Vlada Republike Srbije Sekretarijat za Javne politike The World Bank

Najčešća pitanja i odgovori

Pojmovi

Šta su inovacioni vaučeri?

Inovacioni vaučeri predstavljaju jednostavan finansijski mehanizam koji ima cilj da podstakne mala i srednja preduzeća da koriste usluge naučnoistraživačkog sektora kako bi podigla nivo inovativnosti svojih proizvoda i postala konkurentnija na tržištu. Na ovaj način se želi podstaći da mala i srednja preduzeća koriste usluge naučno-istraživačkih organizacija kako bi poboljšali svoje proizvode, procese, veštine i usluge, i tako unaprede svoju ukupnu konkurentnost.

Šta se podrazumeva pod mikro, malim i srednjim preduzećem?

Mikro, mala i srednja preduzeća su pravna lica koja se razvrstavaju prema važećem zakonu kojim se reguliše oblast računovodstva i to na sledeći način:

U mikro pravna lica razvrstavaju se ona pravna lica koja ne prelaze dva od sledećih kriterijuma:

1) prosečan broj zaposlenih 10;

2) poslovni prihod 700.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti;

3) prosečna vrednost poslovne imovine (izračunata kao aritmetička sredina vrednosti na početku i na kraju poslovne godine) 350.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

Mala pravna lica su pravna lica koja prelaze dva kriterijuma koja se odnose na mikro pravna lica, ali ne prelaze dva od sledećih kriterijuma:

1) prosečan broj zaposlenih 50;

2) poslovni prihod 8.800.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti;

3) prosečna vrednost poslovne imovine (izračunata kao aritmetička sredina vrednosti na početku i na kraju poslovne godine) 4.400.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti. Srednja pravna lica su pravna lica koja prelaze dva kriterijuma koja se odnose na mala pravna lica, ali ne prelaze dva od sledećih kriterijuma:

1) prosečan broj zaposlenih 250;

2) poslovni prihod 35.000.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti;

3) prosečna vrednost poslovne imovine (izračunata kao aritmetička sredina vrednosti na početku i na kraju poslovne godine) 17.500.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

Podobnost

Ko može da se prijavi za dobijanje inovacionog vaučera?

Mikro, mala i srednja preduzeća sa većinskim privatnim vlasništvom, osnovana u skladu sa trenutno važećim srpskim zakonom o privrednim društvima, registrovana u Agenciji za privredne registre i sa sedištem u Srbiji.

Da li preduzetnik može da se prijavi za inovacioni vaučer?

Licima koja su registrovana kao preduzetnici, prijavljivanje nije moguće. Podnosilac prijave za inovacioni vaučer mora biti isključivo privredno društvo osnovano u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije, koji predviđa četiri forme privrednog društva: ortačko društvo, komanditno društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo.

Ko može da bude pružalac usluge u okviru šeme inovacionih vaučera?

Pružaoci usluge mogu da budu javne i sve ostale akreditovane naučno-istraživačke organizacije, uključujući i one u privatnom vlasništvu.

Da li se može podneti više od jedne prijave za dobijanje inovacionog vaučera?

Podnosilac prijave može da se prijavi istovremeno za dva inovaciona vaučera. Jednom preduzeću se mogu odobriti najviše dva inovaciona vaučera u iznosu od 1.200.000 dinara.

Da li preduzeće može da dobije više od jednog inovacionog vaučera?

Jednom preduzeću se mogu odobriti najviše dva inovaciona vaučera, čija ukupna maksimalna vrednost iznosi 1.200.000 dinara

Za koje usluge se mogu koristiti inovacioni vaučeri?

Inovacioni vaučer može da se iskoristi za transfer naučnih, tehnoloških ili inovativnih usluga koje su nove za preduzeće ili za rešavanje tehničkog/tehnološkog problema koje preduzeće odredi kao potrebnu uslugu od strane podobnih naučno-istraživačkih organizacija i to za:

 • Razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda (u odnosu na funkcije i kvalitet), procesa ili usluga;
 • Dokaz koncepta;
 • Studija izvodljivosti;
 • Proizvodnja laboratorijskog prototipa;
 • Izrada demonstracionog prototipa;
 • Različiti vidovi ispitivanja (u laboratoriji, u pilot postrojenju);
 • Verifikacija tehnologije;
 • Verifikacija novih ili poboljšanih proizvoda, procesa, ili usluga;
 • Savetodavne usluge u vezi sa inovacionom delatnošću;
 • Razvoj i uvođenje posebnog softvera za proizvod ili proces (u okviru razvoja proizvoda);
 • Specifične obuke u vezi sa razvojem tehnoloških rešenja (za ove svrhe može se koristiti najviše 20% vrednosti inovacionog vaučera).

Za koje usluge se ne mogu koristiti inovacioni vaučeri?

Inovacionu vaučeri se ne mogu da se koriste za finansiranje sledećih usluga:

 • Poslovni planovi i ekonomske procene;
 • Prodajne aktivnosti;
 • Razvoj standardne internet prezentacije ili standardnih mobilnih aplikacija;
 • Aktivnosti kao što su istraživanje i analiza tržišta;
 • Nekonsultantske usluge koje su već dostupne na tržištu (ISO standardizacija, tehnički atesti…);
 • Aktivnosti koje se već finansiraju u okviru nekog drugog programa ili od strane preduzeća/ustanove;
 • Međunarodna putovanja, konferencije ili kupovina opreme;
 • Usluge trećih strana koje nisu podobne da budu pružalac usluge.

Da li prioritet ima određena industrijska oblast?

Ne, ne postoje prioritetne oblasti. Šema ima jednake uslove za sve projekte, nezavisno od oblasti nauke i tehnologije iz koje dolaze.

Prijava

Koji je postupak prijavljivanja preduzeća za inovacione vaučere?

Da bi se prijavilo za inovacione vaučere, preduzeće mora da se registruje na portalu Fonda (dostupan preko http://www.inovacionifond.rs/Vouchers i da popuni prijavni formular, koji sadrži osnovne podatke o preduzeću (npr. poreski identifikacioni broj, pravna forma preduzeća, adresa sedišta preduzeća i podaci o kontakt osobi). Zahtev za registraciju odobravaju zaposleni Fonda nakon obavljene preliminarne analize podataka dostavljenih u zahtevu za registraciju naloga (matični i poreski broj, osnovne informacije o privrednom društvu i podaci o osobi za kontakt). Privredna društva koja su već kreirala naloge na portalu Fonda u okviru svojih prijava za Program ranog razvoja, Program sufinansiranja inovacija ili Program saradnje nauke i privrede mogu da se prijave koristeći svoja postojeća korisnička imena i lozinke.

Nakon registracije, podnosilac prijave može da se prijavi na portal i podnese prijavu za inovacioni vaučer, koja se sastoji iz tri dela:

1. prijava za inovacioni vaučer u kojoj se opisuju uslovi i odredbe (popunjava se na portalu Fonda); 2. zahtev za uslugu definisan od strane podnosioca prijave (popunjava se na portalu Fonda), i

3. finansijska ponuda pružaoca usluge (podobna naučno-istraživačka organizacija) u cilju rešavanja problema definisanog u zahtevu za uslugu (u PDF formatu).

Da bi prijava bila razmotrena, mora da bude potpuna i poslata elektronski preko portala Fonda.

Na kom jeziku se podnosi prijava?

Prijava se podnosi na srpskom jeziku.

Da li je moguće podnošenje prijave u štampanoj formi ili lično u Fondu?

Ne. Sva dokumentacija u vezi sa Prijavom mora biti podneta u elektronskoj formi kroz portal Fonda.

Koji je postupak ocenjivanja prijava?

Nakon što se podnesu prijave za inovacioni vaučer, Fond pristupa formalnoj proveri pristigle prijave. Ova provera podrazumeva sledeće:

 • ispunjenosti formalnih zahteva za podnosioce prijava;
 • ispunjenosti kriterijuma koji se odnose na usluge i pružaoce usluga;
 • ispravnost finansijske ponude.

Ako su ovi kriterijumi ispunjeni, Fond će odobriti inovacioni vaučer i podnosiocu prijave (MSP) poslati ponudu ugovora. Odobravanje vaučera obavlja se unutar Fonda od strane dvoje zaposlenih, a konačnu odluku o odobravanju donosi direktor Fonda. Fond donosi odluku i obaveštava podnosioca prijave u roku od sedam radnih dana od dana dostavljanja prijave za inovacioni vaučer.

Ako bilo koji od napred navedenih zahteva ne bude ispunjen, prijava će biti odbijena kao neblagovremena, nepotpuna ili neprihvatljiva, ili na osnovu nekog drugog razloga za odbijanje.

Kada se može očekivati odgovor o podnetoj prijavi?

Odgovor o podnetoj prijavi se može očekivati u roku od sedam dana od dana dostavljanja prijave.

Da li preduzeće kome nije odobren inovacioni vaučer ima pravo da se opet prijavi?

Da, preduzeće koji ispunjava formalne uslove a kome nije odobren inovacioni vaučer ima pravo da se ponovo prijavi. Međutim, preduzeće može ponovo dostaviti istu prijavu samo jednom.

Da li se potpisuje ugovor između malog i srednjeg preduzeća i naučnoistraživačke organizacije?

Potpisivanje ovog ugovora neće biti razmatrano od strane Fonda, ali je to načelna preporuka obema stranama.

Da li je moguće da preduzeće nakon odobrenog inovacionog vaučera promeni pružaoca naučnoistraživačke usluge?

Nije moguće u okviru postojećeg vaučera. Ukoliko preduzeće promeni pružaoca usluge neophodno je da raskine postojeći ugovor sa Fondom (ukoliko je ugovor potpisan) i da podnese novu prijavu.

Šta se dešava ukoliko pružalac naučno-istraživačke usluge ne pruži uslugu za koju je angažovan?

Odnos između preduzeća korisnika inovacionog vaučera i pružaoca usluge je definisan ugovorom između njih samih. Fond nije potpisnik ovog ugovora i rešavanje potencijalnih sporova nije u nadležnosti Fonda.

Finansiranje

Koliko je iznos inovacionog vaučera?

Maksimalni iznos koji će se odobravati po inovacionom vaučeru je do 800.000 dinara, pri čemu se inovacionim vaučerom pokriva do 80% ukupnih troškova usluge (ne uključujući porez na dodatu vrednost).

Kada se isplaćuje odobrena vrednost inovacionog vaučera?

Kada preduzeće verifikuje i potvrdi da je usluga za koju je odobren inovacioni vaučer pružena, što čini dostavljanjem potvrde o prihvatanju izvršene usluge na portal, Fond vrši uplatu direktno na bankovni račun naučno-istraživačke organizacije.

Da bi plaćanje bilo izvršeno, potrebno je da naučno-istraživačka organizacija:

- izda fakturu koja sadrži pun iznos usluge, uključujući i pun iznos PDV-a koji naplaćuje od privrednog društva i da u račun unese napomenu da odgovarajući procenat (maksimalno 80%) cene usluge bez PDV-a (maksimalno 800.000 dinara) plaća Fond, po osnovu Ugovora o dodeli i korišćenju inovacionog vaučera, i

- uputi zahtev Fondu za plaćanje (u vidu obrasca Zahtev za isplatu odobrenih sredstava).

Osim toga, preduzeće je u obavezi da na račun naučno-istraživačke organizacije plati preostali iznos cene za uslugu koju mu je pružana, uključujući i celokupan iznos obračunatog PDV-a izraženog na računu, kao i da preko elektronskog portala Fonda dostavi dokaz o izvršenom plaćanju.

Da li je moguće avansno plaćanje naučno-istraživačkoj organizaciji/pružaocu usluge?

Avansno plaćanje nije dozvoljeno, osim za deo koji sufinansira podnosilac prijave. Učešće podnosioca prijave iznosi minimalno 20% od ukupne vrednosti projekta bez poreza na dodatu vrednost.

Šta se dešava ukoliko u roku od šest meseci preduzeću ne bude izvršena usluga od strane naučno-istraživačke organizacije?

U tom slučaju vaučer prestaje da važi a sa njim i sve obaveze koje je Fond preuzeo na sebe u tm smislu.

Intelektualna svojina

Šta je intelektualna svojina?

Intelektualna svojina obuhvata literarne, umetničke i naučne radove; izvođenja umetnika; fonogrami i emitovanja; pronalasci iz svih oblasti ljudskog delovanja, naučna otkrića; industrijski dizajn; robne marke, komercijalna imena i naznake; zaštita protiv nelojalne konkurencije i sva ostala prava koja proizilaze iz intelektualnih aktivnosti u oblasti industrije, nauke, literature i umetnosti.

Šta su prava intelektulane svojine?

Prava intelektulane svojine se odnose na kreacije uma nad kojima je uspostavljen legalni monopol u skladu sa zakonom od strane naznačenih vlasnika. Ova prava se priznaju kreatorima intelektualne svojine i uključuju: žigove, autorska prava, patente, industrijske dizajne a u nekim državama i poslovne tajne. Umetnička dela koja uključuju muzička i literarna dela, otkrića, pronalaske, reči, fraze, simbole i dizajne mogu biti zaštićena pravima intelektualne svojine.

Da li Fond uzima udeo u vlasništvu nad pronalascima?

Ne. Ni u kom slučaju Fond ne preuzimaju vlasništvo nad postojećom ili budućom intelektulanom svojinom korisnika inovacionog vaučera.

Raspolaganje pravima intelektualne svojine koja eventualno nastanu u okviru korišćenja inovacionih vaučera je predmet međusobnog dogovora ugovornih strana (preduzeća i naučno-istraživačke organizacije) u postupku pružanja usluge.