Jaвни позив за GovTech програм

Фонд за иновациону делатност

објављује

Јавни позив за прву фазу GovTech програма

ПРИЈАВА ИЗАЗОВА ЈАВНОГ СЕКТОРА 

 

Циљеви програма:

GovTech програм има за циљ да подстакне јавни сектор да користи иновативно технолошка решења у пружању услуга и у свом пословању, те да на тај начин убрза дигиталну трансформацију јавног сектора и „отвори врата“ дисруптивним технологијама. Овим приступом у модернизацији јавног сектора промовише се једноставна, ефикасна и транспарентна државна администрација са фокусом на грађанe. Један од начина у овом приступу је сарадња јавног сектора са иновативним субјектима, који користећи податке, дисруптивне технологије и иновативне методологије, креирају производе и услуге којима се решавају изазови у јавном сектору.

GovTech програм ће се реализовати у две фазе.

 1. У оквиру прве фазе, субјекти јавног сектора подносе пријаве у којима кандидују проблеме, односно изазове са којима се суочавају, а за које на тржишту није доступно адекватно решење. Исход прве фазе је листа одобрених изазова јавног сектора за које ће се у наредној фази тражити иновативно решење.
 2. У оквиру друге фазе, иновативни субјекти и научноистраживачке организације подносе пријаве са иновативним решењима за изазове јавног сектора, изабране у претходној фази програма.

Овај јавни позив односи се на прву фазу програма, те се позивају субјекти јавног сектора који препознају проблеме/изазове и спремни су да у свом раду имплементирају иновативно технолошка решења, да се пријаве.

Услови пријаве:

Подносилац пријаве је субјекат јавног сектора (у даљем тексту: Јавни субјект) који припада некој од доле наведених категорија:

 • директни и индиректни буџетски корисници Републике Србије, аутономне покрајине и локалне самоуправе;
 • Народна банка Србије;
 • јавне агенције основане у складу са законом који уређује јавне агенције, укључујући све регулаторне и надзорне институције, комисије, заводе, фондове, савете и друге субјекте чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, односно локална самоуправа или су под контролом државе;
 • сви органи и организације који су основани законом или чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, односно локална самоуправа, као и тела чији су оснивачи ти органи и организације;
 • јавна предузећа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, односно локална самоуправа, као и субјекти чији је оснивач јавно предузеће;
 • правна лица над којима Република Србија, аутономна покрајина, односно локална самоуправа има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у органима управљања.

Документација која се подноси приликом пријаве:

 • Адекватно попуњен Пријавни образац потписан од стране подносиоца пријаве, односно одговорног/овлашћеног лица јавног субјекта;

Процена пријава:

Пријаве ће бити процењене од стране Комисије на основу следећих критеријума:

 • Опис проблема чије решавање је могуће уз помоћ нових технологија  што би резултирало значајним побољшањем ефикасности или смањења трошкова за јавни субјект – 25 бодова;
 • Јасно дефинисане потребе јавног субјекта и прецизно дефинисана циљна група – 25 бодова;
 • Посвећеност Јавног субјекта решавању изазова, у смислу обезбеђивања тима за ангажовање током израде решења и отвореност за сарадњу са иновативним субјектом, која подразумева и обезбеђивање адекватног окружења за развој и тестирање (Представник тима Јавног субјекта узеће учешће у другој фази програма, односно у процесу избора решења за дати изазов.) – 35 бодова;
 • Усклађеност са националним и ресорним стратегијама и приоритетима – 15 бодова.

Максимални број бодова је 100. Пријаве изазова које након процене од стране Комисије остваре минимум 80 или више бодова биће одобрене за другу фазу у оквиру које ће се за њих тражити иновативна решења.

Током процеса процене изазова, Комисија за одабир изазова може од Јавног субјекта захтевати додатна појашњења, наводећи рок за достављање одговора. Јавни субјект у обавези је да на исте одговори у задатом року.

О коначној одлуци о избору изазова Јавни субјекти ће бити обавештени путем електронске поште.

Време трајања јавног позива:

Јавни позив je отворен од 21. септембра 2023. године.

Крајњи рок за подношење пријава је 15. новембар 2023. године до 14.00 часова.

Подношење пријаве:

Све пријаве морају бити поднете у електронском формату (.pdf). 

Образац пријаве изазова можете преузети на страници Документација.

Приручник програма можете преузети овде.

Пријаве се подносе путем е-мејла на адресу: govtech@inovacionifond.rs.