JAVNE KONSULTACIJE


24.10.2019

                                                                                            

U skladu sa odredbama čl. 76. i 77. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 i 30/18 - dr. zakon) i člana 14. stav 2. Zakona o ministarstvima („Sl. glasnik RS”, br. 44/14, 14/25, 54/15, 96/15 – dr. zakon i 62/17), a saglasno Ekološkom i cocijalnom standardu Svetske banke: Environmental and Social Standard on The Stakeholder Engagement and Information Disclosure - ESS10,

                                                                                                 Republika Srbija

                                                          MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

                                                                                        obaveštava javnost i poziva

relevantne subjekte, fizička lica i pravna lica, uključujući druge državne organe, relevantna udruženja, stručnu javnost, kao i druge zainteresovane strane,                                                                             

                                                                                                     da se uključe u

                                                                                            JAVNE KONSULTACIJE

                                                                                                   koje se odnose na

  • OKVIR ZA UPRAVLjANjE ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE I SOCIJALNIM UTICAJIMA PROJEKTA (ESF)
  • PLAN EKOLOŠKIH I SOCIJALNIH OBAVEZA (ESCP)
  • PLAN UKLjUČIVANjA ZAINTERESOVANIH STRANA (SEP)

                                                                      i učešće u pripremi aktivnosti koje se odnose na

             Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Srbiji (SAIGE projekat)

Uvid u predmetna dokumenta može se izvršiti:

Primedbe, mišljenja i sugestije u vezi sa predmetnom dokumentacijom se podnose Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u pisanom obliku na adresu Nemanjina 22-26, 11000 Beograd ili elektronskom poštom na adresu: nauka@mpn.gov.rs sa napomenom/predmetom: „Za javne konsultacije SAIGE”, zaključno sa 01. novembrom 2019. godine.

Prijava učešća u neposrednim javnim konsultacijama i prezentaciji predmetnih dokumenata koja će se održati u petak 1. novembra 2019. godine, sa početkom u 11:00 časova u prostorijama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – u Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd, ulica Njegoševa broj 12/ potkrovlje, vrši se na adresu tijana.knezevic@mpn.gov.rs.

Dodatne informacije o ovom obaveštenju sa pozivom javnosti mogu se dobiti na tel: +381 (0)11 36 16 526 ili elektronskoj adresi tijana.knezevic@mpn.gov.rs.

Dokumentacija: