Јавни позив за Програм сарадње науке и привреде

Јавни позив је отворен од 10. октобра до 31. децембра 2019.

Јавни позив за Програм сарадњe науке и привреде

На основу чл. 8. Закона о буџету РС за 2019. годину („Сл. гласник РС”, број 95/18), Закључка Владе РС 05 Број: 401-1158/2019 од 7. фебруара 2019. године и ради реализације Закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Сл. гласник РС - Међународни уговори”, број 24/15-4, са изменама и допунама у складу са Закључком Владе РС 05 Број: 48-6875/2018 од 30. јула 2018. године)
 
                                                                   Фонд за иновациону делатност
 
                                                                                објављује
 
                                       Јавни позив за Програм сарадње науке и привреде
                       (Collaborative Grant Scheme for R&D Organizations and Private Sector Enterprises)
 
 
Циљ Програма сарадње науке и привреде је да помогне истраживања која су од значаја за привреду тако што ће подстаћи компаније из приватног сектора и јавне научноистраживачке организације да се упусте у заједничке истраживачко-развојне пројекте са циљем стварања нових или побољшаних комерцијално оријентисаних производа и услуга, као и иновативних технологија са значајним будућим учинком и тржишним потенцијалом.
Фонд за иновациону делатност (у даљем тексту: „Фонд“) ће размотрити финансирање пројеката из свих области науке и технологије и из било ког индустријског сектора.
 
Трајање пројекта у оквиру Програма сарадње науке и привреде може бити највише до 24 месеца.
 
Максимални износ финансирања који Фонд може доделити по појединачном пројекту је 300.000 евра. 
Финансирање додељено од стране Фонда може покрити:
 • Максимум 70% укупних трошкова пројекта (Одобрени Буџет Пројекта) за пројекте предложене од стране микро и малих компанија,
 • Максимум 60% укупних трошкова пројекта (Одобрени Буџет Пројекта) за пројекте предложене од стране средњих компанија.
Сваки Подносилац Пријаве мора обезбедити обавезно суфинансирање за пројекат на следећи начин:
 • Минимум 30% укупног Одобреног Буџета Пројекта за пројекте предложене од стране микро и малих компанија,
 • Минимум 40% укупног Одобреног Буџета Пројекта за пројекте предложене од стране средњих компанија.
Суфинансирање од стране Подносиоца Пријаве мора доћи из других, приватних извора, независно од Фонда или било ког другог јавног програма финансирања. 
 
Минимум 30% средстава гранта (тј. суфинансирања које би Фонд доделио пројекту) мора бити опредељено у Буџету Пројекта као накнада за пројектне активности које спроводи научно-истраживачка организација (или организације) у оквиру конзорцијума.
 
Додела средстава у оквиру Програма сарадње науке и привреде врши се у складу са правилима о додељивању државне помоћи, као што је представљено у Правилнику Фонда о правилима за доделу државне помоћи и одговарајућем закону којим се државна помоћ уређује. 
 
Услови учешћа у Програму сарадње науке и привреде
Подносилац Пријаве мора бити конзорцијум који испуњава следеће критеријуме, као што је описано у Приручнику Програма сарадње науке и привреде (Приручник)
 • Главни подносилац Пријаве из конзорцијума мора бити микро, мало или средње привредно друштво у већинском приватном власништву, основано у Србији у складу са важећим Законом о привредним друштвима Републике Србије, са годишњим пословним приходом од најмање ЕУР 200,000 (у последњој фискалној години, или у текућој години уколико је применљиво) и мора бити профитабилно;
 • Конзорцијум мора укључивати најмање једну јавну научноистраживачку организацију као Главног коподносиоца Пријаве, регистровану у Србији и која се налази на листи акредитованих научноистраживачких организација Министарства просвете, науке и технолошког развоја, доступне на: http://www.mpn.gov.rs/nauka/nio/, релевантну за област индустрије и технологије која је описана у предложеном пројекту.
 • Поред обавезног Главног подносиоца Пријаве и Главног коподносиоца Пријаве наведених горе, конзорцијум може укључивати и друга микро и мала привредна друштва из приватног сектора и/или научноистраживачке организације, како домаће, тако и стране, и иновационе центре у Србији као Коподносиоце Пријаве, док год је њихово ангажовање оправдано развојним потребама Предлога Пројекта.
 • Конзорцијум не може имати више од 5 чланова.
Подносиоци Пријава који испуњавају било који од следећих критеријума, НИСУ подобни за пријаву за Програм сарадње науке и привреде:
 • Подносилац Пријаве је финансиран кроз било који од програма Фонда за исте или сличне активности; 
 • Подносилац Пријаве се сматра повезаним лицем  са великим предузећем  (домаћим или страним) или је више од 10% у власништву великог предузећа (домаћег или страног); 
 • Главни подносилац Пријаве је примио више од ЕУР 600.000 средстава грант финансирања кроз било који програм Фонда (Програм раног развоја, Програм суфинансирања иновација, Програм трансфера технологије, Програм сарадње науке и привреде и друге) током целокупног времена постојања Подносиоца Пријаве и свих његових бивших, садашњих и будућих повезаних лица  (укључујући зависна друштва, контролисана друштва или повезана друштва која су мењала своје пословно име). Како би се прецизирало, Главни подносилац Пријаве може примити највише 600,000 евра средстава грант финансирања током целокупног времена постојања Подносиоца Пријаве и свих његових бивших, садашњих и будућих повезаних лица укључујући било какво додељено финансирање у оквиру овог јавног позива;
 • Главни подносилац Пријаве тренутно има активан пројекат који спроводи кроз било који од Фондових програма финансирања (Програм раног развоја, Програм суфинансирања иновација, Програм сарадње науке и привреде).
Захтеви везани за интелектуалну својину и “know-how”
Од чланова конзорцијума се захтева да постигну општи договор о власништву над интелектуалном својином и правима употребе пре него што поднесу Пријаву за Програм сарадње науке и привреде и прихвате све опште принципе везане за интелектуалну својину наведене у Приручнику и Изјави Подносиоца Пријаве.
 
Средства за реализацију Програма сарадње науке и привреде се могу користити за финансирање следећих категорија трошкова:
 • Зараде (укључујући све припадајуће порезе и доприносе за запослене који раде на пројекту);
 • Опрема и материјал за истраживање и развој;
 • Пословни простор и подршка пословању (изнајмљивање канцеларије и радионице, трошак електричне енергије, књиговодствене услуге и рачуноводство, правне услуге везане за пројекат) до 2% укупног Буџета Пројекта;
 • Накнада за чланове конзорцијума (не рачунајући Главног подносиоца Пријаве);
 • Услуге везане за истраживање и развој, услуге подизвођача*;
 • Стручњаци/саветници за истраживање и развој*;
 • Пријава патента и пратећи трошкови, сертификације.
* Ова категорија може укључивати услуге развоја пословања које настају директно као резултат истраживачких активности, односно услуге које су директно повезане са истраживачким и развојним активностима описаним у Пријави.
 
Плаћање ПДВ-а није дозвољен трошак. 
 
За више информација о критеријумима подобности за Подносиоца Пријаве и дозвољеним трошковима, молимо Вас да консултујете Приручник, који је доступан на: http://www.inovacionifond.rs/program/program-saradnje-nauke-i-privrede/dokumentacija-2019.
 
Пријаве ће бити процењене на основу следећих критеријума:
 • Квалификације менаџмента и кључног особља и способност конзорцијума да реализује пројекат;
 • Квалитет и потенцијал за сарадњу чланица конзорцијума;
 • Иновативна технологија, производ или услуга; јасно одређена и неспорна права интелектуалне својине и њен потенцијал;
 • Јасна тржишна потреба, конкурентска (по могућности глобална или ЕУ) позиција и потенцијал за комерцијализацију;
 • Ниво суфинансирања, коришћење средстава и адекватност буџета пројекта (предност ће бити дата Пријавама са вишим нивоом суфинансирања);
 • Квалитетно развијен организациони дизајн и систем управљања пројектом (укључујући јасне улоге, задужења, овлашћења и одговорности за све чланице конзорцијума и квалитетно осмишљен процес контроле учинка и стратегију управљања ризиком).
 
Само ће Пријаве које испуњавају све горе наведене критеријуме бити предложене за финансирање. Додатни детаљи који се тичу процеса процене могу се наћи у Смерницама за процену пројеката (енг. „Review Guidelines“), доступним на http://www.inovacionifond.rs/program/program-saradnje-nauke-i-privrede/dokumentacija-2019.
 
Документација за Пријаву
Да би се Пријава узела у разматрање и била процењена, потребно је да буде достављена као комплетан, структурирани пакет докумената у оквиру датог временског рока за достављање Пријава, у електронској форми путем Фондовог интернет портала. Комплетан сет неопходне документације за Пријаву је доступан на интернет страници Фонда (http://www.inovacionifond.rs/program/program-saradnje-nauke-i-privrede/dokumentacija-2019). Подносиоци Пријаве морају користити предефинисане обрасце докумената које је обезбедио Фонд.
 
Да би се пријавили за финансирање, Подносиоци Пријаве морају поднети следећу документацију:
 • Изјава Подносиоца Пријаве;
 • Пословни план;
 • Буџет пројекта;
 • Презентација  пројекта;
 • Финансијска предвиђања (Очекивани приходи за наредних 5 година);
 • Упитник о процени утицаја на животну средину (енг. „Environmental Screening Questionnaire“ -  ESQ);
 • Биографије главног особља које ће бити ангажовано на пројекту (максимум 5);
 • Финансијски извештаји Главног Подносиоца Пријаве за последњу примењиву годину.
 
Због међународног двостепеног процеса оцењивања пројекта, поднесена документација за Пријаву мора бити на енглеском језику, осим у ситуацијама где то није применљиво.
 
Подносиоци Пријаве не могу поднети више од једне (1) Пријаве по јавном позиву.
 
Крајњи рок за подношење Пријаве је 31. децембар 2019. до 15 часова.
 
Непотпуне Пријаве, као и Пријаве које нису достављене до истека крајњег рока за достављање Пријава неће бити узете у разматрање.
 
Молимо вас да користите следећи линк за пријаву: http://www.inovacionifond.rs/prijava 
 
Фонд за иновациону делатност
Научно-технолошки парк „Београд“
Вељка Дугошевића 54, секција Б4, II спрат
Контакт: cgs@inovacionifond.rs