Program sufinansiranja inovacija

Program sufinansiranja inovacija namenjen je privatnim preduzećima koja već imaju tržišno prisustvo i nastoje da ojačaju svoju poziciju kroz stvaranje inovativnih proizvoda, usluga i tehnologija

Ne, preduzetnik se ne može prijaviti za ovaj program. Podnosilac Prijave za Program sufinansiranja inovacija mora biti isključivo privredno društvo osnovano u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije, koji predviđa četiri (4) forme privrednog društva: ortačko društvo, komanditno društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo.

Da, moguće je. Jedino što je neophodno jeste da preduzeće koje se prijavljuje za finansiranje u okviru Programa sufinansiranja inovacija ispunjava sve kriterijume podobnosti, u skladu sa odgovarajućom sekcijom 2.1 Priručnika Programa sufinansiranja inovacija.

Preduzeće mora imati većinsko privatno vlasništvo (više od 51%), mora biti osnovano u Srbiji, ostvariti prihode od minimalno EUR 200.000 u prethodnoj ili tekućoj poslovnoj godini, i ne sme imati ostvarene prihode veće od EUR 50,000,000 u bilo kojoj od prethodne dve godine od trenutka podnošenja Prijave. Preduzeće ne sme biti pod kontrolom i/ili u većinskom vlasništvu (više od 50%) matičnog društva, koje je ostvarilo prihode, ili je deo grupe koja je ostvarila prihode veće od EUR 50,000,000 u bilo kojoj od prethodne dve godine.

Dovoljno je da je reč o preduzeću koje je u većinskom privatnom vlasništvu. Dakle, minimum 51% kapitala preduzeća mora biti u privatnom vlasništvu da bi to preduzeće bilo podobno  da se prijavi za Program sufinansiranja inovacija. Ukoliko je taj uslov ispunjen, vlasnik manjinskog dela može biti Univerzitet, grad i sl.

Osnivačima je dozvoljeno učešće na projektu u ulozi podizvođača, savetnika za istraživanje i razvoj, poslovne podrške, zaposlenih itd. dok god ne postoji konflikt interesa po osnovu Pravilnika o zabrani konflikta interesa i tajnosti poverljivih podataka Fonda za inovacionu delatnost, kao i dok god se odnos ovih pravnih lica (Podnosioca Prijave i osnivača, gde je osnivač drugo pravno lice) može nedvosmisleno smatrati fer transakcijom. Fer transakcija (eng. arm’s length) znači da ova lica moraju biti međusobno finansijski i operativno nezavisna i da se sve predložene transakcije između njih tretiraju kao fer transakcije (u pogledu komercijalne prakse i uslova tržišta).

Napomena: Navedni tekst odgovora ne proizvodi obaveze za Fond ni u jednoj fazi realizacije programa finansiranja, niti prilikom preuzimanja bilo koje radnje od strane Fonda.

Nema ograničenja u pogledu starosti preduzeća koje se može prijaviti za Program sufinansiranja inovacija, ali preduzeće mora biti klasifikovano od strane APR-a kao mikro, malo ili srednje preduzeće u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Srbije. Ako preduzeće nije još uvek klasifikovano po ovom osnovu, nije podobno za prijavu za ovaj program.

Prijava za jedan Program ne isključuje mogućnost preduzeća da se prijavi i za drugi Program, s tim što se preduzeće ne može u oba Programa prijaviti sa istim projektom.

Novoosnovana preduzeća, onako kako su definisana u Zakonu o računovodstvu Republike Srbije, nisu podobna za prijavu za Program sufinansiranja inovacija.

Da bi se prijavilo za Program sufinansiranja inovacija, preduzeće mora da se registruje na portalu za prijavljivanje (dostupan preko http://www.inovacionifond.rs/cir/prijava) i da popuni prijavni formular Podnosioca Prijave, koji sadrži osnovne podatke o preduzeću (npr. poreski identifikacioni broj, pravna forma preduzeća, adresa sedišta preduzeća i podaci o kontakt osobi). Prijavna dokumentacija je obezbeđena od strane Fonda i Podnosilac Prijave je dužan da je popuni i dostaviti putem portala pre krajnjeg roka za dostavljanje Prijave. Podnosilac Prijave je odgovoran da osigura dostavljanje informacija/dokumenata na vreme.

Preduzeća koja već sprovode projekte kroz Program ranog razvoja, Program sufinansiranja inovacija ili Program saradnje nauke i privrede (u ulozi Glavnog podnosioca prijave) ili program Katapult moraju prvo završiti sprovođenje svojih aktivnih projekata i potpisati Završno usaglašavanje sa Fondom pre nego što se mogu ponovo prijaviti za bilo koji od Fondovih programa finansiranja. Prijave koje dolaze od preduzeća koja već imaju aktivne projekte sa Fondom neće biti uzete u razmatranje.

Izuzetak predstavlja program Inovacionih vaučera, za koji se preduzeća mogu prijaviti u bilo kom trenutku.

Dodatno, Podnosilac Prijave ne može primiti više od 600.000 EUR sredstava granta u okviru svih Fondovih programa finansiranja (Program ranog razvoja, Program sufinansiranja inovacija, Program saradnje nauke i privrede i program Katapult) tokom celokupnog vremena postojanja Podnosioca Prijave i svih njegovih prošlih, sadašnjih i budućih povezanih lica  (uključujući podružnice, spin-of preduzeća i povezana preduzeća koja su promenila svoje poslovno ime).

Da, preduzeće kojem nije odobreno finansiranje ima pravo da se prijavi ponovo sa istim projektom. Ipak, preduzeće može ponovo podneti isti Predlog Projekta samo još jednom. Prijava koja je suštinski ista kao i bilo koje druge dve Prijave (tj. bazirana na suštinski istoj ili sličnoj inovativnoj tehnologiji, proizvodu ili usluzi i poslovnom planu) prethodno dostavljene Fondu od strane Podnosioca Prijave u nekom od prethodnih javnih poziva za bilo koji od Fondovih programa finansiranja neće biti uzeta u razmatranje za finansiranje.

Dokument Project presentation treba da bude dostavljen prateći instrukcije opisane u samom obrascu, dostupnom na internet stranici Fonda. i njegova maksimalna veličina i broj slajdova su unapred definisani. Dokument ne sme imati više od 40 MB.

Jednom uploadovani dokument se može slobodno menjati pre isteka roka za prijavu. Kada Podnosilac Prijave uploaduje finalne verzije svih potrebnih dokumenata za Prijavu, neophodno je da to potvrdi pritiskom na dugme Submit, kako bi Prijava bila poslata i validna.

Ne, obzirom da se podrazumeva da kompanije koje se prijavljuju za Program sufinansiranja inovacija imaju već razvijenu poslovnu infrastrukturu u ovom domenu.

Troškovi direktnog marketinga nisu dozvoljeni usled ograničenja vezanih za pravila državne pomoći. Ipak, određeni troškovi vezani za usluge razvoja poslovanja koje nastaju direktno kao rezultat istraživačkih aktivnosti mogu biti finansirane: na primer, istraživanje tržišta, upravljanje projektnim ciklusom, usluge razvoja poslovne strategije, itd. Na preduzeću je da dostavi adekvatne dokaze u okviru svoje prijave zašto su ovi predloženi troškovi direktno vezani za istraživačko-razvojne aktivnosti iz Predloga Projekta.

Ukoliko je projekat uspešan (ostvari prihod), Podnosilac Prijave će biti u obavezi da isplati royalty u visini od najviše 120% ukupnog dodeljenog granta kroz Program sufinansiranja inovacija, ili da 5% od godišnjeg prihoda ostvarenog od prodaje datog proizvoda/usluge (15% ako je u pitanju izdavanje licence) plaća Fondu narednih pet (5) godina od momenta završetka projekta, šta god se ostvari ranije. Fond deli rizik sa Podnosiocem Prijave u slučaju neuspešnog razvoja proizvoda/usluge/tehnologije, tako da se u tom slučaju ne zahtevaju royalty plaćanja. Više informacija o royalty plaćanjima možete naći u Priručniku za izveštavanje i praćenje royalty plaćanja koji se nalazi na internet stranici Fonda.

Ukupna vrednost projekta može biti iznad EUR 300.000. Data cifra je maksimalni iznos do koga Fond može sufinansirati projekat.

Minimum 30% sredstava Odobrenog Budžeta Projekta (40% ukoliko je u pitanju srednje preduzeće) mora biti obezbeđeno od strane Podnosioca Prijave iz drugih, privatnih izvora, nezavisno od Fonda, i to isključivo u vidu uloga u novcu. Ova sredstva mogu doći iz postojećih ili potencijalnih izvora sopstvenog, drugog privatnog ili investicionog/rizičnog kapitala i finansiranja putem zaduživanja iz privatnog sektora, ulaganja strateških partnera i drugih doprinosa privatnog sektora. S obzirom na to da se uplate za budžet projekta vrše kvartalno, nije neophodno posedovati sredstva sufinansiranja u toku same prijave, već se ona uplaćuju tek nakon što projekat uđe u fazu sprovođenja.

Ipak, neophodno je predočiti u okviru obrasca poslovnog plana koji se dostavlja u fazi prijave kako će i iz kojih izvora data sredstva biti obezbeđena za potrebe projekta kada isti počne.

U sekciji 2.3 Priručnika Programa sufinansiranja inovacija, definisani su dozvoljeni i nedozvoljeni troškovi za koje se mogu iskoristiti ukupna sredstva.

Imajući u vidu da konačnu odluku o finansiranju u okviru Programa sufinansiranja inovacija donosi nezavisna Ekspertska komisija na osnovu potpune i podobne Prijave, uzimajući pritom u obzir rezultate tehničke recenzije i rezultate prezentacije projekta uživo pred samom Ekspertskom komisijom, celokupni proces zahteva vreme. Nakon završetka roka za prijavljivanje, potrebno je okvirno 10 nedelja da se sprovede proces procene dospelih projekata i da preduzeće koje je dobilo finansiranje bude obavešteno. Ovaj vremenski okvir može varirati na osnovu broja Prijava u javnom pozivu.

Neophodno je da preduzeće koje je dobilo finansiranje u okviru Programa sufinansiranja inovacija otvori poseban dinarski račun, s tim što se ova procedura realizuje tek u trenutku potpisivanja Ugovora o finansiranju.

Sredstva namenjena projektu se isplaćuju na račun Korisnika granta na kvartalnom nivou tj. na početku svakog kvartala za tekući kvartal. Međutim, pre kvartalne isplate od strane Fonda (koja može pokrivati do 70% od odobrenog budžeta za svaki kvartal, odnosno 60% za srednja preduzeća), Korisnik granta mora da dostavi izvod iz banke koji pokazuje da je Korisnik granta deponovao na račun minimum 30% (40% za srednja preduzeća) od ukupnih sredstava koja se zahtevaju za određeni kvartal, zajedno sa kvartalnim izveštajem o napretku projekta i finansijskim izveštajem i potrebnom pratećom dokumentacijom. Nakon odobrenja kvartalnih izveštaja od strane Fonda i pozitivnog ishoda nadzorne posete (gde je primenljivo), Korisnik granta će biti podoban za isplatu sredstava za sledeći kvartal.

Ako se pojave nedozvoljeni troškovi (po osnovama navedenim u Priručniku Programa sufinansiranja inovacija, ali ne ograničavajući se na iste), Fond ima pravo da umanji iznos svoje uplate za sledeći kvartal u visini ovih nedozvoljenih troškova, ali isto tako zadržava pravo da Korisniku granta traži povraćaj celokupnog iznosa ili dela iznosa isplaćenog finansiranja za taj kvartal, u slučaju da Korisnik granta ne izvrši bilo koju od svojih obaveza u skladu sa Ugovorom o finansiranju.

Nepotrošena sredstva iz jednog kvartala se mogu preneti u sledeće i u njima trošiti, ali drastično manje trošenje u odnosu na Odobreni Budžet Projekta može povući pitanje napretka projekta i adekvatnosti budžeta i razvojnih aktivnosti.

Predloženo glavno osoblje (i ostala lica koja bi bila zaposlena kroz projekat) nije neohodno zaposliti unapred, odnosno prilikom podnošenja Prijave. Prilikom podnošenja Prijave neophodno je priložiti biografije glavnog osoblja koje će biti angažovano na Projektu. 

Registracija patenta u trenutku podnošenja Prijave nije uslov podobnosti. Prijava patenta, prateći troškovi i sertifikacije su jedna od kategorija dozvoljenih troškova u okviru Programa sufinansiranja inovacija.

Podnosilac Prijave je obavezan da u Poslovnom planu dostavi informacije o pravima intelektualne svojine i know-how pravima, i da poseduje ili ima prava na tehnologiju koja se razvija i na finalni proizvod ili uslugu. Dakle, nije potrebno da autorska prava budu u vlasništvu Podnosioca Prijave, ali je potrebno da postoji ugovor (npr. ugovor o licenci) o pravu na tehnologiju/proizvod ili uslugu. Sva nova intelektualna svojina i know-how koji mogu biti stvoreni tokom sprovođenja projekta moraju pripadati Podnosiocu prijave. Podnosilac Prijave mora da osigura prava na intelektualnu svojinu i know-how u ugovorima sklopljenim sa bilo kojim trećim licem.

Prva procena Prijava za Program sufinansiranja inovacija uključuje stručnu tehničku procenu od strane nezavisnih međunarodnih recenzenata, koji daju svoje mišljenje o kvalitetu projekta i dodeljuju bodove od 1 do 4 za svaki kriterijum procene. Njihovi prosečni bodovi čine 30% ukupnih bodova u fazi užeg izbora. Nakon toga, nezavisna Ekspertska komisija će proceniti Predloge Projekata i dodeliti bodove od 1 do 4 za svaki kriterijum procene i njihovi bodovi čine 70% ukupnih bodova u fazi užeg izbora. Na osnovu procene Ekspertske komisije i rezultata procene nezavisnih recenzenata, oni projekti koji ostvare 21 i više bodova biće uvršteni u uži izbor. Konačnu odluku o finansiranju donosi Ekspertska komisija na kraju faze direktne prezentacije projekata u kojoj učestvuju sve Prijave uvrštene u uži izbor.

Ceo proces opisan je u Smernicama za procenu projekata (eng. Review Guidelines):

1. Nakon dostavljanja Prijave, osoblje Fonda vrši pregled podobnosti i potpunosti Prijave kako bi se osigurala njihova tehničko-administrativna ispravnost.

2. Prvu fazu procene Prijava sprovode međunarodni nezavisni recenzenti i petočlana nezavisna Ekspertska komisija.

3. Na osnovu rezultata recenzije i analize strane Ekspertske komisije, svi projekti koji dobiju 21 ili više bodova biće uvršteni u uži izbor za dalju procenu tokom faze direktne prezentacije.

4. Konačnu odluku o finansiranju za Program sufinansiranja inovacija donosi Ekspertska komisija na kraju faze direktne prezentacije projekata.

Podnosioci Prijave mogu biti odbijeni za finansiranje po više osnova, u različitim fazama procesa evaluacije:

1. Pregled podobnosti i administrativne celovitosti Prijava – projekti onih preduzeća koja nisu podobna za prijavljivanje i čije Prijave nisu potpune neće biti uzeti u dalje razmatranje. Nepodobni Podnosioci Prijave će biti obavešteni nakon završetka ove faze.

2. Odluka o užem izboru – Prijave se procenjuju od strane nezavisnih međunarodnih recenzenata i nezavisne Ekspertske komisije, nakon čega se sačinjava uži izbor projekata koji će nastaviti evaluaciju u sledećem koraku. Preduzeća čiji projekti nisu ušli u uži izbor o tome će biti obaveštena po donošenju ove odluke o užem izboru.

3. Konačna odluka o finansiranju – nakon završetka celog procesa procene posle faze direktne prezentacije projekta, Ekspertska komisija donosi konačnu odluku o finansiranju i obaveštavaju se preduzeća kojima nije odobreno finansiranje.

Ne. Nakon obaveštenja da je projekat uvršten u uži izbor, Podnosilac Prijave je u obavezi da dostavi novu prezentaciju koja je prikladna formatu finalnog događaja i potrebno je predstaviti projekat u vremenskom okviru do 10 minuta, dok je ostatak vremena rezervisan za pitanja Ekspertske komisije. Pomenutu prezentaciju je potrebno dostaviti Fondu u PowerPoint formatu do zahtevanog datuma, a najmanje 7 dana pre zakazanog termina prezentacije.

Da, svi Podnosioci Prijave dobijaju komentare na dostavljene Predloge Projekata. Ovi komentari imaju za cilj da pomognu Podnosiocu Prijave da unapredi svoj Predlog Projekta. Po donošenju konačne odluke o finansiranju, Podnosioci Prijave koji nisu dobili finansiranje će imati uvid u komentare Ekspertske komisije u pisanoj formi.

Svi nezavisni međunarodni recenzenti, nezavisni stručnjaci, članovi nezavisne Ekspertske komisije i zaposleni u Fondu za inovacionu delatnost su, potpisivanjem Pravilnika o zabrani konflikta interesa i tajnosti poverljivih podataka, prihvatili sve odredbe navedenog Pravilnika.

Svi Podnosioci Prijave su dužni da u okviru Prijave za Program sufinansiranja inovacija podnesu popunjen Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu (eng.  Environmental Screening Questionnaire – ESQ). Nezavisni stručnjak za procenu uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja angažovan od strane Fonda je zadužen za pregled i procenu Upitnika o proceni uticaja na životnu sredinu. Procedure ove procene detaljno su opisane u Okvirnom programu upravljanja zaštitom životne sredine i socijalnim pitanjima (eng.  Environmental and Social Management Framework - ESMF).

Aktivnosti Predloga Projekta koje se procenjuju će biti svrstane po kategorijama u skladu sa sledećim kategorijama provere:

  1. Kategorija A – nepodobna za finansiranje.
  2. Kategorija B – aktivnosti vezane za projekat sa uticajem na životnu sredinu. Biće neophodno napraviti Plan zaštite životne sredine  (eng. Environmental Management Plan – EMP).
  3. Kategorija C –  aktivnosti vezane za projekat za koje se očekuje da će imati zanemarljiv uticaj na životnu sredinu. Aktivnosti koje spadaju u kategoriju C ne podležu daljim zahtevima koji se odnose na procenu uticaja na životnu sredinu.

Podnosioci Prijava koji uđu u uži izbor će biti obavešteni o rezultatima procene ovog Upitnika, samo ukoliko se proceni da spadaju u kategoriju A, ili B u okviru koje je potrebno dostaviti Plan zaštite životne sredine, ukoliko bude doneta odluka da im se odobri finansiranje.

Izgradnja prototipa u svrhu testiranja novih građevinskih materijala ili inovacija u građevini je prihvatljiva ukoliko je eksperimentalne prirode odnosno, ukoliko nije konkretna građevina prema ESMF-u, uz uslov da se taj prototip nalazi unutar poseda Podnosioca Prijave (odnosno da nema promene namene zemljišta ili kupovine zemljišta u te svrhe). Primenjivaće se standardne procedure provere Plana zaštite životne sredine (EMP) i mere nadzora.

Osoblje Fonda za inovacionu delatnost je dužno da vrši nadzorne posete kompanijama barem jednom godišnje, u cilju utvrđivanja da se projektne razvojne i finansijske aktivnosti odvijaju u skladu sa onim što je prijavljeno i onim što je navedeno u odobrenim projektnim dokumentima.

Uplata sredstava od strane Fonda za poslednji kvartal (ili poslednja dva kvartala, u zavisnosti od dinamike plaćanja za poslednja dva kvartala) projekta biće umanjena za iznos u vrednosti od 20% ukupnog iznosa Fondovog finansiranja prema Odobrenom Budžetu Projekta za drugu godinu projekta (ili za prvu godinu projekta, gde je primenjivo) sve dok se ne završi nadzor projekta i dok ne bude odobren finalni izveštaj. Zadržani iznos biće isplaćen Korisniku granta samo ukoliko su definisani projektni ciljevi (“milestones”) ostvareni od strane Korisnika granta i potvrđeni od strane Fonda uz konsultovanje Ekspertske komisije. Ekspertska komisija će potvrditi ili izmeniti obavezne projektne ciljeve (predložene od strane Podnosioca Prijave) za svaki pojedinačni projekat nakon završetka faze direktne prezentacije projekta.

U skladu sa regulativom kojom se uređuje finansiranje kroz sredstva iz Pretpristupnih fondova EU (IPA), finansiranje kroz Program sufinansiranja inovacija u ovom javnom pozivu oslobođeno je poreza na dodatu vrednost (PDV), carine i uvoznih dažbina.

Ne, izlaz može biti prototip, ili samo tehnička ideja. Vi definišete u kojoj fazi se projekat nalazi i koji će biti krajnji izlaz.

Da, pre potpisivanja ugovora, svi korisnici Granta su u obavezi da:

  1. Budu upisani u Registar ponuđača u Agenciji za privredne registre. Takođe, fond će izvršiti uvid u registar agencije za privredne registre radi provere da korisniku Granta nije izrečena ni trajna, ni privremena zabrana obavljanja poslovne delatnosti (Zabeležbe Registratora Agencije za privredne registracije);
  2. Dostave ugovor o otvaranju dinarskog računa za potrebe sprovođenja projekta;
  3. Dostave Plan upravljanja zaštitom životne sredine, odobren od strane fondovog eksperta za zaštitu životnu sredinu i društvena pitanja, ukoliko je projekat klasifikovan u kategoriju B.