Јавни позив

Јавни позив је oтворен.

Сазнајте више

Јавни позив за програм Паметни почетак

У складу са одредбама Закона о иновационој делатности („Службени гласник РС”, бр. 129/2021) и одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, бр.138/22 и 75/23) и Програма распореда и коришћења средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за 2023. годину, који је саставни део Закључка Владе 05 Број: 401-290/2023 од 19. јануара 2023. године

Фонд за иновациону делатност

објављује

Јавни позив за програм Паметни почетак

Циљ програма Паметни почетак (у даљем тексту: Програм) је да пружи подршку најперспективнијим тимовима у настојању да валидирају пословне идеје и демонстрирају корисност својих производа/услуга/технологија, кроз развој првог прототипа или минимално одрживог производа (MVP). 

Максимални износ финансирања који Фонд за иновациону делатност (даље у текту: “Фонд”) додељује по појединачном пројекту је до РСД 5.400.000,00.  Финансирање додељено од стране Фонда може покрити максимум 90% укупних одобрених средстава пројекта (не укључујући менторску подршку). Минимум 10% укупног буџета пројекта (не укључујући менторску подршку) мора обезбедити Подносилац пријаве из других приватних извора, независно од Фонда, у готовини. Нефинансијска улагања неће бити прихваћена. Додатно, сви корисници Програма ће добити РСД 600.000,00 динара додатних средстава која су опредељена за менторску подршку.

Правила „de minimis“ државне помоћи се примењују на средства која Корисник гранта добија од Фонда кроз овај Програм у складу са Правилником Фонда о правилима за доделу државне помоћи.

Трајање пројекта у оквиру програма Паметни почетак може бити минимум шест (6), а највише девет (9) месеци.

Фонд ће размотрити финансирање пројеката из свих области науке и технологије и из било ког индустријског сектора. Ипак, овај програм је усклађен са Стратегијом паметне специјализације у Србији, која се фокусира на четири приоритетна домена:
• Храна за будућност;
• Информационо-комуникационе технологије (укључујући посебан фокус на вештачку интелигенцију, како је то предвиђено Стратегијом развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период од 2020-2025);
• Машине и производни процеси будућности;
• Креативне индустрије.
Најмање 50% расположивих средстава за овај јавни позив биће опредељено за Пријаве из горе наведених приоритетних домена, уколико буде доступно довољно квалитетних Пријава.

Услови учешћа
Прихватљиви подносиоци пријава за овај програм су:

  • Тимови од 2 до 5 чланова, са најмање 51% чланова тима који су резиденти Републике Србије.
  • Сваки појединачни члан тима може учествовати само у једној пријави у оквиру актуелног јавног позива било ког програма Фонда.

Уколико је финансирање одобрено, од Подносиоца ће се захтевати да оснују предузеће у складу са Законом о привредним друштвима Србије. Новоосновано предузеће мора бити у 100% власништву најмање 51% предложених чланова тима који су резиденти Републике Србије, и немају удела у било ком другом предузећу у Републици Србији. Проценат власништва међу члановима тима зависи од њиховог интерног договора.

У случају да се тим Подносиоца пријаве састоји од два члана, оба предложена члана тима морају бити резиденти Републике Србије, без икаквог удела у било ком другом предузећу у Републици Србији, и ако је финансирање одобрено новоосновано предузеће мора бити у власништву оба предложена члана тима.

Сваки појединачни члан тима може учествовати само у једној пријави у оквиру актуелног јавног позива било ког програма Фонда. Сходно томе, пријаве у којима је иста особа део вишеструког кључног пројектног тима биће елиминисане из даљег процеса евалуације.

У случају да је финансирање одобрено, сваки појединачни члан тима је ограничен да ради на једном пројекту у имплементацији у оквиру било ког програма Фонда за иновациону делатност. Сходно томе, Пријаве у којима су чланови тима/кључно особље ангажовани на другим пројектима у имплементацији било ког другог програма Фонда за иновациону делатност, биће дисквалификоване из даљег процеса евалуације.

Да би се Пријава узела у разматрање и била процењена, потребно је да буде достављена, у електронској форми путем портала Фонда.

Пријаве ће бити оцењиване на основу следећих критеријума:
1. Корисност и конкурентска предност предложеног решења 
2. Тржишни потенцијал 
3. Компетентност тима 

Само Пријаве које испуњавају горе наведне критеријуме ће бити узете у разматрање. 

Додатни детаљи у вези са процесом пријављивања и процене поднешених Пријава се налазе у Приручнику програма који је досупан на сајту Фонда на страници докуменатција

Потребна документација за пријаву
• Изјава Подносиоца пријаве (дигитално попуњена и поднета на порталу Фонда);
• Пријавни образац који мора бити попуњен у целости и поднет у ПДФ формату. Он даље садржи:
  o Детаље о предложеном решењу и потенцијалним пољима употребе;
  o Кратак резиме суоснивача и кључног особља које ће бити анагажовано на пројекту (максимално 5);
  o Поједностављен буџет;
  o Видео снимак у максималном трајању од 3 минута који представља кратку презентацију („elevator pitch“) концепта производа/услуге и чланова тима. 

Напомена: Пријавни образац мора бити достављен у потпуно истом визуелном и структурном формату и стилу како је дат на интернет страници Фонда. Сваки покушај модификације Пријавног обрасца откључавањем и/или променом формула или текста резултираће дисквалификацијом Пријаве из даље евалуације. Подносиоцима пријава је дозвољено да користе стилско обликовање садржаја у оквиру предефинисаних текстуалних поља у Пријавном обрасцу. 

Због међународног процеса евалуације, поднешена Пријава мора бити на енглеском језику. 

Крајњи рок за подношење пријава је 01. фебруар 2024. године, до 12 часова (подне).

Тим може да достави само једну Пријаву у оквиру овог Јавног позива. Некомплетне Пријаве, као и Пријаве које се не доставе до крајњег рока за подношење Пријава неће се узимати у разматрање. 

Додатне информације можете добити путем е-мејлаsmartstart@inovacionifond.rs.

Молимо вас да користите овај линк за подношење пријаве.
Контакт: smartstart@inovacionifond.rs