PROGRAM TRANSFERA TEHNOLOGIJE

Program transfera tehnologije namenjen je jačanju spospobnosti i efikasnosti transfera tehnologije. Istraživačima, kroz različite usluge, pomaže da komercijalizuju svoje pronalaske.

Pronalazak je jedinstveni ili novi uređaj, metod, sastav ili proces. Neki pronalasci mogu biti zaštićeni kao patent. Patent pruža pravnu zaštitu podnosiocu prijave pronalaska i prepoznaje pronalazak definisan patentnim zahtevima. Procedura i zahtevi za patentiranje pronalazaka mogu da budu različiti u zavisnosti od države i proces odobravanja patenta može često da bude skup.

Transfer tehnologije je termin koji se koristi da se opiše formalni prenos prava drugoj strani za korišćenje i komercijalno iskorišćavanje novih otkrića i pronalazaka – rezultata naučnih istraživanja. Naučnoistraživačke organizacije vrše komercijalizaciju kroz formalnu pravnu zaštitu tehnologije (npr. uz pomoć patenata ili autorskih prava), a potom i licenciranje ovih pronalazaka. Najbitniji koraci u ovom procesu uključuju otkrivanje pronalaska, patentiranje pronalaska pre objave (npr. u naučnom časopisu), i licenciranje prava nad ovim pronalascima parnteru iz industrije radi daljeg komercijalnog razvoja.
 

Podnosilac je javna naučnoistraživačka organizacija koja ima ekonomska prava (u celosti ili parcijalno) nad predmetnom intelektualnom svojinom. Glavni istraživač, kao kreator intelektualne svojine, je obično kontakt osoba u poslovima i kontaktima sa Fondom radi dostavljanja informacija i potrebnih dokumenata u vezi sa podnetom prijavom na TT Program. Glavni istraživač je takođe odgovoran za implementaciju ispred Podnosioca prijave u slučaju da je dodeljena finansijska podrška u okviru TT Programa: Odnos između Podnosioca prijave i Glavnog istraživača je definisana ugovorom o radu ili nekim drugim ugovorom, Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti ili bilo kojim drugim ugovorom između njih koji je na snazi.

Nivo tehnološke spremnosti (eng. Technology Readiness Level- TRL) je metod za procenu tehnološke zrelosti kritičnih elemenata tehnologije. TRL se određuje u postupku procene tehnološke spremnosti koji ispituje progrmaske koncepte, tehnološke zahteve i demonstrirane mogućnosti tehnologije. TRL je baziran na skali od 1 do 9, gde 9 označava najzreliju tehnologiju. Korišćenje TRL-a omogućava konzistentnu, uniformnu diskusiju o fazi tehnološke zrelosti za različite tipove tehnologija.

Prihvatljivi kandidati su sve javne institucije za istraživanje i razvoj u Srbiji, kao i sve druge institucije i organizacije u Srbiji koje su akreditovane za istraživanje i razvoj (uključujući privatne), kao što su: instituti, fakulteti, istraživački instituti, inovacioni centri i druge institucije za istraživanje i razvoj u Srbiji.

Evaluaciju vrši tim stručnih recenzenata koji će biti angažovani za evaluaciju svih projektata koji ispunjavaju uslove za dodeljivanje podrške od strane Fonda. 

Poziv za podnošenje predloga projekata je kontinualno otvoren. Podnosioci mogu da očekuju odluku u roku od 30-45 dana od trenutka kad dobiju potvrdu prijema prijave projekta kroz Portal Fonda.

TTF Program može da ponudi savet u vezi sa tehničkim detaljima u toku pripreme Prijave, pogotovo kod formulara za otkrivanje pronalaska (Invention Disclosure Form – IDF). Tim Fondaa može objasniti zainteresovanima da bolje razumeju potrebu za sastavljanjem što kvalitetnijeg opisa pronalaska, uključujući njegove ključne elemente. U slučaju da vam je potrebna pomoć u tom smislu, takođe vam preporučujemo da kontaktirate Centar za transfer tehnologije na vašem Univerzitetu ili vašoj organizaciji ukoliko takav centar postoji.

Imajte na umu da tim Fonda ne može da vam pomogne u kreiranju samog sadržaja Prijave.

Fond će razmatrati sve Prijave gde postoji jasno definisano vlasništvo nad intelektualnom svojinom i gde postoji evidentni tržišni potencijal. Međutim, Podnosioci prijava su u obavezi da koriste obrasce za prijavu koje je Fond pripremio i koji su izrađeni u skladu sa zahtevima TT Programa. Ovi obrasci su dostupni na sajtu Fonda: http://www.inovacionifond.rs/program-ttf/.

Da. Ovo je u stvari veoma bitan deo celokupnog procesa. Uspešna komercijalizacija pronalaska je retko moguća bez učešća samog. Glavnog istraživača Na samom početku, Glavni istraživač je odgovoran za dostavljanje dokumenata za prijavu na Program. U daljim fazama, on učestvuje u sprovođenju strategije komercijalizacije zajedno sa timom Komercijalnim savetnikom kako bi se uspostavio kontakt sa potencjalnim komercijalnim partnerima sa kojima je sam Glavni istraživač u kontaktu ili koji su mu poznati.

Ne postoji jedinstven tačan odgovor na ovo pitanje, budući da inovacije mogu da imaju drastično različite puteve izlaska na tržište. Ukoliko je Glavni istraživač kompetentan, predložena tehnologija visoko kvalitetna, postoje jasan tržišni potencijal i zainteresovani klijenti, čitav proces može da bude završen u roku od nekoliko meseci.

Uobičajeno je potrebno od 6 do 24 meseca da se projekat adekvatno pripremi kako bi bio komercijalno spreman za predstavljanje potencijanim klijentima.

U slučaju da intelektualna svojina Podnosioca, koja je prihvaćena od strane Fonda, nije komercijalizovana, odnosno da Fond ne može da zaključi transakciju za vreme trajanja Programa, Podnosilac i sam Glavni istraživač mogu slobodno raspolagati predmetnom intelektualnom svojinom i pokušati komercijalizaciju na bilo koji drugi način. Ne postoje nikakve prateće obaveze prema Fonduu u tom smislu.

Sve usluge u vezi sa komercijalizacijom intelektualne svojine namenjene javnom naučno-istraživačkom sektoru su besplatne. Međutim, u slučaju uspešne komercijalizacije koji se generiše prihod veći od 25.000 evra, Fond može da zatraži nadoknadu troškova vezanih za zaštitu intelektualne svojine, koje je Fond platio u korist Podnosioca.

Da, moguće je podnošenje više prijava od strane jednog podnosioca. Međutim, samo jedan Projekat može biti odobren i u procesu implementacije. 

 

Nivo tehnološke spremnosti (eng. Technology Readiness Level - TRL) je uobičajena skala za utvrđivanje nivoa razvijenosti tehnologije. Pre podnošenja samog projekta, bićete u obavezi da sami uradite procenu TRL-a na Portalu Fonda. U vezi sa tim Fond je pripemio objašnjenje za čitavu skalu TRL-a koje je dostupno na sajtu Fonda sekciji Dokumentacija 2021.

U slučaju da imate pitanja u vezi sa postupkom procene TRL-a, možete da kontaktirate tim Fonda ili Centar za transfer tehnologije na vašem univerzitetu radi pojašnjenja.

Ne. Sva dokumentacija u vezi sa Prijavom mora biti podneta u elektronskoj formi kroz Portal Fonda.

Dokument koji je već postavljen se može menjati više puta pre nego je Projekat zvanično podnet. Kada su svi finalni dokumenti iz Prijave postavljeni na Portal, neophodno je pritisnuti Submit dugme da bi Prijava bila poslata i samimi tim validna. Jednom kada je Prijava podneta, nije moguće unošenje izmena u dokumentima, osim ako to ne bude formalno dozvoljeno od strane Fonda.

Ne. Fond ne finansira istraživanje. Podnosioci mogu da se prijave za uslugu podrške pri komercijalizaciji, koja je osnovna usluga TT Programa. Ukoliko bude procenjeno od strane eksternih stručnjaka za komercijalizaciju da projekat može da ima koristi od dodatnog razvoja ili zaštite intelektualne svojine, u cilju povećanja komercijalnog potencijala pronalaska, finansijska podrška može biti odobrena.

Patentiranje i troškovi u vezi sa postupkom patentne zaštite su dozvoljena troškovna kategorija za projekte kojima je odobrna podrška u komercijalizaciji u okviru TT Programa. 

Da, kroz pravila Zakona o javnim nabavkama. Svi nagrađeni u mogu koristiti svoje interne procedure nabavke u skladu sa važećim nacionalnim zakonima i propisima.

Intelektualna svojina obuhvata literarne, umetničke i naučne radove; izvođenja umetnika; fonogrami i emitovanja; pronalasci iz svih oblasti ljudskog delovanja, naučna otkrića; industrijski dizajn; robne marke, komercijalna imena i naznake; zaštita protiv nelojalne konkurencije i sva ostala prava koja proizilaze iz intelektualnih aktivnosti u oblasti industrije, nauke, literature i umetnosti.

Prava intelektulane svojine se odnose na kreacije uma nad kojima je uspostavljen legalni monopol u skladu sa zakonom od strane naznačenih vlasnika. Ova prava se priznaju kreatorima intelektualne svojine i uključuju: žigove, autorska prava, patente, industrijske dizajne a u nekim državama i poslovne tajne. Umetnička dela koja uključuju muzička i literarna dela, otkrića, pronalaske, reči, fraze, simbole i dizajne mogu biti zaštićena pravima intelektualne svojine.
 

Stanje tehnike obuhvata sve što je dato na uvid javnosti pisanim ili usmenim putem, korišćenjem, ili na bilo koji drugi način pre datuma podnošenja rijave patenta.

Ne. Ukoliko su rezultati istraživanja objavljeni i pronalazak je stavljen na uvid javnosti, od tog trenutka pronalazak je deo poznatog stanja tehnike. Da bi dobio patentnu zaštitu, pronalazak mora da bude nov na dan podnošenja patentne prijave. Ukoliko je pronalazak deo poznatog stanja tehnike, kao takav on ne ispunjava kriterijum novosti, što je neophodno za priznanje patenta. Posle podnošenja prijave patenta, Glavni istraživač je slobodan da objavi svoje rezultate istraživanja bez opasnosti da ugrozi novost svog pronalaska.

Da. Međutim, jako je važno da se svi ovi materijali koji se ustupaju drugima dokumentuju i da se jasno naznače uslovi korišćenja. Često je neophodno korišćenje ugovora o poverljivosti podataka ili ugovora o transferu materijala, kako bi se zaštitili rezultati istraživanja i/ili prava intelektualne svojine sa tim u vezi.

Ne. Ni u kom slučaju Fond ne preuzima vlasništvo nad postojećom ili budućom intelektulanom svojinom Podnosioca.

U Srbiji, istraživanje finansirano iz javnih izvora i prava intelektualne svojine u vezi sa njim su vlasništvo poslodavca (npr. univerziteta, fakulteta ili instituta) i poslodavac ima pravo da zaštiti predmetnu intelektualnu svojinu. Izuzetak je intelektualna svojina koja potpada u oblast autorskih prava. Za tu intelektualnu svojinu poslodavac je vlasnik ekonomskih prava (prava na komercijalno iskorišćavanje) u prvih 5 godina nakon stvaranja autorskog dela. Posle 5 godina sva prava se prenose na autora. Međutim, ovo se ne odnosi na softver gde poslodavac zadržava sva ekonomska prava.

Komercijaizacija intelektualne svojine kroz TT Program se sprovodi kroz učešće svih strana koje imaju ekonmski interes. Uobičajeno je poslodavac Glavnog istraživača naučnoistraživačka organizacija (npr. univerzitet, fakultet ili institut) koja je nosilac ekonomskih prava, dok je Glavni istraživač vlasnik moralnih prava (npr. pravo da bude naveden kao autor dela). Pored moralnih prava, Glavni istraživač ima pravo na minimum 50% dobiti iz prihoda od komercijalizacije, u slučaju kada je istraživanje finansirano iz javnih izvora.

Vlasnici prava intelektulane svojine mogu preneti svoja prava (deo prava ili u celosti) i ovo je jedan od procesa koji će biti podržan u sklopu TT Programa.