Javni poziv za učešće u Programu transfera tehnologije

Javni poziv je otvoren.

Javni poziv za Program transfera tehnologije

U skladu sa odredbama Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 129/2021) i odredbama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu („Službeni glasnik RS”, br.110/21 i 125/22) i Programa rasporeda i korišćenja sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama za 2022. godinu, koji je sastavni deo Zaključka Vlade 05 Broj: 401-504/2022 od 28. januara 2022. godine i Zaključka Vlade 05 Broj:401-9805/2022 od 01. decembra 2022. godine.

 

Fond za inovacionu delatnost

objavljuje

Javni poziv za Program transfera tehnologije 

 

Cilj Programa transfera tehnologije (u daljem tekstu: Program TT) je povećanje potencijala komercijalizacije akademskih istraživanja kroz blisku saradnju sa univerzitetima, fakultetima, istraživačkim institutima i njihovim kancelarijama za transfer tehnologije.

Podnosioci prijave su javne naučnoistraživačke organizacije, kao i sve druge institucije i organizacije akreditovane za istraživanje i razvoj (uključujući privatne), kao što su: univerziteti, fakulteti, istraživački instituti i druge organizacije za istraživanje i razvoj u Srbiji.

Fond  će prihvatiti prijave od kandidata koji se direktno prijavljuju za Program TT i od onih koji su uspešno prošli kroz program Dokaz koncepta.

Fond će razmotriti finansiranje projekata koji dolaze iz svih oblasti nauke i tehnologije i iz bilo kog sektora privrede.

Finansijska podrška:  do 2,400,000.00 dinara, što predstavlja 100% sredstava kojima Fond podržava finansiranje odobrenog projekta

Vreme realizacije projekta: do 12 meseci

Dokumentacija za prijavu: navedena u strani Dokumentacija

Rok za dostavljanje prijava: od 15.  decembra 2022. godine do utroška opredeljenih sredstava

Prijave se podnose na engleskom jeziku putem Fondovog internet portala.

Kontakt: ttprogram@inovacionifond.rs

Sredstva za realizaciju javnog poziva u ukupnom iznosu od 176.000.000 dinara obezbeđena su iz budžeta Republike Srbije za 2022. godinu sa razdela Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.