GovTech program

GovTech program ima za cilj da podstakne javni sektor da koristi inovativno tehnološka rešenja u pružanju usluga i u svom poslovanju, te da na taj način ubrza digitalnu transformaciju javnog sektora i „otvori vrata“ disruptivnim tehnologijama. Ovim pristupom u modernizaciji javnog sektora promoviše se jednostavna, efikasna i transparentna državna administracija sa fokusom na građane. Jedan od načina u ovom pristupu je saradnja javnog sektora sa inovativnim subjektima, koji koristeći podatke, disruptivne tehnologije i inovativne metodologije, kreiraju proizvode i usluge kojima se rešavaju izazovi u javnom sektoru.

Za realizaciju GovTech programa obezbeđeno je 150.000.000 dinara iz budžeta Republike Srbije. Sredstva su namenjena za finansiranje rešavanja izazova koja budu izabrana u prvoj fazi programa.

Faze realizacije:

  • Prva faza: Subjekti javnog sektora podnose prijave u kojima kandiduju probleme, odnosno izazove sa kojima se suočavaju, a za koje na tržištu nije dostupno adekvatno rešenje.

           Rezultat prve faze je lista odobrenih izazova javnog sektora za koje će se u drugoj fazi tražiti inovativno rešenje.

  • Druga faza: Inovativni subjekti i naučnoistraživačke organizacije podnose prijave sa inovativnim rešenjima za izazove javnog sektora, izabrane u prvoj fazi programa.

Uslovi za konkurisanje:

  • Subjekat javnog sektora iz sledećih kategorija:

- Direktni i indirektni budžetski korisnici Republike Srbije, autonomne pokrajine i lokalne samouprave;

- Narodna banka Srbije;

- Javne agencije osnovane u skladu sa zakonom koji uređuje javne agencije, uključujući sve regulatorne i nadzorne institucije, komisije, zavode, fondove, savete i druge subjekte čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno lokalna samouprava ili su pod kontrolom države;

- Svi organi i organizacije koji su osnovani zakonom ili čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno lokalna samouprava, kao i tela čiji su osnivači ti organi i organizacije;

- Javna preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno lokalna samouprava, kao i subjekti čiji je osnivač javno preduzeće;

- Pravna lica nad kojima Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno lokalna samouprava ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u organima upravljanja.

Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijave:

  • Prijavni obrazac potpisan od strane podnosioca prijave, odnosno odgovornog/ovlašćenog lica javnog subjekta.

Prijavni obrazac i Priručnik programa možete preuzeti na internet stranici Dokumentacija.

Javni poziv je dostupan putem linka i odnosi se na prvu fazu Programa.

Prijave se podnose u elektronskom formatu (.pdf). na adresu: govtech@inovacionifond.rs

Javni poziv: zatvoren 

Kontakt: govtech@inovacionifond.rs