Jавни позив

Јавни позив је затворен.

Јавни позив за Програм суфинансирања иновација

У складу са Уговором о о директном гранту “Повећање иновационих капацитета и раста МСП-а” (ИПА 2019), тендер број: 19SER01/01/51, број 48-00-00120/2021-28 између Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, Министарства финансија и Фонда за иновациону делатност 

 

Фонд за иновациону делатност
објављује

Други јавни позив за Програм суфинансирања иновација (MATCHING GRANTS PROGRAM)

 

Циљеви Програма: Програм суфинансирања иновација има за циљ да подстакне постојеће и профитабилне микро, мале и средње иновативне компаније у Републици Србији да се упусте у развој и комерцијализацију технолошких иновација у облику нових и унапређених производа, услуга, технологија и технолошких процеса, како би се створила нова тржишна вредност, обезбедили високо плаћени послови, повећао раст прихода и извоза и унапредила конкурентност Србије.  

Максимални износ финансирања који Фонд за иновациону делатност (у даљем тексту: Фонд) може доделити по појединачном пројекту је 500.000 евра.

Финансирање додељено од стране Фонда може покрити:

 • Максимум 70% укупних трошкова пројекта (Одобрени Буџет Пројекта) за микро и мала привредна друштва и максимално 60% од укупно одобреног буџета пројекта за средња привредна друштва.

Сваки Подносилац Пријаве мора обезбедити обавезно суфинансирање за пројекат на следећи начин:

 • Минимум 30% укупног Одобреног Буџета Пројекта за микро и мала привредна друштва и 40% за средња привредна друштва.

Суфинансирање од стране Подносиоца Пријаве мора доћи из других, приватних извора, независно од Фонда или било ког другог јавног програма финансирања.

Трајање пројекта у оквиру Програма суфинансирања иновација може бити највише до 18 месеци.

„Ројалти плаћања“ су обавеза корисника гранта у случају успешног исхода финансираног пројекта (уколико пројекат резултира оствареним приходом) и подразумевају годишњу исплату Фонду од 5% укупног годишњег прихода генерисаног продајом нове технологије/производа/услуге (15% ако је у питању лиценцирање технологије/производа/услуге трећем лицу) у року од 5 година од завршетка пројекта, или до највише 120% од укупно додељеног гранта, шта год буде прво испуњено. Фонд за иновациону делатност сноси ризик заједно са корисником гранта у случају неуспешног развоја производа/услуге/технологије, тако да се у том случају не захтевају „ројалти плаћања“.

Фонд ће размотрити финансирање пројеката из свих области науке и технологије и из било ког индустријског сектора. Ипак, овај програм је усклађен са Стратегијом паметне специјализације у Србији, која се фокусира на четири приоритетна домена:

 • Храна за будућност;
 • Информационо-комуникационе технологије (укључујући посебан фокус на Вештачку Интелигенцију, како је то предвиђено Стратегијом развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период од 2020-2025, доступној на линку);
 • Машине и производни процеси будућности;
 • Креативне индустрије.

Најмање 50% расположивих средстава за овај јавни позив биће опредељено за пријаве из горенаведених приоритетних домена, уколико буде доступно довољно квалитетних пројеката.

Додатно, Фонд за иновациону делатност ће наставити да заједно са Владом Републике Србије и Европском унијом као главним партнерима у подршци иновацијама пружа подршку пројектима који доприносе повећаном социјалном укључивању особа са инвалидитетом користећи напредне технологије.

Услови учешћа у Програму суфинансирања иновација

 • Подносилац Пријаве је правно лице основано у складу са важећим Законом о привредним друштвима, регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике Србије (АПР), и које се налази у Србији;
 • Подносилац Пријаве је већински приватно  микро, мало или средње предузеће, основано у Србији складу са важећим Законом о рачуноводству, искључујући новооснована правна лица онако како су дефинисана у складу са овим законом;
 • Подносилац Пријаве је остварио пословни приход у висини од најмање ЕУР 300.000 у претходној или текућој пословној години и послује са добитком.

Пријаве ће бити процењене на основу следећих критеријума:

 • Квалификације менаџмента и кључног особља и способност компаније да реализује пројекат;
 • Иновативна технологија, производ или услуга; јасно одређена и неспорна права интелектуалне својине и њихов потенцијал;
 • Јасна тржишна потражња, конкурентска позиција (по могућности на светском тржишту) и потенцијал за комерцијализацију;
 • Потенцијал за остваривање прихода у року од две до три (2-3) године након почетка пројекта;
 • Изводљива методологија и способност имплементације;
 • Коришћење средстава и адекватност буџета пројекта;
 • Управљање ризиком технологије и имплементације.

Само ће Пријаве који испуњавају све горе наведене критеријуме и остварују изузетне резултате у њима бити предложене за финансирање. Додатни детаљи у вези са процесом процене могу се наћи у Смерницама за процену пројеката (енг. „Review Guidelines“), доступним на линку.

Потребна документација за пријаву

Да би се пријава узела у разматрање, потребно је да буде достављена као комплетан, структурирани пакет докумената у оквиру датог временског рока за достављање пријава у електронском облику кроз интернет портал Фонда. Комплетан сет неопходне документације је доступан на интернет страници Фонда за иновациону делатност - Документација.

Подносиоци пријава су у обавези да користе предефинисане обрасце докумената за пријаву које обезбеђује Фонд за иновациону делатност.

Сваки регистровани пројекат ће аутоматски добити предефинисану Изјаву Подносиоца Пријаве (Applicant Statement), коју је Подносилац Пријаве у обавези да прочита и са истом се сагласи.

Да би се пријавили за финансирање Подносиоци Пријаве су у обавези да поднесу следећу документацију:

 • Изјава Подносиоца пријаве; 
 • Пословни план;
 • Буџет пројекта;
 • Презентација  пројекта*;
 • Финансијска предвиђања (Очекивани приходи за наредних 5 година).
 • Упитник о процени утицаја на животну средину (eng. „Environmental Screening Questionnaire“ -  ESQ);
 • Биографије кључних чланова пројектног тима ангажованог на пројекту (максимум 5, у слободној форми, на енглеском језику);
 • Финансијски извештаји за претходну пословну годину, где је применљиво.

Напомена: Документација Пријаве мора бити достављена у идентичном визуелном и структурном формату и стилу у коме се налази на интернет страници Фонда. Било који покушај да се модификује документација Пријаве путем откључавања и/или мењања формула или текста резултираће дисквалификацијом Пријаве из даље евалуације. Подносиоци Пријаве могу користити опције за форматирање стила у оквиру предефинисаних текстуалних поља у пословном плану.

*Образац PowerPoint презентације је једини изузетак, и треба бити поднет у складу са упутствима назначеним у самом обрасцу.

Због међународног двостепеног процеса оцењивања предлога пројекта, поднесена документација предлога пројекта мора бити на енглеском језику, осим у ситуацијама где то није применљиво (изјава подносиоца пријаве и финансијски извештаји).

Могуће је подношење само једне (1) Пријаве оквиру овог јавног позива без обзира на врсту Програма.

Крајњи рок за подношење пријава је 01. април 2024. године до 12:00 часова.

Непотпуне Пријаве, као и Пријаве које нису достављене до истека крајњег рока за достављање пријава неће бити узете у разматрање.

Молимо вас да користите следећи линк за аплицирање: ПРИЈАВА

Контакт: matching.grants@inovacionifond.rs