Јавни позив за учешће у Програму суфинанасирање иновација

Jавни позив је затворен 1. јула 2019. године.

Јавни позив за Програм суфинансирањe иновација

У складу са Уговором о гранту, тендер број: 14SER01/08/31, број: 48-00-33/2016-28 између Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, Министарства финансија и Фонда за иновациону делатност и у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Сл. гласник РС”, број 95/18), дана 28. марта 2019. године

Фонд за иновациону делатност

објављује

Јавни позив за Програм суфинансирања иновација (MATCHING GRANTS Program)

Циљеви Програма: 

 • Подстицање комерцијализације истраживања и развоја и даљи развој иновативних компанија заснован на знању;
 • Подстицање успостављања сарадњи/партнерстава са међународним компанијама/ организацијама;
 • Повећање броја технолошких компанија и њихова припрема за додатне инвестиционе могућности. 

Трајање пројекта у оквиру Програма суфинансирања иновација може бити највише до 2 године.

Износ финансирања који Фонд за иновациону делатност додељује у оквиру Програма суфинансирања иновација износи максимално 70% од укупно одобреног буџета пројекта за микро и мала привредна друштва и максимално 60% од укупно одобреног буџета пројекта за средња привредна друштва, с тим да финансирање које Фонд за иновациону делатност обезбеђује не може бити веће од 300,000 евра по пројекту. Најмање 30% од укупно одобреног буџета пројекта за микро и мала привредна друштва и 40% за средња привредна друштва мора бити обезбеђено од стране корисника гранта из других, приватних извора, независно од Фонда за иновациону делатност.

„Ројалти“ плаћања су обавеза корисника гранта у случају успешног исхода финансираног пројекта (уколико пројекат резултира оствареним приходом) и подразумевају годишњу исплату од 5% укупног годишњег прихода генерисаног продајом нове технологије/производа/услуге (15% ако је у питању лиценцирање технологије/производа/услуге трећем лицу) Фонду за иновациону делатност у року од 5 година од завршетка пројекта, или до највише 120% од укупно додељеног гранта, шта год буде прво испуњено. Фонд за иновациону делатност сноси ризик заједно са корисником гранта у случају неуспешног развоја производа/услуге/технологије, тако да се у том случају не захтевају „ројалти плаћања“.

Услови учешћа у Програму
Услови које морају испунити Подносиоци Пријава за финансирање у оквиру Програма суфинансирања иновација, описани у Приручнику Програма суфинансирања иновација:

 • Подносилац Пријаве је правно лице основано у складу са важећим Законом о привредним друштвима, регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике Србије (АПР), и које се налази у Србији;
 • Подносилац Пријаве је микро, мало или средње привредно друштво у складу са важећим Законом о рачуноводству Републике Србије, не укључујући новооснована привредна друштва  како је дефинисано у овом закону;
 • Подносилац Пријаве је приватно привредно друштво (најмање 51% у приватном власништву).

Неподобни подносиоци пријава за Програм суфинансирања иновација:

 • Подносилац Пријаве је финансиран кроз било који од програма Фонда за иновациону делатност за исте или сличне активности; 
 • Подносилац Пријаве је остварио приходе веће од 50,000,000 евра у било којој од претходне две године; 
 • Подносилац Пријаве је под контролом и/или у већинском власништву (више од 50%) матичне компаније, која је остварила приходе, или је део групе која је остварила приходе веће од 50,000,000 евра у било којој од претходне две године;
 • Подносилац Пријаве је примио више од 600,000 ЕУР средстава гранта у оквиру свих Фондових програма финансирања (Програм раног развоја, Програм суфинансирања иновација, Програм сарадње науке и привреде) током целокупног времена постојања Подносиоца пријаве и свих његових прошлих, садашњих и будућих повезаних лица(укључујући подружнице, спин-оф предузећа и повезана предузећа која су променила своје пословно име);
 • Против Подносиоца Пријаве се води поступак стечаја или ликвидације у тренутку подношења пријаве;
 • Подносиоцу Пријаве је изречена трајна или привремена забрана обављања пословне делатности;
 • Подносилац Пријаве није измирио све обавезе по основу примењивих пореза, доприноса  и осталих такси, у складу са националним прописима;
 • Подносилац Пријаве пријављује по трећи пут предлог пројекта који је суштински исти, или веома сличан као било која два претходно пријављена предлога пројекта - ово се односи на све Фондове програме финансирања – Програм раног развоја, Програм суфинансирања иновација, Програм сарадње науке и привреде (тј. базира се на суштински истој или сличној иновативној технологији, производу или услузи и пословном плану);
 • Подносилац Пријаве већ спроводи пројекат у оквиру Фондовог Програма раног развоја, Програма суфинансирања иновација или Програма сарадње науке и привреде у тренутку подношења пријаве. 

Додела средстава у оквиру Програма суфинансирања иновација врши се у складу са правилима о додељивању државне помоћи, као што је представљено у Правилнику Фонда за иновациону делатност о правилима државне помоћи и одговарајућем закону којим се уређује државна помоћ. 

Средства за реализацију Програма суфинансирања иновација се могу користити за финансирање следећих категорија трошкова:

 • Зараде (укључујући све припадајуће порезе и доприносе за запослене који раде на пројекту);
 • Опрема и материјал за истраживање и развој;
 • Пословни простор и подршка пословању;
 • Услуге везане за истраживање и развој, услуге подизвођача;
 • Стручњаци/саветници за истраживање и развој;
 • Пријава патента и пратећи трошкови, сертификације.

Средства Програма суфинансирања иновација се не могу користити за:

 • Отплаћивање камата или дуга који постоје према било коме;
 • Плаћања и провизије за могуће губитке или дугове у будућности;
 • Трошкове за које Корисник гранта пријави да се финансирају кроз неку другу акцију или радни програм који прима средства гранта Европске Уније (укључујући средства из Европског Развојног Фонда) или других јавних извора финансирања;
 • Куповину земљишта или зграда, укључујући било какво реновирање;
 • Губитке по основу негативних курсних разлика, накнаде и казне;
 • Кредите трећим лицима;
 • Нефинансијска улагања;
 • Трошкове зарада за запослене у државној администрацији;
 • Порезе, укључујући ПДВ*, царине и накнаде;
 • Маркетинг, трошкове продаје и дистрибуције за промоцију технологије, производа или услуге;
 • Трошкове репрезентације;
 • Трошкове регрутовања, пресељења или претплате;
 • Путне трошкове (укључујући дневнице);
 • Набавку половних или префабрикованих добара;
 • Активности које су наведене у делу “Изузеци” (Exclusion list) у Оквирном плану за управљање животном средином и социјалним питањима објављеног  линк http://www.inovacionifond.rs/cms/files//program-ranog-razvoja/20190324-IPA-2014-MiniMatching-ESMF-ENG.pdf
 • Исплату готовине са наменског рачуна пројекта;

*У складу са регулативом којом се уређује финансирање кроз средства из Претприступних фондова ЕУ, финансирање кроз Програм суфинансирања иновација у овом јавном позиву ослобођено је пореза на додату вредност (ПДВ).

Потребна документација
Да би се пријава узела у разматрање, потребно је да буде достављена као комплетан, структурирани пакет докумената у оквиру датог временског рока за достављање пријава у електронском облику кроз интернет портал Фонда за иновациону делатност. Комплетан сет неопходне документације је доступан на интернет порталу Фонда за иновациону делатност и порталу Програма суфинансирања иновација (http://www.inovacionifond.rs/program/program-sufinansiranja-inovacija/psi-dokumentacija-2019). Подносиоци пријава су у обавези да користе предефинисане обрасце докумената за пријаву које обезбеђује Фонд за иновациону делатност.

Да би се пријавили за финансирање Подносилаци Пријаве су у обавези да поднесу следећу документацију: 

 • Изјава Подносиоца Пријаве;
 • Пословни план;
 • Буџет пројекта;
 • Презентација пројекта;
 • Финансијска предвиђања (Очекивани приходи за наредних 5 година).
 • Упитник о процени утицаја на животну средину (eng. „Environmental Screening Questionnaire“ -  ESQ);
 • Биографије главног особља ангажованог на пројекту (максимум 5);
 • Финансијски извештаји за претходне 2 године, где је применљиво.

Због међународног двостепеног процеса оцењивања предлога пројекта, поднесена документација предлога пројекта мора бити на енглеском језику, осим у ситуацијама где то није применљиво. 

Могуће је подношење само једне пријаве. 

Крајњи рок за подношење пријава је 1. јул 2019. године до 15 часова.

Непотпуне пријаве, као и пријаве које нису достављене до истека крајњег рока за достављање пријава неће бити узете у разматрање. 

Приручник у коме су детаљно описани услови Програма суфинансирања иновација и сет неопходне документације доступни су на: http://www.inovacionifond.rs/program/program-sufinansiranja-inovacija/psi-dokumentacija-2019

Молимо вас да користите следећи линк за аплицирање: https://secure.inovacionifond.rs/Grants/Identity/Login.aspx

Фонд за иновациону делатност
Научно-технолошки парк „Београд“
Вељка Дугошевића 54, секција Б4, 2. спрат
Контакт: matchinggrants@inovacionifond.rs

1 Повезаност се утврђује на основу услова наведених у примењивом Закону о привредним друштвима Републике Србије.