Godina iza nas i predstojeći izazovi


24.12.2014

Ova 2014. godina bila je turbulentna kako za Fond za inovacionu delatnost tako i za srpsku privredu. Uprkos svim izazovima, koji obuhvataju političke promene u zemlji i restrukturiranje rukovodstva Fonda za inovativnu delatnost, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, finansijsku pomoć Evropske unije i savete Svetske banke, Fond za inovacionu delatnost je nastavio da ulaže velike napore u stvaranju pozitivnog okruženja radi podrške uspostavljanja ekonomije zasnovane na znanju u Srbiji.

Uspešno sprovođenje Programa ranog razvoja i Programa sufinansiranja inovacija nastavljeno je i u 2014. godini sa 12 novih inovativnih projekata kojima je dodeljeno ukupno 1,3 miliona evra. Fond za inovacionu delatnost je do sada dodelio 6 miliona evra inovativnim projektima sa velikim potencijalom za komercijalizaciju. Od formiranja 2011. godine, sproveo je 4 javna poziva u roku, i od 471 predloga projekta njih 55 iz različitih oblasti nauke i tehnološkog razvoja je dobilo sredstva.

Kao rezultat toga, uspostavljeni su mehanizmi finansijskih instrumenata, sa naglaskom na potpuno transparentan proces evaluacije projekata koji je zasnovan na konkurentntskoj osnovi i tržišnom potencijalu projekata, a u koji su uključeni nezavisni međunarodni recenzenti i nezavisna Ekspertska komisija. Time se Fond pozicionirao kao institucija sa velikim kredibilitetom i kapacitetom da apsorbuje i raspodeli sredstva EU na profesionalan i nezavisan način. Dok je ovaj Godišnji izveštaj u izradi, tim Fonda za inovacionu delatnost priprema novi „Projekat podrške istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije u Srbiji“ (Serbia Research, Innovation and Technology Transfer Project), koji će se finansirati kroz program EU IPA 2013 u vrednosti od 6,9 miliona evra. Projekat će početi u prvoj polovini 2015. godine, i ima za cilj da podstiče saradnju između akademskih institucija i privrede radi komercijalizacije istraživanja i razvoja (R&D) i unapređenja transfera tehnologije.

Pored toga, Fond za inovacionu delatnost usmerava svoj međunarodni savetodavni tim ka razvoju budućih programa podrške inovacijama i preuzima vodeću ulogu u ime Vlade Srbije u izradi novih instrumenata za podršku razvoja privatnog sektora, uključujući Program za razvoj i inovaciju preduzeća na Zapadnom Balkanu (Western Balkans Enterprise Development and Innovation Facility (WB EDIF)), regionalni program od 140 miliona evra koji je pokrenuo Fond u ime Republike Srbije. U okviru toga, Fond će promovisati osnivanje i razvoj inovativnih i perspektivnih kompanija, kao i stvaranje regionalnog tržišta preduzetničkog kapitala na Zapadnom Balkanu.

Razvoj odgovarajuće infrastrukture kao podrška održivom privrednom rastu koji pokreću inovacije još uvek nije završen. Aktivnosti Fonda za inovacionu delatnost su tek „otključale“ ovaj potencijal, ali još uvek postoji nekoliko izazova. Dalje reforme su potrebne kako bi se podržale aktivnosti istraživanja i razvoja, i kako bi se transformisali i ojačali institucionalni kapaciteti uključenih javnih institucija koje se bave istraživanjem i razvojem. Takođe, potrebne su dodatne mogućnosti za finansiranje kako bi Fond za inovacionu delatnost mogao da nastavi sa svojim naporima da stvori okruženje koje podstiče ulaganje privatnog sektora u kompanije koje su inovativne i koje imaju visok potencijal za rast, i koje kao takve pružaju osnovne uslove za razvoj privatnog sektora zasnovanog na znanju i stvaraju konkurentnu srpsku ekonomiju.

Tim Fonda za inovacionu delatnost