Vlada Republike Srbije European Commission The World Bank

Pojmovi

Šta se podrazumeva pod tehnološkom inovacijom?

Pod tehnološkom inovacijom podrazumeva se razvoj i uspešno plasiranje novih ili unapređenih proizvoda, usluga i procesa iz svih polja nauke i tehnologije.

Šta je start-up, a šta spin-off preduzeće?

Pojam start-up preduzeća najčešće se povezuje s novoosnovanim preduzećem. Spin-off preduzeće je nastalo u okviru, a nakon toga se izdvojilo od matične organizacije kao samostalno preduzeće.

Šta se podrazumeva pod mikro i malim preduzećem?

Pod mikro ili malim preduzećem podrazumeva se preduzeće u skladu sa definicijom Evropske Unije za mala i srednja preduzeća (engl.SME): Evropska komisija – 2003/361/EC, definicija Evropske Unije za mala i srednja preduzeća:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm

Podobnost – ko može da se prijavi?

Da li preduzetnik može da se prijavi za Program ranog razvoja?

Podnosilac prijave za Program ranog razvoja mora biti isključivo privredno društvo osnovano u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije iz 2011. godine (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 36/2011 i 99/2011), koji predviđa četiri (4) forme privrednog društva: ortačko društvo, komanditno društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo. Dakle, ako je preduzeće osnovano u nekoj od ove četiri forme, može se prijaviti za Program ranog razvoja. Stoga, licima koja su registrovana kao preduzetnici, prijavljivanje nije moguće.

Da li u slučaju osnivanja preduzeća, ista osoba može da bude suvlasnik više preduzeća koje se prijavljuju za sredstva Programa ranog razvoja?

Da, moguće je. Jedino što je neophodno jeste da preduzeće koje se prijavljuje za finansiranje u okviru Programa ranog razvoja ispunjavasve kriterijume podobnosti, u skladu sa odgovarajućom sekcijom 1.5 Priručnika Programa ranog razvoja.

Koja su ograničenja vezana za vlasništvo preduzeća koja se prijavljuje za Program ranog razvoja?

Preduzeće mora imati većinsko srpsko privatno vlasništvo. Preduzeće ne sme biti u većinskom vlasništvu matičnog društva koje je (1) prikupilo/primilo EUR 500,000 ili više, ukupnog finansiranja (kapital, zaduživanje, grant ili njihova kombinacija), iz javnih ili privatnih izvora, ili (2) ostvarilo prihode, ili je deo grupe koja je ostvarila prihode veće od EUR 2,500,000 u toku bilo koje od prethodnih godina.

Da li je moguće da vlasništvo preduzeća koje se prijavljuje za Program ranog razvoja bude mešovito odnosno državno-privatno (npr. suvlasnik Univerzitet ili grad) i u tom slučaju ko mora imati većinsko vlasništvo?

Dovoljno je da je reč o preduzeću koje je u većinskom privatnom srpskom vlasništvu. Dakle, minimum 51% kapitala u preduzeću mora biti u privatnom srpskom vlasništvu da bi mogla da se prijavi za Program ranog razvoja. Ukoliko je taj uslov ispunjen, vlasnik manjinskog dela može biti Univerzitet, grad i sl.

Da li je osnivačima, bilo kao fizičkim ili pravnim licima, dozvoljeno učešće na projektu u ulozi savetnika za istraživanje i razvoj, partnera/podizvođača ili poslovne podrške (poslovni prostor i podrška poslovanju), da li se to kvalifikuje kao konflikt interesa?

Osnivačima je dozvoljeno učešće na projektu u ulozi podizvođača, savetnika za istraživanje i razvoj, poslovne podrške, zaposlenih itd. dok god ne postoji konflikt interesa po osnovu sledećih dokumenata:

  1. Pravilnik o zabrani konflikta interesa i tajnosti poverljivih podataka Fonda za inovacionu delatnost,
  2. “Smernice za prevenciju i borbu protiv prevara i korupcije u projektima finansiranim od strane IBRD zajmova i IDA kredita i donacija”, iz januara 2011. godine (Smernice za borbu protiv korupcije Svetske banke),
  3. “Smernice Svetske banke: Izbor i angažovanje konsultanata od strane zajmoprimaca Svetske banke pod IBRD zajmovima i IDA kreditima i donacijama“ iz januara 2011. godine (Smernice za konsultante Svetske banke),
  4. „Smernice Svetske banke: Nabavka dobara, radova i ne-konsultantskih usluga zajmoprimaca Svetske banke pod IBRD zajmovima i IDA kreditima i donacijama“ iz januara 2011. godine (u daljem tekstu: Smernice za nabavku Svetske banke),

kao i dok god se odnos ovih pravnih lica (Podnosioca Prijave i osnivača, gde je osnivač drugo pravno lice) može nedvosmisleno smatrati fer transakcijom. Fer transakcija (eng. „arm’s length“) znači da ova lica moraju biti međusobno finansijski i operativno nezavisna i da se sve predložene transakcije između njih tretiraju kao fer transakcije (u pogledu komercijalne prakse i uslova tržišta).

Napomena: Navedni tekst odgovora ne proizvodi obaveze za Fond ni u jednoj fazi realizacije programa finansiranja, niti prilikom preuzimanja bilo koje radnje od strane Fonda u okviru Projekta podrške inovacijama u Srbiji.

Da li je moguće da ogranak inostranog preduzeća konkuriše za Program ranog razvoja?

Ne može se prijaviti ogranak inostranog preduzeća, imajući u vidu da ogranak nema status pravnog lica i da, i u organizacionom i u funkcionalnom smislu, ogranak zavisi od privrednog društva kojem pripada. Ista nemogućnost prijave postoji i za “ćerke firme” inostranih preduzeća, predstavništva inostranih preduzeća ili bilo koji drugi oblik koji nije samostalno, privredno društvo u većinskom srpskom privatnom vlasništvu.

Da li se prag finansiranja za preduzeće koje je prikupilo EUR 500,000 i samim tim nije podobna za prijavu za Program ranog razvoja, odnosi isključivo na finansijske uloge?

Podnosilac Prijave  nije  podoban za prijavu za Program ranog razvoja ukoliko je prikupio EUR 500,000 ili više iz različitih izvora finansiranja (kapital, zaduživanje ili grant), javnih ili privatnih. Dakle, reč je samo o finansijskim ulozima.

Koji su uslovi za konkurisanje preduzeća za Program ranog razvoja koji se odnose na starost/osnivanje preduzeća?

Potrebno je da je Podnosilac Prijave osnovan pre ne više od dve (2) godine, u vreme podnošenja Prijave za Program ranog razvoja.

Da li se za Program ranog razvoja može prijaviti privredno društvo koje je u većinskom vlasništvu drugog preduzeća (osnovane u Srbiji) koja je pod kontrolom stranog lica (pravnog ili fizičkog)?

Privredno društvo ovakve strukture ne može se prijaviti za Program ranog razvoja.

Prijava

Koji je postupak prijavljivanja preduzeća za Program ranog razvoja?

Da bi se prijavilo za Program ranog razvoja, preduzeće mora da se registruje na portalu za prijavljivanje i da popuni prijavni formular Podnosioca Prijave, koji sadrži osnovne podatke o preduzeću (npr. poreski identifikacioni broj, pravna forma preduzeća, adresa sedišta preduzeća i podaci o kontakt osobi). Prijavna dokumentacija mora biti dostavljena pre krajnjeg roka za dostavljanje Prijave. Podnosilac Prijave je odgovoran da osigura dostavljanje informacija/dokumenata na vreme.

Da li je potrebno priložiti u sklopu Prijave Projekta i Potvrdu nadležnog poreskog organa da su svi dospeli porezi, doprinosi i druge dažbine plaćeni za tekuću godinu, u skladu sa nacionalnim propisima, ukoliko je preduzeće tek osnovano?

Da, to je jedan od dokumenata koji je neophodno podneti u okviru Prijave, bez obzira na trenutak kada je preduzeće osnovano.

Da li je moguće prijaviti više projekata tj. inovativnih tehnologija od strane istog preduzeća?

Preduzeće koja se prijavljuje za Program ranog razvoja može prijaviti samo jedan predlog projekta. Ako preduzeću budu odobrena sredstva za prijavljeni projekat, dobijena sredstva moraju biti iskorišćena isključivo za projekat koji je prijavljen, bez mogućnosti njihovog korišćenja u druge svrhe i za druge projekte.

U okviru Prijave, traži se i dokumentacija vezana za “Potvrdu od nadležnog organa da se ne vode pravni postupci protiv Podnosioca Prijave” kao  i “Potvrde od Privrednog i Prekršajnog suda da Podnosiocu Prijave nije izrečena mera trajne i privremene zabrane obavljanja poslovne delatnosti, u tom smislu kojem nadležnom organu se treba obratiti za navedene potvrde?

U okviru Prijave za Program ranog razvoja potrebno je dostaviti sledeće potvrde (Fond zadržava pravo da traži dodatne potvrde, ukoliko je potrebno):

1.         Potvrda od Agencije za privredne registre (APR) da se protiv Podnosioca Prijave ne vode pravni postupci likvidacije i stečaja

2.         Potvrda od Privrednog suda da Podnosiocu Prijave nije izrečena mera trajne i privremene zabrane obavljanja poslovne delatnosti

3.         Potvrda od Prekršajnog suda da Podnosiocu Prijave nije izrečena mera trajne i privremene zabrane obavljanja poslovne delatnosti

Da li je moguće dostaviti dokumentaciju u štampanoj formi nakon isteka roka za prijavljivanje?

Dokumentacija u štampanoj formi može stići u Fond i nakon isteka roka za prijavljivanje, ali poštanski žig na pošiljci mora nedvosmisleno pokazivati da je vreme slanja dokumentacije bilo pre isteka roka za prijavu.

Da li je moguće dostaviti sledeće dokumente u štampanoj formi naknadno, odnosno, da li se isti mogu dostaviti nakon što se dostavi ostatak Prijave?

Nijedan dokument se ne može dostaviti naknadno posle isteka roka za prijavljivanje, uključujući i sledeće potvrde:

  • Izvod iz registra privrednih subjekata, izdat od strane Agencije za privredne registre (APR), ne stariji od šest (6) meseci u vreme podnošenja Prijave
  • Potvrda od Agencije za privredne registre (APR) da se ne vode pravni postupci likvidacije i stečaja protiv Podnosioca Prijave
  • Potvrda od Privrednog suda da Podnosiocu Prijave nije izrečena mera trajne i privremene zabrane obavljanja poslovne delatnosti
  • Potvrda od Prekršajnog suda da Podnosiocu Prijave nije izrečena mera trajne i privremene zabrane obavljanja poslovne delatnosti
  • Potvrda nadležnog poreskog organa da su svi dospeli porezi, doprinosi i druge dažbine plaćeni za tekuću godinu, u skladu sa nacionalnim propisima

Da li je limitiran broj slajdova i veličina (u megabajtima) za PowerPoint dokument Company and Project presentation?

Dokument Company and Project presentation se preuzima sa internet stranice Fonda i njegova maksimalna veličina i broj slajdova su unapred definisani. Nije moguće dostaviti drugi format prezentacije osim onog koji se nalazi na internet stranici Fonda.

Šta tačno spada pod dozvoljene troškove u kategoriji „Offices and business support“? Da li se pod ovu stavku mogu zaračunati i režije preduzeća (struja, grejanje, itd.)?

U dozvoljene troškove u okviru kategorije „Offices and business support“ spadaju stavke poput iznajmljivanje poslovnog prostora (kancelarije, radionice), interneta i telefona, struje i grejanja (režije), kancelarijskog materijala, troškova računovođe ili pravne podrške.

Da li se jednom uneseni (uploadovani) dokument na Portalu može naknadno menjati do kraja prijavnog roka, odnosno, da li se mogu naknadno unositi inovirane i poboljšane verzije već unetog dokumeta?

Jednom uploadovani dokument se može naknadno menjati pre isteka roka za prijavu. Kada Podnosilac Prijave uploaduje finalnu verziju sve potrebne dokumentacije za Prijavu, neophodno je da to potvrdi pritiskom na dugme „Submit“, kako bi Prijava bila poslata i validna.

Finansiranje i sufinansiranje

Da li su sredstva iz Programa ranog razvoja bespovratna?

Da, sredstva koja se dodeljuju iz Programa ranog razvoja su bespovratna.

U kom trenutku je potrebno da preduzeće obezbedi minimum 15% sredstava i za koje aktivnosti se mogu trošiti ova sredstva?

Minimum 15% sredstava mora da obezbedi Podnosilac Prijave, i to u vidu uloga u novcu, postojećih ili potencijalnih izvora privatnog ili rizičnog kapitala, finansiranja putem zaduživanja iz privatnog sektora i drugih doprinosa privatnog sektora u novcu (drugi izvori mogu biti uzeti u razmatranje). Sufinansiranje Podnosioca Prijave mora biti nezavisno od Fonda.S obzirom na to da se uplate za budžet projekta vrše kvartalno, nije neophodno posedovati sredstva sufinansiranja u toku same prijave. Ipak, neophodno je priložiti dokaz da će data sredstva biti obezbeđena za potrebe projekta kada isti počne. U sekciji 1.7 i 1.8 Priručnika Programa ranog razvoja, definisani su dozvoljeni i nedozvoljeni troškovi za koje se mogu iskoristiti ukupna sredstva.

U kom trenutku se preduzeće obaveštava da je dobilo finansiranje?

Imajući u vidu da konačnu odluku o finansiranju u okviru Programa ranog razvoja donosi nezavisna Ekspertska Komisija na osnovu potpune i podobne Prijave, rezultata recenzije i rezultata posete preduzeću, celokupni proces zahteva vreme. Nakon završetka roka za prijavljivanje, potrebno je okvirno 10 nedelja da preduzeće koje je dobilo finansiranje bude obavešteno.

Da li preduzeće kome nije odobreno finansiranje ima pravo da se opet prijavi?

Da, preduzeće kome nije odobreno finasiranje ima pravo da se ponovo prijavi.

Da li je preduzeće kome je odobreno finansiranje u obavezi da otvori poseban račun u banci ili može korisiti već postojeći račun preduzeća?

Da, neophodno je da preduzeće koje je dobilo finansiranje u okviru Programa ranog razvoja otvori poseban, namenski račun tokom faze podnošenja prijave ili u trenutku potpisivanja Ugovora o finansiranju.

Koja vrsta sufinansiranja je najadekvatnija, u skladu sa kriterijumima Programa ranog razvoja?

Minimum 15% sredstava mora da obezbedi Podnosilac Prijave, i to u vidu uloga u novcu, postojećih ili potencijalnih izvora privatnog ili rizičnog kapitala, finansiranja putem zaduživanja iz privatnog sektora i drugih doprinosa privatnog sektora u novcu (drugi izvori mogu biti uzeti u razmatranje). Dokaz o sufinansiranju je neophodan deo dokumentacije koja se podnosi u okviru Prijave, a koja sadrži ugovor o investiranju, ugovor o zaduživanju, dokaz o unosu novčanog kapitala u preduzeće ili drugi dokaz o postojanju sredstava koja Podnosilac Prijave mora obezbediti. Na Podnosiocu Prijave je da donese odluku o vrsti sopstvenih sredstava koja će priložiti.

Kada se i na koji način sredstva stavljaju na raspolaganje Korisniku granta?

Sredstva namenjena projektu se isplaćuju se na namenski račun Korisnika granta na kvartalnom nivou tj. na početku svakog kvartala za tekući kvartal. Međutim, pre kvartalne isplate (koja će pokrivati do 85% od odobrenog kvartalnog budžeta), Korisnik granta mora da dostavi izvod iz banke koji pokazuje da je Korisnik granta deponovao na namenski račun minimum 15% od ukupnih sredstava koja se zahtevaju za određeni kvartal, zajedno sa kvartalnim izveštajem o napretku projekta i finansijskim izveštajem, kao i potrebnom pratećom dokumentacijom. Nakon ocene i odobrenja kvartalnih izveštaja od strane Fonda i pozitivnog ishoda nadzorne posete (gde je primenljivo), Korisnik granta će biti podoban za isplatu sredstava za sledeći kvartal.

Da li se 15% sufinansiranja odnosi na iznos koji se dobija kada se od ukupnog iznosa budžeta projekta oduzme EUR 8.000,00 za obavezne obuke/treninge?

Ukupni budžet Projekta uključuje 8.000 evra predviđenih za obaveznu obuku. Podnosilac prijave je obavezan da učestvuje u sufinansiranju za Program ranog razvoja najmanje 15% od ukupnog budžeta Projekta.

U kojoj meri je bitno ispoštovati sugerisanu strukturu budžeta?

U Priručniku Programa ranog razvoja preporučena je organizacija troškova, a na Podnosiocu Prijave je da donese odluku o tome na koji način će u okviru Projekta organizovati troškove u skladu sa potrebama Projekta i njegovom implementacijom.

Na koji način Podnosilac Prijave koji obezbeđuje sufinansiranje iz sopstvenih novčanih sredstava obezbeđuje dokaz o takvom vidu sufinansiranja?

Na Podnosicu Prijave je da donese odluku sa kojom dokumentacijom će dokazati sufinasiranje kroz sopstvena sredstva (npr. Izvod iz banke, potvrda banke, izjava potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca Prijave da će sopstvena novčana sredstva biti korišćena za sufinansiranje).

Šta se dešava kada se pojave nedozvoljeni troškovi?

Ako se pojave nedozvoljeni troškovi (po osnovama navedenim u Priručniku Programa ranog razvoja, ali ne ograničavajući se na iste), Fond ima pravo da umanji iznos svoje uplate za sledeći kvartal u visini ovih nedozvoljenih troškova, ali isto tako zadržava pravo da Korisniku granta traži povraćaj celokupnog iznosa ili dela iznosa isplaćenog finansiranja za taj kvartal, u slučaju da Korisnik granta ne izvrši bilo koju od svojih obaveza u skladu sa Ugovorom o finansiranju.

Da li je moguće preneti nepotrošena sredstva iz jednog kvartala u drugi?

Nepotrošena sredstva iz jednog kvartala se mogu preneti u sledeće i u njima trošiti, ali drastično manje trošenje od predviđenog u odnosu na Odobreni Budžet Projekta može povući pitanje napretka projekta i adekvatnosti budžeta i razvojnih aktivnosti.

Obuka

Na koji način će biti organizovana obuka za preduzeća koja su dobila finansiranje i iz kojih oblasti će biti obuka?

Obavezna obuka Korisnika granta mora biti prethodno odobrena od strane Fonda, a na osnovu predloga Korisnika granta i saveta konsultanata Fonda. Troškovi obuke u iznosu do 8,000 EUR se plaćaju iz Odobrenog Budžeta Projekta i ova sredstva su namenjena za obuku glavnog osoblja preduzeća u vezi ključnih pitanja sa kojima se preduzeća suočavaju u ranoj fazi tehnološkog razvoja i komercijalizacije. Od Korisnika granta će se tražiti da predlože specifične teme obuke koje odgovaraju njihovim preduzećima. Troškovi obuke, kao što su putovanja, nastava, naknade, smeštaj i ishrana i drugi troškovi koji se tiču obuke biće plaćeni iz Odobrenog Budžeta Projekta.

Zahtevi za zaposlenje

Da li postoje posebni zahtevi koji se tiču broja zaposlenih i njihovih kvalifikacija?

Bar jedan stalno zaposleni kod Podnosioca Prijave (zaposlen na puno radno vreme) bi trebalo da poseduje diplomu osnovnih, master ili doktorskih studija iz oblasti nauke ili inženjerstva. Bar jedan stalno zaposleni kod Podnosioca Prijave (zaposlen na puno radno vreme ili pola radnog vremena) bi trebalo da poseduje diplomu osnovnih, master ili doktorskih studija iz oblasti ekonomije, biznisa, menadžmenta ili slično.

Da li je neophodno unapred zaposliti lica koja će raditi na projektu ili je dovoljno napraviti neku vrstu uslovnog ugovora, da će ista biti zaposlena ukoliko se odobri finansiranje?

Predloženo glavno osoblje nije neohodno zaposliti unapred, odnosno prilikom podnošenja Prijave. Prilikom podnošenja Prijave neophodno je priložiti biografije glavnog osoblja koje će biti angažovano na Projektu. Pre potpisivanja Ugovora o finansiranju, Korisnik granta je u obavezi da priloži ugovore o radu.

U kom trenutku je potrebno da se zaključe ugovori o radu sa ljudima koji će raditi na projektu?

Pre potpisivanja Ugovora o finansiranju treba priložiti ugovore o radu.

Intelektualna svojina

Da li je obavezna stavka registracija patenta tj. da li tehnologija mora biti takva da postoji patentni potencijal ili je dovoljno da postoji mogućnost komercijalizacije?

Podnosilac prijave je obavezan da pruži dokaze o pravima intelektualne svojine i know-how pravima, koji uključuju ali nisu ograničeni na: ugovore o licenciranju i druge ugovore, ugovore o unosu nenovčanog uloga u kapital Podnosioca prijave, opcije ili obaveze, ako postoje, i slične ugovore, kojima Podnosilac prijave dokazuje da poseduje ili ima prava na tehnologiju koja se razvija i na finalni proizvod ili uslugu. Registracija patenta u trenutku podnošenja Prijave nije uslov podobnosti, međutim jedan od kriterijuma prilikom evaluacije projekata jeste i potencijal za stvaranje nove intelektualne svojine. Dokument pod nazivom Review Guidelines detaljnije prikazuje kompletan proces evaluacije Projekata.

Da li je neophodno preneti vlasništvo nad autorskim pravima specifikacije softvera ili je dovoljno ustupiti ista na eksploataciju?

Podnosilac prijave je obavezan da pruži dokaze o pravima intelektualne svojine i know-how pravima, koji uključuju ali nisu ograničeni na: ugovore o licenciranju i druge ugovore, ugovore o unosu nenovčanog uloga u kapital Podnosioca prijave, opcije ili obaveze, ako postoje, i slične ugovore, kojima. Podnosilac prijave dokazuje da poseduje ili ima prava na tehnologiju koja se razvija i na finalni proizvod ili uslugu. Dakle, nije potrebno da autorska prava budu u vlasništvu Podnosioca Prijave, ali je potrebno da postoji ugovor (npr. ugovor o licenci) o pravu na tehnologiju/proizvod ili uslugu. Sva nova intelektualna svojina i know-how, koji mogu biti stvoreni tokom sprovođenja projekta, moraju pripadati Podnosiocu Prijave. Podnosilac Prijave mora da osigura prava na intelektualnu svojinu i know-how u ugovorima sklopljenim sa bilo kojim trecim licem.

Koji je prihvatljiv dokaz o pravima na intelektualnu svojinu priložiti u okviru Prijave u slučajevima kada preduzeće razvija svoj softverski proizvod?

Na Podnosicu Prijave je da donese odluku sa kojom dokumentacijom će najadekvatnije dokazati svoja prava na intelektualnu svojinu, imajući u vidu specifičnu prirodu softverskog proizvoda (npr. Izjavom da prava na intelektualnu svojinu pripadaju Podnosiocu Prijave, potpisanom od strane ovlašćenog lica Podnosioca Prijave).

Evaluacija

Ko procenjuje predloge projekta preduzeća i donosi odluku o tome koje preduzeće će dobiti sredstva?

Tehničke aspekte Predloga projekta u prvoj fazi evaluacije vrše međunarodni nezavisni recenzenti. Na osnovu rezultata recenzije i potpune Prijave, kao i rezultata posete preduzeću (za Podnosioce Prijave koji su ušli u uži izbor), nezavisna Ekspertska komisija Fonda donosi konačnu odluku o finansiranju u okviru Programa ranog razvoja.

Šta tačno podrazumeva peer-review?

Peer-review predstavlja prvu procenu Prijava za Program ranog razvoja i uključuje stručnu tehničku procenu od strane nezavisnih međunarodnih recenzenata (peer review), koja podrazumeva ocenjivanje po svakom od kriterijuma evaluacije. Dokument pod nazivom Review Guidelines detaljnije prikazuje kompletan proces evaluacije Projekata.

Koji je postupak ocenjivanja predloga projekta?

1) Nakon dostavljanja Prijave, Program menadžeri Fonda vrše pregled podobnosti i potpunosti Prijave kao i prvu analizu dostavljenih dokumenata.

2) Zatim, prvu stručnu procenu Prijava vrše međunarodni nezavisni recezenti.

3) Na osnovu rezultata recenzije, kao i potpune Prijave, nezavisna Ekspertska komisija vrši uži izbor Prijava za finansiranje u okviru Programa ranog razvoja.

4) Program menadžeri Fonda sastaće se potom sa najvišim rukovodstvom i glavnim operativnim i poslovnim izvršiocima Podnosilaca Prijave koji su ušli u uži izbor.

5) Nakon završetka i uzimajući u obzir rezultate gore navedenih koraka, konačnu odluku o finansiranju donosi nezavisna Ekspertska komisija.

U kom delu procesa evaluacije se preduzeće obaveštava da nije dobila finansiranje?

Podnosioci Prijave mogu biti odbijeni za finansiranje po više osnova, u različitim fazama procesa evaluacije:

1) Pregled podobnosti Prijava – preduzeća koja nisu podobne za prijavljivanje i čije Prijave nisu potpune neće biti uzete u dalje razmatranje. Nepodobni Podnosioci Prijave će biti obavešteni nakon završetka ove faze.

2) Prva procena Prijava – Prijave se prvobitno procenjuju od strane nezavisnih međunarodnih recenzenata i nezavisna Ekspertska komisija nakon toga vrši uži izbor preduzeća. Preduzeća koje nisu ušle u uži izbor Ekspertske komisije o tome će biti obaveštene po donošenju takve odluke.

3) Odluka o finansiranju – nakon završetka procesa evaluacije, Ekspertska komisija donosi konačnu odluku o finansiranju i obaveštavaju se preduzeća kojima nije odobreno finansiranje.

Da li podnosilac Prijave koji nije dobio finansiranje dobija neke savete ili sugestije kako da svoj projekat ili ideju unapredi u budućnosti?

Da, međunarodni recenzenti i članovi nezavisne Ekspertske komisije daju svoje komentare na dostavljene predloge projekata. Ovi komentari imaju za cilj da pomognu Podnosiocu Prijave da unapredi svoj Predlog Projekta. Po donošenju konačne odluke o finansiranju, Podnosioci Prijave koji nisu dobili finansiranje će imati uvid u komentare međunarodnih recenzenata i nezavisne Ekspertske komisije u pisanoj formi.

Na koji način Fond štiti preduzeća od toga da lica koja su uključena u evaluaciju projekta ne zloupotrebe ili u privatne svrhe iskoriste ideju preduzeća?

Svi međunarodni recenzenti, nezavisni stručnjaci, članovi nezavisne Ekspertske komisije i zaposleni u Fondu za inovacionu delatnost su, potpisivanjem Pravilnika o zabrani konflikta interesa i tajnosti poverljivih podataka, prihvatili sve odredbe navedenog Pravilnika.

Na osnovu čega i kada se dobija ocena Upitnika o proceni uticaja na životnu sredinu?

Svi Podnosioci Prijave su dužni da u okviru Prijave za Program ranog razvoja podnesu popunjen Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu (eng.  Environmental Screening Questionnaire – ESQ). Nezavisni stručnjak za životnu sredinu angažovan od strane Fonda je zadužen za pregled i ocenu Upitnika o proceni uticaja na životnu sredinu. Procedura za procenu potreba i mera zaštite životne sredine definisana je detaljno u dokumentu Okvirni Plan Zaštite Životne Sredine.

Aktivnosti Predloga Projekta koje se ocenjuju će biti svrstane po kategorijama u skladu sa sledeće tri kategorije provere:

1) Kategorija I – aktivnosti vezane za projekat za koje se očekuje da će imati zanemarljiv uticaj na životnu sredinu. Aktivnosti koje spadaju u kategoriju I ne podležu daljim zahtevima koji se odnose na procenu uticaja na životnu sredinu.

2) Kategorija II – aktivnosti vezane za projekat sa uticajem na životnu sredinu. Biće neophodno napraviti Plan zaštite životne sredine.

3) Kategorija III – nepodobna za finansiranje.

Podnosioci Prijava koji uđu u uži izbor će biti obavešteni o rezultatima procene ovog Upitnika, samo ukoliko se proceni da spadaju u kategoriju II i da je potrebno dostaviti Plan zaštite životne sredine (eng – Environmental Management Plan – EMP).

Prema “Okvirnom programu zaštite životne sredine” (EMF) u delu koji se odnosi na ZABRANE i koji navodi koje vrste projekata neće biti finansirane, poslednja tačka navodi “aktivnosti izgradnje ili rehabilitacije, uključujući čak i najmanje prepravke ili renoviranje ili bilo koje građevinske radove”. Da li su u suprotnosti sa EMF-om potencijalne Prijave projekata iz oblasti građevine – novi materijali koji, između ostalog, uključuju izgradnju prototipa?

Izgradnja prototipa u svrhu testiranja novih građevinskih materijala ili inovacija u građevini je prihvatljiva ukoliko je eksperimentalne prirode odnosno, ukoliko nije konkretna građevina prema EMF-u, uz uslov da se taj prototip nalazi unutar poseda Podnosioca Prijave (odnosno da nema promene namene zemljišta ili kupovine zemljišta u te svrhe). Primenjivaće se standardne procedure provere Plana zaštite životne sredine (EMP) i mere nadzora.