Ivan Rakonjac na čelu Fonda za inovacionu delatnost


01.12.2015

Vlada Republike Srbije imenovala je Ivana Rakonjca za v.d. direktora Fonda za inovacionu delatnost. Na ovu poziciju on je stupio 28. novembra ove godine.

Ivan Rakonjac je diplomirao na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kao stipendista vlada Srbije i Francuske završio je poslediplomske studije iz oblasti inženjerstva industrijskih sistema na L’École Centrale Paris. Tokom boravka na stručnom usvršavanju u Italiji završio je specijalistički kurs iz oblasti industrijskih inovacija, u organizaciji Inženjerskog fakulteta Univerziteta u Bolonji. Zvanje doktora nauka stekao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Ima više od deset godina iskustva u privredi, gde je radio u proizvodnom sektoru na poslovima razvoja i primene novih proizvoda, kontrole kvaliteta i upravljanja proizvodnjom. Rukovodio je brojnim stručnim projektima unapređenja energetske efikasnosti sistema javnog i urbanog osvetljenja, kao i uticaja osvetljenja na životnu sredinu, ugodnost i bezbednost radnih i otvorenih javnih prostora.

Od inovacionih projekata ističu se projekat razvoja i izrade sistema urbanog osvetljenja „Spiritum“, koji je osvojio nagradu stručnog žirija „Nova vizura“ na 35. međunarodnom sajmu građevinarstva u Beogradu 2009. godine, kao i projekat uspostavljanja prve goniofotometrijske laboratorije u Srbiji za ispitivanje svetlotehničkih karakteristika svetiljki, koja je potom postala sastavni deo Odeljenja za projektovanje i razvoj preduzeća „Meteor“, čiji je direktor bio od 2008. godine.

Predavačku karijeru započeo je na Visokoj školi za projektni menadžment u Beogradu. U zvanju docenta radi na Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment Univerziteta EDUCONS, gde predaje Upravljanje rizicima, Inovacioni menadžment i Biznis inovacije.

Objavio je više od dvadeset radova u zbornicima radova naučnih skupova međunarodnog i nacionalnog značaja, kao i u časopisima međunarodnog značaja iz oblasti upravljanja rizicima, projektnog menadžmenta, inovacionog menadžmenta i procesne industrije.

Do imenovanja na mesto v.d. direktora Fonda za inovacionu delatnost obavljao je dužnost predsednika Upravnog odbora Nacionalne agencije za regionalni razvoj.