European Commission Vlada Republike Srbije The World Bank

Kancelarija za transfer tehnologije (KTT), specijalizovana jedinica koja radi u okviru Fonda za inovacionu delatnost, ima dvojak mandat:

1. da pokaže da je komercijalizacija rezultata naučnih istraživanja u Srbiji moguća, i
2. da poveća osposobljenost lokalnih kancelarija za transfer tehnologije na univerzitetima u Srbiji obezbeđivanjem uslova za sticanje praktičnog iskustva u transferu tehnologije i procesu komercijalizacije, od početne ponude do zaključenja ugovora.
 
Svoj mandat Kancelarija ispunjava sprovođenjem Programa TTF – pilot programa namenjenog podršci naučno-istraživačkoj zajedinici u Srbiji. Lokalnim kancelarijama za transfer tehnologije i drugim naučno-istraživačkim organizacijama ovaj program omogućava da identifikuju istraživanja koja imaju komercijalni potencijal fokusirajući se na transakcije sa  klijentima iz poslovnog sektora. Imajući taj cilj u vidu, Program nudi sledeće usluge:
· Prijem opisa pronalazaka/inovacija
· Ocena tehnološke i komercijalne spremnosti predloženih pronalazaka/inovacija
· Podizanje nivoa komercijalne spremnosti kroz finansiranje dodatnog razvoja pronalaska/inovacije (finansijska podrška u iznosu od maksimalno EUR 50 000)
· Definisanje strategije za komercijalno iskoriščavanje pronalska/inovacije
· Sprovođenje strategije za komercijalno iskorišćavanje pronalska/inovacije
· Identifikovanje potencijalnih komercijalnih partnera
· Pregovori sa komercijalnim partnerom i zaključivanje transakcije
· Praćenje i izvršenje zaključenih ugovora
· Druge usluge (zajednički razvoj, specijalističke usluge za privredu, pomoć u pisanju predloga projekata za Horizont 2020 i slične programe, itd.)
Pored pružanja podrške u komercijalizaciji naučno-istraživačkim institucijama i kompanijama iz privatnog sektora, Kancelarija za transfer tehnologije može i da obezbedi finansijsku podršku odabranim inovativnim projektima koji potiču iz javnih akademskih naučno-istraživačkih institucija, sa ciljem da se komercijalna spremnost tih projekata podigne na viši nivo. Iznos finansijske podrške iznosi maksimalno 50 000 evra po odabranom projektu, a da sredstva budu korišćena za kupovinu dobara i usluga neophodnih za finalizaciju dodatnih naučno-istraživačkih aktivnosti kojima se pojačava komercijalna spremnost projekta. Iznosi iznad 20.000 evra će biti odobravani samo u slučaju da postoji kompanija zainteresovana za komercijalizaciju pronalaska iz prijave, koja će kofinansirati najmanje 30% od ukupnog budžeta za dodatni razvoj za koji se traže sredstva.
Za više informacija o Programu TTF, molimo pogledajte Uputstvo za prijavljivanje
Da biste se prijavili za usluge TTF, molimo registrujte se na TTF Portalu.
Za sva pitanja o Programu TTF pišite nam na TTF@inovacionifond.rs.