Javni poziv

U skladu sa ratifikovanim Sporazumom o zajmu (Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji) broj 9029-YF, Komponenta 2 – Akceleracija poslovanja, zaključenim između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Svetska banka) (Službeni glasnik RS – Međunardoni ugovori, br. 3/20)

 

Fond za inovacionu delatnost

Objavljuje

Javni poziv za program akceleracije - Katapult

Cilj programa akceleracije Katapult je unapređenje nivoa inovativnog preduzetništva i obezbeđivanje boljeg pristupa eksternim izvorima finansiranja za rast preduzeća, kao i povećanje broja novih ili poboljšanih inovativnih proizvoda i usluga na tržištu.

Kroz program Katapult Fonda za inovacionu delatnost, startapima u Srbiji su na raspolaganju intenzivna obuka i mentorstvo krojeno po njihovim potrebama (od strane lokalnih i međunarodnih stručnjaka iz različitih oblasti tehnološkog preduzetništva i investitora), kao i bespovratna finansijska podrška za startape koji obezbede kvalifikovanu investiciju u toku ili devet (9) meseci nakon perioda akceleracije u iznosu do maksimalno 36 miliona dinara. Ovaj iznos je dostupan startapima koji budu izabrani od strane Fonda na sledeći način:

 1. Ulazni grant u visini do 2,4 miliona dinara za startape u ranoj fazi razvoja, odnosno do 6 miliona dianra za startape u fazi rasta. Ovaj iznos će biti stavljen na raspolaganje startapima nakon potpisivanja ugovora za akceleraciju sa Fondom.
 2. Koinvestirajući grant koji je dostupan startapima koji obezbede kvalifikovanu investiciju od strane poslovnih anđela, fondova preduzetničkog kapitala ili drugih investitora prihvatljivih za Fond. Iznos koinvestirajućeg granta je jednak iznosu kvalifikovane investicije umanjen za iznos ulaznog granta, a maksimalno do 36 miliona dinara.

Pravila o horizontalnoj državnoj pomoći za novoosnovane učesnike na tržištu se primenjuju na finansijska sredstva plasirana kroz program Katapult, u skladu sa Pravilnikom o dodeli državne pomoći Fonda za inovacionu delatnost.

Fond će razmatrati finansiranje startapa iz svih oblasti nauke i tehnologije i iz bilo kog industrijskog sektora. Ipak, program Katapult je usklađen sa Strategijom pametne specijalizacije u Srbiji, koja se fokusira na četiri prioritetna domena:

 • Hrana za budućnost;
 • Informaciono-komunikacione tehnologije (uključujući poseban fokus na Veštačku Inteligenciju, kako je to predviđeno Strategijom razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period od 2020-2025);
 • Mašine i proizvodni procesi budućnosti;
 • Kreativne industrije.

Najmanje 50% raspoloživih sredstava za ovaj javni poziv biće opredeljeno za prijave iz gorenavedenih prioritetnih domena, ukoliko bude dostupno dovoljno kvalitetnih prijava.

Posebno se ohrabruje učešće žena preduzetnica u programu Katapult.

Podobni podnosioci prijava za program Katapult su mikro i mala preduzeća ne starija od šest godina u trenutku podnošenja prijave u većinskom (minimalno 80%) privatnom vlasništvu, koja imaju prihod manji od 8 miliona evra u jednoj od prethodne dve godine.

Da bi se prijava uzela u razmatranje i bila procenjena, potrebno je da bude dostavljena u elektronskoj formi putem Katapult portala. Prijave će biti ocenjivane na osnovu sledećih kriterijuma:

 1. Tim
 2. Proizvod/tehnologija
 3. Poslovni model i trakcija
 4. Tržište
 5. Prikupljanje kapitala

Samo će prijave koje ispunjavaju gorenavedene kriterijume biti uzete u razmatranje i eventualno predložene za finansiranje. Dodatni detalji u vezi sa procedurama za procenu prijava su dostupni u Smernicama za procenu prijava.

Detaljna dokumentacija u vezi sa procesom prijave je dostupna na internet stranici Fonda.

Rok za dostavljanje prijava je 6. decembar 2021. godine do 15:00 časova.

Jedno preduzeće može da dostavi samo jednu prijavu u jednom javnom pozivu. Nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu dostavljene do isteka krajnjeg roka za dostavljanje prijava neće biti uzete u razmatranje.

Prijavite se putem linka

Dodatne informacije možete dobiti putem elektronske pošte: katapult@inovacionifond.rs kao i na veb stranici programa Katapult.

Sredstva za realizaciju javnog poziva obezbeđena su na osnovu sporazuma o zajmu Republike Srbije (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) i Svetske banke kroz „Projekat akceleracije inovacija i podsticanje rasta preduzetništva u Republici Srbiji“.