Akti

Na ovoj strani su objavljeni akti koji se odnose na poslovanje Fonda.

 • Strategija pametne specijalizacije u Republici Srbiji za period od 2020. do 2027. godine
 • Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine
 • Strategija razvoja startap ekosistema Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine
 • Zakon o inovacionoj delatnosti
 • Statut
 • Pravilnik o zabrani konflikta interesa i tajnosti poverljivih podataka
 • Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja
 • Pravilnik Fonda za inovacionu delatnost o pravilima za dodelu državne pomoći
 • Akt o procedurama za izbor nezavisnih međunarodnih stručnih konsultanata za postupke realizacije programa finansiranja Fonda
 • Politika rodne ravnopravnosti
 • Pravilnik o bližem uređivanju postupaka javne nabavke