Јавни позив за програм Доказ концепта

Јавни позив је отворен од 17. септембра до 18. новембра до 15 часова.

Јавни позив за програм Доказ концепта

У складу са чл. 8. Закона о буџету РС за 2019. годину („Сл. гласник РС“, бр. 95/18), Закључка Владе РС 05 Број: 401-1158/2019 од 7. фебруара 2019. године и ради реализације Закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Сл. гласник РС - Међународни уговори”, број 24/15-4, са изменама и допунама у складу са Закључком Владе РС 05 Број: 48-6875/2018 од 30. јула 2018. године)

Фонд за иновациону делатност објављује

Јавни позив за програм Доказ концепта

Програм Доказ концепта (у даљем тексту: Програм) има за циљ релевантности научних истраживања кроз стварање нових производа и услуга корисних за привреду и друштво у целини. У исто време, овај програм ће допринети повећању броја пројеката са довољно високом технолошком спремношћу за даље кораке комерцијализације.

Циљеви Програма су:

 1. Подршка трансформацији резултата истраживања у комерцијалне или друштвено корисне производе;
 2. Повећање броја и квалитета пројеката спремних за комерцијалану примену.

Услови за учешће у Програму

Подносиоци пријава подобни за пријаву на Програм су све јавне научноистраживачке организације у Србији, као и све друге институције и организације у Србији које су акредитоване за научноистраживачку делатност (укључујући приватне), као што су: универзитети, факултети, истраживачки институти, иновациони центри и друге научноистраживачке организације у Србији.

Програм Доказ концепта ће подржати пројекте из свих области науке и технологије, укључујући друштвено-хуманистичке науке и уметност.

Од Подносиоца пријава очекује да дефинишу хипотезу (концепт) која је произашла из претходних активности и развоја и која може да створи производ, процес или технологију који би се могли пласирати на тржиште. Овај програм је ту да пружи увид да ли описан концепт може имати практичну примену. Ако се практична примена концепта потврди, следећи корак је формулисање проналаска, што може или не мора бити заштићено правом интелектуалне својине.

Средства за реализацију Програма се могу користити за финансирање следећих категорија трошкова:

 • Трошкови за људске ресурсе (накнаде за истраживачки тим до 600.000 динара). Максималан бруто месечни износ по истраживачу (са пуним радним временом) не може бити већи од 120.000 динара (укључује све повезане порезе и доприносе на терет запосленог и послодавца);
 • Трошкови експерименталног доказа концепта, укључујући потрошни материјал и спољне стручњаке (до 1.200.000 динара);
 • Међународна и локална путовања (осим путних трошкова и учешћа на научним скуповима - до 240.000 динара);
 • Правне услуге (адвокатске и услуге везене за интелектуалну својину, осим припреме и подношења права на интелектуалну својину - до 240.000 динара);
 • Менторске услуге (до 480.000 динара);
 • Остали трошкови као што су лиценце, софтвер и оправдани трошкови који не спадају ни у ниједну од наведених категорија (до 120.000 динара). 

Средства Програма се не могу користити за:

 • Израда пословних планова и економских процена; 
 • Продајне активности;
 • Развој стандардне интернет презентације или мобилних апликација;
 • Активности као што су истраживање и анализа тржишта; 
 • Неконсултантске услуге које су већ доступне на тржишту (ИСО стандардизација, технички атести…);
 • Активности које се већ финансирају у оквиру неког другог програма или од стране предузећа/установе/организације;
 • Међународна путовања, конференције или куповина опреме.

Финансирање

У оквиру Програма покрива се 100% укупних трошкова услуга, максимално до 2.400.000 динара, укључујући порез на додату вредност (ПДВ).

Пројекат одобрен у оквиру Програма мора бити реализован у периоду од највише 12 месеци. 

Подношење пријаве за Програм

Да би се пријавили, Подносиоци пријава морају да се региструју на порталу Фонда за иновациону делатност који се налази на интернет страници, у оквиру Програма Доказ концепта: https://secure.inovacionifond.rs/poc

Пријава за Програм се састоји из три дела:

 • Електронска пријава (попуњава се на порталу);
 • Пријава у форми word документа (доставља се попуњени предложени формат word документа који се налази на порталу);
 • Предлог буџета у складу са поднесеном пријавом у циљу доказивања предложеног концепта (доставља се попуњени предложени excel формат који се налази на порталу).

Целокупни поступак пријаве се одвија путем портала Фонда за иновациону делатност, без потребе достављања пријаве у папирној форми. Након затварања Јавног позива, све пријаве које испуњавају услове Програма (испуњени услови подобности пријава) биће предмет евалуације од стране стручних рецензената, док коначну одлуку доноси Стручна комисија Фонда за иновациону делатност, узимајући у обзир оцене рецензената. Након тога, на сајту Фонда за иновациону делатност биће објављена јединствена бодовна листа пројеката који су одобрени за финансирање (оквирно 25) и пројеката којима није одобрено финансирање.

Менторство: Тридесет (30) дана након потписивања уговора о бесповратном финансирању између Фонда за иновациону делатност и добитника финансирања, за сваки пројекат ће се потписати уговор о сарадњи са једним од ментора са званичене листе ментора Фонда за иновациону делатност.

Јавни позив програма Доказ концепта отвара се 17. септембра 2019. године и трајаће до 18. новембра 2019. године до 15ч.

Укупан износ опредељен за овај јавни позива износи 60.000.000 динара.

Непотпуне пријаве, као и пријаве које нису достављене у електронском облику на порталу, односно пријаве које су достављене у папирној форми неће бити узете у разматрање.

У случају да поднета пријава за Програм буде одбијена, могуће је поднети нову пријаву у наредном позиву.

Детаљно описани услови Програма доступни су у Упутству за подносиоце пријава на линку: http://www.inovacionifond.rs/cms/files//dokaz-koncepta-dokumentacija/PoC_Uputstvo_za_podnosioce_prijava.pdf

Молимо Вас да користите следећи линк за пријаву: https://secure.inovacionifond.rs/poc

Фонд за иновациону делатност
Вељка Дугошевића 54, секција Б4, II спрат, 11000 Београд
(Научно-технолошки парк „Београд“)
Контакт: PoC@inovacionifond.rs