Јавни позив за учешће у Програму суфинанасирање иновација

Jавни позив је био отворен до 1. јуна 2018. године.

Сазнајте више

Јавни позив за Програм суфинансирањe иновација

На основу чл. 8. Закона о буџету РС за 2018. годину („Сл. гласник РС”, број 113/17), Закључка Владе РС 05 Број: 401-968/2018 од 6. фебруара 2018. године и ради реализације Закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Сл. гласник РС - Међународни уговори”, број 24/15-4)

Фонд за иновациону делатност
објављује

Јавни позив за Програм суфинансирања иновација (MATCHING GRANTS Program)

Циљеви Програма: 

 • Подстицање комерцијализације истраживања и развоја и даљи развој иновативних компанија заснован на знању;
 • Подстицање успостављања сарадњи/партнерстава са међународним компанијама/ организацијама;
 • Повећање броја технолошких компанија и њихова припрема за додатне инвестиционе могућности. 

Трајање пројекта у оквиру Програма суфинансирања иновација може бити највише до 2 године.

Износ финансирања који Фонд за иновациону делатност додељује у оквиру Програма суфинансирања иновација износи максимално 70% од укупно одобреног буџета пројекта за микро и мала привредна друштва и максимално 60% од укупно одобреног буџета пројекта за средња привредна друштва, с тим да финансирање које Фонд за иновациону делатност обезбеђује не може бити веће од ЕУР 300,000 по пројекту. Најмање 30% од укупно одобреног буџета пројекта за микро и мала привредна друштва и 40% за средња привредна друштва мора бити обезбеђено од стране Подносиоца Пријаве из других, приватних извора, независно од Фонда за иновациону делатност.

„Ројалти“ плаћања су обавеза корисника средстава у случају успешног исхода финансираног пројекта (уколико пројекат резултира оствареним приходом) и подразумевају годишњу исплату од 5% укупног годишњег прихода генерисаног продајом нове технологије/производа/услуге (15% ако је у питању лиценцирање технологије/производа/услуге трећем лицу) Фонду за иновациону делатност у року од 5 година од завршетка пројекта, или до највише 120% од укупно додељеног гранта, шта год буде прво испуњено. Фонд за иновациону делатност сноси ризик заједно са подносиоцем пријаве у случају неуспешног развоја производа/услуге/технологије тако да се у том случају не захтевају „ројалти плаћања“.

Услови учешћа у Програму

Услови које морају испунити подносиоци пријава за финансирање у оквиру Програма суфинансирања иновација, описаним у Приручнику Програма суфинансирања иновација:

 • Подносилац пријаве је правно лице основано у складу са важећим Законом о привредним друштвима, регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике Србије (АПР), и које се налази у Србији;
 • Подносилац пријаве је микро, мало или средње привредно друштво у складу са важећим Законом о рачуноводству Републике Србије;
 • Подносилац пријаве је приватно привредно друштво (најмање 51% у приватном власништву).

Неподобни подносиоци пријава за Програм суфинансирања иновација:

 • Подносилац пријаве је финансиран кроз било који од програма Фонда за иновациону делатност за исте или сличне активности; 
 • Подносилац пријаве је остварио приходе веће од ЕУР 50,000,000 у било којој од претходне две године; 
 • Подносилац пријаве је под контролом и/или у већинском власништву (више од 50%) матичне компаније, која је остварила приходе, или је део групе која је остварила приходе веће од ЕУР 50,000,000 у било којој од претходне две године;
 • Против подносиоца пријаве се води поступак стечаја или ликвидације у тренутку подношења пријаве;
 • Подносиоцу пријаве је изречена трајна или привремена забрана обављања пословне делатности;
 • Подносилац пријаве није измирио све обавезе по основу примењивих пореза, доприноса  и осталих такси, у складу са националним прописима;
 • Подносилац пријаве пријављује по трећи пут предлог пројекта који је суштински исти, или веома сличан као било која два претходно пријављена предлога пројекта (тј. базира се на суштински истој или сличној иновативној технологији, производу или услузи и пословном плану);
 • Подносилац пријаве већ спроводи пројекат у оквиру Фондовог Програма раног развоја, Програма суфинансирања иновација или Програма сарадње науке и привреде у тренутку подношења пријаве. 

Додела средстава у оквиру Програма суфинансирања иновација врши се у складу са правилима о додељивању државне помоћи, као што је представљено у Правилнику Фонда за иновациону делатност о правилима државне помоћи и одговарајућем закону којим се уређује државна помоћ. 

Средства за реализацију Програма суфинансирања иновација се могу користити за финансирање следећих категорије трошкова:

 • Зараде (укључујући све припадајуће порезе и доприносе за запослене који раде на пројекту);
 • Опрема и материјал за истраживање и развој;
 • Пословни простор и подршка пословању;
 • Услуге везане за истраживање и развој, услуге подизвођача;
 • Стручњаци/саветници за истраживање и развој;
 • Пријава патента и пратећи трошкови, сертификације

Средства Програма суфинансирања иновација се не могу користити за:

 • Отплаћивање камата или дуга који постоје према било коме; 
 • Плаћања и провизије за могуће губитке или дугове у будућности; 
 • Порезе, укључујући ПДВ, царине и накнаде; 
 • Ставке које се већ финансирају кроз други оквир, програм или компанију/институцију; 
 • Губитке по основу негативних курсних разлика, накнаде и казне; 
 • Маркетинг, трошкове продаје и дистрибуције за промоцију технологије, производа или услуге; 
 • Трошкове репрезентације; 
 • Трошкове регрутовања, пресељења или претплате; 
 • Путне трошкове (укључујући дневнице); 
 • Куповину земљишта или зграда, укључујући било какво реновирање; 
 • Активности које су наведене у Прилогу А (Изузеци) у Оквирном програму заштите животне средине јавно објављеног 8. маја 2015. године доступан на: http://www.innovationfund.rs/documents/Matching_Grants_2017/Environmental_and_Social_Management_Project_ENG.pdf; 
 • Исплату готовине са наменског рачуна пројекта.

Потребна документација
Да би се пријава узела у разматрање, потребно је да буде достављена као комплетан, структурирани пакет докумената у оквиру датог временског рока за достављање пријава у електронском облику кроз интернет портал Фонда за иновациону делатност. Комплетан сет неопходне документације је доступан на интернет порталу Фонда за иновациону делатност и порталу Програма суфинансирања иновација (http://www.inovacionifond.rs/program-sufinansiranja-inovacija-o-programu/ ). Подносиоци пријава су у обавези да користе предефинисане обрасце докумената за пријаву које обезбеђује Фонд за иновациону делатност.

Да би се пријавили за финансирање Подносилаци Пријаве су у обавези да поднесу следећу документацију

 • Изјаву Подносиоца пријаве за финансирање;
 • Пословни план;
 • Буџет пројекта;
 • Презентацију пројекта;
 • Финансијска предвиђања (Очекивани приходи за наредних 5 година).
 • Упитник о процени утицаја на животну средину (енг. „Environmental Screening Questionnaire“ -  ESQ;
 • Биографије главног особља ангажованог на пројекту (максимум 5);
 • Финансијски извештаји за претходне 2 године, где је применљиво.

Због међународног двостепеног процеса оцењивања пројекта, поднесена документација предлога пројекта мора бити на енглеском језику, осим у ситуацијама где то није применљиво. 

Могуће је подношење само једне пријаве. 

Крајњи рок за подношење пријава је 1. јун 2018. године до 15 часова.

Непотпуне пријаве, као и пријаве које нису достављене до истека крајњег рока за достављање пријава неће бити узете у разматрање. 

Приручник у коме су детаљно описани услови Програма суфинансирања иновација и сет неопходне документације доступни су на: http://www.inovacionifond.rs/program-sufinansiranja-inovacija-o-programu/ 

Молимо вас да користите следећи линк за аплицирање: http://www.inovacionifond.rs/prijava/

Фонд за иновациону делатност
Научно-технолошки парк „Београд“
Вељка Дугошевића 54, секција Б4, II спрат
Контакт: matchinggrants@inovacionifond.rs