European Commission Vlada Republike Srbije The World Bank

Projekat podrške istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije u Srbiji

Fond za inovacionu delatnost sprovodi Projekat podrške istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije u Srbiji, u vrednosti od 6,9 miliona evra, koji finansira Evropska unija sa 4,9 miliona evra iz pretpristupnih fondova (IPA 2013), a sufinansiraju Vlada republike Srbije i domaći privatni sektor sa po 1 milion evra.

Ovaj projekat nadovezuje se na rezultate Projekta podrške inovacijama u Srbiji, koji je takođe finansirala Evropska unija (IPA 2011), a sprovodio Fond za inovacionu delatnost, u saradnji sa Svetskom bankom, u periodu 2011-2016. godine.

Ciljevi

Cilj projekta je da podstakne saradnju između javnog naučno-istraživačkog sektora i privatnog sektora u svrhu komercijalizacije naučnih istraživanja i unapređenja transfera tehnologije.

Ovaj pilot projekat će olakšati preusmeravanje javnog istraživačkog sektora ka potrebama privatnog sektora i učvrstiti okvir za povećanje efikasnosti budućih investicija u istraživanje i inovacije u Srbiji.

Komponente

Komponenta 1 – Uspostavljanje centralne Kancelarije za transfer tehnologije. Ova komponenta podržava osnivanje centralne Kancelarije za transfer tehnologije (KTT) u okviru Fonda za inovacionu delatnost, koja angažuje međunarodne i domaće stručnjake i ima za cilj podsticanje i usmeravanje transfera tehnologije u javnim naučno-istraživačkim organizacijama. Ona takođe obezbeđuje razne vidove podrške lokalnim kancelarijama za transfer tehnologije, naučno-istraživačkim organizacijama i organizacijama za podršku inovacijama radi uvećanja njihovih kapaciteta i efikasnosti u ugovaranju transakcija.

Komponenta 2 – Tehnička pomoć Fondu za inovacionu delatnost za dizajniranje Programa saradnje nauke i privrede sa relevantnim pokazateljima za praćenje i nezavisnom godišnjom evaluacijom implementacije Grant šeme, koju sprovodi Svetska banka.

Komponenta 3 – Izrada strategije razvoja naučno-istraživačkog i inovacionog sektora, infrastrukturnog plana razvoja naučno-istraživačkog sektora i odgovarajućeg akcionog plana. Ovu komponentu sprovodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, uz tehničku pomoć Svetske banke.