Програм сарадње науке и привреде

Програм сарадње науке и привреде осмишљен је да подстакне предузећа из приватног сектора и јавне научно-истраживачке организације да реализују научно-истраживачке и развојне пројекте са циљем креирања нових производа и услуга, са тржишним потенцијалом.

Подобни подносиоци пријаве за Програм сарадње науке и привреде су конзорцијуми који се састоје од најмање два члана:

  • једног приватног микро, малог или средњег предузећа основаног у Србији у складу са Законом о привредним друштвима Републике Србије, у својству Главног подносиоца Пријаве испред конзорцијума 
  • једне јавне (у већинском јавном, тј. државном власништву) научноистраживачке организације, регистроване и акредитоване у Србији на листи акредитованих научноистраживачких организација Министарства просвете, науке и технолошког развоја, која је доступна на: http://www.mpn.gov.rs/nauka/nio/, у својству Главног коподносиоца Пријаве испред конзорцијума

Предузеће из приватног сектора је Главни подносилац Пријаве и као уговорна страна одговара Фонду за имплементацију пројекта.

Конзорцијум који се пријављује за Програм не може имати више од пет (5) чланова.

За више детаља, молимо Вас видите одељак 2.1 „Подобност Подносилаца Пријаве“ Приручника Програма сарадње науке и привреде.

Не, не може бити. Улога Главног подносиоца Пријаве је резервисана искључиво за микро, мала и средња предузећа.

Не. Предузеће не може поднети више од једног (1) предлога пројекта по јавном позиву, у оквиру овог јавног позива, у својству Главног подносиоца Пријаве. Међутим, једна компанија или научноистраживачка институција ипак може учествовати као партнер/ члан конзорцијума (коподносилац пријаве) на више предлога пројеката, али врста овог ангажовања мора бити адекватно описана и мора бити у складу са ресурсима и капацитетима ентитета (на пример, само један део одсека/ лабораторије/ одељења ће бити ангажован за рад у оквиру одређеног предлога пројекта).

Не, није могуће накнадно укључити члана конзорцијума. Сви чланови морају бити у потпуности описани и  презентовани на почетку процеса пријаве пројекта.

Све док се средства троше у складу са правилима која су дефинисана у Приручнику Програма сарадње науке и привреде, не постоји обавеза да се било који износ врати/плати назад Фонду за иновациону делатност. Међутим, уколико дође до настанка недозвољених трошкова од стране конзорцијума, Фонд за иновациону делатност ће умањити своју наредну уплату за пропорционални удео Фонда у тим недозвољеним трошковима. У одговорајућем случају (на пример, у случају кршења Уговора о финансирању или правила која су успостављена у Приручнику Програма сарадње науке и привреде, ненаменско трошење средстава и слично), од Корисника гранта може бити тражено да врати део или целокупан износ средстава који је уплаћен од стране Фонда.

Не постоји било каква врста санкције уколико процес развоја на самом крају не резултира жељеним исходом, под условом да је пројекат имплементиран у складу са процедуралним захтевима Програма. Фонд дели ризик заједно са конзорцијумом до износа њихових удела у суфинансирању пројекта.

Предлог пројекта може бити конципиран око тржишно зрелих иновација, али такође и око комерцијално применљивог истраживања са дугорочном тржишном користи (на пример, технолошка платформа која ће се користити за креирање нових производа након 3-5 година). Нове технологије и иновације у свим фазама развоја ће бити узете у разматрање за финасирање.

 

Не, кроз Програм сарадње науке и привреде се не подржавају основна истраживања. Предложени пројекат требало да буде конципиран око области тржишно применљивог истраживања, тј. иновације која може имати своју примену на тржишту.

 

Питање власништва над интелектуалном својином која је настала током имплементације пројекта мора бити договорено између чланова конзорцијума. Фонд неће имати никаквог утицаја на то како ће питање крајњег власништва над интелектуалном својином бити решено, нити ће на било који начин бити укључен у овај аспект пројекта. Ипак, захтевима Програма је предвиђено да сви чланови конзорцијума који су учествовали у пројекту морају имати право да користе нову интелектуалну својину креирану за време трајања пројекта без накнаде или ограничења, у области употребе која је релевантна за њих, односно за њихово пословање. Све несугласице које се тичу питања власништбва над интелектуалном својином и поља употребе (пословања) између чланова конзорцијума морају бити решене пре потписивања Уговора о финансирању, док ће општи договор бити достављен Фонду у форми правно обавезујућег документа.

Програм има једнаке услове за све пројекте, независно од области науке и технологије из које долазе.

Међутим, имајте у виду да је овај Програм усклађен са Стратегијом паметне специјализације у Србији, која се фокусира на четири приоритетна домена:

  • Храна за будућност
  • Информационо-комуникационе технологије (укључујући посебан фокус на Вештачку Интелигенцију, како је то предвиђено Стратегијом развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период од 2020-2025.)
  • Машине и производни процеси будућности
  • Креативне индустрије

Најмање 50% расположивих средстава за јавни позив биће опредељено за пријаве из горенаведених приоритетних домена, уколико буде доступно довољно квалитетних пројеката.

Стратегија паметне специјализације у Србији може се наћи на следећем линку: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/03/strategija_pametne_specijalizacije.pdf

Стратегија развоја вештачке интелигенције у Републици Србији може се наћи на следећем линку: https://www.srbija.gov.rs/tekst/437277

Не, ово није неопходно. Подносилац пријаве је у обавези да достави доказ о суфинансирању које ће задовољити потребе целокупног пројекта и све буџетске захтеве, али није обавезно имати пун износ суфинансирања расположив у тренутклу пријаве. Уплата финансијских средстава за потребе пројекта од стране Корисника гранта и Фонда се врши на кварталном нивоу, при чему је Корисник гранта у обавези да обезбеди неопходан износ кварталног суфинансирања на почетку сваког квартала.

На додељивање средстава у оквиру Програма Подршке науке и привреде примењују се одговарајућа правила за доделу државне помоћи, и то за подршку у области индустријског истраживања и развоја. Подносиоци пријаве су дужни да воде евиденцију и обавештавају надлежне институције о свакој државној помоћи која им је додељена у одговарајућем периоду, у складу са релевантном регулативом (Уредба о правилима за доделу државне помоћи и друга одговарајућа правила).

Правила о додели државне помоћи подразумевају да, уколико је Главни подносилац Пријаве средње предузеће, Фонд за иновациону делатност може обезбедити финансирање до максималног износа од 60% Одобреног Буџета Пројекта. У случајевима када је Главни подносилац Пријаве микро или мало предузеће, Фонд за иновациону делатност може суфинансирати највише 70% Одобреног Буџета Пројекта.

Минимум 30% средстава гранта (тј. суфинансирања које би Фонд доделио пројекту) мора бити опредељено у Буџету Пројекта као накнада за пројектне активности које спроводи научно-истраживачка организација (или организације) у оквиру конзорцијума.

Не, ово није могуће. Приватно микро, мало или средње предузеће које се пријављује као Главни подносилац Пријаве мора испунити све захтеване критеријуме подобности како је дефинисано Приручником Програма сарадње науке и привреде, укључујући и захтев да има просечни годишњи пословни приход од најмање 200,000 евра (у претходној или текућој  пословној години) и буде профитабилно.

Партнер из иностранства може бити члан конзорцијума, али не испуњава неопходне услове за Главног подносиоца или Главног коподносиоца Пријаве, већ може бити укључен као један од три могућа коподносиоца пријаве. Додатно, у предлогу пројекта мора бити јасно описано које су предности ангажовања иностраног партнера на пројекту, а потребно је приложити и образложење за сваки предложени пренос средстава иностраном парнеру у оквиру пројекта.

Фонд за иновациону делатност има усвојен Правилник о забрани конфликта интереса и тајности поверљивих података, чија је сврха да заштити интересе свих Подносиоца Пријаве и осигура потпуну поверљивост информација које они подносе Фонду. Сви чланови тима Фонда и спољашњи експерти који могу доћи у додир са предлогом пројекта су под пуном правном одговорношћу обавезани да се приџавају највиших етичких стандарда и стандарда поверљивости по питању осетљивих информација са којма долазе у контакт.

Фонд за иновациону делатност архивира сву достављену документацију независно од исхода евалуације пројекта. Архива се чува за потребе контроле и ревизије пословања Фонда за иновациону делатност а информације из архиве се сматрају поверљивим.

Акредитоване научноистраживачке организације у приватном власништву не могу бити Главни коподносилац пријаве имајући у виду захтеве везане за услове подобност у Програму сарадње науке и привреде, с тим што могу учествовати у конзорцијуму као један од осталих Коподносилаца. „Јавна“ научноистраживачка организација подразумева да се дати ентитет налази у већинском јавном, тј. државном власништву.

Да, пре потписивања уговора, сви корисници Гранта су у обавези да:

  1. Буду уписани у Регистар понуђача у Агенцији за привредне регистре. Такође, фонд ће извршити увид у регистар агенције за привредне регистре ради провере да кориснику Гранта није изречена ни трајна, ни привремена забрана обављања пословне делатности (Забележбе Регистратора Агенције за привредне регистрације);
  2. Доставе уговор о отварању динарског рачуна за потребе спровођенја пројекта;
  3. Доставе уговор о конзорцијуму
  4. Доставе План управљања заштитом животне средине, одобрен од стране фондовог експерта за заштиту животну средину и друштвена питања, уколико је пројекат класификован у категорију Б.