Јавни позив за учешће у Програму раног развоја

Јавни позив је затворен.

Јавни позив за Програм раног развоја

 

У складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, број 149/20) и Програма распореда и коришћења средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за 2021. годину, који је саставни део Закључка Владе РС 05 Број: 401-994/2021 од 4. фебруара 2021. године.

 

                                           Фонд за иновациону делатност

                                                              објављује

               Јавни позив за Програм раног развоја (MINI GRANTS PROGRAM)

Циљ програма je да подстакне стварање иновативних предузећа заснованих на знању, кроз оснивање „start-up“ и/или „spin-off“ компанија у приватном сектору, тако што ће обезбедити финансирање за развој иновативних технологија, производа и услуга са тржишном применом које поседују велики потенцијал за комерцијализацију и скалабилан пословни модел. 

Максимални износ финансирања који Фонд за иновациону делатност (у даљем тексту: „Фонд“) може доделити по појединачном пројекту је 80.000 евра.

Финансирање додељено од стране Фонда може покрити:

 • Максимум 70% укупних трошкова пројекта (Одобрени Буџет Пројекта).

Сваки Подносилац Пријаве мора обезбедити обавезно суфинансирање за пројекат на следећи начин:

 • Минимум 30% укупног Одобреног Буџета Пројекта.

Суфинансирање од стране Подносиоца Пријаве мора доћи из других, приватних извора, независно од Фонда или било ког другог јавног програма финансирања.

Правила „de minimis“ државне помоћи се примењују на средства која Корисник гранта добија од Фонда кроз овај Програм у складу са Правилником Фонда о правилима за доделу државне помоћи.

Трајање пројекта у оквиру Програма раног развоја може бити највише до 12 месеци.

Фонд ће размотрити финансирање пројеката из свих области науке и технологије и из било ког индустријског сектора. Ипак, овај програм је усклађен са Стратегијом паметне специјализације у Србији, која се фокусира на четири приоритетна домена:

 • Храна за будућност;
 • Информационо-комуникационе технологије (укључујући посебан фокус на Вештачку Интелигенцију, како је то предвиђено Стратегијом развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период од 2020-2025);
 • Машине и производни процеси будућности;
 • Креативне индустрије.

Најмање 50% расположивих средстава за овај јавни позив биће опредељено за пријаве из горенаведених приоритетних домена, уколико буде доступно довољно квалитетних пројеката.

Услови учешћа:

Подносилац Пријаве је:

 • Микро или мало привредно друштво у већинском приватном власништву резидената Републике Србије (51% или више), основано у Србији  и не старије од пет (5) година у тренутку подношења Пријаве;

ИЛИ

 • Тим који се састоји од највише 5 чланова (особа). Улоге и обавезе чланова тима морају бити јасно образложене у Пријави.

У случајевима где је Пријава поднета од стране тима (који још увек није формално и легално успостављено привредно друштво), примењиваће се следеће:

 • Уколико је финансирање одобрено, Подносиоци Пријаве ће бити у обавези да оснују привредно друштво које ће бити корисник гранта и правно одговорно за спровођење пројекта;
 • Новоосновано привредно друштво мора бити најмање 51% у власништву чланова тима који су поднели Пријаву (проценат власништва између чланова тима је предмет њиховог договора);
 • Новоосновано привредно друштво мора бити најмање 51% у приватном власништву и у већинском власништву резидената Републике Србије.

Привредна друштва која испуњавају било који од следећих критеријума, НИСУ подобна за пријаву:

 • Привредно друштво је прикупило 500.000 евра или више из различитих извора финансирања (капитал, задуживање или грант), јавних или приватних;
 • Остварило је приходе од 2.500.000 евра или више у току било које од претходне 3 године, или је 25% или више у власништву привредног друштва које испуњава овај критеријум (ово се не односи на фондове ризичног или приватног капитала или слична привредна друштва која се баве инвестирањем);
 • Финансирано је кроз било који од програма Фонда за исте активности;
 • Повезано је лице  или је 10% или више у власништву великог привредног друштва  (домаћег или страног).

Подносилац Пријаве не може примити више од 600.000 евра средстава грант финансирања кроз било који програм Фонда (укључујући Програм раног развоја, Програм суфинансирања иновација, Програм сарадње науке и привреде, Програм ТТФ и други) током целокупног времена постојања привредног друштва које се пријављује за финансирање. Овај максимални износ укључује додељени износ финансирања свим његовим бившим, садашњим и будућим повезаним лицима  (укључујући зависна друштва, контролисана друштва и повезана друштва која су променила своје пословно име).

Следеће буџетске категорије су подобне за финансирање:

 • Људски ресурси (могу укључивати све припадајуће порезе и доприносе за запослене који раде на пројекту);
 • Опрема и материјал за истраживање и развој;
 • Пословни простор и подршка пословању (до максималног износа од ЕУР 1,000  месечно);
 • Екстерне услуге везане за истраживање и развој, услуге подизвођача;
 • Стручњаци/саветници за истраживање и развој;
 • Трошкови маркетинга, продаје и пословног саветовања (до максималног износа од 20% укупно Одобреног Буџета Пројекта, укључује саветнике за развој пословања, истраживање тржишта, посећивање конференција, трошкове путовања (без дневница), израду промотивног материјала, дизајн и креирање интернет странице);
 • Пријава патента и пратећи трошкови, сертификације.

Следеће буџетске категорије нису подобне за финансирање:

 • Отплаћивање камата или дуга;
 • Плаћања и провизије за могуће губитке или дугове у будућности;
 • Трошкови за које Корисник гранта пријави да се финансирају кроз неку другу акцију или радни програм из других јавних извора финансирања;
 • Куповина земљишта или зграда, укључујући било какво реновирање;
 • Губици по основу негативних курсних разлика, накнаде и казне;
 • Кредити трећим лицима;
 • Нефинансијска улагања;
 • Трошкови зарада за запослене у државној администрацији;
 • Порези, укључујући ПДВ, царине и накнаде;
 • Трошкови репрезентације;
 • Трошкови регрутовања, пресељења или претплате;
 • Набавка половних или префабрикованих добара;
 • Активности које су наведене у Фондовом Оквирном плану за управљање животном средином и социјалним питањима под одељком Изузеци доступном на http://www.inovacionifond.rs/program/program-ranog-razvoja/prr-dokumentacija-2021;
 • Исплата готовине са наменског рачуна пројекта;
 • Трошкови дневница.

Пријаве ће бити процењене на основу следећих критеријума:

 • Квалификације менаџмента и кључног особља и способност компаније/тима да реализује пројекат;
 • Иновативна технологија, производ или услуга; корисност и јединственост иновације; јасно одређена и неспорна права интелектуалне својине;
 • Јасна тржишна потражња и потенцијал за комерцијализацију;
 • Потенцијал за остваривање прихода/стратешког партнерства у року од две до три (2-3) године након почетка пројекта;
 • Изводљива методологија и способност имплементације;
 • Коришћење средстава и адекватност буџета пројекта;
 • Управљање ризиком технологије и имплементације.

Само ће Пријаве којe испуњавају све горе наведене критеријуме бити предложене за финансирање. Додатни детаљи у вези са процесом процене могу се наћи у Смерницама за процену пројеката (енг. „Review Guidelines“), доступним на:  http://www.inovacionifond.rs/program/program-ranog-razvoja/prr-dokumentacija-2021.

Потребна документација за Пријаву:

Да би се Пријава узела у разматрање и била процењена, потребно је да буде достављена као комплетан, структурирани пакет докумената у оквиру датог временског рока за достављање Пријава, у електронској форми путем Фондовог интернет портала. Комплетан сет неопходне документације Пријаве је доступан на интернет страници Фонда: http://www.inovacionifond.rs/program/program-ranog-razvoja/prr-dokumentacija-2021. Подносиоци Пријаве морају користити предефинисане обрасце докумената које је обезбедио Фонд.

Да би се пријавили за финансирање, Подносиоци Пријаве морају поднети следећу документацију:

 • Изјава Подносиоца Пријаве;
 • Пословни план;
 • Буџет пројекта;
 • Презентација  пројекта;
 • Упитник о процени утицаја на животну средину (eng. „Environmental Screening Questionnaire“ -  ESQ);
 • Биографије главног особља ангажованог на пројекту (максимум 5, у слободној форми, на енглеском језику);
 • Финансијски извештаји за  претходну пословну годину, уколико је применљиво.

Напомена: Документација Пријаве мора бити достављена у идентичном визуелном и структурном формату и стилу у коме се налази на интернет страници Фонда. Било који покушај да се модификује документација Пријаве путем откључавања и/или мењања формула или текста резултираће дисквалификацијом Пријаве из даље евалуације. Подносиоци Пријаве могу користити опције за форматирање стила у оквиру предефинисаних текстуалних поља у пословном плану.

Образац PowerPoint презентације је једини изузетак, и треба бити поднет у складу са упутствима назначеним у самом обрасцу.

Због међународног двостепеног процеса оцењивања Пријаве, поднесена документација предлога пројеката мора бити на енглеском језику, осим у ситуацијама где то није применљиво.

Могуће је подношење само једне Пријаве по јавном позиву.

Крајњи рок за подношење пријава је 29. април 2021. године до 15 часова.

Непотпуне Пријаве, као и Пријаве које нису достављене до истека крајњег рока за достављање Пријава неће бити узете у разматрање.

Приручник у коме су детаљно описани услови Програма  раног развоја и сет неопходне документације доступни су на: http://www.inovacionifond.rs/program/program-ranog-razvoja/prr-dokumentacija-2021

Молимо вас да користите следећи линк за аплицирање: http://www.inovacionifond.rs/prijava   

Контакт: minigrants@inovacionifond.rs