Паметни почетак

Паметни почетак пружа подршку најперспективнијим тимовима у настојању да валидирају пословне идеје и демонстрирају корисност својих производа/услуга/технологија, кроз развој првог прототипа или минимално одрживог производа.

Да би се пријавили за програм Паметни почетак, подносиоци пријаве морају да се региструју на порталу за пријављивање (доступан преко http://www.inovacionifond.rs/cir/prijava). Тимови се могу регистровати без пореског идентификационог броја, али ће исти морати да доставе када региструју компанију у АПР-у, у случају да финансирање буде одобрено.

Овај програм је намењен тимовима који садрже најмање 2, а највише 5 чланова или већ успостављеним предузећима која испуњавају услове подобности прописане Приручником.

За лица која су регистрована као предузетници, пријављивање није могуће. Постоје две врсте подобних подносилаца пријаве за програм Паметни почетак:

 • Микро привредна друштва (у форми друштва са ограниченом одговорношћу) у приватном власништву, регистрована у Србији  не дуже од 2 године у тренутку подношења пријаве, у већинском власништву (51% или више) резидената Републике Србије, са до 10 запослених.
 • Тимови (састављени од особа), али ће бити у обавези да оснују предузеће у случају да им се одобри финансирање.

Могуће је да се неформални тимови пријаве на овај програм. Уколико финансирање буде одобрено, тимови ће бити у обавези да оснују предузеће у складу са правилима која су прописана Приручником.

Максималан број чланова тима је 5 (минималан број чланова тима је 2). Свакако, уколико тим буде изабран за овај програм потребно је да се  формално инкорпорира у Србији и да чланови тима буду 100% власници новооснованог предузећа.

Могуће је да се пријаве предузећа која припадају категорији микро предузећа (у форми друштва са ограниченом одговорношћу) у приватном власништву, регистрована у Србије не дуже од 2 године у тренутку подношења пријаве, у већинском власништву (51% или више) резидената Републике Србије, са до 10 запослених. 

За информације о додатним критеријумима подобности консултујте Приручник програма.

Једна особа може бити члан тима на само једном пројекту по јавном позиву. Нема правила које спречава физичка лица да буду укључени у више од једног пројекта у неком другом својству  (консултанти), али њихова укљученост мора бити оправдана на одговарајући начин.

Чланови тима су оснивачи и кључно особље и они сносе одговорност да поднесу и касније спроведу пројекат у складу са правилима програма. Они морају бити наведени у Пријавном обрасцу заједно са њиховим улогама и одговорностима, и њихове биографије ће бити предмет евалуације у оквиру процене пријаве. У случају да се пријави одобри финансирање, новоосновано предузеће мора бити у 100% власништву чланова тима, с тим што је удео власништва између чланова предмет њиховог међусобног договора.

Не може. Предузеће које је делимично или потпуно у власништву другог привредног друштва или ентитета у приватном или јавном сектору (државно власништво) се не може пријавити за овај програм, са изузетком микро приватних предузећа. Најмање 51% мора бити у приватном власништву резидената Републике Србије да би то предузеће могло да се пријави за овај програм.

Претходно финансирање у оквиру програма Фонда није препрека за пријаву на програм Паметни почетак, али треба имати у виду да предузеће неће бити подобно за пријаву уколико је примило износ већи или једнак од 25.000,00 ЕУР у виду средстава од стране других програма Фонда за иновациону делатност.

Уколико је подносилац пријаве или његово повезано правно лице имало приходе веће или једнаке од ЕУР 100.000,00 у било којој години од момента оснивања није подобно за пријаву за овај програм.

Исто тако, искључујући фактор представља и ако је било ко од оснивача или предложених чланова тима из Пријавног обрасца већински власник или има контролу над другим малим, средњим или великим предузећем у Србији или иностранству, са изузетком микро предузећа као и то да било ко од оснивача и предложених чланова тима из Пријавног обрасца има 50% или више власништва у предузећу које спроводи пројекат финансиран у оквиру програма подршке Фонда у време подношења пријаве.

Имајте у виду да се критеријуми подобности такође контролишу и приликом потписивања уговора о финансирању.

Програм паметни почетак је отворен за пријаве које долазе из свих сектора привреде и свих области науке и технологије. Међутим, имајте на уму да је овај програм усклађен са Стратегијом паметне специјализације Србије 2020 – 2027, па ће самим тим програм разматрати приоритетне секторе у поменутој стратегији.

Предузеће које се пријављује за овај програм може пријавити само један пројекат по јавном позиву за овај програм као и за било који други програм подршке Фонда. Ако предузећу буду одобрена средства за пријављени пројекат, добијена средства морају бити искоришћена искључиво за тај пројекат који је пријављен и одобрен, без могућности њиховог коришћења у друге сврхе и за друге пројекте.

Пријаве које долазе од предузећа која већ имају активне пројекте са Фондом неће бити узете у разматрање (изузетак су иновациони ваучери).

Бесповратна средства се могу користи на следеће трошкове:

а) Људских ресурса (оснивача и кључног особља) плате/накнаде за особље ангажовано на пројекту, укључујући све доприносе и порезе на доходак за лични рад на пројекту)

б) Трошкови закупа канцеларијског простора и пословне подршке (књиговодствене услуге, правне услуге и сл.);

в) Опрема и средства потребна за развој (не укључујући коришћену или половну опрему и средства);

г) Екстерне услуге потребне за даљи развој пословања.

У дозвољене трошкове у  оквиру ове категорије спадају ставке попут изнајмљивања пословног простора (канцеларије, радионице), интернета и телефона, струје и грејања (режије), канцеларијског материјала, трошкова рачуновође или правне подршке, али ове ставке морају бити директно везане за потребе пројекта.

Не, порези, укључујући ПДВ, царине и накнаде спадају у недозвољене трошкове.

Временско трајање овог програма, односно имплементације пројекта који је добио финансирање је до 6 месеци. У изузетним случајевима, постоји могућност продужења имплементационог периода за максимално додатних 3 месеца, али је за ово неопходна и сагласност Фонда за иновациону делатност.

Максимални износ средстава је 3.600.000,00 РСД, односно 90% максималног буџета пројекта које предузеће можете имати на располагању (не рачунајући износ менторске подршке).

Поред средстава за имплементацију пројекта, Фонд ће обезбедити до 600.000,00 РСД додатних средстава за трошкове менторске подршке.

Неопходно је суфинансирање у износу од најмање 10% укупног буџета пројекта (не рачунајући износ менторске подршке). У случају максимално траженог гранта од 3.600.000,00 РСД, суфинансирање би износило 400.000,00 РСД, обзиром да би тада укупна вредност пројекта била РСД 4.000.000. Удео у суфинансирању од стране корисника гранта не укључује трошкове менторске подршке који су у потпуности покривени средствима Фонда.

Минимум 10% средстава мора бити обезбеђено од стране корисника гранта, и то искључиво у виду улога у новцу. Ова средства могу доћи из постојећих или потенцијалних извора сопственог, другог приватног или ризичног капитала, финансирања путем задуживања из приватног сектора и других доприноса приватног сектора у новцу (други новчани извори могу бити узети у разматрање). Суфинансирање од стране корисника гранта мора бити независно од Фонда. С обзиром на то да се уплате за буџет пројекта врше фазно, није неопходно поседовати средства суфинансирања у току саме пријаве, већ се она уплаћују тек након потписивања уговора о финансирању и током имплементације пројекта.

Да, средства која се додељују из овог програма су бесповратна, докле год се троше у складу са правилима дефинисаним у Приручнику Програма паметни почетак и Уговором о финансирању.

Пријава се састоји од:

а) Изјаве подносиоца захтева (дигитално попуњене и достављене на порталу Фонда);

б) Пријавни образац који је неопходно у целости попунити и доставити у ПДФ формату. Он даље садржи:

 • Детаље о предложеном решењу и његовом потенцијалу за развој бизниса;
 • Кратке биогафије чланова тима - суоснивача и кључног особља које ће бити ангажовано на пројекту (максимално 5);
 • Поједностављени буџет;
 • Видео снимак, не дужи од 3 минута, који представља кратку презентацију концепта вашег производа или услуге, као и представљање чланова тима.

 

Да, подносилац пријаве којем није одобрено финансирање има право да се пријави поново са истим пројектом. Ипак, подносилац пријаве може поново поднети исти пројекат само једном. Пријава која је суштински иста као и било које друге две пријаве претходно достављене Фонду у неком од претходних јавних позива неће бити узета у разматрање.

Приликом поновног подношења пријаве која је претходно одбијена, подносилац пријаве мора јасно назначити начињен прогрес у претходном периоду.

Основни критеријуми на основу којих ће независна Експертска комисија оцењивати пријаве су:

а) Корисност и конкурентска предност предложеног решења, максимално 30 бодова

б) Тржишни потенцијал, максимално 30 бодова

в) Компетенције тима, максимално 40 бодова

Више детаља о наведеним критеријумима можете погледати у Приручнику програма.

Једном постављени документ се може слободно мењати пре истека рока за пријаву. Када подносилац пријаве унесе финалне верзије свих потребних докумената за пријаву, неопходно је да то потврди притиском на дугме “Submit“, како би пријава била послата.

Сви ангажовани независни стручњаци, чланови Комисије и запослени у Фонду за иновациону делатност су, потписивањем Правилника о забрани конфликта интереса и тајности поверљивих података, прихватили све одредбе наведеног Правилника.

Прва фаза - Након истека јавног позива, пристигле пријаве контролише особље Фонда са аспекта административне провере,  провере подобности  и првог скрининга.

Друга фаза – Након прве фазе, даље пријаве оцењује независна Експертска  комисија, коју чине експерти из домена инвестирања у иновативне пројекте и стартапе.  Пријаве оцењене са  75 и више бодова квалификују се за ужи избор и стичу могућност да презентују свој пројекат пред члановима независне Експертске Комисије у финалној фази евалуације.

Трећа фаза –  Презентација пројеката који су ушли у ужи избор пред члановима независне Експертске комисије. Независна Експертска комисија доноси финалну одлуку о пројектима који ће добити финансирање.

Подносиоци пријаве могу бити одбијени за финансирање по више основа, у различитим фазама процеса евалуације:

 1. Прва фаза - пројекти оних подносилаца пријаве који нису подобни за пријављивање и чије пријаве нису потпуне неће бити узети у даље разматрање. Поред тога, у циљу одабира најперспективнијих пријава, особље Фонда ће спровести први скрининг свих подобних пријава. У овој фази, особље Фонда ће проценити да ли је садржај пријаве задовољавајући и да ли пружа довољно информација у вези са утврђеним критеријумима за евалуацију (нарочито у вези са објашњењем прозвода/услуге/технологије, конкурентске предности или идентификованог тржишног потенцијала, који морају бити детаљно представљени у пријави). Тим Фонда ће елиминисати пријаве чијем садржају очигледно недостају информације и суштина, као што је горе наведено. Подносиоци пријаве ће бити обавештени након завршетка ове фазе о исходу.
 2. Друга фаза – Пријаве се процењују од стране независне Експертске комисије, након чега се сачињава ужи избор пројеката који ће наставити евалуацију у следећем кораку. Подносиоци пријава чији пројекти нису ушли у ужи избор ће о томе бити обавештени по доношењу ове одлуке о ужем избору.
 3. Трећа фаза – након завршетка целог процеса процене после фазе директне презентације пројекта, независна Експертска комисија доноси коначну одлуку о финансирању. Након ове фазе, сви учесници који су презентовали своје пројекте ће бити обавештени о коначној одлуци независне Експертске комисије.

Након обавештења да је пројекат уврштен у ужи избор, подносилац пријаве је у обавези да достави презентацију која је прикладна формату финалног догађаја – потребно је представити пројекат у временском оквиру до 5 минута, док је остатак времена резервисан за питања независне Експертске  комисије. Поменуту презентацију је потребно доставити Фонду у PowerPoint формату до захтеваног датума, а Фонд обезбеђује потребни образац за ову презентацију.

Да, сви подносиоци пријаве добијају коментаре на достављене предлоге пројеката. Ови коментари имају за циљ да помогну подносиоцу пријаве да унапреди свој пројекат.

Подносиоци пријаве за чије пројекте буде одобрено финансирање, постају Корисници гранта.

Да, пре потписивања уговора, сви Корисници гранта су у обавези да:

 1. Буду уписани у Регистар понуђача у Агенцији за привредне регистре. Такође, Фонд ће извршити увид у регистар агенције за привредне регистре ради провере да кориснику гранта није изречена ни трајна, ни привремена забрана обављања пословне делатности (Забележбе Регистратора Агенције за привредне регистрације);
 2. Доставе уговор о отварању динарског рачуна за потребе спровођења пројекта

Да, неопходно је да предузеће које је добило финансирање у оквиру овог програма отвори посебан динарски рачун, с тим што се ова процедура реализује тек у фази потписивања Уговора о финансирању.

Средства намењена пројекту се исплаћују на рачун корисника гранта по фазама које након завршетка потврђује изабрани ментор. Завршетак сваке фазе се документује одговарајућим извештајима као што је наведено у Приручнику.  Међутим, пре сваке исплате кориснику гранта,  корисник гранта мора да достави Фонду извод из банке који доказује да је корисник гранта депоновао на наменски рачун потребно суфинансирање (минимум 10% од укупних средстава која се захтевају за дату фазу), заједно са одговарајућим извештајем. Након одобрења извештаја од стране Фонда, корисник гранта ће бити подобан за исплату средстава.

Предложени чланови тима (и остала лица која би била ангажована кроз пројекат) није неопходно запослити унапред, односно приликом подношења пријаве. Приликом подношења пријаве неопходно је попунити пријавни образац са биографијама чланова тима који ће бити ангажовани на пројекту.

Уколико се утврди да је корисник гранта ненаменски утрошио средства, Фонд ће умањити износ своје уплате за следећу фазу у висини ових недозвољених трошкова, али исто тако задржава право да кориснику гранта тражи повраћај целокупног износа или дела износа исплаћеног финансирања у случају повреде Уговора о финансирању.

Поред финансијске подршке, овај програм подразумева и доделу менторске подршке која представља важан сегмент овог програма.

Тимови/предузећа која добију обавештење о уласку у програм Паметни почетак (позитивна одлука о финансирању) имаће прилику да се кроз онлине сесије упознају са менторима и изаберу одговарајућег на основу менторских компетенција које ће им бити доступне.

Листа ментора ће бити на располагању на сајту Фонда.

Предузеће које је корисник гранта, плаћа ментора у складу са буџетом одобреног пројекта и Уговором о финансирању са Фондом. План испата у процентима је дефинисан за овај програм како за сваку фазу пројекта тако и за услуге ментора.

Фонд ће обезбедити образац уговора са ментором.

Уколико дође до битне промене развоја вашег производа или услуге, неопходно је да о томе обавестите Фонд, и у сарадњи са ментором формулишете даљи план рада како бисте били у могућности да останете у програму Паметни почетак. На основу новог/измењеног имплементационог плана, кога потврђује ментор,  Фонд одобрава или одбија предлог. 

Извештавање се врши на основу испоручених резултата пројекта (кроз фазе), одобрених од стране ментора, а финансијска контрола од стране Фонда се може вршити у било ком тренутку.

Корисници граната су у обаези да бесповратна средства користе у складу са одобреним пројектом и Уговором о финансирању.

Особље Фонда за иновациону делатност може у било ком тренутку да врши надзорне посете предузећима која су корисници гранта, у циљу утврђивања да се пројектне развојне и финансијске активности одвијају у складу са оним што је пријављено и оним што је наведено у одобреним пројектним документима и Уговором о финансирању.

Детаљно се можете информисати путем е-поште на адресу: smartstart@inovacionifond.rs

Подносиоци пријаве могу поднети жалбу на исход било које фазе избора (наводећи евидентне пропусте или грешке учињене током процеса) или из било ког другог разлога, подношењем жалби Фонду на: smartstart@inovacionifond.rs

Жалба мора бити написана на енглеском језику са препорученим ограничењем од 500 речи. Фонд ће доставити званичан одговор на упућену жалбу најкасније у року од 8 календарских дана од пријема жалбе.