Vlada Republike Srbije Sekretarijat za Javne politike The World Bank

Program ranog razvoja namenjen je mladim preduzećima koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu. Program je osmišljen sa namerom da podrži opstanak preduzeća tokom kritične faze istraživanja i razvoja i omogući razvijanje poslovnih kapaciteta pomoću kojih će svoje inovacije plasirati na tržište.

Visina iznosa finansiranja:

 • do 80.000 evra, odnosno do 85% ukupno odobrenog budžeta projekta
 • najmanje 15% sufinansiranja obezbeđuje privredno društvo

Uslovi za konkurisanje:

 • mikro ili malo privredno društvo
 • osnovano u Srbiji
 • u većinskom privatnom srpskom vlasništvu
 • ne starije od tri godine u trenutku prijavljivanja

Oblast/sektor: projekat može doći iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije i bilo kog industrijskog sektora

Vreme realizacije projekta: do 12 meseci

Dokumentacija koja se podnosi prilikom apliciranja:

 • Izjava podnosioca prijave za finansiranje
 • Poslovni plan
 • Budžet projekta
 • Prezentacija projekta
 • Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu (ESQ)
 • Biografije glavnog osoblja angažovanog na projektu (maksimum 5)
 • Finansijski izveštaji za tekuću godinu (gde je primenjivo)

Uslovi Programa: u Javnom pozivu i u Priručniku

Prijave se podnose putem Fondovog internet portala i na engleskom jeziku.

Rok za dostavljanje prijava: 1. jun 2018. godine, do 15 časova

Kako se odobravaju sredstva: Nezavisna Ekspertska komisija Fonda donosi konačnu odluku na konkurentskoj osnovi.

Kontakt: minigrants@inovacionifond.rs

Prijavite se!