Програм раног развоја

Програм раног развоја намењен је младим предузећима која развијају технолошку иновацију за којом постоји потреба на тржишту.

Под технолошком иновацијом подразумева се развој и успешно пласирање нових или унапређених производа, услуга и процеса из свих поља науке и технологије.

Појам „start-up“ предузећа најчешће се повезује с новооснованим технолошким предузећем у раној фази пословног развоја.

„Spin-off“ предузеће је настало у оквиру, а након тога се издвојило од матичне организације као самостално предузеће и најчешће је (али не и увек) повезано са матичном организацијом путем удела у власничкој структури.

Под микро или малим предузећем подразумева се предузеће у складу са дефиницијом датом у важећем Закону о рачуноводству Републике Србије. Ово укључује новооснована предузећа, у складу са истим законом.

За лица која су регистрована као предузетници, пријављивање није могуће. Подносилац пријаве за Програм раног развоја мора бити искључиво привредно друштво основано у складу са важећим Законом о привредним друштвима Републике Србије, који предвиђа четири форме привредног друштва: ортачко друштво, командитно друштво, друштво са ограниченом одговорношћу и акционарско друштво. Такође, појединци се могу пријавити као део неформалног тима (састављеног од особа), али ће бити у обавези да оснују предузеће у случају да им се одобри финансирање.

Једна особа може бити Члан тима (као што је објашњено y Приручнику Програма раног развоја и Изјави Подносиоца Пријаве) на само једном пројекту по Позиву. Нема правила које спречава физичка лица да буду укључени у више од једног пројекта у неком другом својству, али њихова укљученост мора бити оправданa на одговарајући начин.

Чланови тима су Подносиоци Пријаве и они сносе одговорност да поднесу и касније спроведу пројекат у складу са правилима Програма раног развоја. Они потписују Изјаву Подносиоца Пријаве, морају бити наведени у Пословном плану заједно са њиховим улогама и одговорностима, и њихови креденцијали биће оцењени у оквиру процене Пријаве. У случају да се Пријави одобри финансирање, новооснована компанија мора бити најмање 51% у власништву Чланова тима.

Довољно је да је реч о предузећу које је у већинском приватном власништву резидената Републике Србије. Дакле, минимум 51% капитала у предузећу мора бити у приватном српском власништву да би то предузеће могло да се пријави за Програм раног развоја. Уколико је тај услов испуњен, власник мањинског дела може бити Универзитет, град и сл.

Оснивачима је дозвољено учешће на пројекту у улози подизвођача, саветника за истраживање и развој, оперативне подршке, итд. док год не постоји конфликт интереса по основу Правилника о забрани конфликта интереса и тајности поверљивих података Фонда за иновациону делатност, као и док год се однос ових правних лица (Подносиоца Пријаве и оснивача, где је оснивач друго правно лице) може недвосмислено сматрати фер трансакцијом. Фер трансакција (енг. arm’s length) значи да ова лица морају бити међусобно финансијски и оперативно независна и да се све предложене трансакције између њих третирају као фер трансакције (у погледу комерцијалне праксе и услова тржишта).

Напомена: Наведени текст одговора не производи обавезе за Фонд ни у једној фази реализације програма финансирања, нити приликом преузимања било које радње од стране Фонда.

Огранак иностраног предузећа се не може пријавити, имајући у виду да огранак нема статус правног лица и да, и у организационом и у функционалном смислу, огранак зависи од привредног друштва којем припада. Иста немогућност пријаве постоји и за “ћерке фирме” иностраних предузећа, представништва иностраних предузећа или било који други облик који није самостално привредно друштво у већинском приватном власништву резидената Републике Србије

Подносилац Пријаве није  подобан за пријаву за Програм раног развоја уколико је прикупио ЕУР 500.000 или више из различитих извора финансирања (капитал, задуживање или грант), јавних или приватних. Дакле, реч је само о финансијским улозима.

Да би се пријавили за Програм раног развоја, Подносиоци Пријаве морају да се региструју на порталу за пријављивање (доступан преко https://secure.inovacionifond.rs/Grants/Identity/Login.aspx). Захтев за пријаву се одобрава од стране запослених у Фонду за иновациону делатност након прелиминарне процене информација достављених у захтеву за регистрацију (нпр. порески идентификациони број, основне информације о компанији и подаци о контакт особи). Тимови се могу регистровати без пореског идентификационог броја, али ће исти морати да доставе када региструју компанију у АПР-у, у случају да финансирање буде одобрено.

Предузеће која се пријављује за Програм раног развоја може пријавити само један предлог пројекта по јавном позиву. Ако предузећу буду одобрена средства за пријављени пројекат, добијена средства морају бити искоришћена искључиво за тај пројекат који је пријављен, без могућности њиховог коришћења у друге сврхе и за друге пројекте.

Предузећа која већ спроводе пројекте кроз Програм раног развоја, Програм суфинансирања иновација или Програм сарадње науке и привреде (у улози Главног подносиоца пријаве) морају прво завршити спровођење својих активних пројеката и потписати Завршно усаглашавање са Фондом пре него што се могу поново пријавити за било који од Фондових програма финансирања. Пријаве које долазе од предузећа која већ имају активне пројекте са Фондом неће бити узете у разматрање.

Изузетак представља програм Иновационих ваучера, за који се предузећа могу пријавити у било ком тренутку.

Додатно, Подносилац Пријаве не може примити више од 600.000 ЕУР средстава гранта у оквиру свих Фондових програма финансирања (Програм раног развоја, Програм суфинансирања иновација, Програм сарадње науке и привреде и друге програме) током целокупног времена постојања Подносиоца Пријаве и свих његових прошлих, садашњих и будућих повезаних лица  (укључујући подружнице, spin-off предузећа и повезана предузећа која су променила своје пословно име).

Да, предузеће којем није одобрено финансирање има право да се пријави поново са истим пројектом. Ипак, предузеће може поново поднети исти Предлог Пројекта само још једном. Пријава која је суштински иста као и било које друге две Пријаве (тј. базирана на суштински истој или сличној иновативној технологији, производу или услузи и пословном плану) претходно достављене Фонду од стране Подносиоца Пријаве у неком од претходних јавних позива неће бити узета у разматрање за финансирање.

Документ Project presentation се преузима са интернет странице Фонда или портала Фонда и његова максимална величина и број слајдова су унапред дефинисани. Документ не сме имати више од 9MB. Није могуће доставити презентацију у било ком другом формату осим у оном који се налази на интернет страници Фонда.

Једном постављени документ се може слободно мењати пре истека рока за пријаву. Када Подносилац Пријаве уплоадује финалне верзије свих потребних докумената за Пријаву, неопходно је да то потврди притиском на дугме Submit, како би Пријава била послата и валидна.

У дозвољене трошкове у оквиру категорије Offices and business support спадају ставке попут изнајмљивања пословног простора (канцеларије, радионице), интернета и телефона, струје и грејања (режије), канцеларијског материјала, трошкова рачуновође или правне подршке, али ове ставке морају бити директно везане за потребе пројекта за који је одобрено финансирање. Максимални износ за ову ставку је до 1.000 евра месечно.

У дозвољене трошкове у оквиру категорије Sales, marketing and business consultancy спадају ставке попут трошкова маркетинга, продаје и пословног саветовања (до максималног износа од 20% укупно Одобреног Буџета Пројекта, укључује саветнике за развој пословања, истраживање тржишта, посећивање конференција, трошкове путовања (без дневница), израду промотивног материјала, дизајн и креирање интернет странице).

Да, средства која се додељују из Програма раног развоја су бесповратна, док год се троше у складу са правилима дефинисаним у Приручнику Програма раног развоја.

Минимум 30% средстава мора да обезбеди Подносилац Пријаве, и то искључиво у виду улога у новцу. Ова средства могу доћи из постојећих или потенцијалних извора сопственог, другог приватног или ризичног капитала, финансирања путем задуживања из приватног сектора и других доприноса приватног сектора у новцу (други новчани извори могу бити узети у разматрање). Суфинансирање Подносиоца Пријаве мора бити независно од Фонда. С обзиром на то да се уплате за буџет пројекта врше квартално, није неопходно поседовати средства суфинансирања у току саме пријаве, већ се она уплаћују тек након што пројекат уђе у фазу спровођења. Ипак, неопходно је предочити у оквиру обрасца пословног плана који се доставља у фази пријаве како ће и из којих извора дата средства бити обезбеђена за потребе пројекта када исти почне.

У секцији 2.3 Приручника Програма раног развоја, дефинисани су дозвољени и недозвољени трошкови за које се могу искористити укупна средства.

Да, неопходно је да предузеће које је добило финансирање у оквиру Програма раног развоја отвори посебан, наменски динарски рачун, с тим што се ова процедура реализује тек у фази потписивања Уговора о финансирању.

Средства намењена пројекту се исплаћују на наменски рачун Корисника гранта на кварталном нивоу тј. на почетку сваког квартала за текући квартал. Међутим, пре кварталне исплате од стране Фонда (која може покривати до 70% од Одобреног буџета пројекта за сваки квартал), Корисник гранта мора да достави Фонду извод из банке који показује да је Корисник гранта депоновао на наменски рачун потребно суфинансирање (минимум 30% од укупних средстава која се захтевају за дати квартал по Одобреном буџету пројекта), заједно са кварталним извештајем о напретку пројекта и финансијским извештајем, као и потребном пратећом документацијом. Након одобрења кварталних извештаја од стране Фонда и позитивног исхода надзорне посете (где је применљиво), Корисник гранта ће бити подобан за исплату средстава за следећи квартал.

Ако се појаве недозвољени трошкови (по основама наведеним у Приручнику Програма раног развоја, али не ограничавајући се на исте), Фонд има право да умањи износ своје уплате за следећи квартал у висини ових недозвољених трошкова, али исто тако задржава право да Кориснику гранта тражи повраћај целокупног износа или дела износа исплаћеног финансирања за тај квартал, у случају да Корисник гранта не изврши било коју од својих обавеза у складу са Уговором о финансирању.

Непотрошена средства из једног квартала се могу пренети у следеће и у њима трошити, али драстично мање трошење од предвиђеног у односу на Одобрени Буџет Пројекта може повући питање напретка пројекта и адекватности буџета и развојних активности.

Предложено главно особље (и остала лица која би била запослена кроз пројекат) није неопходно запослити унапред, односно приликом подношења Пријаве. Приликом подношења Пријаве неопходно је приложити биографије главног особља које ће бити ангажовано на Пројекту. 

Регистрација или поседовање патента у тренутку подношења Пријаве није услов подобности, али један од критеријума приликом евалуације пројеката јесте и потенцијал за стварање нове интелектуалне својине. Подносилац пријаве је обавезан да у Пословном Плану достави информације о правима интелектуалне својине и know-how правима, и да поседује или има права на технологију која се развија и на финални производ или услугу. Документ под називом Review Guidelines детаљније приказује комплетан процес евалуације Пројеката.

Није потребно да ауторска права буду у власништву Подносиоца Пријаве, али је потребно да постоји уговор (нпр. уговор о лиценци) о праву на технологију/производ или услугу. Сва нова интелектуална својина и know-how који могу бити створени током спровођења пројекта морају припадати Подносиоцу Пријаве. У случају  да је Подносилац Пријаве тим , свака нова интелектуална својина и know-how  који могу бити створени у току спровођења пројекта ће припадати новоосновано успостављеној компанији која ће бити прималац средстава.  

Подносилац Пријаве мора да осигура права на интелектуалну својину и know-how у уговорима склопљеним са било којим трећим лицем.

Прва процена Пријава за Програм суфинансирања иновација укључује стручну техничку процену од стране независних међународних рецензената, који дају своје мишљење о квалитету пројекта и додељују бодове од 1 до 4 за сваки критеријум процене. Њихови просечни бодови чине 30% укупних бодова у фази ужег избора. Након тога, независна Експертска комисија ће проценити Предлоге Пројеката и доделити бодове од 1 до 4 за сваки критеријум процене и њихови бодови чине 70% укупних бодова у фази ужег избора. На основу процене Експертске комисије и резултата процене независних рецензената, они пројекти који остваре и  више бодова биће уврштени у ужи избор. Коначну одлуку о финансирању доноси Експертска комисија на крају фазе директне презентације пројеката у којој учествују све Пријаве уврштене у ужи избор.

Техничка рецензија представља део процене Пријава за Програм раног развоја и укључује стручну техничку анализу од стране независних међународних рецензената (peer-reviewers), која подразумева процењивање по сваком од дефинисаних критеријума евалуације. Документ под називом Review Guidelines детаљније приказује комплетан процес и критеријуме евалуације Пројеката.

Цео процес описан је у Смерницама за процену пројеката (Review Guidelines):

  1. Након достављања Пријаве, особље Фонда врши преглед подобности и потпуности Пријаве како би се осигурала њена техничко-административна исправност.
  2. Прву фазу процене Пријава спроводе међународни независни рецензенти и петочлана независна Експертска комисија.
  3. На основу резултата рецензије и анализе стране Експертске комисије, сви пројекти који добију 21 и више бодова биће уврштени у ужи избор за даљу процену током фазе директне презентације.
  4. Коначну одлуку о финансирању за Програм суфинансирања иновација доноси Експертска комисија на крају фазе директне презентације пројеката.

 

Подносиоци Пријаве могу бити одбијени за финансирање по више основа, у различитим фазама процеса евалуације:

  1. Преглед подобности и административне целовитости Пријава – пројекти оних предузећа која нису подобна за пријављивање и чије Пријаве нису потпуне неће бити узети у даље разматрање. Неподобни Подносиоци Пријаве ће бити обавештени након завршетка ове фазе.
  2. Одлука о ужем избору – Пријаве се процењују од стране независних међународних рецензената и независне Експертске комисије, након чега се сачињава ужи избор пројеката који ће наставити евалуацију у следећем кораку. Предузећа чији пројекти нису ушли у ужи избор о томе ће бити обавештена по доношењу ове одлуке о ужем избору.
  3. Коначна одлука о финансирању – након завршетка целог процеса процене после фазе директне презентације пројекта, Експертска комисија доноси коначну одлуку о финансирању и обавештавају се предузећа којима није одобрено финансирање.

Не. Након обавештења да је пројекат уврштен у ужи избор, Подносилац Пријаве је у обавези да достави нову презентацију која је прикладна формату финалног догађаја – потребно је представити пројекат у временском оквиру до 10 минута, док је остатак времена резервисан за питања Експертске комисије. Поменуту презентацију је потребно доставити Фонду у PowerPoint формату до захтеваног датума, а најмање 7 дана пре заказаног термина презентације. Фонд обезбеђује потребни образац за ову презентацију.

Да, сви Подносиоци Пријаве добијају коментаре на достављене предлоге пројеката. Ови коментари имају за циљ да помогну Подносиоцу Пријаве да унапреди свој Предлог Пројекта. По доношењу коначне одлуке о финансирању од стране Експертске комисије, Подносиоци Пријаве који нису добили финансирање ће имати увид у коментаре Експертске комисије у писаној форми.

Сви независни међународни рецензенти, независни стручњаци, чланови независне Експертске комисије и запослени у Фонду за иновациону делатност су, потписивањем Правилника о забрани конфликта интереса и тајности поверљивих података, прихватили све одредбе наведеног Правилника.

Сви Подносиоци Пријаве су дужни да у оквиру Пријаве за Програм раног развоја поднесу попуњен Упитник о процени утицаја на животну средину (енг.  Environmental Screening Questionnaire – ESQ). Независни стручњак за процену утицаја на животну средину и социјална питања ангажован од стране Фонда је задужен за преглед и процену Упитника о процени утицаја на животну средину. Процедуре ове процене детаљно су описане у Оквирном програму управљања заштитом животне средине и социјалним питањима (енг.  Environmental and Social Management Framework - ESMF).

Активности Предлога Пројекта које се процењују ће бити сврстане по категоријама у складу са следећим категоријама провере:

1) Категорија А – неподобна за финансирање.

2) Категорија Б – активности везане за пројекат са утицајем на животну средину. Биће неопходно направити План заштите животне средине  (енг. Environmental Management Plan – EMP).

3) Категорија Ц –  активности везане за пројекат за које се очекује да ће имати занемарљив утицај на животну средину. Активности које спадају у категорију Ц не подлежу даљим захтевима који се односе на процену утицаја на животну средину.

Подносиоци Пријава који уђу у ужи избор ће бити обавештени о резултатима процене овог Упитника, само уколико се процени да спадају у категорију А, или Б у оквиру које је потребно доставити План заштите животне средине.

Изградња прототипа у сврху тестирања нових грађевинских материјала или иновација у грађевини је прихватљива уколико је експерименталне природе односно, уколико није конкретна грађевина према ЕСМФ-у, уз услов да се тај прототип налази унутар поседа Подносиоца Пријаве (односно да нема промене намене земљишта или куповине земљишта у те сврхе). Примењиваће се стандардне процедуре провере Плана заштите животне средине (ЕМП) и мере надзора.

Особље Фонда за иновациону делатност је дужно да врши надзорне посете компанијама барем једном годишње, у циљу утврђивања да се пројектне развојне и финансијске активности одвијају у складу са оним што је пријављено и оним што је наведено у одобреним пројектним документима.

Не, порези, укључујући ПДВ, царине и накнаде спадају у недозвољене трошкове.

Не, излаз може бити прототип, или само техничка идеја. Ви дефинишете у којој фази се пројекат налази и који ће бити крајњи излаз.

Да, пре потписивања Уговора, Подносилац пријаве дужан је да достави:

1. Извод из казнене евиденције, односно Уверењe Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;

2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3. Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник подносиоца пријаве није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Докази не могу бити старији од 6 месеци.

Уколико је будући Корисник гранта уписан у Регистар понуђача у Агенцији за привредне регистре, наведене доказе није потребно достављати.