Jавни позив

Јавни позив је затворен.

Јавни позив за Програм суфинансирања иновација

У складу са Уговором о гранту, тендер број: 18SER01/06/11, број 48-00191/2019-28 између Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, Министарства финансија и Фонда за иновациону делатност и у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, број 149/20) 

Фонд за иновациону делатност
објављује

Јавни позив за Програм суфинансирања иновација (MATCHING GRANTS PROGRAM)

Циљеви Програма: 

Програм суфинансирања иновација има за циљ да подстакне постојеће и профитабилне микро, мале и средње иновативне компаније у Републици Србији да се упусте у развој и комерцијализацију технолошких иновација у облику нових и унапређених производа, услуга, технологија и технолошких процеса, како би се створила нова тржишна вредност, обезбедили високо плаћени послови, повећао раст прихода и извоза и унапредила конкурентност Србије.  

Максимални износ финансирања који Фонд за иновациону делатност (у даљем тексту: Фонд) може доделити по појединачном пројекту је 300.000 евра.

Финансирање додељено од стране Фонда може покрити:
• Максимум 70% укупних трошкова пројекта (Одобрени Буџет Пројекта) за микро и мала привредна друштва и максимално 60% од укупно одобреног буџета пројекта за средња привредна друштва.

Сваки Подносилац Пријаве мора обезбедити обавезно суфинансирање за пројекат на следећи начин:
• Минимум 30% укупног Одобреног Буџета Пројекта за микро и мала привредна друштва и 40% за средња привредна друштва.
Суфинансирање од стране Подносиоца Пријаве мора доћи из других, приватних извора, независно од Фонда или било ког другог јавног програма финансирања. 

Трајање пројекта у оквиру Програма суфинансирања иновација може бити највише до 24 месеца. 

„Ројалти плаћања“ су обавеза корисника гранта у случају успешног исхода финансираног пројекта (уколико пројекат резултира оствареним приходом) и подразумевају годишњу исплату Фонду од 5% укупног годишњег прихода генерисаног продајом нове технологије/производа/услуге (15% ако је у питању лиценцирање технологије/производа/услуге трећем лицу) у року од 5 година од завршетка пројекта, или до највише 120% од укупно додељеног гранта, шта год буде прво испуњено. Фонд за иновациону делатност сноси ризик заједно са корисником гранта у случају неуспешног развоја производа/услуге/технологије, тако да се у том случају не захтевају „ројалти плаћања“.

Фонд ће размотрити финансирање пројеката из свих области науке и технологије и из било ког индустријског сектора. Ипак, овај програм је усклађен са Стратегијом паметне специјализације у Србији, која се фокусира на четири приоритетна домена:
• Храна за будућност;
• Информационо-комуникационе технологије (укључујући посебан фокус на вештачку интелигенцију, како је то предвиђено Стратегијом развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период од 2020-2025, доступној на https://www.srbija.gov.rs/tekst/437277);
• Машине и производни процеси будућности;
• Креативне индустрије.

Најмање 50% расположивих средстава за овај јавни позив биће опредељено за пријаве из горенаведених приоритетних домена, уколико буде доступно довољно квалитетних пројеката.

Стратегија паметне специјализације у Србији може се наћи на следећем линку:
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/03/strategija_pametne_specijalizacije.pdf
Додатно, Фонд за иновациону делатност ће наставити да заједно са Владом Републике Србије и Европском унијом као главним партнерима у подршци иновацијама пружа подршку пројектима који доприносе повећаном социјалном укључивању особа са инвалидитетом користећи напредне технологије.

Услови учешћа у Програму суфинансирања иновација
• Подносилац Пријаве је правно лице основано у складу са важећим Законом о привредним друштвима, регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике Србије (АПР), и које се налази у Србији;
• Подносилац Пријаве је приватно (најмање 51% у приватном власништву) микро, мало или средње предузеће, основано у Србији складу са важећим Законом о рачуноводству, искључујући новооснована правна лица онако како су дефинисана у складу са овим законом;
• Подносилац Пријаве је остварио пословни приход у висини од најмање ЕУР 200.000 у претходној или текућој пословној години и послује са добитком.

Пријаве ће бити процењене на основу следећих критеријума:
• Квалификације менаџмента и кључног особља и способност компаније да реализује пројекат;
• Иновативна технологија, производ или услуга; јасно одређена и неспорна права интелектуалне својине и њихов потенцијал;
• Јасна тржишна потражња, конкурентска позиција (по могућности на светском тржишту) и потенцијал за комерцијализацију;
• Потенцијал за остваривање прихода у року од две до три (2-3) године након почетка пројекта;
• Изводљива методологија и способност имплементације;
• Коришћење средстава и адекватност буџета пројекта;
• Управљање ризиком технологије и имплементације. 

Само ће Пријаве који испуњавају све горе наведене критеријуме и остварују изузетне резултате у њима бити предложене за финансирање. Додатни детаљи у вези са процесом процене могу се наћи у Смерницама за процену пројеката (енг. „Review Guidelines“), доступним на: http://www.inovacionifond.rs/cms/files//psi-dokumentacija/MATCHING_Program_Review_Guidelines_SRB_9.0.pdf

Потребна документација за пријаву

Да би се пријава узела у разматрање, потребно је да буде достављена као комплетан, структурирани пакет докумената у оквиру датог временског рока за достављање пријава у електронском облику кроз интернет портал Фонда. Комплетан сет неопходне документације је доступан на интернет страници Фонда за иновациону делатност: http://www.inovacionifond.rs/cir/program/program-sufinansiranja-inovacija/psi-dokumentacija-novembar-2021
Подносиоци пријава су у обавези да користе предефинисане обрасце докумената за пријаву које обезбеђује Фонд за иновациону делатност.

Сваки регистровани пројекат ће аутоматски добити предефинисану Изјаву Подносиоца Пријаве (Applicant Statement), коју је Подносилац Пријаве у обавези да прочита и са истом се сагласи.

Да би се пријавили за финансирање Подносилаци Пријаве су у обавези да поднесу следећу документацију
• Пословни план;
• Буџет пројекта;
• Презентација  пројекта*;
• Финансијска предвиђања (Очекивани приходи за наредних 5 година).
• Упитник о процени утицаја на животну средину (eng. „Environmental Screening Questionnaire“ -  ESQ);
• Биографије главног особља ангажованог на пројекту (максимум 5, у слободној форми, на енглеском језику);
• Финансијски извештаји за претходну пословну годину, где је применљиво.

Напомена: Документација Пријаве мора бити достављена у идентичном визуелном и структурном формату и стилу у коме се налази на интернет страници Фонда. Било који покушај да се модификује документација Пријаве путем откључавања и/или мењања формула или текста резултираће дисквалификацијом Пријаве из даље евалуације. Подносиоци Пријаве могу користити опције за форматирање стила у оквиру предефинисаних текстуалних поља у пословном плану.

*Образац PowerPoint презентације је једини изузетак, и треба бити поднет у складу са упутствима назначеним у самом обрасцу.

Због међународног двостепеног процеса оцењивања предлога пројекта, поднесена документација предлога пројекта мора бити на енглеском језику, осим у ситуацијама где то није применљиво (изјава подносиоца пријаве и финансијски извештаји). 

Могуће је подношење само једне (1) Пријаве оквиру овог јавног позива без обзира на врсту Програма.

Крајњи рок за подношење пријава је 15. март 2022. године до 15:00 часова.

Непотпуне Пријаве, као и Пријаве које нису достављене до истека крајњег рока за достављање пријава неће бити узете у разматрање. 

Молимо вас да користите следећи линк за аплицирање: http://www.inovacionifond.rs/cir/prijava

Фонд за иновациону делатност
Вељка Дугошевића 54, секција Б4, 2. спрат
Научно-технолошки парк „Београд“
Контакт: matchinggrants@inovacionifond.rs