Vlada Republike Srbije European Commission The World Bank

Podobnost – ko može da se prijavi?

Da li preduzetnik može da se prijavi za Program sufinansiranja inovacija?

Podnosilac Prijave za Program sufinansiranja inovacija mora biti isključivo privredno društvo osnovano u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije iz 2011. godine (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 36/2011 i 99/2011), koji predviđa četiri (4) forme privrednog društva: ortačko društvo, komanditno društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo. Dakle, ako je kompanija osnovana u nekoj od ove četiri forme, može se prijaviti za Program sufinansiranja inovacija. Stoga, licima koja su registrovana kao preduzetnici, prijavljivanje nije moguće.

Da li ista osoba može biti vlasnik više kompanija koje se prijavljuju za finansiranje preko Programa sufinansiranja inovacija?

Da, moguće je. Jedino što je neophodno jeste da kompanija koja se prijavljuje za finansiranje u okviru Programa sufinansiranja inovacija ispunjava sve kriterijume podobnosti, u skladu sa odgovarajućom sekcijom 1.6 Priručnika Programa sufinansiranja inovacija.

Koja su ograničenja vezana za vlasništvo kompanije koja se prijavljuje za Program sufinansiranja inovacija?

Kompanija mora biti osnovana u Srbiji i ne sme imati ostvarene prihode veće od EUR 10,000,000 u bilo kojoj od prethodne dve godine od trenutka podnošenja Prijave. Kompanija ne sme biti pod kontrolom i/ili u većinskom vlasništvu (više od 50%) matične kompanije, koja je ostvarila prihode, ili je deo grupe koja je ostvarila prihode veće od EUR 10,000,000 u bilo kojoj od  prethodne dve godine.

Da li je moguće da vlasništvo kompanije koja se prijavljuje za Program sufinansiranja inovacija bude mešovito, odnosno državno-privatno (npr. suvlasnik Univerzitet ili grad) i ko u tom slučaju mora imati većinsko vlasništvo?

Dovoljno je da je reč o kompaniji koja je u većinskom privatnom vlasništvu. Dakle, minimum 51% kapitala kompanije mora biti u privatnom vlasništvu da bi bila podobna  da se prijavi za Program sufinansiranja inovacija. Ukoliko je taj uslov ispunjen, vlasnik manjinskog dela može biti Univerzitet, grad i sl.

Da li je osnivačima, bilo kao fizičkim ili pravnim licima, dozvoljeno učešće na projektu u ulozi savetnika za istraživanje i razvoj, partnera/podizvođača ili poslovne podrške (poslovni prostor i podrška poslovanju), da li se to kvalifikuje kao konflikt interesa?

Osnivačima je dozvoljeno učešće na projektu u ulozi podizvođača, savetnika za istraživanje i razvoj, poslovne podrške, zaposlenih itd. dok god ne postoji konflikt interesa po osnovu sledećih dokumenata:

 1. Pravilnik o zabrani konflikta interesa i tajnosti poverljivih podataka Fonda za inovacionu delatnost
 2. “Smernice za prevenciju i borbu protiv prevara i korupcije u projektima finansiranim od strane IBRD zajmova i IDA kredita i donacija”, iz januara 2011. godine (Smernice za borbu protiv korupcije Svetske banke)
 3. “Smernice Svetske banke: Izbor i angažovanje konsultanata od strane zajmoprimaca Svetske banke pod IBRD zajmovima i IDA kreditima i donacijama“ iz januara 2011. godine (Smernice za konsultante Svetske banke),
 4. „Smernice Svetske banke: Nabavka dobara, radova i ne-konsultantskih usluga zajmoprimaca Svetske banke pod IBRD zajmovima i IDA kreditima i donacijama“ iz januara 2011. godine (u daljem tekstu: Smernice za nabavku Svetske banke)

kao i dok god se odnos ovih pravnih lica (Podnosioca Prijave i osnivača, gde je osnivač drugo pravno lice) može nedvosmisleno smatrati fer transakcijom. Fer transakcija (eng. „arm’s length“) znači da ova lica moraju biti međusobno finansijski i operativno nezavisna i da se sve predložene transakcije između njih tretiraju kao fer transakcije (u pogledu komercijalne prakse i uslova tržišta).

Napomena: Navedni tekst odgovora ne proizvodi obaveze za Fond ni u jednoj fazi realizacije programa finansiranja, niti prilikom preuzimanja bilo koje radnje od strane Fonda u okviru Projekta podrške inovacijama u Srbiji.

Koji su uslovi za konkurisanje kompanija za Program sufinansiranja inovacija koji se odnose na starost/datum osnivanja kompanije?

Nema ograničenja u pogledu starosti kompanije koja se može prijaviti za Program sufinansiranja inovacija.

Da li je moguće da jedna kompanija istovremeno konkuriše za Program ranog razvoja i za Program sufinansiranja inovacija?

Prijava za jedan Program ne isključuje mogućnost kompanije da se prijavi i za drugi Program.

Prijava

Koji je postupak prijavljivanja kompanija za Program sufinansiranja inovacija?

Da bi se prijavila za Program sufinansiranja inovacija, kompanija mora da se registruje na portalu za prijavljivanje i da popuni prijavni formular Podnosioca Prijave, koji sadrži osnovne podatke o kompaniji (npr. poreski identifikacioni broj, pravna forma kompanije, adresa sedišta kompanije i podaci o kontakt osobi). Prijavna dokumentacija mora biti dostavljena pre krajnjeg roka za dostavljanje Prijave. Podnosilac Prijave je odgovoran da osigura dostavljanje informacija/dokumenata na vreme.

U delu Prijave koji se odnosi na finansijsku dokumentaciju, navedeno je da je potrebno dostaviti „Izveštaj nezavisnog revizora sa finansijskim izveštajima za prethodne 2 godine, gde je primenljivo“. Na koje kompanije se to primenjuje?

Ovaj zahtev se primenjuje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji gde je definisano koje kompanije moraju po Zakonu da vrše reviziju godišnjih finansijskih izveštaja. Dakle, izveštaj nezavisnog revizora potrebno je dostaviti ukoliko je Podnosilac Prijave kompanija koja je po Zakonu u obavezi da ima ovakav izveštaj, ili ako ste se kao kompanija odlučili da vršite reviziju finansijskih izveštaja.

U okviru Prijave, traži se i dokumentacija vezana za “Potvrdu od Agencije za privredne registre (APR) da se ne vode pravni postupci stečaja i likvidacije protiv Podnosioca Prijave” kao  i “Potvrde od Privrednog i Prekršajnog suda da Podnosiocu Prijave nije izrečena mera trajne i privremene zabrane obavljanja poslovne delatnosti, u tom smislu kojem nadležnom organu se treba obratiti  za navedene potvrde?

U okviru Prijave za Program sufinansiranja inovacija  potrebno je dostaviti sledeće potvrde (Fond zadržava pravo da traži dodatne potvrde, ukoliko je potrebno):

 1. Potvrda od Agencije za privredne registre (APR) da se protiv Podnosioca Prijave ne vode pravni postupci likvidacije i stečaja.
 2. Potvrda od Privrednog suda da Podnosiocu Prijave nije izrečena mera trajne i privremene zabrane obavljanja poslovne delatnosti.
 3. Potvrda od Prekršajnog suda da Podnosiocu Prijave nije izrečena mera trajne i privremene zabrane obavljanja poslovne delatnosti.

Da li se dokument Financial Forecast popunjava tako da počinje od planiranog početka projekta, ili od trenutka uspešnog završetka istog?

Dokument je predviđen da sadrži planirane prihode i ostale finansijske pokazatelje počevši od trenutka podnošenja Prijave. Cilj je da se uz pomoć ovog dokumenta stvori predviđanje uticaja novostvorenog proizvoda/usluge/tehnologije na buduće poslovanje preduzeća i njegovu profitabilnost.

Da li je moguće dostaviti dokumentaciju u štampanoj formi nakon isteka roka za prijavljivanje?

Dokumentacija u štampanoj formi može stići u Fond i nakon isteka roka za prijavljivanje, ali poštanski žig na pošiljci mora nedvosmisleno pokazivati da je vreme slanja dokumentacije bilo pre isteka roka za prijavu.

Da li je moguće dostaviti sledeće dokumente naknadno, odnosno, da li se isti mogu dostaviti nakon što se dostavi ostatak Prijave?

Nijedan dokument se ne može dostaviti naknadno posle isteka roka za prijavljivanje, uključujući sledeće potvrde:

 • Izvod iz registra privrednih subjekata, izdat od strane Agencije za privredne registre (APR), ne stariji od šest (6) meseci u vreme podnošenja Prijave**;
 • Potvrda od Agencije za privredne registre (APR) da se ne vode pravni postupci likvidacije i stečaja protiv Podnosioca Prijave9**;
 • Potvrda od Privrednog suda da Podnosiocu Prijave nije izrečena mera trajne i privremene zabrane obavljanja poslovne delatnosti**;
 • Potvrda od Prekršajnog suda da Podnosiocu Prijave nije izrečena mera trajne i privremene zabrane obavljanja poslovne delatnosti**;
 • Potvrda nadležnog poreskog organa da su svi dospeli porezi, doprinosi i druge dažbine plaćeni za tekuću godinu, u skladu sa nacionalnim propisima**.

Da li je limitiran broj slajdova i veličina (u megabajtima) za PowerPoint dokument Company and Project Presentation?

Dokument Company and Project Presentation se preuzima sa internet stranice Fonda i njegova maksimalna veličina i broj slajdova su unapred definisani. Nije moguće dostaviti drugi format prezentacije osim onog koji se nalazi na internet stranici Fonda.

Da li se u kategoriji budžeta projekta „VII. Sales and marketing cost“ mogu predvideti troškovi održavanja direktnih prezentacija kod potencijalnih kupaca, kao dosta zastupljen vid promocije?

Troškovi direktnih prezentacija, kao i sličnih vidova marketinga (na primer: učestvovanja na sajmovima, izložbama i demonstracijama) spadaju u dozvoljene troškove u okviru ove kategorije.

Šta tačno spada pod dozvoljene troškove u kategoriji „Offices and business support“? Da li se pod ovu stavku mogu zaračunati i režije preduzeća (struja, grejanje, itd.)?

U dozvoljene troškove u okviru kategorije „Offices and business support“ spadaju stavke poput iznajmljivanje poslovnog prostora (kancelarije, radionice), interneta i telefona, struje i grejanja (režije), kancelarijskog materijala, troškova računovođe ili pravne podrške.

Da li se jednom uneseni (uploadovani) dokument na Portalu može naknadno menjati do kraja prijavnog roka, odnosno, da li se mogu naknadno unositi inovirane i poboljšane verzije već unetog dokumeta?

Jednom uploadovani dokument se može naknadno menjati pre isteka roka za prijavu. Kada Podnosilac Prijave uploaduje finalnu verziju sve potrebne dokumentacije za Prijavu, neophodno je da to potvrdi pritiskom na dugme „Submit“, kako bi Prijava bila poslata i validna.

Finansiranje i sufinansiranje

Da li su sredstva iz Programa sufinansiranja inovacija bespovratna?

Ukoliko je projekat uspešan (ostvari prihod), Podnosilac Prijave će biti u obavezi da isplati royalty u visini od najviše 120% ukupnog dodeljenog granta kroz Program sufinansiranja inovacija, ili da 5% od godišnjeg prihoda ostvarenog od prodaje datog proizvoda/usluge (15% ako je u pitanju izdavanje licence) plaća Fondu narednih pet (5) godina od momenta završetka projekta, šta god se ostvari ranije. Fond deli rizik sa Podnosiocem Prijave u slučaju neuspešnog razvoja proizvoda/usluge/tehnologije, tako da se u tom slučaju ne zahtevaju royalty plaćanja.

Da li je ukupan iznos finansiranja projekta do EUR 300.000 sa učešćem kompanije, ili može ukupan budžet projekta biti i preko EUR 300.000?

Ukupna vrednost projekta može biti iznad EUR 300.000. Data cifra je maksimalni iznos u kome Fond sufinansira projekat.

Da li se 30% sufinansiranja odnosi na iznos koji se dobija kada se od ukupnog iznosa budžeta projekta oduzme EUR 8.000,00 za obuke/treninge?

Ukupni budžet Projekta uključuje 8.000 evra predviđenih za obaveznu obuku. Podnosilac Prijave je obavezan da učestvuje u sufinansiranju za ovu stavku i to za Program sufinansiranja inovacija sa najmanje 30% ukupnog budžeta Projekta.

U kom trenutku je potrebno da kompanija obezbedi minimum 30% sredstava i za koje aktivnosti se mogu trošiti ova sredstva?

Minimum 30% sredstava Odobrenog Budžeta Projekta mora biti obezbeđeno od strane Podnosioca Prijave iz drugih, privatnih izvora, nezavisno od Fonda. Prihvatljivi oblici sufinansiranja uključuju sopstvena sredstva Podnosioca Prijave u vidu uloga u novcu, postojećih ili potencijalnih izvora privatnog investicionog/rizičnog kapitala i finansiranja putem zaduživanja iz privatnog sektora, ulaganja strateških partnera iz privatnog sektora i drugih doprinosa privatnog sektora u novcu, a koja isključuju drugo finansiranje od strane Fonda. S obzirom na to da se uplate za budžet projekta vrše kvartalno, nije neophodno posedovati sredstva sufinansiranja u toku same prijave. Ipak, neophodno je priložiti dokaz da će data sredstva biti obezbeđena za potrebe projekta kada isti počne. U sekciji 1.8 i 1.9 Priručnika Programa sufinansiranja inovacija, definisani su dozvoljeni i nedozvoljeni troškovi za koje se mogu iskoristiti ukupna sredstva.

U kom trenutku se kompanija obaveštava da je dobila finansiranje?

Imajući u vidu da konačnu odluku o finansiranju u okviru Programa sufinansiranja inovacija donosi nezavisna Ekspertska Komisija na osnovu potpune i podobne Prijave, rezultata recenzije i rezultata posete kompanije, celokupni proces zahteva vreme. Nakon završetka roka za prijavljivanje, potrebno je okvirno 10 nedelja da kompanija koja je dobila finansiranje bude obaveštena.

Da li su u okviru Programa sufinansiranja inovacija dozvoljeni troškovi prodaje i marketinga?

Da. Za razliku od Programa ranog razvoja, troškovi prodaje i marketinga, spadaju u dozvoljene troškove u okviru Programa sufinansiranja inovacija.

Da li kompanija kojoj nije odobreno finansiranje ima pravo da se opet prijavi?

Da, kompanija kojoj nije odobreno finasiranje ima pravo da se ponovo prijavi.

Da li je kompanija kojoj je odobreno finansiranje u obavezi da otvori poseban račun u banci ili može korisiti već postojeći račun kompanije?

Neophodno je da kompanija koja je dobila finansiranje u okviru Programa sufinansiranja inovacija otvori poseban, namenski račun tokom faze podnošenja prijave ili u trenutku potpisivanja Ugovora o finansiranju.

Kada se i na koji način sredstva stavljaju na raspolaganje Korisniku granta?

Sredstva namenjena projektu se isplaćuju se na namenski račun Korisnika granta na kvartalnom nivou tj. na početku svakog kvartala za tekući kvartal. Međutim, pre kvartalne isplate (koja će pokrivati do 85% od odobrenog kvartalnog budžeta), Korisnik granta mora da dostavi izvod iz banke koji pokazuje da je Korisnik granta deponovao na namenski račun minimum 15% od ukupnih sredstava koja se zahtevaju za određeni kvartal, zajedno sa kvartalnim izveštajem o napretku projekta i finansijskim izveštajem, kao i potrebnom pratećom dokumentacijom. Nakon ocene i odobrenja kvartalnih izveštaja od strane Fonda i pozitivnog ishoda nadzorne posete (gde je primenljivo), Korisnik granta će biti podoban za isplatu sredstava za sledeći kvartal.

U kojoj meri je bitno ispoštovati sugerisanu strukturu budžeta?

U Priručniku Programa sufinansiranja inovacija preporučena je organizacija troškova, a na Podnosiocu Prijave je da donese odluku o tome na koji način će u okviru Projekta organizovati troškove u skladu sa potrebama Projekta i njegovom implementacijom.

Da li postoji ograničenje kada je u pitanju trajanje projekta, da li je isto kao kod Programa ranog razvoja na 12 meseci?

Projekat i budžet projekta moraju biti planirani u trajanju od najviše 24 meseca. Nastavak finansiranja za drugu godinu potvrđuje nezavisna Ekspertska komisija Fonda, kao što je opisano u sekciji  4.3 Priručnika Programa sufinansiranja inovacija.

Da li se radi neka dodatna evaluacija po završetku prve godine implementacije projekta?

Nezavisna Ekspertska komisija Fonda donosi potvrdu o nastavku finansiranja za drugu godinu u okviru Programa sufinansiranja inovacija. Korisnik granta je u obavezi da dostavi sledeća dva (2) dokumenta radi procene od strane nezavisne Ekspertske komisije: Plan napretka i razvoja projekta za drugu godinu i Budžet projekta za drugu godinu. Korisnici grantova čije su prijave za nastavak finasiranja za drugu godinu odobrene od strane nezavisne Ekspertske komisije Fonda biće podobne za nastavak finansiranja kroz Program sufinansiranja inovacija.

Šta se dešava kada se pojave nedozvoljeni troškovi

Ako se pojave nedozvoljeni troškovi (po osnovama navedenim u Priručniku Programa sufinansiranja inovacija, ali ne ograničavajući se na iste), Fond ima pravo da umanji iznos svoje uplate za sledeći kvartal u visini ovih nedozvoljenih troškova, ali isto tako zadržava pravo da Korisniku granta traži povraćaj celokupnog iznosa ili dela iznosa isplaćenog finansiranja za taj kvartal, u slučaju da Korisnik granta ne izvrši bilo koju od svojih obaveza u skladu sa Ugovorom o finansiranju.

Da li je moguće preneti nepotrošena sredstva iz jednog kvartala u drugi?

Nepotrošena sredstva iz jednog kvartala se mogu preneti u sledeće i u njima trošiti, ali drastično manje trošenje u odnosu na Odobreni Budžet Projekta može povući pitanje napretka projekta i adekvatnosti budžeta i razvojnih aktivnosti.

Obuka

Na koji način će biti organizovana obuka za kompanije koje su dobile finansiranje i iz kojih oblasti će biti obuka?

Obavezna obuka Korisnika granta mora biti prethodno odobrena od strane Fonda, a na osnovu predloga Korisnika granta i saveta konsultanata Fonda. Troškovi obuke u iznosu do 8,000 EUR se plaćaju iz Odobrenog Budžeta Projekta i ova sredstva su namenjena za obuku glavnog osoblja kompanije u vezi ključnih pitanja sa kojima se kompanije suočavaju u ranoj fazi tehnološkog razvoja i komercijalizacije. Od Korisnika granta će se tražiti da predlože specifične teme obuke koje odgovaraju njihovim kompanijama. Troškovi obuke, kao što su putovanja, nastava, naknade, smeštaj i ishrana i drugi troškovi koji se tiču obuke biće plaćeni iz Odobrenog Budžeta Projekta.

Intelektualna svojina

Da li je potrebna (i kada – u kojoj fazi) zaštita intelektualne svojine za projekat koji je predmet apliciranja za Program sufinansiranja inovacija?

Registracija patenta u trenutku podnošenja Prijave nije uslov podobnosti. Prijava patenta, prateći troškovi i sertifikacije su jedna od kategorija dozvoljenih troškova u okviru Programa sufinansiranja inovacija.

Da li je neophodno preneti vlasništvo nad autorskim pravima specifikacije softvera, ili je dovoljno ustupiti ista na eksploataciju?

Podnosilac prijave je obavezan da pruži dokaze o pravima intelektualne svojine i know-how pravima, koji uključuju ali nisu ograničeni na: ugovore o licenciranju i druge ugovore, ugovore o unosu nenovčanog uloga u kapital Podnosioca prijave, opcije ili obaveze, ako postoje, i slične ugovore,. Podnosilac prijave dokazuje da poseduje ili ima prava na tehnologiju koja se razvija i na finalni proizvod ili uslugu. Dakle, nije potrebno da autorska prava budu u vlasništvu Podnosioca Prijave, ali je potrebno da postoji ugovor (npr. ugovor o licenci) o pravu na tehnologiju/proizvod ili uslugu. Sva nova intelektualna svojina i know-how, koji mogu biti stvoreni tokom sprovođenja projekta, moraju pripadati Podnosiocu Prijave. Podnosilac Prijave mora da osigura prava na intelektualnu svojinu i know-how u ugovorima sklopljenim sa bilo kojim trecim licem.

Koji je prihvatljiv dokaz o pravima na intelektualnu svojinu koji je potrebno priložiti u okviru Prijave u slučajevima kada kompanija razvija svoj softverski proizvod?

Na Podnosicu Prijave je da donese odluku sa kojom dokumentacijom će najadekvatnije dokazati svoja prava na intelektualnu svojinu, imajući u vidu specifičnu prirodu softverskog proizvoda (npr. Izjavom da prava na intelektualnu svojinu pripadaju Podnosiocu Prijave, potpisanom od strane ovlašćenog lica Podnosioca Prijave).

Zahtevi za zaposlenje

Da li postoji neki zahtev vezan za broj zaposlenih na projektu?

U skladu sa Priručnikom Programa sufinansiranja inovacija, nisu definisani zahtevi za zaposlenje. Na Podnosiocu Prijave je da odredi koliko lica će biti angažovano u skladu sa potrebama Projekta i njegovom implementacijom. Međutim jedan od kriterijuma prilikom evaluacije projekata jeste i kvalifikacija menadžmenta i ključnog osoblja, i sposobnost kompanije za realizaciju projekta. Dokument pod nazivom Review Guidelines detaljnije prikazuje kompletan proces evaluacije Projekata.

Evaluacija

Ko procenjuje predloge projekta kompanija i donosi odluku o tome koja kompanija će dobiti sredstva?

Tehničke aspekte Predloga projekta u prvoj fazi evaluacije vrše međunarodni nezavisni recenzenti. Na osnovu rezultata recenzije i potpune Prijave, kao i rezultata posete kompaniji (za Podnosioce Prijave koji su ušli u uži izbor), nezavisna Ekspertska komisija Fonda donosi konačnu odluku o finansiranju u okviru Programa ranog razvoja.

Koji je postupak procenjivanja predloga projekta?

1) Nakon dostavljanja Prijave, Program menadžeri Fonda vrše pregled podobnosti i potpunosti Prijave kao i prvu analizu dostavljenih dokumenata.

2) Zatim, prvu stručnu procenu Prijava vrše međunarodni nezavisni recezenti.

3) Na osnovu rezultata recenzije, nezavisna Ekspertska komisija vrši uži izbor Prijava za finansiranje u okviru Programa sufinansiranja inovacija.

4) Program menadžeri Fonda sastaće se potom sa najvišim rukovodstvom i glavnim operativnim i poslovnim izvršiocima Podnosilaca Prijave koji su ušli u uži izbor.

5) Nakon završetka i uzimajući u obzir rezultate gore navedenih koraka, konačnu odluku o finansiranju donosi nezavisna Ekspertska komisija.

U kom delu procesa evaluacije se kompanija obaveštava da nije dobila finansiranje?

Podnosioci Prijave mogu biti odbijeni za finansiranje po više osnova, u različitim fazama procesa evaluacije:

1) Pregled podobnosti Prijava – kompanije koje nisu podobne za prijavljivanje i čije Prijave nisu potpune neće biti uzete u dalje razmatranje. Nepodobni Podnosioci Prijave će biti obavešteni nakon završetka ove faze.

2) Prva procena Prijava – Prijave se prvobitno procenjuju od strane nezavisnih međunarodnih recenzenata i nezavisna Ekspertska komisija nakon toga vrši uži izbor kompanija. Kompanije koje nisu ušle u uži izbor Ekspertske komisije o tome će biti obaveštene po donošenju takve odluke.

3) Odluka o finansiranju – nakon završetka procesa evaluacije, Ekspertska komisija donosi konačnu odluku o finansiranju i obaveštavaju se kompanije kojima nije odobreno finansiranje.

Da li podnosilac Prijave koji nije dobio finansiranje dobija neke savete ili sugestije kako da svoj projekat ili ideju unapredi u budućnosti?

Da, međunarodni recenzenti i članovi nezavisne Ekspertske komisije daju svoje komentare na dostavljene predloge projekata. Ovi komentari imaju za cilj da pomognu Podnosiocu Prijave da unapredi svoj Predlog Projekta. Po donošenju konačne odluke o finansiranju, Podnosioci Prijave koji nisu dobili finansiranje će imati uvid u komentare međunarodnih recenzenata i nezavisne Ekspertske komisije u pisanoj formi.

Na koji način Fond štiti kompanije od toga da lica koja su uključena u evaluaciju projekta ne zloupotrebe ili u privatne svrhe iskoriste ideju kompanije?

Svi recenzenti, nezavisni stručnjaci, članovi nezavisne Ekspertske komisije i zaposleni u Fondu za inovacionu delatnost su, potpisivanjem Pravilnika o zabrani konflikta interesa i tajnosti poverljivih podataka, prihvatili sve odredbe navedenog Pravilnika.

Na osnovu čega i kada se dobija procena Upitnika o proceni uticaja na životnu sredinu?

Svi Podnosioci Prijave su dužni da u okviru Prijave za Program sufinansiranja inovacija podnesu popunjen Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu (eng.  Environmental Screening Questionnaire – ESQ). Nezavisni stručnjak za životnu sredinu angažovan od strane Fonda je zadužen za pregled i procenu Upitnika o proceni uticaja na životnu sredinu. Procedura za procenu potreba i mera zaštite životne sredine definisana je u dokumentu Okvirni Plan Zaštite Životne Sredine.

Aktivnosti Predloga Projekta koje se procenjuju će biti svrstane po kategorijama u skladu sa sledećim kategorijama provere:

1) Kategorija I – aktivnosti vezane za projekat za koje se očekuje da će imati zanemarljiv uticaj na životnu sredinu. Aktivnosti koje spadaju u kategoriju I ne podležu daljim zahtevima koji se odnose na procenu uticaja na životnu sredinu.

2) Kategorija II – aktivnosti vezane za projekat sa uticajem na životnu sredinu. Biće neophodno napraviti Plan zaštite životne sredine.

3) Kategorija III – nepodobna za finansiranje.

Podnosioci Prijava koji uđu u uži izbor će biti obavešteni o rezultatima procene ovog Upitnika, samo ukoliko se proceni da spadaju u kategoriju II i da je potrebno dostaviti Plan zaštite životne sredine (eng – Environmental Management Plan – EMP).

Prema “Okvirnom programu zaštite životne sredine” (EMF) u delu koji se odnosi na ZABRANE i koji navodi koje vrste projekata neće biti finansirane, poslednja tačka navodi “aktivnosti izgradnje ili rehabilitacije, uključujući čak i najmanje prepravke ili renoviranje ili bilo koje građevinske radove”. Da li su u suprotnosti sa EMF-om potencijalne Prijave projekata iz oblasti građevine – novi materijali koji, između ostalog, uključuju izgradnju prototipa?

Izgradnja prototipa u svrhu testiranja novih građevinskih materijala ili inovacija u građevini je prihvatljiva ukoliko je eksperimentalne prirode, odnosno ukoliko nije konkretna građevina prema EMF-u, uz uslov da se taj prototip nalazi unutar poseda Podnosioca Prijave (odnosno da nema promene namene zemljišta ili kupovine zemljišta u te svrhe). Primenjivaće se standardne procedure provere Plana zaštite životne sredine (EMP) i mere nadzora.