Јавни позив за Програм сарадње науке и привреде

Јавни позив је отворен до 15. септембра 2023. године до 12 часова.

Јавни позив за Програм сарадњe науке и привреде

У складу са Уговором о гранту, тендер број: 19SER01/01/51, број 48-00-00120/2021-28 између Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, Министарства финансија и Фонда за иновациону делатност 

Фонд за иновациону делатност
објављује

Јавни позив за Програм сарадње науке и привреде (COLLABORATIVE GRANT SCHEME PROGRAM)

Циљеви Програма: Циљ Програма сарадње науке и привреде (у даљем тексту: Програм) је да помогне истраживања која су од значаја за привреду тако што ће подстаћи предузећа из приватног сектора и јавне научноистраживачке организације да се упусте у заједничке истраживачко-развојне пројекте са циљем стварања нових или побољшаних комерцијално оријентисаних производа и услуга, као и иновативних технологија са значајним будућим учинком и тржишним потенцијалом.

Максимални износ финансирања који Фонд за иновациону делатност (у даљем тексту: Фонд) може доделити по појединачном пројекту је 500.000 евра бесповратних средстава.

Финансирање додељено од стране Фонда може покрити:

 • Максимум 70% укупних трошкова пројекта (Одобрени Буџет Пројекта) за пројекте чији је Главни подносилац Пријаве микро или мало привредно друштво и максимално 60% од укупно одобреног буџета пројекта за пројекте чији је Главни подносилац Пријаве средње привредно друштво.

Сваки Подносилац Пријаве мора обезбедити обавезно суфинансирање за пројекат на следећи начин:

 • Минимум 30% укупног Одобреног Буџета Пројекта за пројекте чији је Главни подносилац Пријаве микро или мало привредно друштво и 40% за пројекте чији је Главни подносилац Пријаве средње привредно друштво.

Суфинансирање од стране Подносиоца Пријаве мора доћи из других, приватних извора, независно од Фонда или било ког другог јавног програма финансирања.

Трајање пројекта у оквиру Програма може бити највише до 18 месеца.

Фонд ће размотрити финансирање пројеката из свих области науке и технологије и из било ког индустријског сектора. Ипак, овај програм је усклађен са Стратегијом паметне специјализације у Србији, која се фокусира на четири приоритетна домена:

 • Храна за будућност;
 • Информационо-комуникационе технологије (укључујући посебан фокус на Вештачку Интелигенцију, како је то предвиђено Стратегијом развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период од 2020-2025, доступној на линку);
 • Машине и производни процеси будућности;
 • Креативне индустрије.

Најмање 50% расположивих средстава за овај јавни позив биће опредељено за пријаве из горенаведених приоритетних домена, уколико буде доступно довољно квалитетних пројеката.

Додатно, Фонд за иновациону делатност ће наставити да заједно са Владом Републике Србије и Европском унијом као главним партнерима у подршци иновацијама пружа подршку пројектима који доприносе повећаном социјалном укључивању особа са инвалидитетом користећи напредне технологије.

Услови учешћа:

 • Подносилац Пријаве је конзорцијум који испуњава следеће:
  • Главни подносилац Пријаве мора бити микро, мало или средње привредно друштво  у већинском приватном власништву, основано у Србији у складу са важећим Законом о привредним друштвима Републике Србије, са годишњим пословним приходом од најмање ЕУР 300,000 (у последњој фискалној години, или у текућој години уколико је применљиво) и мора бити профитабилно;
  • Конзорцијум мора укључивати најмање једну јавну (у већинском државном власништву) научноистраживачку организацију као Главног коподносиоца Пријаве, регистровану и акредитовану у Србији и наведену на листи акредитованих научноистраживачких организација Министарства просвете која је доступна на линку, релевантну за област индустрије и технологије која је описана у предложеном пројекту.

Поред обавезног Главног подносиоца Пријаве и Главног коподносиоца Пријаве наведених горе, конзорцијум може укључивати и друга микро и мала привредна друштва из приватног сектора и/или научноистраживачке организације, како домаће, тако и стране, и иновационе центре универзитета/факултета у Србији као Коподносиоце Пријаве, док год је њихово ангажовање оправдано развојним потребама предлога Пројекта. Конзорцијум не може имати више од пет (5) чланова.

Пријаве ће бити процењене на основу следећих критеријума:

 • Квалификације менаџмента и кључног особља и способност конзорцијума да реализује пројекат;
 • Квалитет и потенцијал за сарадњу чланица конзорцијума;
 • Иновативна технологија, производ или услуга; јасно одређена и неспорна права интелектуалне својине и њен потенцијал;
 • Јасна тржишна потреба, конкурентска (по могућности глобална или ЕУ) позиција и потенцијал за комерцијализацију;
 • Ниво суфинансирања, коришћење средстава и адекватност буџета;
 • Квалитетно развијен организационални дизајн и систем управљања пројектом (укључујући јасне улоге, задужења, овлашћења и одговорности за све чланице конзорцијума и квалитетно осмишљен процес контроле учинка и стратегију управљања ризиком).

Само ће Пријаве који испуњавају све горе наведене критеријуме и остварују изузетне резултате у њима бити предложене за финансирање. Додатни детаљи у вези са процесом процене могу се наћи у Смерницама за процену пројеката (енг. „Review Guidelines“), доступним на линку.

Потребна документација за пријаву

Да би се Пријава узела у разматрање, потребно је да буде достављена као комплетан, структурирани пакет докумената у оквиру датог временског рока за достављање Пријава у електронском облику кроз интернет портал Фонда. Комплетан сет неопходне документације је доступан на интернет страници Фонда за иновациону делатност: Документација - јун 2023.

Подносиоци Пријава су у обавези да користе предефинисане обрасце докумената за пријаву које обезбеђује Фонд за иновациону делатност.

Да би се пријавили за финансирање Подносилаци Пријаве су у обавези да поднесу следећу документацију:

 • Изјава Главног Подносиоца Пријаве;
 • Пословни план;
 • Буџет пројекта;
 • Презентација  пројекта*;
 • Финансијска предвиђања (Очекивани приходи за наредних 5 година).
 • Упитник о процени утицаја на животну средину (eng. „Environmental Screening Questionnaire“ -  ESQ);
 • Биографије кључних чланова пројектног тима ангажованог на пројекту (максимум 5, у слободној форми, на енглеском језику);
 • Финансијски извештаји Главног Подносиоца Пријаве за последњу применљиву годину.

Напомена: Документација Пријаве мора бити достављена у идентичном визуелном и структурном формату и стилу у коме се налази на интернет страници Фонда. Било који покушај да се модификује документација Пријаве путем откључавања и/или мењања формула или текста резултираће дисквалификацијом Пријаве из даље евалуације. Подносиоци Пријаве могу користити опције за форматирање стила у оквиру предефинисаних текстуалних поља у пословном плану.

*Образац PowerPoint презентације је једини изузетак, и треба бити поднет у складу са упутствима назначеним у самом обрасцу.

Због међународног двостепеног процеса оцењивања предлога пројекта, поднесена документација предлога пројекта мора бити на енглеском језику, осим у ситуацијама где то није применљиво (изјава подносиоца пријаве и финансијски извештаји).

Могуће је подношење само једне Пријаве по јавном позиву.

Крајњи рок за подношење пријава је 15. септембар 2023. године до 12:00 часова.

Непотпуне Пријаве, као и Пријаве које нису достављене до истека крајњег рока за достављање пријава неће бити узете у разматрање.

Приручник у коме су детаљно описани услови Програма сарадње науке и привреде и сет неопходне документације доступни су на линку.

Правила државне помоћи се примењују на средства која Корисник гранта добија од Фонда кроз Програм у складу са Правилником Фонда о правилима за доделу државне помоћи.

Молимо вас да користите следећи линк за аплицирање: ПРИЈАВА

Контакт: cgs@inovacionifond.rs