Vlada Republike Srbije Sekretarijat za Javne politike The World Bank

Na osnovu čl 8. Zakona o budžetu RS za 2017. godinu („Sl. glasnik RS”, broj 99/2016), Zaključka Vlade RS 05 Broj: 401-807/2017 od 3. februara 2017. godine i radi realizacije Zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj („Sl.glasnik  RS – Međunarodni ugovori”, broj 24/15-4) 

Fond za inovacionu delatnost
objavljuje

Javni poziv za Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS Program)

Ciljevi Programa: 

 • Podsticanje komercijalizacije istraživanja i razvoja i dalji razvoj inovativnih kompanija zasnovan na znanju;
 • Podsticanje uspostavljanja saradnji/partnerstava sa međunarodnim kompanijama/ organizacijama;
 • Povećanje broja tehnoloških kompanija i njihova priprema za dodatne investicione mogućnosti.

Trajanje projekta u okviru Programa sufinansiranja inovacija može biti najviše do 2 godine.

Iznos finansiranja koji Fond za inovacionu delatnost dodeljuje u okviru Programa sufinansiranja inovacija iznosi maksimalno 70% od ukupno odobrenog budžeta projekta za mikro i mala privredna društva i maksimalno 60% od ukupno odobrenog budžeta za srednja privredna društva, s tim da finansiranje koje Fond za inovacionu delatnost obezbeđuje ne može biti veće od EUR 300,000 po projektu,. Najmanje 30% od ukupno odobrenog budžeta projekta za mikro i mala privredna društva i 40% za srednja privredna društva mora biti obezbeđeno od strane Podnosioca Prijave iz drugih, privatnih izvora, nezavisno od Fonda za inovacionu delatnost.

„Rojalti“ plaćanja su obaveza korisnika sredstava u slučaju uspešnog ishoda finansiranog projekta (ukoliko projekat rezultira ostvarenim prihodom), podrazemeva isplatu Fondu za inovacionu delatnost do najviše 120% od ukupno dodeljenog granta u roku od 5 godina od završetka projekta. Fond za inovacionu delatnost snosi rizik zajedno sa podnosiocem prijave u slučaju neuspešnog razvoja proizvoda/usluge/tehnologije tako da se u tom slučaju ne zahtevaju „rojalti plaćanja“.

Uslovi učešća u Programu

Uslovi koje moraju ispuniti podnosioci prijava za finansiranje u okviru Programa sufinansiranja inovacija, opisanim u Priručniku Programa sufinansiranja inovacija:

 • Podnosilac prijave je pravno lice osnovano u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima, registrovano u Agenciji za privredne registre Republike Srbije (APR), i koje se nalazi u Srbiji;
 • Podnosilac prijave je mikro, malo ili srednje privredno društvo u skladu sa definicijom Evropske komisije(Evropska komisija – 2003/361/ЕZ, definicija Еvropske Unije za mala i srednja preduzeća (engl.„SMЕs“) http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en);
 • Podnosilac prijave je privatno privredno društvo (najmanje 51% u privatnom vlasništvu).

Nepodobni podnosioci prijava za Program sufinansiranja inovacija:

 • Podnosilac prijave je finansiran kroz bilo koji od programa Fonda za inovacionu delatnost za iste aktivnosti;
 • Podnosilac prijave je ostvario prihode veće od EUR 50,000,000 u bilo kojoj od prethodne dve godine;
 • Podnosilac prijave je pod kontrolom i/ili u većinskom vlasništvu (više od 50%) matične kompanije, koja je ostvarila prihode, ili je deo grupe koja je ostvarila prihode veće od EUR 50,000,000 u bilo kojoj od prethodne dve godine;
 • Protiv podnosioca prijave se vodi postupak stečaja ili likvidacije u trenutku podnošenja prijave;
 • Podnosiocu prijave je izrečena trajna ili privremena zabrana obavljanja poslovne delatnosti;
 • Podnosilac prijave nije izmirio sve obaveze po osnovu primenjivih poreza, doprinosa  i ostalih taksi, u skladu sa nacionalnim propisima;
 • Podnosilac prijave prijavljuje po treći put predlog projekta koji je suštinski isti, ili veoma sličan kao bilo koja dva prethodno prijavljena predloga projekta (tj. bazira se na suštinski istoj ili sličnoj inovativnoj tehnologiji, proizvodu ili usluzi i poslovnom planu).

Dodela sredstava u okviru Programa sufinansiranja inovacija vrši se u skladu sa pravilima o dodeljivanju državne pomoći, kao što je predstavljeno u Pravilniku Fonda za inovacionu delatnost o pravilima državne pomoći i odgovarajućem zakonu kojim se uređuje državna pomoć.

Sredstva za realizaciju Programa sufinansiranja inovacija se mogu koristiti za finansiranje sledećih kategorije troškova:

 • Zarade (uključujući sve pripadajuće poreze i doprinose za zaposlene koji rade na projektu);
 • Sitna oprema i materijal za istraživanje i razvoj;
 • Poslovni prostor i podrška poslovanju;
 • Usluge vezane za istraživanje i razvoj, usluge podizvođača;
 • Stručnjaci/savetnici za istraživanje i razvoj;
 • Prijava patenta i prateći troškovi, sertifikacije

Sredstva Programa sufinansiranja inovacija se ne mogu koristiti za:

 • Otplaćivanje kamata ili duga koji postoje prema bilo kome;
 • Plaćanja i provizije za moguće gubitke ili dugove u budućnosti;
 • Poreze, uključujući PDV, carine i naknade;
 • Stavke koje se već finansiraju kroz drugi okvir, program ili kompaniju/instituciju;
 • Gubitke po osnovu negativnih kursnih razlika, naknade i kazne;
 • Marketing, troškove prodaje i distribucije za promociju tehnologije, proizvoda ili usluge;
 • Troškove reprezentacije;
 • Troškove regrutovanja, preseljenja ili pretplate;
 • Putne troškove (uključujući dnevnice);
 • Kupovinu zemljišta ili zgrada, uključujući bilo kakvo renoviranje;
 • Aktivnosti koje su navedene u Prilogu A (Izuzeci) u Okvirnom programu zaštite životne sredine javno objavljenog 8. maja 2015. godine dostupan na: http://www.innovationfund.rs/documents/Mini_Grants_2017/Environmental_and_Social_Management_Framework_ENG.pdf;
 • Isplatu gotovine sa namenskog računa projekta;
 • Avansna plaćanja, osim ukoliko je dostavljen adekvatan dokaz o kupovini (na primer fakture, otpremnice, izveštaji konsultanata, itd.) i/ili je avansno plaćanje bilo obezbeđeno avansnom garancijom.

Potrebna dokumentacija

Da bi se prijava uzela u razmatranje, potrebno je da bude dostavljena kao kompletan, strukturirani paket dokumenata u okviru datog vremenskog roka za dostavljanje prijava, kako elektronski kroz internet portal Fonda za inovacionu delatnost, tako i u štampanom obliku gde je potrebno, za arhivu Fonda za inovacionu delatnost. Kompletan set neophodne dokumentacije je dostupan na internet portalu Fonda za inovacionu delatnost i portalu Programa sufinansiranja inovacija (www.inovacionifond.rs/program-sufinansiranja-inovacija/). Podnosioci prijava su u obavezi da koriste predefinisane obrasce dokumenata za prijavu koje Fond za inovacionu delatnost obezbeđuje, kao što su:

 • Izjavu Podnosioca prijave za finansiranje;
 • Poslovni plan;
 • Budžet projekta;
 • Prezentaciju  projekta;
 • Finansijska predviđanja (Očekivani prihodi za narednih 5 godina).
 • Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu (eng. „Environmental Screening Questionnaire“ -  ESQ);
 • Biografije glavnog osoblja angažovanog na projektu (maksimum 5).
 • Zvanični finansijski izveštaji za prethodne 2 godine, gde je primenljivo

Zbog međunarodnog dvostepenog procesa ocenjivanja projekta, podnesena dokumentacija predloga projekta mora biti na engleskom jeziku, osim u situacijama gde to nije primenljivo.

Moguće je podnošenje samo jedne prijave.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 1. septembar do 15 časova.

Nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu dostavljene u elektronskom obliku na internet portalu Fonda za inovacionu delatnost i u štampanoj formi do isteka krajnjeg roka za dostavljanje prijava neće biti uzete u razmatranje.

Priručnik u kome su detaljno opisani uslovi Programa sufinansiranja inovacija i set neophodne dokumentacije dostupni su na: www.inovacionifond.rs/program-sufinansiranja-inovacija/

Mollimo vas da koristite sledeći link za apliciranje: http://www.inovacionifond.rs/prijava/

 

Fond za inovacionu delatnost

Naučno-tehnološki park „Beograd“

Veljka Dugoševića 54, sekcija B4, II sprat

Kontakt: matchinggrants@inovacionifond.rs