Program ranog razvoja

Program ranog razvoja namenjen je mladim preduzećima koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu.

Pod tehnološkom inovacijom podrazumeva se razvoj i uspešno plasiranje novih ili unapređenih proizvoda, usluga i procesa iz svih polja nauke i tehnologije.

Pojam „start-up“ preduzeća najčešće se povezuje s novoosnovanim tehnološkim preduzećem u ranoj fazi poslovnog razvoja.

„Spin-off“ preduzeće je nastalo u okviru, a nakon toga se izdvojilo od matične organizacije kao samostalno preduzeće i najčešće je (ali ne i uvek) povezano sa matičnom organizacijom putem udela u vlasničkoj strukturi.

Pod mikro ili malim preduzećem podrazumeva se preduzeće u skladu sa definicijom datom u važećem Zakonu o računovodstvu Republike Srbije. Ovo uključuje novoosnovana preduzeća, u skladu sa istim zakonom.

Za lica koja su registrovana kao preduzetnici, prijavljivanje nije moguće. Podnosilac prijave za Program ranog razvoja mora biti isključivo privredno društvo osnovano u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije, koji predviđa četiri forme privrednog društva: ortačko društvo, komanditno društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo. Takođe, pojedinci se mogu prijaviti kao deo neformalnog tima (sastavljenog od osoba), ali će biti u obavezi da osnuju preduzeće u slučaju da im se odobri finansiranje.

Jedna osoba može biti Član tima (kao što je objašnjeno y Priručniku Programa ranog razvoja i Izjavi Podnosioca Prijave) na samo jednom projektu po Pozivu. Nema pravila koje sprečava fizička lica da budu uključeni u više od jednog projekta u nekom drugom svojstvu, ali njihova uključenost mora biti opravdana na odgovarajući način.

Članovi tima su Podnosioci Prijave i oni snose odgovornost da podnesu i kasnije sprovedu projekat u skladu sa pravilima Programa ranog razvoja. Oni potpisuju Izjavu Podnosioca Prijave, moraju biti navedeni u Poslovnom planu zajedno sa njihovim ulogama i odgovornostima, i njihovi kredencijali biće ocenjeni u okviru procene Prijave. U slučaju da se Prijavi odobri finansiranje, novoosnovana kompanija mora biti najmanje 51% u vlasništvu Članova tima.

Dovoljno je da je reč o preduzeću koje je u većinskom privatnom vlasništvu rezidenata Republike Srbije. Dakle, minimum 51% kapitala u preduzeću mora biti u privatnom srpskom vlasništvu da bi to preduzeće moglo da se prijavi za Program ranog razvoja. Ukoliko je taj uslov ispunjen, vlasnik manjinskog dela može biti Univerzitet, grad i sl.

Osnivačima je dozvoljeno učešće na projektu u ulozi podizvođača, savetnika za istraživanje i razvoj, operativne podrške, itd. dok god ne postoji konflikt interesa po osnovu Pravilnika o zabrani konflikta interesa i tajnosti poverljivih podataka Fonda za inovacionu delatnost, kao i dok god se odnos ovih pravnih lica (Podnosioca Prijave i osnivača, gde je osnivač drugo pravno lice) može nedvosmisleno smatrati fer transakcijom. Fer transakcija (eng. arm’s length) znači da ova lica moraju biti međusobno finansijski i operativno nezavisna i da se sve predložene transakcije između njih tretiraju kao fer transakcije (u pogledu komercijalne prakse i uslova tržišta).

Napomena: Navedeni tekst odgovora ne proizvodi obaveze za Fond ni u jednoj fazi realizacije programa finansiranja, niti prilikom preuzimanja bilo koje radnje od strane Fonda.

Ogranak inostranog preduzeća se ne može prijaviti, imajući u vidu da ogranak nema status pravnog lica i da, i u organizacionom i u funkcionalnom smislu, ogranak zavisi od privrednog društva kojem pripada. Ista nemogućnost prijave postoji i za “ćerke firme” inostranih preduzeća, predstavništva inostranih preduzeća ili bilo koji drugi oblik koji nije samostalno privredno društvo u većinskom privatnom vlasništvu rezidenata Republike Srbije

Podnosilac Prijave nije  podoban za prijavu za Program ranog razvoja ukoliko je prikupio EUR 500.000 ili više iz različitih izvora finansiranja (kapital, zaduživanje ili grant), javnih ili privatnih. Dakle, reč je samo o finansijskim ulozima.

Da bi se prijavili za Program ranog razvoja, Podnosioci Prijave moraju da se registruju na portalu za prijavljivanje (dostupan preko http://www.inovacionifond.rs/cir/prijava). Zahtev za prijavu se odobrava od strane zaposlenih u Fondu za inovacionu delatnost nakon preliminarne procene informacija dostavljenih u zahtevu za registraciju (npr. poreski identifikacioni broj, osnovne informacije o kompaniji i podaci o kontakt osobi). Timovi se mogu registrovati bez poreskog identifikacionog broja, ali će isti morati da dostave kada registruju kompaniju u APR-u, u slučaju da finansiranje bude odobreno.

Preduzeće koja se prijavljuje za Program ranog razvoja može prijaviti samo jedan predlog projekta po javnom pozivu. Ako preduzeću budu odobrena sredstva za prijavljeni projekat, dobijena sredstva moraju biti iskorišćena isključivo za taj projekat koji je prijavljen, bez mogućnosti njihovog korišćenja u druge svrhe i za druge projekte.

Preduzeća koja već sprovode projekte kroz Program ranog razvoja, Program sufinansiranja inovacija ili Program saradnje nauke i privrede (u ulozi Glavnog podnosioca prijave) ili programa Katapult moraju prvo završiti sprovođenje svojih aktivnih projekata i potpisati Završno usaglašavanje sa Fondom pre nego što se mogu ponovo prijaviti za bilo koji od Fondovih programa finansiranja. Prijave koje dolaze od preduzeća koja već imaju aktivne projekte sa Fondom neće biti uzete u razmatranje.

Izuzetak predstavlja program Inovacionih vaučera, za koji se preduzeća mogu prijaviti u bilo kom trenutku.

Dodatno, Podnosilac Prijave ne može primiti više od 600.000 EUR sredstava granta u okviru svih Fondovih programa finansiranja (Program ranog razvoja, Program sufinansiranja inovacija, Program saradnje nauke i privrede i druge programe) tokom celokupnog vremena postojanja Podnosioca Prijave i svih njegovih prošlih, sadašnjih i budućih povezanih lica  (uključujući podružnice, spin-off preduzeća i povezana preduzeća koja su promenila svoje poslovno ime).

Da, preduzeće kojem nije odobreno finansiranje ima pravo da se prijavi ponovo sa istim projektom. Ipak, preduzeće može ponovo podneti isti Predlog Projekta samo još jednom. Prijava koja je suštinski ista kao i bilo koje druge dve Prijave (tj. bazirana na suštinski istoj ili sličnoj inovativnoj tehnologiji, proizvodu ili usluzi i poslovnom planu) prethodno dostavljene Fondu od strane Podnosioca Prijave u nekom od prethodnih javnih poziva neće biti uzeta u razmatranje za finansiranje.

Dokument Project presentation treba da bude dostavljen prateći instrukcije opisane u samom obrascu, dostupnom na internet stranici Fonda. Njegova maksimalna veličina i broj slajdova su unapred definisani. Dokument ne sme imati više od 40MB. 

Jednom postavljeni dokument se može slobodno menjati pre isteka roka za prijavu. Kada Podnosilac Prijave uploaduje finalne verzije svih potrebnih dokumenata za Prijavu, neophodno je da to potvrdi pritiskom na dugme Submit, kako bi Prijava bila poslata i validna.

U dozvoljene troškove u okviru kategorije Offices and business support spadaju stavke poput iznajmljivanja poslovnog prostora (kancelarije, radionice), interneta i telefona, struje i grejanja (režije), kancelarijskog materijala, troškova računovođe ili pravne podrške, ali ove stavke moraju biti direktno vezane za potrebe projekta za koji je odobreno finansiranje. Maksimalni iznos za ovu stavku je do 1.000 evra mesečno.

U dozvoljene troškove u okviru kategorije Sales, marketing and business consultancy spadaju stavke poput troškova marketinga, prodaje i poslovnog savetovanja (do maksimalnog iznosa od 20% ukupno Odobrenog Budžeta Projekta, uključuje savetnike za razvoj poslovanja, istraživanje tržišta, posećivanje konferencija, troškove putovanja (bez dnevnica), izradu promotivnog materijala, dizajn i kreiranje internet stranice).

Da, sredstva koja se dodeljuju iz Programa ranog razvoja su bespovratna, dok god se troše u skladu sa pravilima definisanim u Priručniku Programa ranog razvoja.

Minimum 30% sredstava mora da obezbedi Podnosilac Prijave, i to isključivo u vidu uloga u novcu. Ova sredstva mogu doći iz postojećih ili potencijalnih izvora sopstvenog, drugog privatnog ili rizičnog kapitala, finansiranja putem zaduživanja iz privatnog sektora i drugih doprinosa privatnog sektora u novcu (drugi novčani izvori mogu biti uzeti u razmatranje). Sufinansiranje Podnosioca Prijave mora biti nezavisno od Fonda. S obzirom na to da se uplate za budžet projekta vrše kvartalno, nije neophodno posedovati sredstva sufinansiranja u toku same prijave, već se ona uplaćuju tek nakon što projekat uđe u fazu sprovođenja. Ipak, neophodno je predočiti u okviru obrasca poslovnog plana koji se dostavlja u fazi prijave kako će i iz kojih izvora data sredstva biti obezbeđena za potrebe projekta kada isti počne.

U sekciji 2.3 Priručnika Programa ranog razvoja, definisani su dozvoljeni i nedozvoljeni troškovi za koje se mogu iskoristiti ukupna sredstva.

Da, neophodno je da preduzeće koje je dobilo finansiranje u okviru Programa ranog razvoja otvori poseban, namenski dinarski račun, s tim što se ova procedura realizuje tek u fazi potpisivanja Ugovora o finansiranju.

Sredstva namenjena projektu se isplaćuju na račun Korisnika granta na kvartalnom nivou tj. na početku svakog kvartala za tekući kvartal. Međutim, pre kvartalne isplate od strane Fonda (koja može pokrivati do 70% od Odobrenog budžeta projekta za svaki kvartal), Korisnik granta mora da dostavi Fondu izvod iz banke koji pokazuje da je Korisnik granta deponovao na namenski račun potrebno sufinansiranje (minimum 30% od ukupnih sredstava koja se zahtevaju za dati kvartal po Odobrenom budžetu projekta), zajedno sa kvartalnim izveštajem o napretku projekta i finansijskim izveštajem, kao i potrebnom pratećom dokumentacijom. Nakon odobrenja kvartalnih izveštaja od strane Fonda i pozitivnog ishoda nadzorne posete (gde je primenljivo), Korisnik granta će biti podoban za isplatu sredstava za sledeći kvartal.

Ako se pojave nedozvoljeni troškovi (po osnovama navedenim u Priručniku Programa ranog razvoja, ali ne ograničavajući se na iste), Fond ima pravo da umanji iznos svoje uplate za sledeći kvartal u visini ovih nedozvoljenih troškova, ali isto tako zadržava pravo da Korisniku granta traži povraćaj celokupnog iznosa ili dela iznosa isplaćenog finansiranja za taj kvartal, u slučaju da Korisnik granta ne izvrši bilo koju od svojih obaveza u skladu sa Ugovorom o finansiranju.

Nepotrošena sredstva iz jednog kvartala se mogu preneti u sledeće i u njima trošiti, ali drastično manje trošenje od predviđenog u odnosu na Odobreni Budžet Projekta može povući pitanje napretka projekta i adekvatnosti budžeta i razvojnih aktivnosti.

Predloženo glavno osoblje (i ostala lica koja bi bila zaposlena kroz projekat) nije neophodno zaposliti unapred, odnosno prilikom podnošenja Prijave. Prilikom podnošenja Prijave neophodno je priložiti biografije glavnog osoblja koje će biti angažovano na Projektu. 

Registracija ili posedovanje patenta u trenutku podnošenja Prijave nije uslov podobnosti, ali jedan od kriterijuma prilikom evaluacije projekata jeste i potencijal za stvaranje nove intelektualne svojine. Podnosilac prijave je obavezan da u Poslovnom Planu dostavi informacije o pravima intelektualne svojine i know-how pravima, i da poseduje ili ima prava na tehnologiju koja se razvija i na finalni proizvod ili uslugu. Dokument pod nazivom Review Guidelines detaljnije prikazuje kompletan proces evaluacije Projekata.

Nije potrebno da autorska prava budu u vlasništvu Podnosioca Prijave, ali je potrebno da postoji ugovor (npr. ugovor o licenci) o pravu na tehnologiju/proizvod ili uslugu. Sva nova intelektualna svojina i know-how koji mogu biti stvoreni tokom sprovođenja projekta moraju pripadati Podnosiocu Prijave. U slučaju  da je Podnosilac Prijave tim , svaka nova intelektualna svojina i know-how  koji mogu biti stvoreni u toku sprovođenja projekta će pripadati novoosnovano uspostavljenoj kompaniji koja će biti primalac sredstava.  

Podnosilac Prijave mora da osigura prava na intelektualnu svojinu i know-how u ugovorima sklopljenim sa bilo kojim trećim licem.

Prva procena Prijava za Program sufinansiranja inovacija uključuje stručnu tehničku procenu od strane nezavisnih međunarodnih recenzenata, koji daju svoje mišljenje o kvalitetu projekta i dodeljuju bodove od 1 do 4 za svaki kriterijum procene. Njihovi prosečni bodovi čine 30% ukupnih bodova u fazi užeg izbora. Nakon toga, nezavisna Ekspertska komisija će proceniti Predloge Projekata i dodeliti bodove od 1 do 4 za svaki kriterijum procene i njihovi bodovi čine 70% ukupnih bodova u fazi užeg izbora. Na osnovu procene Ekspertske komisije i rezultata procene nezavisnih recenzenata, oni projekti koji ostvare i  više bodova biće uvršteni u uži izbor. Konačnu odluku o finansiranju donosi Ekspertska komisija na kraju faze direktne prezentacije projekata u kojoj učestvuju sve Prijave uvrštene u uži izbor.

Tehnička recenzija predstavlja deo procene Prijava za Program ranog razvoja i uključuje stručnu tehničku analizu od strane nezavisnih međunarodnih recenzenata (peer-reviewers), koja podrazumeva procenjivanje po svakom od definisanih kriterijuma evaluacije. Dokument pod nazivom Review Guidelines detaljnije prikazuje kompletan proces i kriterijume evaluacije Projekata.

Ceo proces opisan je u Smernicama za procenu projekata (Review Guidelines):

 1. Nakon dostavljanja Prijave, osoblje Fonda vrši pregled podobnosti i potpunosti Prijave kako bi se osigurala njena tehničko-administrativna ispravnost.
 2. Prvu fazu procene Prijava sprovode međunarodni nezavisni recenzenti i petočlana nezavisna Ekspertska komisija.
 3. Na osnovu rezultata recenzije i analize strane Ekspertske komisije, svi projekti koji dobiju 21 i više bodova biće uvršteni u uži izbor za dalju procenu tokom faze direktne prezentacije.
 4. Konačnu odluku o finansiranju za Program sufinansiranja inovacija donosi Ekspertska komisija na kraju faze direktne prezentacije projekata.

 

Podnosioci Prijave mogu biti odbijeni za finansiranje po više osnova, u različitim fazama procesa evaluacije:

 1. Pregled podobnosti i administrativne celovitosti Prijava – projekti onih preduzeća koja nisu podobna za prijavljivanje i čije Prijave nisu potpune neće biti uzeti u dalje razmatranje. Nepodobni Podnosioci Prijave će biti obavešteni nakon završetka ove faze.
 2. Odluka o užem izboru – Prijave se procenjuju od strane nezavisnih međunarodnih recenzenata i nezavisne Ekspertske komisije, nakon čega se sačinjava uži izbor projekata koji će nastaviti evaluaciju u sledećem koraku. Preduzeća čiji projekti nisu ušli u uži izbor o tome će biti obaveštena po donošenju ove odluke o užem izboru.
 3. Konačna odluka o finansiranju – nakon završetka celog procesa procene posle faze direktne prezentacije projekta, Ekspertska komisija donosi konačnu odluku o finansiranju i obaveštavaju se preduzeća kojima nije odobreno finansiranje.

Ne. Nakon obaveštenja da je projekat uvršten u uži izbor, Podnosilac Prijave je u obavezi da dostavi novu prezentaciju koja je prikladna formatu finalnog događaja – potrebno je predstaviti projekat u vremenskom okviru do 10 minuta, dok je ostatak vremena rezervisan za pitanja Ekspertske komisije. Pomenutu prezentaciju je potrebno dostaviti Fondu u PowerPoint formatu do zahtevanog datuma, a najmanje 7 dana pre zakazanog termina prezentacije. Fond obezbeđuje potrebni obrazac za ovu prezentaciju.

Da, svi Podnosioci Prijave dobijaju komentare na dostavljene predloge projekata. Ovi komentari imaju za cilj da pomognu Podnosiocu Prijave da unapredi svoj Predlog Projekta. Po donošenju konačne odluke o finansiranju od strane Ekspertske komisije, Podnosioci Prijave koji nisu dobili finansiranje će imati uvid u komentare Ekspertske komisije u pisanoj formi.

Svi nezavisni međunarodni recenzenti, nezavisni stručnjaci, članovi nezavisne Ekspertske komisije i zaposleni u Fondu za inovacionu delatnost su, potpisivanjem Pravilnika o zabrani konflikta interesa i tajnosti poverljivih podataka, prihvatili sve odredbe navedenog Pravilnika.

Svi Podnosioci Prijave su dužni da u okviru Prijave za Program ranog razvoja podnesu popunjen Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu (eng.  Environmental Screening Questionnaire – ESQ). Nezavisni stručnjak za procenu uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja angažovan od strane Fonda je zadužen za pregled i procenu Upitnika o proceni uticaja na životnu sredinu. Procedure ove procene detaljno su opisane u Okvirnom programu upravljanja zaštitom životne sredine i socijalnim pitanjima (eng.  Environmental and Social Management Framework - ESMF).

Aktivnosti Predloga Projekta koje se procenjuju će biti svrstane po kategorijama u skladu sa sledećim kategorijama provere:

1) Kategorija A – nepodobna za finansiranje.

2) Kategorija B – aktivnosti vezane za projekat sa uticajem na životnu sredinu. Biće neophodno napraviti Plan zaštite životne sredine  (eng. Environmental Management Plan – EMP).

3) Kategorija C –  aktivnosti vezane za projekat za koje se očekuje da će imati zanemarljiv uticaj na životnu sredinu. Aktivnosti koje spadaju u kategoriju C ne podležu daljim zahtevima koji se odnose na procenu uticaja na životnu sredinu.

Podnosioci Prijava koji uđu u uži izbor će biti obavešteni o rezultatima procene ovog Upitnika, samo ukoliko se proceni da spadaju u kategoriju A, ili B u okviru koje je potrebno dostaviti Plan zaštite životne sredine, ukoliko bude doneta odluka da im se odobri finansiranje.

Izgradnja prototipa u svrhu testiranja novih građevinskih materijala ili inovacija u građevini je prihvatljiva ukoliko je eksperimentalne prirode odnosno, ukoliko nije konkretna građevina prema ESMF-u, uz uslov da se taj prototip nalazi unutar poseda Podnosioca Prijave (odnosno da nema promene namene zemljišta ili kupovine zemljišta u te svrhe). Primenjivaće se standardne procedure provere Plana zaštite životne sredine (EMP) i mere nadzora.

Osoblje Fonda za inovacionu delatnost je dužno da vrši nadzorne posete kompanijama barem jednom godišnje, u cilju utvrđivanja da se projektne razvojne i finansijske aktivnosti odvijaju u skladu sa onim što je prijavljeno i onim što je navedeno u odobrenim projektnim dokumentima.

U skladu sa regulativom kojom se uređuje finansiranje kroz sredstva iz Pretpristupnih fondova EU (IPA), finansiranje kroz Program ranog razvoja u ovom javnom pozivu oslobođeno je poreza na dodatu vrednost (PDV), carine i uvoznih dažbina. 

Ne, izlaz može biti prototip, ili samo tehnička ideja. Vi definišete u kojoj fazi se projekat nalazi i koji će biti krajnji izlaz.

Da, pre potpisivanja ugovora, svi korisnici Granta su u obavezi da:

 1. Budu upisani u Registar ponuđača u Agenciji za privredne registre. Takođe, fond će izvršiti uvid u registar agencije za privredne registre radi provere da korisniku Granta nije izrečena ni trajna, ni privremena zabrana obavljanja poslovne delatnosti (Zabeležbe Registratora Agencije za privredne registracije);
 2. Dostave ugovor o otvaranju dinarskog računa za potrebe sprovođenja projekta;
 3. Dostave Plan upravljanja zaštitom životne sredine, odobren od strane fondovog eksperta za zaštitu životnu sredinu i društvena pitanja, ukoliko je projekat klasifikovan u kategoriju B.
 4. Potpišu Izjavu Podnosioca prijave o primljenoj de minimis državnoj pomoći (samo za program Ranog razvoja). Ovaj dokument će korisnicima Granta od strane Fonda biti dostavljen pri potpisivanju ugovora o finansiranju.