроз пројекат) није неопходно запослити унапред, односно приликом подношења Пријаве. Приликом подношења Пријаве неопходно је приложити биографије главног особља које ће бити ангажовано на Пројекту. 

Регистрација или поседовање патента у тренутку подношења Пријаве није услов подобности, али један од критеријума приликом евалуације пројеката јесте и потенцијал за стварање нове интелектуалне својине. Подносилац пријаве је обавезан да у Пословном Плану достави информације о правима интелектуалне својине и know-how правима, и да поседује или има права на технологију која се развија и на финални производ или услугу. Документ под називом Review Guidelines детаљније приказује комплетан процес евалуације Пројеката.

Није потребно да ауторска права буду у власништву Подносиоца Пријаве, али је потребно да постоји уговор (нпр. уговор о лиценци) о праву на технологију/производ или услугу. Сва нова интелектуална својина и know-how који могу бити створени током спровођења пројекта морају припадати Подносиоцу Пријаве. У случају  да је Подносилац Пријаве тим , свака нова интелектуална својина и know-how  који могу бити створени у току спровођења пројекта ће припадати новоосновано успостављеној компанији која ће бити прималац средстава.  

Подносилац Пријаве мора да осигура права на интелектуалну својину и know-how у уговорима склопљеним са било којим трећим лицем.

Прва процена Пријава за Програм суфинансирања иновација укључује стручну техничку процену од стране независних међународних рецензената, који дају своје мишљење о квалитету пројекта и додељују бодове од 1 до 4 за сваки критеријум процене. Њихови просечни бодови чине 30% укупних бодова у фази ужег избора. Након тога, независна Експертска комисија ће проценити Предлоге Пројеката и доделити бодове од 1 до 4 за сваки критеријум процене и њихови бодови чине 70% укупних бодова у фази ужег избора. На основу процене Експертске комисије и резултата процене независних рецензената, они пројекти који остваре и  више бодова биће уврштени у ужи избор. Коначну одлуку о финансирању доноси Експертска комисија на крају фазе директне презентације пројеката у којој учествују све Пријаве уврштене у ужи избор.

Техничка рецензија представља део процене Пријава за Програм раног развоја и укључује стручну техничку анализу од стране независних међународних рецензената (peer-reviewers), која подразумева процењивање по сваком од дефинисаних критеријума евалуације. Документ под називом Review Guidelines детаљније приказује комплетан процес и критеријуме евалуације Пројеката.

Цео процес описан је у Смерницама за процену пројеката (Review Guidelines):

 1. Након достављања Пријаве, особље Фонда врши преглед подобности и потпуности Пријаве како би се осигурала њена техничко-административна исправност.
 2. Прву фазу процене Пријава спроводе међународни независни рецензенти и петочлана независна Експертска комисија.
 3. На основу резултата рецензије и анализе стране Експертске комисије, сви пројекти који добију 21 или више бодова биће уврштени у ужи избор за даљу процену током фазе директне презентације.
 4. Коначну одлуку о финансирању за Програм суфинансирања иновација доноси Експертска комисија на крају фазе директне презентације пројеката (у случају да пандемија КОВИД-а 19 и друге светске кризе то дозвољавају).

Подносиоци Пријаве могу бити одбијени за финансирање по више основа, у различитим фазама процеса евалуације:

 1. Преглед подобности и административне целовитости Пријава – пројекти оних предузећа која нису подобна за пријављивање и чије Пријаве нису потпуне неће бити узети у даље разматрање. Неподобни Подносиоци Пријаве ће бити обавештени након завршетка ове фазе.
 2. Одлука о ужем избору – Пријаве се процењују од стране независних међународних рецензената и независне Експертске комисије, након чега се сачињава ужи избор пројеката који ће наставити евалуацију у следећем кораку. Предузећа чији пројекти нису ушли у ужи избор о томе ће бити обавештена по доношењу ове одлуке о ужем избору.
 3. Коначна одлука о финансирању – након завршетка целог процеса процене после фазе директне презентације пројекта, Експертска комисија доноси коначну одлуку о финансирању и обавештавају се предузећа којима није одобрено финансирање.

Не. Након обавештења да је пројекат уврштен у ужи избор, Подносилац Пријаве је у обавези да достави нову презентацију која је прикладна формату финалног догађаја – потребно је представити пројекат у временском оквиру до 10 минута, док је остатак времена резервисан за питања Експертске комисије. Поменуту презентацију је потребно доставити Фонду у PowerPoint формату до захтеваног датума, а најмање 7 дана пре заказаног термина презентације. Фонд обезбеђује потребни образац за ову презентацију.

Да, сви Подносиоци Пријаве добијају коментаре на достављене предлоге пројеката. Ови коментари имају за циљ да помогну Подносиоцу Пријаве да унапреди свој Предлог Пројекта. По доношењу коначне одлуке о финансирању од стране Експертске комисије, Подносиоци Пријаве који нису добили финансирање ће имати увид у коментаре Експертске комисије у писаној форми.

Сви независни међународни рецензенти, независни стручњаци, чланови независне Експертске комисије и запослени у Фонду за иновациону делатност су, потписивањем Правилника о забрани конфликта интереса и тајности поверљивих података, прихватили све одредбе наведеног Правилника.

Сви Подносиоци Пријаве су дужни да у оквиру Пријаве за Програм раног развоја поднесу попуњен Упитник о процени утицаја на животну средину (енг.  Environmental Screening Questionnaire – ESQ). Независни стручњак за процену утицаја на животну средину и социјална питања ангажован од стране Фонда је задужен за преглед и процену Упитника о процени утицаја на животну средину. Процедуре ове процене детаљно су описане у Оквирном програму управљања заштитом животне средине и социјалним питањима (енг.  Environmental and Social Management Framework - ESMF).

Активности Предлога Пројекта које се процењују ће бити сврстане по категоријама у складу са следећим категоријама провере:

1) Категорија А – неподобна за финансирање.

2) Категорија Б – активности везане за пројекат са утицајем на животну средину. Биће неопходно направити План заштите животне средине  (енг. Environmental Management Plan – EMP).

3) Категорија Ц –  активности везане за пројекат за које се очекује да ће имати занемарљив утицај на животну средину. Активности које спадају у категорију Ц не подлежу даљим захтевима који се односе на процену утицаја на животну средину.

Подносиоци Пријава који уђу у ужи избор ће бити обавештени о резултатима процене овог Упитника, само уколико се процени да спадају у категорију А, или Б у оквиру које је потребно доставити План заштите животне средине, уколико буде донета одлука да им се одобри финансирање.

Изградња прототипа у сврху тестирања нових грађевинских материјала или иновација у грађевини је прихватљива уколико је експерименталне природе односно, уколико није конкретна грађевина према ЕСМФ-у, уз услов да се тај прототип налази унутар поседа Подносиоца Пријаве (односно да нема промене намене земљишта или куповине земљишта у те сврхе). Примењиваће се стандардне процедуре провере Плана заштите животне средине (ЕМП) и мере надзора.

Особље Фонда за иновациону делатност је дужно да врши надзорне посете компанијама барем једном годишње, у циљу утврђивања да се пројектне развојне и финансијске активности одвијају у складу са оним што је пријављено и оним што је наведено у одобреним пројектним документима.

У складу са регулативом којом се уређује финансирање кроз средства из Претприступних фондова ЕУ (ИПА), финансирање кроз Програм раног развоја у овом јавном позиву ослобођено је пореза на додату вредност (ПДВ), царине и увозних дажбина.

Не, излаз може бити прототип, или само техничка идеја. Ви дефинишете у којој фази се пројекат налази и који ће бити крајњи излаз.

Да, пре потписивања уговора, сви корисници Гранта су у обавези да:

 1. Буду уписани у Регистар понуђача у Агенцији за привредне регистре. Такође, фонд ће извршити увид у регистар агенције за привредне регистре ради провере да кориснику Гранта није изречена ни трајна, ни привремена забрана обављања пословне делатности (Забележбе Регистратора Агенције за привредне регистрације);
 2. Доставе уговор о отварању динарског рачуна за потребе спровођенја пројекта;
 3. Доставе План управљања заштитом животне средине, одобрен од стране фондовог експерта за заштиту животну средину и друштвена питања, уколико је пројекат класификован у категорију Б.
 4. Потпишу Изјаву Подносиоца пријаве о примљеној де минимис државној помоћи (само за програм Раног развоја). Овај документ ће корисницима Гранта од стране Фонда бити достављен при потписивању уговора о финансирању.