Program Katapult

Zatvoren poziv za učešće u programu akceleracije!

Katapult je program akceleracije Fonda za inovacionu delatnost, koji je fokusiran na inovativne startap preduzeća orijentisana na rast i nudi intenzivnu obuku, uključujući mentorstvo i podršku za preduzeća, kao i bespovratna sredstva u vidu ulaznog i koinvestirajućeg granta.

Program u trajanju od tri meseca će biti organizovan dva puta godišnje sa do 20 izabranih preduzeća u svakom od termina.

Naglasak će biti na mentorstvu i programu obuke prilagođenim potrebama izabranih preduzeća, u skladu sa njihovim specifičnim izazovima i potencijalom za rast. Ukoliko uslovi dozvole, biće realizovana i obuka u Beogradu ili okolini, koja će obuhvatati različite tipove aktivnosti, kao što su predavanja, radionice, sesije sa mentorima, i dr.

Sve prijave se obrađuju putem Katapult portala. Da bi se registrovao, Podnosilac prijave mora imati važeći poreski identifikacioni broj (PIB). Adresa e-pošte data tokom registracije koristiće se za svu buduću korespondenciju sa Podnosiocima prijava.

Fond za inovacionu delatnost će objavljivati dva javna poziva godišnje za program Katapult do završetka Projekta akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji (SAIGE).

Katapult će biti otvoren za sva inovativna preduzeća, sa akcentom na oblastima koje su definisane u Strategiji pametne specijalizacije Srbije.

Startapi izvan Srbije mogu se prijaviti pod uslovom da su voljni da registruju svoje poslovanje i uspostave operativnu bazu u Srbiji. Drugim rečima, ključni članovi tima moraju biti prisutni u Srbiji.

Preduzeća koja učestvuju mogu biti međunarodno registrovana (na primer, (Delaware C-Corp,) sve dok imaju i lokalno registrovano pravno lice koje se bavi svakodnevnim poslovanjem.

Podnosilac prijave mora da ispuni sledeće kriterijume podobnosti:

 • Podnosilac prijave je legalno registrovana poslovna jedinica, ne starija od šest (6) godina, u trenutku podnošenja prijave za program.
 • Podnosilac je privatno (najmanje 80% u privatnom vlasništvu), mikro ili malo preduzeće.

Poželjno je da osnivački timovi imaju najmanje dva suosnivača da bi bili uzeti u razmatranje za program Katapult. Snaga osnivačkog tima za problem koji rešavaju i komplementarnost poslovnih sposobnosti, tehničkih veština, iskustva i znanja iz relevantne oblasti će biti predmet procene.

Katapult je intenzivan program koji očekuje da suosnivači budu angažovani sa punim radnim vremenom u svojim preduzećima. Investitori takođe imaju tendenciju da ulažu u startape sa potpuno posvećenim osnivačkim timovima.

Da bi u potpunosti iskoristili podršku i resurse Katapulta, timovi bi trebalo da budu u mogućnosti da ponude barem početnu MVP verziju proizvoda sa neophodnim funkcionalnostima prvim korisnicima ili kupcima.

Za kategoriju Ideation preduzeća su u ranoj fazi ili čak još uvek bez prihoda. Ipak, poželjno bi bilo da preduzeće ima pilot projekat i podatke o potencijalnim kupcima i potvrđenoj tražnji za proizvodom/uslugom.

Za kategoriju Scale-up preduzeće već ima definisan poslovni model, kupce i ostvaruje prihod.

Ideation kategorija pomaže osnivačima u ranim fazama razvoja proizvoda i osvajanju tržišta. U pitanju su osnivači u potrazi za tržišnom validacijom, početnom prodajom i potvrdom poslovnog modela. U ovu kategoriju su svrstani startapi koji okvirno očekuju da prikupe početni kapital od oko 100.000 do oko 1 milion evra.

Scale-up kategorija, u koju su svrstani startapi u fazi intenzivnog rasta, pruža podršku startapima koji već ostvaruju prihode sa tržišta i čiji je cilj da ubrzaju svoj rast i prikupe dodatna finansijska sredstva kroz tzv. Late Seed/Series A investicije od 500.000 do 2 miliona evra.

Program akceleracije će se odvijati istovremeno za obe kategorije. Neke oblasti i aktivnosti će biti realizovane u okviru zajedničkog kurikuluma, dok će svaka kategorija imati organizovane i odvojene aktivnosti specifične za odnosni stepen razvoja preduzeća. Prilikom dodeljivanja mentora, vodiće se računa o njihovoj ekspertizi sa jedne strane i potrebama preduzeća sa druge strane.

Nakon provere podobnosti i administrativne provere, podobne prijave prelaze u prvu fazu ocenjivanja, koja se sastoji od kvalitativne procene recenzenata i predizbora od strane Komisije za selekciju (KS), koju čine tri eksterna eksperta. Recenzenti će biti pozvani da pregledaju prijave iz oblasti njihove stručnosti, ali neće biti direktno uključeni u odluku o izboru preduzeća koja će učestvovati u programu akceleracije.

Predizbor će obuhvatati bodovanje prijava, a nakon predizbora, Komisija za selekciju će pripremiti uži spisak kandidata koji će biti pozvani na završnu prezentaciju pred članovima KS.

Selekcija će se vršiti prema pet glavnih kriterijuma:

1)   Snaga tima

2)   Inovacija i jedinstvenost proizvoda/tehnologije

3)   Održivost i atraktivnost poslovnog modela

4)   Tržišna atraktivnost

5)   Izgledi za prikupljanje kapitala.

Katapult program nudi bespovratna sredstva u vidu ulaznog i koinvestirajućeg granta.

 • Ulazni grantovi su u iznosu do 20.000 evra za preduzeća koja su klasifikovana u kategoriju Ideation i do 50.000 evra za preduzeća klasifikovana u kategoriju Scale-up.
 • Koinvestirajući grantovi su jednaki kvalifikovanoj investiciji u maksimalnom iznosu do 300.000 evra (umanjenom za iznos dobijenog ulaznog granta).

I ulazni i koinvestirajući grantovi se dodeljuju u obliku horizontalne državne pomoći za novoosnovana preduzeća. Kao instrument bespovratne pomoći, koinvestirajući grant ne utiče na smanjenje udela vlasništva Korisnika granta.

Svi Korisnici ulaznog granta, uključeni u Katapult akcelerator, biće smatrani podobnim za prijavu za koinvestirajući grant. Ova preduzeća mogu da se prijave i dobiju koinvestirajući grant u bilo kom trenutku tokom programa akceleracije i devet meseci nakon završetka njihovog ciklusa, pod uslovom da je kvalifikovana investicija obezbeđena (da je pronađen podoban investitor) i da tokom programa nije došlo do kršenja Ugovora za akceleraciju. Preduslov za Prijavu za koinvestirajući grant je potpisan term sheet, odnosno neobavezujući ugovor između preduzeća i investitora, ili Pismo o namerama investitora.

Više informacija o kvalifikovanim investicijama i podobnim investitorima je dostupno u priručniku programa.

Katapult grantovi su osmišljeni tako da budu fleksibilni i da timovima omoguće korišćenje sredstava na način koji zadovoljava njihove potrebe za rast i razvoj poslovanja.

Korisnici granta mogu koristiti dobijena sredstva u okviru sledećih kategorija:

 • Troškovi tima/plate
 • Usluge razvoja proizvoda, uključujući razvoj i testiranje tehnologije, istraživanje i razvoj, itd.
 • Usluge poslovnog razvoja (istraživanje tržišta, razvoj partnerstva/dobavljača, angažovanje stručnih konsultanata, itd.)
 • Usluge prodaje i marketinga.
 • Kupovina robe neophodne za rast i razvoj preduzeća.
 • Opšti troškovi (zakupnina, pretplate na tehnologiju/prijave/podatke, itd.)

Lista neprihvatljivih troškova i aktivnosti dostupna je u priručniku programa.

Preduzeća koja su možda već privukla neka sredstva od investitora, ali su i dalje u ranoj fazi razvoja i potrazi za narednom rundom investicije (Seed ili Series A round), biće uzeta u razmatranje za kategoriju Scale-up.

Da, svi Podnosioci prijave će biti obavešteni o statusu Prijave tokom procesa procene putem e-pošte. Kandidati koji budu učestvovali u završnim prezentacijama će dobiti usemena saopštenja Komisije za selekciju tokom prezentacije uživo, ali za njih pisane evaluacije neće biti dostavljane.

Svi Podnosioci prijave su dužni da podnesu popunjen Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu. Procena uticaja na životnu sredinu i društvo se vrši samo za predselektovane prijave. Počinje nakon predizbora i mora biti završena pre potpisivanja ugovora.

Nezavisni Stručnjak Fonda za zaštitu životne sredine i društvena pitanja će pregledati dostavljene Upitnike i izvršiti kategorizaciju prijava prema nivou rizika na:

 • Nizak - nisu potrebne dodatne aktivnosti.
 • Umeren - praćenje je potrebno tokom implementacije.
 • Značajan – Fond zaustavlja postupak procene i odbija prijavu.
 • Visok – Fond zaustavlja postupak procene i odbija prijavu.

Kandidati koji su prošli fazu predizbora biće obavešteni o rezultatima ove procene, samo ako je ocena rizika u prijavi Umeren. U tom slučaju, od Podnosioca prijave će biti zahtevana priprema Plana upravljanja zaštitom životne sredine, koji je potrebno dostaviti na odobrenje Stručnjaku za zaštitu životne sredine i društvena pitanja, kao jedan od preduslova za potpisivanje Ugovora za akceleraciju.

 

U zavisnosti od faze razvoja preduzeća i izazova koji stoje pred osnivačima, program će pomoći učesnicima da identifikuju i postave ključne indikatore performansi i pravce unapređenja kompetencija i kapaciteta kako bi obezbedili prelazak u sledeću fazu razvoja.

Program obuke će obuhvatiti sve aspekte poslovne strategije i strategije izlaska na tržište, kroz kombinaciju struktuiranog treninga i praktičnog eksperimentisanja sa mentorima, što će uz inicijalno finansiranje u formi ulaznog granta omogućiti brži rast preduzeća.

Za realizaciju programa biće korišćen hibridni model. Većina aktinosti će biti održana u online okruženju, a ukoliko uslovi dozvole, biće realizovana obuka u Beogradu ili okolini, koja će obuhvatati različite tipove aktivnosti, kao što su predavanja, radionice, sesije sa mentorima, i dr.

Program ne predviđa obezbeđenje poslovnog prostora za učesnike.

Kvalitet i posvećenost mentora jedan je od najvažnijih preduslova uspeha akceleratora.

Mentorstvo je usredsređeno na pružanje pomoći startapima u aspektima, kao što su: planiranje strategije, postavljanje prioriteta razvoja, marketinška strategija, identifikovanje ciljnih kupaca i strategije izlaska na tržište, struktuiranje organizacionih procesa, izgradnja tima, izgradnja realnog finansijskog modela zasnovanog na zdravim pretpostavkama, itd.

Mentorstvo pružaju lokalni (sa dobrim poznavanjem srpskog i regionalnog tržišta ) i međunarodni eksperti (sa globalnom perspektivom), uspešni osnivači startapa i investitori, a sve je prilagođeno specifičnim potrebama startapa u akceleratoru.

Svakom preduzeću, učesniku akceleratora, će biti dodeljen mentor sa kojim će raditi 3 meseca (Lead mentor).

Jedan od glavnih ciljeva Katapulta je privlačenje podobnih investitora, koji uključuju grupe anđela investitora, iskusne „super anđele“, pojedinačne anđele investitore, kao i sindikate, fondove koji ulažu u početni kapital, fondove preduzetničkog kapitala, korporativne investitore ili druge privatne investitore koji ulažu u ranim fazama rasta preduzeća.

Program Katapult će biti aktivno promovisan i prezentovan lokalnim i međunarodnim investitorima. Kroz umrežavanje i događaje, poput Demo dana, Program će pomagati učesnicima akceleratora u pronalaženju potencijalnih investicionih partnera.

Preduzeća će takođe morati da rade na identifikaciji potencijalnih investitora, a kroz program akceleracije učesnici će biti upoznati sa alatima i znanjem potrebnim za povećanje efikasnosti.

Startapi koji učestvuju u programu i njihovi osnivački timovi ostaju deo zajednice Katapult.

Katapult će nastaviti da podržava startape koji aktivno prikupljaju sredstva uz mentorstvo i mogućnosti umrežavanja.

Ne. U toku procesa prijave vidimo puno ideja koje su još uvek u ranoj fazi razvoja. Takođe nije realno očekivati da će bilo koji investitor potisati sličan ugovor o poverljivosti u ovoj fazi.

Preduzeća kojima je Fond odobrio finansiranje i koja su u završnoj fazi implementacije (poslednji kvartal ili manje) mogu se prijaviti za Katapult. Maksimalni iznos finansiranja od strane Fonda koji preduzeće može dobiti, zbirno sa svih programa, je 800.000 evra.