PROGRAM TRANSFERA TEHNOLOGIJE

Program transfera tehnologije namenjen je jačanju spospobnosti i efikasnosti transfera tehnologije. Istraživačima, kroz različite usluge, pomaže da komercijalizuju svoje pronalaske.

Program transfera tehnologije

U okviru Fonda za inovacionu delatnost uspostavljen je Program za transfer tehnologije čiji zadatak je da pruža podršku naučnoistraživačkim organizacijama sa ciljem da se poveća njihova sposobnost i efikasnost u komercijalizaciji pronalazaka.  

Program transfera tehnologije identifikuje istraživanja sa komercijalnim potencijalom i pruža im podršku kako bi se tehnološka i komercijalna spremnost podigle na viši nivo. Podrška može biti u vidu stručne pomoći za definisanje strategije i povezivanja i uspostavljanja saradnje sa zainteresovanim komercijalnim partnerima i u vidu odobravanja finansijskih sredstava za dodatni razvoj pronalaska/inovacije.

Usluge: 

  • Prijem opisa pronalazaka/inovacija
  • Ocena tehnološke i komercijalne spremnosti predloženih pronalazaka/inovacija
  • Podizanje nivoa tehnološke i komercijalne spremnosti kroz finansiranje dodatnog razvoja pronalaska/inovacije (finansijska podrška)
  • Definisanje strategije za komercijalno iskoriščavanje pronalska/inovacije
  • Sprovođenje strategije za komercijalno iskorišćavanje pronalska/inovacije
  • Identifikovanje potencijalnih komercijalnih partnera
  • Pregovori sa komercijalnim partnerom i zaključivanje transakcije
  • Praćenje i izvršenje zaključenih ugovora
  • Druge usluge.

Finansijska podrška: 

  • Do 2,400,000.00 RSD, što predstavlja 100% sredstava kojima Fond podržava finansiranje odobrenog projekta  

Dokumentacija za prijavu: navedena u strani Dokumentacija

Rok za dostavljanje prijava: Poziv je stalno otvoren.

Prijave se podnose na engleskom jeziku putem Fondovog internet portala.

Kontakt: TTprogram@inovacionifond.rs

Prijavite se!

                         


Finansiranje Programa Transfer tehnologije za 2021. godinu je obezbeđeno iz budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog.

Kancelarija za transfer tehnologije i Program transfera tehnologija su uspostavljeni u okviru projekta „Podrška istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije“, koji se finansira iz Pretpristupnih fondova Evropske Unije (IPA 2013), a kojim administrira Svetska banka. Projekat je realizivan u periodu od 2015. do 2019. godine. Finansiranje Kancelarije je obezbeđeno i nastaviće se iz budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a kroz Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja (na osnovu sporazum o zajmu Republike Srbije sa Svetskom bankom).