Јавни позив за додељивање иновационих ваучера

Јавни позив је отворен.

Јавни позив за додељивање иновационих ваучера

У складу са одредбама Закона о иновационој делатности („Службени гласник РС”, бр. 129/2021) и одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, бр.138/22) и Програма распореда и коришћења средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за 2023. годину, који је саставни део Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 401-290/2023 од 19. јануара 2023. године

Фонд за иновациону делатност

објављује

јавни позив за додељивање иновационих ваучера

Иновациони ваучери представљају једноставан финансијски подстицај намењен привредним друштвима за коришћење услуга које пружају научноистраживачке организације. Развој нових производа и услуга је у директној вези са процесом иновирања, а иновациони ваучери су начин да се кроз директан финансијски подстицај омогући трансфер знања и подстакне стварање дугорочних партнерстава између привредних друштава и научноистраживачких организација.

Циљ иновационих ваучера је да се привредна друштва финансијски подстакну на сарадњу са научноистраживачким организацијама у области истраживања и развоја како би своје производе учинили конкурентним на тржишту.

Услови за учешће

Подобни корисници иновационих ваучера су микро, мала и средња привредна друштва у већинском приватном власништву (минимално 51% приватног власништва), регистрована у Србији у складу са тренутно важећим Законом о привредним друштвима.

Подобна привредна друштва која задовољавају критеријуме могу да се пријаве за иновационе ваучере како би покрила трошкове услуга које пружају научноистраживачке организације које спадају у једну од следећих категорија:

 • научноистраживачке организације из јавног сектора регистроване у Србији (минимум 51% директно или индиректно у државном власништву);
 • научноистраживачке организације акредитоване од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација за научно-истраживачку делатност (укључујући и оне у приватном власништву). Листа акредитованих научноистраживачких организација је доступна на: https://enauka.gov.rs/.

Уобичајени пружаоци услуга су универзитети, факултети, истраживачки институти, иновациони центри и друге научноистраживачке организације у Србији које спадају у било коју од ове две подобне категорије.

Услуге које се финансирају

Иновациони ваучери могу да се користе за трансфер научног, технолошког или иновативног знања које је ново за привредно друштво или за решавање неког техничког/технолошког проблема које привредно друштво одреди. Иновациони ваучер се додељује за следеће услуге:

 • Развој нових или побољшање постојећих производа (у односу на функције и квалитет), процеса или услуга;
 • Доказ концепта;
 • Студија изводљивости;
 • Производња лабораторијског прототипа;
 • Израда демонстрационог прототипа;
 • Различити видови испитивања (у лабораторији, у пилот постројењу);
 • Валидација технологије;
 • Валидација нових или побољшаних производа, процеса или услуга;
 • Саветодавне услуге у вези са иновационом делатношћу;
 • Развој и увођење посебног софтвера за производ или процес (у оквиру развоја производа);
 • Техно-економска анализа у вези са услугом која се пружа. Максимум 20% вредности иновационог ваучера може бити планирано у ове сврхе.
 • Специфична стручна обука у вези са развојем технолошког решења. Максимум 20% вредности иновационог ваучера може бити планирано у ове сврхе.

Специфични задаци морају бити детаљно описани у финансијској понуди.

Иновациони ваучери не могу бити коришћени за следеће услуге:

 • Израда пословних планова и економских процена;
 • Продајне активности;
 • Развој стандардне интернет презентације или мобилних апликација;
 • Активности истраживања и анализе тржишта;
 • Неконсултантске услуге које су већ доступне на тржишту (ИСО стандардизација, технички атести…);
 • Активности које се већ финансирају у оквиру неког другог програма или од стране другог привредног друштва;
 • Путовања, конференције или куповина опреме;
 • Услуге за које пружалац услуге није подобан (не испуњава горепоменуте критеријуме за пружаоца услуге за доделу иновационих ваучера).

Износ финансирања

Иновационим ваучером се покрива 60% укупних трошкова услуге коју пружа научноистраживачка организација, односно максимално до 800.000 динара, не укључујући порез на додату вредност (ПДВ). Привредна друштва су у обавези да суфинансирају преостали износ укупних трошкова услуга. Како се трошак ПДВ-а  не финансира иновационим ваучером  привредна друштва су у обавези да сносе трошак  ПДВ-a на укупне трошкове услуга, када је то примењиво.

Једном привредном друштву може бити одобрено више иновационих ваучера у укупном  максималном износу до 2.400.000 динара (укључујуће и претходно искоришћене иновационе ваучере).

Уколико је привредно друштво искористило иновационе ваучере у максималној вредности до 2.400.000 динара није подобно да конкурише.  

У случају да пријава за иновациони ваучер буде одбијена, могуће је поднети нову пријаву.

Одобрени иновациони ваучер мора бити искоришћен у периоду од највише шест месеци.

Подношење пријаве

Да би се пријавили за добијање иновационог ваучера, привредно друштво најпре мора да региструју налог на порталу Фонда доступног путем сајта Фонда.

Пријава за добијање иновационог ваучера састоји се из три дела:

 • Захтев за услугу научноистраживачке организације дефинисан од стране привредног друштва (подносиоца пријаве) попуњава се директно на порталу Фонда;
 • Финансијска понуда научноистраживачке организације (пружаоца услуге) у складу са захтевом за услугу (поставља се на порталу у ПДФ формату);
 • Прихватање услова Иновационих ваучера (попуњава се директно на порталу Фонда).

Финансијска понуда мора да садржи следеће елементе:

 • Спецификацију техничког проблема за захтевану услугу;
 • Назив научноистраживачке организације и контакт особе одговорне за захтевану услугу;
 • Финансијску понуду за услуге са израженим ПДВ-ом као засебним трошком, уколико је научноистраживачка организација у систему ПДВ;
 • Трошкове за пружање услуге подељене на 3 категорије:
  • Tрошкови људских ресурса пружалаца услуге, која укључују имена  ангажованих лица и време трајања њиховог ангажовања (у релевантном периоду пружања услуге, особа која пружа услугу може бити ангажована на већем броју иновационих ваучера. Међутим, укупан број радних дана конкретне особе на свим ваучерима не може бити већи од укупног броја радних дана у посматраном периоду извршења услуга. На пример, уколико је посматрани период за извршење услуге максималних шест (6) месеци, укупан број радних дана за које је могуће ангажовати једну особу је шест (6) месеци x двадесет и два (22) дана, а умањен за број нерадних дана (државних празника) за ангажовање на свим иновационим ваучерима у том периоду. Ако је максимални број радних дана прекорачен, Фонд задржава право да након разматрања пристиглих пријава затражи од наручиоца услуге да обезбеди кориговану финансијску понуду  од научноистраживачкe организацијe);
  •  Трошкови потрошног материјала;
  •  Трошкови везани за коришћење / изнајмљивање опреме;
 • Датум завршетка тражене услуге;
 • Важност понуде (минимум 30 дана).

Финансијска понуда мора бити потписана од стране званичног представника научноистраживачке организације. Захтев за услугу се подноси директно на портал Фонда, док се финансијска понуда пружаоца услуге поставља на портал Фонда као засебан документ у ПДФ формату.

Након регистрације, попуњавања захтева за услугу, постављања финансијске понуде и прихватања услова схеме иновационих ваучера, неопходно је и кликнути опцију ''Пошаљи'', како би пријава била успешно поднета.

Иновациони ваучер може се доделити за све области науке и технологије и за  све привредне делатности.

Схема иновационих ваучера је у складу са Стратегијом паметне специјализације Републике Србије за период од 2020. до 2027. године, која се фокусира на четири приоритетне области:

 • Храна будућности;
 • Информационе и комуникационе технологије;
 • Машине и производни процеси будућности;
 • Креативне индустрије.

Минимум 70% доступног буџета Фонда за појединачни јавни позив биће опредељено за доделу иновацоних ваучера који спадају у горепоменуте области, док ће преосталих максимум 30% бити додељено за све остале области.

Додела иновационих ваучера ће се одвијати по редоследу пристиглих пријава, почевши од дана објављивања јавног позива, и то у року од седам радних дана од дана достављања пријаве.

Пријаву за иновационе ваучере могуће је поднети почевши од 13. јула 2023. године до утрошка опредељених средстава.

Укупан износ опредељених средстава за овај јавни позив износи 120.000.000,00 динара.

Непотпуне пријаве, као и пријаве које нису достављене у електронском облику на порталу Фонда за иновациону делатност, односно пријаве које су достављене у штампаној форми неће бити узете у разматрање.

Услови програма детаљно су описани у Приручнику за иновационе ваучере

Молимо Вас да користите следећи линк за пријаву: https://secure.inovacionifond.rs/Vouchers/

Средства за спровођење Програма иновационих ваучера обезбеђена су из буџета Републике Србије за 2023. годину са раздела Министарства науке, технолошког развоја и иновација.

Фонд за иновациону делатност

Вељка Дугошевића 54, секција Б4, II спрат, 11000 Београд (Научно-технолошки парк „Београд“)

Контакт: ivauceri@inovacionifond.rs

---

У члану 6. Закона о рачуноводству дефинисана су микро, мала и средња привредна друштва. Закону се се може приступити овде.