Јавни позив за додељивање иновационих ваучера

Јавни позив је затворен.

Јавни позив за додељивање иновационих ваучера

На основу чл. 8. Закона о буџету РС за 2019. годину („Сл. гласник РС”, број 95/18), Закључка Владе РС 05 Број: 401-1158/2019 од 7. фебруара 2019. године и ради реализације Закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Сл. гласник РС - Међународни уговори”, број 24/15-4), са изменама и допунама у складу са Закључком Владе РС 05 Број: 48-6875/2018 од 30. јула 2018. године)

Фонд за иновациону делатност

објављује

Јавни позив за додељивање иновационих ваучера

Иновациони ваучери представљају једноставан финансијски подстицај који омогућава малим и средњим предузећима да, користећи услуге научноистраживачког сектора, подигну ниво иновативности својих производа и постану конкурентнија на тржишту.

Циљеви Програма иновационих ваучера (Програм) су:

 1. да се мала и средња предузећа (МСП) из приватног сектора подстакну да користе услуге научноистраживачких институција како би побољшали своје производе, процесе, вештине и услуге, и тако унапредили своју укупну конкурентност;
 2. да се поспеши успостављање веза и сарадње између МСП из приватног сектора, с једне стране и научноистраживачких институција, са друге стране, а све у корист развоја привреде Србије. 

Услови за учешће у Програму

Подносиоци пријава који кумулативно испуњавају следеће услове подобни су за пријаву за Програм:

 • Правна лица основана у складу са важећим Законом о привредним друштвима и регистрована у Агенцији за привредне регистре Републике Србије;
 • Привредна друштва разврстана као микро, мала или средња у складу са важећим Законом о рачуновоству; 
 • Привредна друштва у већинском приватном власништу. 

Подносиоци пријава који испуњавају наведене услове подносе пријаву за добијање иновационог ваучера за коришћење услуга јавних и свих осталих акредитованих научноистраживачких организација: универзитета, факултета, института и иновационих центара и других акредитованих научноистраживачких организација у Србији, укључујући и оне у приватном власништву.

Услуге које се финансирају Програмом

Иновациони ваучери могу да се користе за трансфер научних, технолошких или иновативних услуга које су нове за подносиоца пријаве, односно за решавање неког техничког/технолошког проблема које подносилац пријаве одреди. Подршка кроз иновациони ваучер може да се одобри за следеће услуге:

 • Развој нових или побољшање постојећих производа (у односу на функције и квалитет), процеса или услуга;
 • Доказ концепта;
 • Студија изводљивости;
 • Производња лабораторијског прототипа;
 • Израда демонстрационог прототипа;
 • Различити видови испитивања (у лабораторији, у пилот постројењу);
 • Валидација технологије;
 • Валидација нових или побољшаних производа, процеса или услуга;
 • Саветодавне услуге у вези са иновационом делатношћу;
 • Развој и увођење посебног софтвера за производ или процес (у оквиру развоја производа);
 • Специфичне обуке у вези са развојем технолошких решења (за ове сврхе може се користити највише 20% вредности иновационог ваучера). 

Иновациони ваучери не могу да се користе за финансирање следећих услуга:

 • Израда пословних планова и економских процена; 
 • Продајне активности;
 • Развој стандардне интернет презентације или мобилних апликација;
 • Активности као што су истраживање и анализа тржишта; 
 • Неконсултантске услуге које су већ доступне на тржишту (ИСО стандардизација, технички атести…);
 • Активности које се већ финансирају у оквиру неког другог програма или од стране предузећа/установе/организације;
 • Међународна путовања, конференције или куповина опреме.

Финансирање

Иновационим ваучером се покрива 80% укупних трошкова услуга, максимално до 800.000 динара, не укључујући порез на додату вредност (ПДВ). Подносиоци пријава су у обавези да суфинансирају преостали износ укупних трошкова услуга.

Једном подносиоцу пријаве у току оквиру овог програма могу бити одобрена највише два (2) иновациона ваучера, у максималном износу од 1.200.000,00 динара. 

У случају да пријава за иновациони ваучер буде одбијена, могуће је поднети нову пријаву.

Одобрени иновациони ваучер мора бити искоришћен у периоду од највише шест месеци. 

Подношење пријаве за Програм

Да би се пријавили за добијање иновационог ваучера, подносиоци пријава морају да се региструју на порталу Фонда за иновациону делатност који се налази на интернет презентацији Фонда за иновациону делатност.

Пријава за Програм се састоји из три дела:

 1. Пријава у којој се описују услови и одредбе (попуњава се на порталу Фонда);
 2. Захтев за услугу дефинисан од стране подносиоца пријаве (попуњава се на порталу Фонда);
 3. Финансијска понуда пружаоца услуге у циљу решавања проблема дефинисаног у захтеву за услугу (поставља се у ПДФ формату на порталу Фонда).

Финансијска понуда мора да садржи:

 • спецификацију техничког проблема из пријаве за иновациони ваучер;
 • назив научноистраживачке организације и контакт особе одговорне за тражену услугу;
 • финансијску понуду за услуге са ПДВ-ом израженим као засебни трошак, ако је научноистраживачка организација у систему ПДВ-а;
 • датум завршетка тражене услуге;
 • пуноважност финансијске понуде (минимум 30 дана).

Целокупни поступак пријаве се одвија путем портала Фонда за иновациону делатност, без потребе достављања пријаве у папирној форми и то захтев за услугу се попуњава директно на порталу Фонда за иновациону делатност, док се финансијска понуда пружаоца научноистраживачке услуге доставља као засебни документ на порталу Фонда за иновациону делатност. 

Додела иновационих ваучера ће се одвијати по редоследу пристиглих пријава, почевши од дана објављивања јавног позива, и то у року од седам радних дана од дана достављања пријаве. 

Пријава за иновационе ваучере је од 18. марта 2019. године до утрошка опредељених средстава

Укупан износ опредељених средстава износи 60.000.000,00 динара.

Непотпуне пријаве, као и пријаве које нису достављене у електронском облику на порталу Фонда за иновациону делатности, односно пријаве које су достављене у штампаној форми неће бити узете у разматрање.

Приручник у коме су детаљно описани услови Програма иновационих ваучера доступни су на интернет страници: http://www.inovacionifond.rs/program/inovacioni-vauceri/iv-dokumentacija

Молимо Вас да користите следећи линк за пријаву: https://secure.inovacionifond.rs/Vouchers/Welcome
 
Фонд за иновациону делатност
Вељка Дугошевића 54, секција Б4, II спрат, 11000 Београд
(Научно-технолошки парк „Београд“)
Контакт: ivauceri@inovacionifond.rs