Јавни позив за додељивање иновационих ваучера

Јавни позив је затворен.

Јавни позив за додељивање иновационих ваучера

У складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, број 84/19 и 62/20 - др.закон ), Закључка Владе РС 05 Број: 401-422/2020 од. 30. јануара 2020. године, а у циљу реализације Закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Сл. гласник РС - Међународни уговори”, број 24/15-4, са изменама и допунама у складу са Закључком Владе РС 05 Број: 48-6875/2018 од 30. јула 2018. године)

Фонд за иновациону делатност

 објављујe

Јавни позив за додељивање иновационих ваучера

 

Иновациони ваучери представљају једноставан финансијски подстицај који је намењен микро, малим и средњим предузећима којима су потребне услуге од научноистраживачких организација за решавање техничког/технолошког проблема на који су предузећа наилазила у свом пословању, односно за трансфер научних, технолошких или иновативних услуга које су нове за предузећа. На овај начин, предузећа подижу ниво иновативности својих производа и постају конкурентнија на тржишту.

Услови за учешће у Програму иновационих ваучера (Програм)

Подобна привредна друштва – корисници иновационих ваучера су микро, мала и средња предузећа, у већинском приватном валасништву (минимално 51% приватног власништва) регистрована у Србији. Предузећа морају да буду правна лица основана у складу са тренутно важећим Законом о привредним друштвима, регистрована у Агенцији за привредне регистре и са седиштем у Србији.

Привредна друштва која задовољавају критеријуме могу да се пријаве за иновационе ваучере како би финансирала трошкове услуга које пружају научноистраживачке организације које спадају у једну од следећих категорија:

 • научноистраживачке организације из јавног сектора регистроване у Србији (минимум 51% директно или индиректно у државном власништву)
 • научноистраживачке организације акредитоване за обављање научноистраживачке делатности од стране Министарства образовања, науке и технолошког развоја (укључујући и оне у приватном власништву). Листа акредитованих научноистраживачких организација је доступна на: http://www.mpn.gov.rs/nauka/nio/.

Услуге које се финансирају Програмом

Иновациони ваучери могу да се користе за трансфер научних, технолошких или иновативних услуга које су нове за предузећа, односно за решавање неког техничког/технолошког проблема које предузеће као подносилац пријаве одреди. Подршка кроз иновациони ваучер може да се одобри за следеће услуге:

 • Развој нових или побољшање постојећих производа (у односу на функције и квалитет), процеса или услуга;
 • Доказ концепта;
 • Студија изводљивости;
 • Производња лабораторијског прототипа;
 • Израда демонстрационог прототипа;
 • Различити видови испитивања (у лабораторији, у пилот постројењу);
 • Валидација технологије;
 • Валидација нових или побољшаних производа, процеса или услуга;
 • Саветодавне услуге у вези са иновационом делатношћу;
 • Развој и увођење посебног софтвера за производ или процес (у оквиру развоја  производа);
 • Техно-економске анализе у вези са услугом која се пружа. Максимум 20% вредности иновационог ваучера може бити планирано у ове сврхе.
 • Специфичне стручне обуке у вези са развојем технолошког решења. За ове потребе, може се користити до 20% вредности ваучера. Специфични задаци морају бити детаљно описани у финансијској понуди.

Иновациони ваучери не могу да се користе за финансирање следећих услуга:

 • Израда пословних планова и економских процена;
 • Продајне активности;
 • Развој стандардне интернет презентације или мобилних апликација;
 • Активности истраживања и анализе тржишта;
 • Неконсултантске услуге које су већ доступне на тржишту (ИСО стандардизација,   технички атести…);
 • Активности које се већ финансирају у оквиру неког другог програма или од стране другог предузећа/установе;
 • Међународна путовања, конференције или куповина опреме;
 • Услуге код којих пружалац услуге није подобан (не испуњава горепоменуте критеријуме).

Финансирање

Иновационим ваучером се финансира 60% укупних трошкова услуга, максимално до 800.000 динара, не укључујући порез на додату вредност (ПДВ). Предузећа која су добитници финансирања су у обавези да суфинансирају преостали износ укупних трошкова услуга.

Једном предузећу као подносиоцу пријаве могу бити одобрена највише два (2) иновациона ваучера (укључујући и све претходне јавне позиве), у максималном износу до 1.200.000,00 динара.

У случају да пријава за иновациони ваучер буде одбијена, могуће је поднети нову пријаву.

Одобрени иновациони ваучер мора бити искоришћен у периоду од највише шест месеци.

Подношење пријаве за Програм

Да би се пријавили за добијање иновационог ваучера, предузећа као подносиоци пријава морају да се региструју на порталу Фонда за иновациону делатност који се налази на интернет презентацији Фонда за иновациону делатност.

Пријава за Програм се састоји из три дела:

 1. Захтев за услугу научноистраживачке организације дефинисан од стране подносиоца пријаве (попуњава се директно на порталу Фонда);
 2. Финансијска понуда пружаоца услуге (научноистраживачка организација) у циљу решавања проблема дефинисаног у захтеву за услугу (поставља се на порталу у ПДФ формату);
 3. Услови Програма иновационих ваучера (предузеће прихвата Услове на порталу Фонда).

Финансијска понуда мора да садржи следеће елементе:

 • спецификацију техничког проблема из пријаве за иновациони ваучер;
 • назив научноистраживачке организације и контакт особе одговорне за тражену услугу;
 • финансијску понуду за услуге са израженим ПДВ-ом као засебним трошком, уколико је научноистраживачка организација у систему ПДВ;
 • Трошкове за пружену услугу подељене на 3 категорије:

                                  о Трошкови људских ресурса

                                  о Трошкови утрошеног материјала

                                  о Трошкови везани за коришћење опреме

 • Датум завршетка тражене услуге;
 • Пуноважност понуде (минимум 30 дана).

Целокупни поступак пријаве се одвија путем портала Фонда за иновациону делатност, без потребе достављања пријаве у папирној форми. Захтев за услугу се попуњава директно на порталу Фонда за иновациону делатност, док се финансијска понуда пружаоца научноистраживачке услуге доставља као засебни документ на порталу Фонда за иновациону делатност.

Финансирање кроз Програм иновационих ваучера је усклађено са Стратегијом паметне специјализације која се фокусира на четири приоритетне области:

 • Храна будућности;
 • Информационе и комуникационе технологије;
 • Машине и производни процеси будућности;
 • Креативне индустрије.

Минимум 70% доступног буџета Фонда за појединачни јавни позив биће опредељено за пројекте који спадају у горепоменуте области, док ће преосталих максимум 30% бити додељено пројектима из свих осталих области.

Све о Стратегији паметне специјализације у Србији можете пронаћи на следећем линку: https://pametnaspecijalizacija.mpn.gov.rs/.

Додела иновационих ваучера ће се одвијати по редоследу пристиглих пријава, почевши од дана објављивања јавног позива, и то у року од седам радних дана од дана достављања пријаве.

Пријаву за иновационе ваучере могуће је поднети почевши од 29. септембра 2020. године од 10.00 часова до утрошка опредељених средстава

Укупан износ опредељених средстава за овај јавни позив износи 60.000.000,00 динара.

Непотпуне пријаве, као и пријаве које нису достављене у електронском облику на порталу Фонда за иновациону делатност, односно пријаве које су достављене у штампаној форми неће бити узете у разматрање.

Приручник у коме су детаљно описани услови Програма иновационих ваучера доступни су на интернет страници:

Mолимо Вас да користите следећи линк за пријаву:

https://secure.inovacionifond.rs/Vouchers/Welcome

Контакт: ivauceri@inovacionifond.rs