Program za razvoj i inovacije preduzeća Zapadnog Balkana (WB EDIF)

U saradnji Evropskog investicionog fonda, Evropske komisije i Evropske banke za obnovu i razvoj, a radi poboljšanja pristupa finansiranju malim i srednjim preduzećima (MSP), kao i ekonomskom razvoju celog zapadnog Balkana, počela je primena novog i sveobuhvatnog seta mera: Program za razvoj preduzeća i inovacije Zapadnog Balkana (Western Balkan Enterprise Development  and Innovation Facility – WB EDIF). Fond za inovacionu delatnost je učestvovao u pokretanju ovog regionalnog programa, vrednog 145 miliona evra, a ovlašćen je i da učestvuje i koordinira u ime Republike Srbije.

Program će podsticati i promovisati nastanak novih i rast postojećih inovativnih kompanija koje imaju visok potencijal za rast, kao i nastanak regionalnog tržišta rizičnog kapitala.

Programom koordiniše Evropski investiocioni fond, a implementira se kroz saradnju sa državama zapadnog Balkana, Evropske komisije, Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj. Ciljevi Programa su da se uspostave četiri komplementarna mehanizma finansijske podrške za MSP:

  • Fond za inovativna preduzeća (Enterprise Innovation Fund ENIF) – Fond rizičnog kapitala za finansiranje inovatnih MSP u početnoj fazi razvoja;
  • Fond za razvoj preduzeća (Enterprise Expansion Fund ENEF) – Fond razvojnog kapitala koji će se fokusirati na već uspostavljena MSP koja imaju visok potencijal za rast;
  • Kreditna linija za garantovanje kreditiranja (Guarantee Facility GF) – koja će značajno poboljšati mogućnosti za MSP za pristup finansiranju od strane banaka, kao i potencijalno smanjenje troškova zaduživanja, putem osiguranja kreditnog portfolia finansijskim posrednicima;
  • Tehnička podrška (TA Facility) – koja ima za cilj da unapredi regulatorni okvir od značaja za inovativna MSP sa visokim potencijalom rasta, kroz podršku zemljama učesnicama ovog Programa pri sprovođenju prioritetnih reformi.
top