Јавни позив

Јавни позив је затворен.

Сазнајте више

Јавни позив за програм Паметни почетак

У складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, број 149/20) и Програма распореда и коришћења средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за 2021. годину, који је саставни део Закључка Владе РС 05 Број: 401-994/2021 од 4. фебруара 2021. године

Фонд за иновациону делатност

објављује

Јавни позив за програм Паметни почетак

Циљ програма Паметни почетак (у даљем тексту: Програм) је да пружи подршку најперспективнијим тимовима у настојању да валидирају пословне идеје и демонстрирају корисност својих производа/услуга/технологија, кроз развој првог прототипа или минимално одрживог производа (MVP). 

Максимални износ финансирања који Фонд за иновациону делатност (даље у текту: “Фонд”) додељује по појединачном пројекту је до РСД 3.600.000,00 (оквирно ЕУР 30.000,00).  Финансирање додељено од стране Фонда може покрити максимум 90% укупних одобрених трошкова пројекта (не укључујући менторску подршку). Минимум 10%  укупног буџета пројекта  (не укључујући менторску подршку) мора обезбедити Подносилац пријаве из других приватних извора, независно од Фонда, у готовини. Нефинансијска улагања неће бити прихваћена. Додатно, сви корисници Програма ће добити до РСД 600.000,00 динара (оквирно ЕУР 5.000,00) додатних средстава која су опредељена за менторску подршку.

Правила „de minimis“ државне помоћи се примењују на средства која Корисник гранта добија од Фонда кроз овај Програм у складу са Правилником Фонда о правилима за доделу државне помоћи.

Трајање пројекта у оквиру програма Паметни почетак може бити највише до 6 месеци.

Фонд ће размотрити финансирање пројеката из свих области науке и технологије и из било ког индустријског сектора. Ипак, овај програм је усклађен са Стратегијом паметне специјализације у Србији, која се фокусира на четири приоритетна домена:
• Храна за будућност;
• Информационо-комуникационе технологије (укључујући посебан фокус на вештачку интелигенцију, како је то предвиђено Стратегијом развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период од 2020-2025, доступној на https://www.srbija.gov.rs/tekst/437277);
• Машине и производни процеси будућности;
• Креативне индустрије.
Најмање 50% расположивих средстава за овај јавни позив биће опредељено за Пријаве из горе наведених приоритетних домена, уколико буде доступно довољно квалитетних Пријава.

Услови учешћа
Прихватљиви подносиоци пријава за овај програм су:
• Тимови који се састоје од 2 до 5 чланова, са најмање 51% тима који су резиденти Републике Србије
или
• Микро привредна друштва (у форми друштва са ограниченом одговорношћу) у приватном власништву, регистрована у Србији не дуже од 2 године у тренутку подношења Пријаве, у већинском власништву (51% или више) резидената Републике Србије, са до 10 запослених. 

У случајевима када Пријаву подноси тим, уколико је финансирање одобрено, од Подносиоца ће се захтевати да оснују предузеће у складу са Законом о привредним друштвима Србије. Новоосновано предузеће мора бити у 100% власништву предложеног(их) члана(ова) тима. Проценат власништва међу члановима тима зависи од њиховог интерног договора, али најмање 51% власништва мора бити додељено члановима тима који бораве у Србији.

Подносиоци пријаве коју испуњавају било који од следећих критеријума НИСУ подобни да конкуришу на овај програм нити буду финансирани:
• Подносилац пријаве је прикупио ЕУР 25.000,00 или више од Фонда;
• Подносилац пријаве или његово повезано правно лице је имало приходе веће или једнаке од ЕУР 100.000,00 у било којој години од момента оснивања;
• Делимично или потпуно су у власништву другог привредног друштва или ентитета у приватном или јавном сектору (државно власништво), са изузетком микро приватног привредног друштва;
• Било ко од оснивача или предложених чланова тима у Пријавном обрасцу је већински власник или има контролу над другим малим, средњим или великим предузећем у Србији или иностранству, са изузетком микро приватног привредног друштва;
• Било ко од оснивача или предложених чланова тима у Пријавном обрасцу има 50% или више власништва у предузећу које спроводи пројекат финансиран у оквиру гранта или програма подршке Фонда у време подношења Пријаве.

Подношењем Пријаве на програм Паметни почетак, Подносилац се сматра неподобним за пријаву на друге програме Фонда (са изузетком Иновационих ваучера) и обрнуто, доклe год је поднешена Пријава у фази евалуације.

Да би се Пријава узела у разматрање и била процењена, потребно је да буде достављена, у електронској форми путем Фондовог интернет портала.

Пријаве ће бити оцењиване на основу следећих критеријума:
1. Корисност и конкурентска предност предложеног решења 
2. Тржишни потенцијал 
3. Компетентност тима 
Само Пријаве које испуњавају горе наведне критеријуме ће бити узете у разматрање. 

Додатни детаљи у вези са процесом пријављивања и процене поднешених Пријава се налазе у Приручнику програма који је досупан на сајту Фонда на следећем линку: http://www.inovacionifond.rs/cir/program/pametni-pocetak/dokumentacija

Потребна документација за пријаву
• Изјава Подносиоца пријаве (дигитално попуњена и поднета на порталу Фонда);
• Пријавни образац који мора бити попуњен у целости и поднет у ПДФ формату. Он даље садржи:
  o Детаље о предложеном решењу и потенцијалним пољима употребе;
  o Кратак резиме суоснивача и кључног особља које ће бити анагажовано на пројекту (максимално 5);
  o Поједностављен буџет;
  o Видео снимак у максималном трајању од 3 минута који представља кратку презентацију („elevator pitch“) концепта производа/услуге и чланова тима. 

Напомена: Пријавни образац мора бити достављен у потпуно истом визуелном и структурном формату и стилу како је дат на интернет страници Фонда. Сваки покушај модификације Пријавног обрасца откључавањем и/или променом формула или текста резултираће дисквалификацијом Пријаве из даље евалуације. Подносиоцима пријава је дозвољено да користе стилско обликовање садржаја у оквиру предефинисаних текстуалних поља у Пријавном обрасцу. 
Због међународног процеса оцењивања, поднешена Пријава мора бити на енглеском језику. 

Крајњи рок за подношење пријава је 22. фебруар 2022, до 15 часова.

Тим или предузеће може да достави само једну Пријаву у оквиру овој Јавног позива. Некомплетне Пријаве, као и Пријаве које се не доставе до крајњег рока за подношење Пријава неће се узимати у разматрање. 

Додатне информације можете добити путем е-мејла: smartstart@inovacionifond.rs.

Молимо вас да користите следећи линк за пријављивање:http://www.inovacionifond.rs/cir/prijava
Контакт: smartstart@inovacionifond.rs