Vlada Republike Srbije Sekretarijat za Javne politike The World Bank

Pojmovi

Šta se podrazumeva pod tehnološkom inovacijom?

Pod tehnološkom inovacijom podrazumeva se razvoj i uspešno plasiranje novih ili unapređenih proizvoda, usluga i procesa iz svih polja nauke i tehnologije.

Šta je start-up, a šta spin-off preduzeće?

Pojam start-up preduzeća najčešće se povezuje s novoosnovanim preduzećem (u kontekstu Programa ranog razvoja, predstavlja preduzeće ne starije od 3 godine u trenutku prijavljivanja za Program). Spin-off preduzeće je nastalo u okviru, a nakon toga se izdvojilo od matične organizacije kao samostalno preduzeće i najčešće je (ali ne i uvek) povezano sa matičnom organizacijom putem udela u vlasničkoj strukturi.

Šta se podrazumeva pod mikro i malim preduzećem?

Pod mikro ili malim preduzećem podrazumeva se preduzeće u skladu sa definicijom datom u važećem Zakonu o računovodstvu Republike Srbije.

Podobnost – ko može da se prijavi?

Da li preduzetnik može da se prijavi za Program ranog razvoja?

Za lica koja su registrovana kao preduzetnici, prijavljivanje nije moguće. Podnosilac prijave za Program ranog razvoja mora biti isključivo privredno društvo osnovano u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije, koji predviđa četiri (4) forme privrednog društva: ortačko društvo, komanditno društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo.

Da li u slučaju osnivanja preduzeća, ista osoba može da bude suvlasnik više preduzeća koje se prijavljuju za sredstva Programa ranog razvoja?

Da, moguće je. Jedino što je neophodno jeste da preduzeće koje se prijavljuje za finansiranje u okviru Programa ranog razvoja ispunjava sve kriterijume podobnosti, u skladu sa odgovarajućom sekcijom 1.5 Priručnika Programa ranog razvoja.

Koja su ograničenja vezana za vlasništvo preduzeća koja se prijavljuje za Program ranog razvoja?

Preduzeće mora imati većinsko srpsko privatno vlasništvo (više od 51%). Preduzeće ne sme biti u većinskom vlasništvu matičnog društva koje je (1) prikupilo/primilo EUR 500,000 ili više, ukupnog finansiranja (kapital, zaduživanje, grant ili njihova kombinacija), iz javnih ili privatnih izvora, ili (2) ostvarilo prihode, ili je deo grupe koja je ostvarila prihode veće od EUR 2,500,000 u toku bilo koje od prethodnih godina.

Da li je moguće da vlasništvo preduzeća koje se prijavljuje za Program ranog razvoja bude mešovito odnosno državno-privatno (npr. suvlasnik Univerzitet, ili grad) i ko mora imati većinsko vlasništvo u tom slučaju?

Dovoljno je da je reč o preduzeću koje je u većinskom privatnom srpskom vlasništvu. Dakle, minimum 51% kapitala u preduzeću mora biti u privatnom srpskom vlasništvu da bi to preduzeće moglo da se prijavi za Program ranog razvoja. Ukoliko je taj uslov ispunjen, vlasnik manjinskog dela može biti Univerzitet, grad i sl.

Da li je osnivačima, bilo kao fizičkim ili pravnim licima, dozvoljeno učešće na projektu u ulozi savetnika za istraživanje i razvoj, partnera/podizvođača ili poslovne podrške (poslovni prostor i podrška poslovanju) i da li se to kvalifikuje kao konflikt interesa?

Osnivačima je dozvoljeno učešće na projektu u ulozi podizvođača, savetnika za istraživanje i razvoj, poslovne podrške, zaposlenih itd. dok god ne postoji konflikt interesa po osnovu Pravilnika o zabrani konflikta interesa i tajnosti poverljivih podataka Fonda za inovacionu delatnost, kao i dok god se odnos ovih pravnih lica (Podnosioca Prijave i osnivača, gde je osnivač drugo pravno lice) može nedvosmisleno smatrati fer transakcijom. Fer transakcija (eng. „arm’s length“) znači da ova lica moraju biti međusobno finansijski i operativno nezavisna i da se sve predložene transakcije između njih tretiraju kao fer transakcije (u pogledu komercijalne prakse i uslova tržišta).

Napomena: Navedni tekst odgovora ne proizvodi obaveze za Fond ni u jednoj fazi realizacije programa finansiranja, niti prilikom preuzimanja bilo koje radnje od strane Fonda.

Da li je moguće da ogranak inostranog preduzeća konkuriše za Program ranog razvoja?

Ogranak inostranog preduzeća se ne može prijaviti, imajući u vidu da ogranak nema status pravnog lica i da, i u organizacionom i u funkcionalnom smislu, ogranak zavisi od privrednog društva kojem pripada. Ista nemogućnost prijave postoji i za “ćerke firme” inostranih preduzeća, predstavništva inostranih preduzeća ili bilo koji drugi oblik koji nije samostalno, privredno društvo u većinskom srpskom privatnom vlasništvu.

Da li se prag finansiranja za preduzeće koje je prikupilo EUR 500,000 i samim tim nije podobno za prijavu za Program ranog razvoja, odnosi isključivo na finansijske uloge?

Podnosilac Prijave nije  podoban za prijavu za Program ranog razvoja ukoliko je prikupio EUR 500,000 ili više iz različitih izvora finansiranja (kapital, zaduživanje ili grant), javnih ili privatnih. Dakle, reč je samo o finansijskim ulozima.

Koji su uslovi za konkurisanje preduzeća za Program ranog razvoja koji se odnose na starost/osnivanje preduzeća?

Preduzeće Podnosilac Prijave ne sme biti starije od tri (3) godine u vreme podnošenja Prijave za Program ranog razvoja.

Da li se za Program ranog razvoja može prijaviti privredno društvo koje je u većinskom vlasništvu drugog preduzeća (osnovanog u Srbiji) koja je pod kontrolom stranog lica (pravnog ili fizičkog)?

Privredno društvo ovakve strukture ne može se prijaviti za Program ranog razvoja

Prijava

Koji je postupak prijavljivanja preduzeća za Program ranog razvoja?

Da bi se prijavilo za Program ranog razvoja, preduzeće mora da se registruje na portalu za prijavljivanje (dostupan preko http://www.inovacionifond.rs/prijava/) i da popuni prijavni formular Podnosioca Prijave, koji sadrži osnovne podatke o preduzeću (npr. poreski identifikacioni broj, pravna forma preduzeća, adresa sedišta preduzeća i podaci o kontakt osobi). Prijavna dokumentacija mora biti dostavljena pre krajnjeg roka za dostavljanje Prijave. Podnosilac Prijave je odgovoran da osigura dostavljanje informacija/dokumenata na vreme.

Da li je moguće prijaviti više projekata tj. inovativnih tehnologija od strane istog preduzeća?

Preduzeće koja se prijavljuje za Program ranog razvoja može prijaviti samo jedan predlog projekta po javnom pozivu. Ako preduzeću budu odobrena sredstva za prijavljeni projekat, dobijena sredstva moraju biti iskorišćena isključivo za taj projekat koji je prijavljen, bez mogućnosti njihovog korišćenja u druge svrhe i za druge projekte.

Da li je moguće prijaviti se za dodatno finansiranje kroz Fondove programe u slučaju da preduzeće već implementira neki projekat u saradnji sa Fondom?

Preduzeća koja već sprovode projekte kroz Program ranog razvoja, Program sufinansiranja inovacija ili Program saradnje nauke i privrede (u ulozi Glavnog podnosioca prijave) moraju prvo završiti sprovođenje svojih aktivnih projekata i potpisati Završno usaglašavanje sa Fondom pre nego što se mogu ponovo prijaviti za bilo koji od Fondovih programa finansiranja. Prijave koje dolaze od preduzeća koja već imaju aktivne projekte sa Fondom neće biti uzete u razmatranje.

Izuzetak predstavlja program Inovacionih vaučera, za koji se preduzeća mogu prijaviti u bilo kom trenutku.

Da li preduzeće čija prijava ne bude odobrena za finansiranje može ponovo prijaviti isti projekat?

Da, preduzeće kojem nije odobreno finansiranje ima pravo da se prijavi ponovo sa istim projektom. Ipak, preduzeće može ponovo podneti isti Predlog projekta samo još jednom. Prijava koja je suštinski ista kao i bilo koje druge dve Prijave (tj. bazirana na suštinski istoj ili sličnoj inovativnoj tehnologiji, proizvodu ili usluzi i poslovnom planu) prethodno dostavljene Fondu od strane Podnosioca Prijave u nekom od prethodnih javnih poziva neće biti uzeta u razmatranje za finansiranje

Da li je limitiran broj slajdova i veličina (u megabajtima) za PowerPoint dokument „Project presentation“ u okviru Predloga Projekta?

Dokument „Project presentation“ se preuzima sa internet stranice Fonda ili portala Fonda i njegova maksimalna veličina i broj slajdova su unapred definisani. Nije moguće dostaviti prezentaciju u bilo kom drugom formatu osim u onom koji se nalazi na internet stranici Fonda.

Da li se jednom uneseni (uploadovani) dokument na Portalu može naknadno menjati do kraja prijavnog roka, odnosno, da li se mogu naknadno unositi inovirane i poboljšane verzije već unetog dokumeta?

Jednom uploadovani dokument se može slobodno menjati pre isteka roka za prijavu. Kada Podnosilac Prijave uploaduje finalne verzije svih potrebnih dokumenata za Prijavu, neophodno je da to potvrdi pritiskom na dugme „Submit“, kako bi Prijava bila poslata i validna.

Dozvoljeni troškovi

Šta tačno spada pod dozvoljene troškove u kategoriji „Offices and business support“? Da li se pod ovu stavku mogu zaračunati i režije preduzeća (struja, grejanje, itd.)?

U dozvoljene troškove u okviru kategorije „Offices and business support“ spadaju stavke poput iznajmljivanja poslovnog prostora (kancelarije, radionice), interneta i telefona, struje i grejanja (režije), kancelarijskog materijala, troškova računovođe ili pravne podrške, ali ove stavke moraju biti direktno vezane za potrebe projekta za koji je odobreno finansiranje.Finansiranje i sufinansiranje

Da li su sredstva iz Programa ranog razvoja bespovratna?

Da, sredstva koja se dodeljuju iz Programa ranog razvoja su bespovratna, dok god se troše u skladu sa pravilima definisanim u Priručniku Programa ranog razvoja.

U kom trenutku je potrebno da preduzeće obezbedi minimum 15% sredstava i za koje aktivnosti se mogu trošiti ova sredstva?

Minimum 15% sredstava mora da obezbedi Podnosilac Prijave, i to isključivo u vidu uloga u novcu. Ova sredstva mogu doći iz postojećih ili potencijalnih izvora sopstvenog, drugog privatnog ili rizičnog kapitala, finansiranja putem zaduživanja iz privatnog sektora i drugih doprinosa privatnog sektora u novcu (drugi novčani izvori mogu biti uzeti u razmatranje). Sufinansiranje Podnosioca Prijave mora biti nezavisno od Fonda. S obzirom na to da se uplate za budžet projekta vrše kvartalno, nije neophodno posedovati sredstva sufinansiranja u toku same prijave, već se ona uplaćuju tek nakon što projekat uđe u fazu sprovođenja. Ipak, neophodno je predočiti u okviru obrasca poslovnog plana koji se dostavlja u fazi prijave kako će i iz kojih izvora data sredstva biti obezbeđena za potrebe projekta kada isti počne.

U sekciji 1.7 i 1.8 Priručnika Programa ranog razvoja, definisani su dozvoljeni i nedozvoljeni troškovi za koje se mogu iskoristiti ukupna sredstva.

U kom trenutku se preduzeće obaveštava da je dobilo finansiranje?

Imajući u vidu da konačnu odluku o finansiranju u okviru Programa ranog razvoja donosi nezavisna Ekspertska komisija na osnovu potpune i podobne Prijave, uzimajući pritom u obzir rezultate tehničke recenzije i rezultate prezentacije projekta uživo pred samom Ekspertskom komisijom, celokupni proces zahteva vreme. Nakon završetka roka za prijavljivanje, potrebno je okvirno 10 nedelja da se sprovede proces procene dospelih projekata i da preduzeće koje je dobilo finansiranje bude obavešteno.

Da li je preduzeće kojem je odobreno finansiranje u obavezi da otvori poseban račun u banci ili može koristiti već postojeći račun preduzeća?

Da, neophodno je da preduzeće koje je dobilo finansiranje u okviru Programa ranog razvoja otvori poseban, namenski dinarski račun, s tim što se ova procedura realizuje tek u fazi potpisivanja Ugovora o finansiranju.

Kada se i na koji način sredstva stavljaju na raspolaganje Korisniku granta?

Sredstva namenjena projektu se isplaćuju na namenski račun Korisnika granta na kvartalnom nivou tj. na početku svakog kvartala za tekući kvartal. Međutim, pre kvartalne isplate od strane Fonda (koja može pokrivati do 85% od odobrenog budžeta za svaki kvartal), Korisnik granta mora da dostavi izvod iz banke koji pokazuje da je Korisnik granta deponovao na namenski račun minimum 15% od ukupnih sredstava koja se zahtevaju za određeni kvartal, zajedno sa kvartalnim izveštajem o napretku projekta i finansijskim izveštajem, kao i potrebnom pratećom dokumentacijom. Nakon odobrenja kvartalnih izveštaja od strane Fonda i pozitivnog ishoda nadzorne posete (gde je primenljivo), Korisnik granta će biti podoban za isplatu sredstava za sledeći kvartal.

Šta se dešava kada se pojave nedozvoljeni troškovi?

Ako se pojave nedozvoljeni troškovi (po osnovama navedenim u Priručniku Programa ranog razvoja, ali ne ograničavajući se na iste), Fond ima pravo da umanji iznos svoje uplate za sledeći kvartal u visini ovih nedozvoljenih troškova, ali isto tako zadržava pravo da Korisniku granta traži povraćaj celokupnog iznosa ili dela iznosa isplaćenog finansiranja za taj kvartal, u slučaju da Korisnik granta ne izvrši bilo koju od svojih obaveza u skladu sa Ugovorom o finansiranju.

Da li je moguće preneti nepotrošena sredstva iz jednog kvartala u drugi?

Nepotrošena sredstva iz jednog kvartala se mogu preneti u sledeće i u njima trošiti, ali drastično manje trošenje od predviđenog u odnosu na Odobreni Budžet Projekta može povući pitanje napretka projekta i adekvatnosti budžeta i razvojnih aktivnosti.

Da li je neophodno unapred zaposliti lica koja će raditi na projektu ili je dovoljno napraviti neku vrstu uslovnog ugovora da će ista biti zaposlena ukoliko se odobri finansiranje? U kom trenutku je potrebno da se zaključe ugovori sa ljudima koji će raditi na projektu?

Predloženo glavno osoblje (i ostala lica koja bi bila zaposlena kroz projekat) nije neohodno zaposliti unapred, odnosno prilikom podnošenja Prijave. Prilikom podnošenja Prijave neophodno je priložiti biografije glavnog osoblja koje će biti angažovano na Projektu. Pre potpisivanja Ugovora o finansiranju, Korisnik granta je u obavezi da priloži ugovore o radu/angažmanu sa licima koja su predviđena da budu zaposlena kroz projekat.

Intelektualna svojina

Da li je registracija patenta obavezna stavka tj. da li tehnologija mora biti takva da postoji patentni potencijal ili je dovoljno da postoji mogućnost komercijalizacije?

Registracija ili posedovanje patenta u trenutku podnošenja Prijave nije uslov podobnosti, ali jedan od kriterijuma prilikom evaluacije projekata jeste i potencijal za stvaranje nove intelektualne svojine. Podnosilac prijave je obavezan da u Poslovnom Planu dostavi informacije o pravima intelektualne svojine i know-how pravima, i da poseduje ili ima prava na tehnologiju koja se razvija i na finalni proizvod ili uslugu. Dokument pod nazivom „Review Guidelines“ detaljnije prikazuje kompletan proces evaluacije Projekata.

Da li je neophodno preneti vlasništvo nad autorskim pravima specifikacije softvera na preduzeće ili je dovoljno ustupiti ista na eksploataciju?

Nije potrebno da autorska prava budu u vlasništvu Podnosioca Prijave, ali je potrebno da postoji ugovor (npr. ugovor o licenci) o pravu na tehnologiju/proizvod ili uslugu. Sva nova intelektualna svojina i know-how koji mogu biti stvoreni tokom sprovođenja projekta moraju pripadati Podnosiocu Prijave. Podnosilac Prijave mora da osigura prava na intelektualnu svojinu i know-how u ugovorima sklopljenim sa bilo kojim trećim licem.

Evaluacija

Ko procenjuje predloge projekta preduzeća i donosi odluku o tome koje preduzeće će dobiti sredstva?

Prva procena Prijava za Program ranog razvoja uključuje stručnu tehničku procenu od strane nezavisnih međunarodnih recenzenata, koji daju svoje mišljenje o kvalitetu projekta, ali nemaju moć odlučivanja. Nakon toga, na osnovu sopstvene recenzije celokupne Prijave i uzimanja u obzir recenzije nezavisnih međunarodnih recenzenata, nezavisna Ekspertska komisija Fonda će putem konsenzusa načiniti uži izbor Prijava za finansiranje u okviru Programa ranog razvoja. Konačnu odluku o finansiranju u okviru Programa ranog razvoja takođe donosi Ekspertska komisija Fonda putem konsenzusa, na kraju faze direktne prezentacije projekata u kojoj učestvuju svi projekti prethodno uvršteni u uži izbor.

Šta tačno podrazumeva tehnička recenzija, odnosno procena (peer-review)?

Tehnička recenzija predstavlja prvu procenu Prijava za Program ranog razvoja i uključuje stručnu tehničku analizu od strane nezavisnih međunarodnih recenzenata (peer reviewers), koja podrazumeva procenjivanje po svakom od definisanih kriterijuma evaluacije. Dokument pod nazivom Review Guidelines detaljnije prikazuje kompletan proces i kriterijume evaluacije Projekata.

Koji je tačni postupak ocenjivanja predloga projekta?

1) Nakon dostavljanja Prijave, osoblje Fonda vrši pregled podobnosti i potpunosti Prijave, kao i prvu analizu dostavljenih dokumenata kako bi se osigurala njihova tehničko-administrativna ispravnost.

2) Zatim, prvu stručnu procenu Prijava vrše međunarodni nezavisni recenzenti.

3) Na osnovu rezultata recenzije, kao i analize svake potpune Prijave od strane Ekspertske komisije, nezavisna Ekspertska komisija vrši uži izbor Prijava za finansiranje u okviru Programa ranog razvoja.

4) Konačnu odluku o finansiranju donosi Ekspertska komisija Fonda putem konsenzusa, na kraju faze direktne prezentacije projekata.

U kom delu procesa evaluacije se preduzeće obaveštava da nije dobilo finansiranje?

Podnosioci Prijave mogu biti odbijeni za finansiranje po više osnova, u različitim fazama procesa evaluacije:

1) Pregled podobnosti Prijava – projekti onih preduzeća koja nisu podobna za prijavljivanje i čije Prijave nisu potpune neće biti uzeti u dalje razmatranje. Nepodobni Podnosioci Prijave će biti obavešteni nakon završetka ove faze.

2) Druga procena Prijava – vrši se od strane nezavisne Ekspertske komisije, koja će na osnovu sopstvene analize svih podobnih prijava sačiniti uži izbor projekata koji će nastaviti evaluaciju u sledećem koraku. Preduzeća čiji projekti nisu ušli u uži izbor o tome će biti obaveštena po donošenju ove odluke od strane Ekspertske komisije.

3) Konačna odluka o finansiranju – nakon završetka faze direktne prezentacije projekta, Ekspertska komisija donosi konačnu odluku o finansiranju i obaveštavaju se kako preduzeća kojima nije odobreno finansiranje, tako i preduzeća čiji su projekti odobreni.

Ukoliko se projekat nađe u užem izboru, da li se prezentacija pred Ekspertskom komisijom vrši na osnovu prezentacije koja je dostavljena u Predlogu Projekta?

Ne. Nakon obaveštenja da je projekat uvršten u uži izbor, Podnosilac Prijave je u obavezi da dostavi novu prezentaciju koja je prikladna formatu finalnog događaja – potrebno je predstaviti projekat u vremenskom okviru do 10 minuta, dok je ostatak vremena rezervisan za pitanja Ekspertske komisije. Pomenutu prezentaciju je potrebno dostaviti Fondu u PowerPoint formatu do zahtevanog datuma, a najmanje 7 dana pre zakazanog termina prezentacije.

Da li podnosilac Prijave koji nije dobio finansiranje dobija neke savete ili sugestije kako da svoj projekat ili ideju unapredi u budućnosti?

Da, svi Podnosioci Prijave dobijaju komentare na dostavljene predloge projekata. Ovi komentari imaju za cilj da pomognu Podnosiocu Prijave da unapredi svoj Predlog Projekta. Po donošenju konačne odluke o finansiranju, Podnosioci Prijave koji nisu dobili finansiranje će imati uvid u komentare Ekspertske komisije u pisanoj formi.

Na koji način Fond štiti preduzeća od toga da lica koja su uključena u evaluaciju projekta ne zloupotrebe ili u privatne svrhe iskoriste ideju preduzeća?

Svi međunarodni recenzenti, nezavisni stručnjaci, članovi nezavisne Ekspertske komisije i zaposleni u Fondu za inovacionu delatnost su, potpisivanjem Pravilnika o zabrani konflikta interesa i tajnosti poverljivih podataka, prihvatili sve odredbe navedenog Pravilnika.

Zahtevi u pogledu zaštite životne sredine i socijalnih pitanja

Na osnovu čega i kada se dobija ocena Upitnika o proceni uticaja na životnu sredinu?

Svi Podnosioci Prijave su dužni da u okviru Prijave za Program ranog razvoja podnesu popunjen Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu (eng. „Environmental Screening Questionnaire“ – ESQ). Nezavisni stručnjak za životnu sredinu angažovan od strane Fonda je zadužen za pregled i ocenu Upitnika o proceni uticaja na životnu sredinu. Procedure vezane za procenu uticaja na životnu sredinu su detaljno opisane u Okvirnom programu upravljanja zaštitom životne sredine i socijalnim pitanjima (ESMF).

Aktivnosti Predloga Projekta koje se ocenjuju će biti svrstane po kategorijama u skladu sa sledeće tri kategorije provere:

1) Kategorija I – aktivnosti vezane za projekat za koje se očekuje da će imati zanemarljiv uticaj na životnu sredinu. Aktivnosti koje spadaju u kategoriju I ne podležu daljim zahtevima koji se odnose na procenu uticaja na životnu sredinu.

2) Kategorija II – aktivnosti vezane za projekat sa uticajem na životnu sredinu. Biće neophodno napraviti Plan zaštite životne sredine.

3) Kategorija III – nepodobna za finansiranje.

Podnosioci Prijava koji uđu u uži izbor će biti obavešteni o rezultatima procene ovog Upitnika, samo ukoliko se proceni da spadaju u kategoriju II i da je potrebno dostaviti Plan zaštite životne sredine (eng – „Environmental Management Plan“ – EMP).

Prema “Okvirnom programu upravljanja zaštitom životne sredine i socijalnim pitanjima” (ESMF) u delu koji se odnosi na IZUZETKE i koji navodi koje vrste projekata neće biti finansirane, poslednja tačka navodi “Izgradnju ili rekonstrukciju, uključujući i aktivnosti adaptacije ili renoviranja veoma malog obima, kao ni bilo koju vrstu građevinskih radova”. Da li su u suprotnosti sa ESMF-om potencijalne Prijave projekata iz oblasti građevine – novi materijali koji, između ostalog, uključuju izgradnju prototipa?

Izgradnja prototipa u svrhu testiranja novih građevinskih materijala ili inovacija u građevini je prihvatljiva ukoliko je eksperimentalne prirode, odnosno ukoliko nije konkretna građevina prema ESMF-u, uz uslov da se taj prototip nalazi unutar poseda Podnosioca Prijave (odnosno da nema promene namene zemljišta ili kupovine zemljišta u te svrhe). Primenjivaće se standardne procedure provere Plana zaštite životne sredine (EMP) i mere nadzora.