Javni poziv

Javni poziv je zatvoren.

Saznajte više

Javni poziv za program Pametni početak

U skladu sa odredbama Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 129/2021) i odredbama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu („Službeni glasnik RS”, br.110/21 i 125/22) i Programa rasporeda i korišćenja sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama za 2022. godinu, koji je sastavni deo Zaključka Vlade 05 Broj: 401-504/2022 od 28. januara 2022. godine i Zaključka Vlade 05 Broj:401-9805/2022 od 01.decembra 2022. godine

Fond za inovacionu delatnost

objavljuje

Javni poziv za program Pametni početak

Cilj programa Pametni početak (u daljem tekstu: Program) je da pruži podršku najperspektivnijim timovima u nastojanju da validiraju poslovne ideje i demonstriraju korisnost svojih proizvoda/usluga/tehnologija, kroz razvoj prvog prototipa ili minimalno održivog proizvoda (MVP). 

Maksimalni iznos finansiranja koji Fond za inovacionu delatnost (dalje u tektu: Fond) dodeljuje po pojedinačnom projektu je do RSD 3.600.000,00 (okvirno EUR 30.000,00).  Finansiranje dodeljeno od strane Fonda može pokriti maksimum 90% ukupnih odobrenih sredstava projekta (ne uključujući mentorsku podršku). Minimum 10%  ukupnog budžeta projekta  (ne uključujući mentorsku podršku) mora obezbediti Podnosilac prijave iz drugih privatnih izvora, nezavisno od Fonda, u gotovini. Nefinansijska ulaganja neće biti prihvaćena. Dodatno, svi korisnici Programa će dobiti RSD 600.000,00 dinara (okvirno EUR 5.000,00) dodatnih sredstava koja su opredeljena za mentorsku podršku.

Pravila „de minimis“ državne pomoći se primenjuju na sredstva koja Korisnik granta dobija od Fonda kroz ovaj Program u skladu sa Pravilnikom Fonda o pravilima za dodelu državne pomoći.

Trajanje projekta u okviru programa Pametni početak može biti minimum 4, a najviše 6 meseci.

Fond će razmotriti finansiranje projekata iz svih oblasti nauke i tehnologije i iz bilo kog industrijskog sektora. Ipak, ovaj program je usklađen sa Strategijom pametne specijalizacije u Srbiji, koja se fokusira na četiri prioritetna domena:
• Hrana za budućnost;
• Informaciono-komunikacione tehnologije (uključujući poseban fokus na veštačku inteligenciju, kako je to predviđeno Strategijom razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period od 2020-2025, dostupnoj na linku).
• Mašine i proizvodni procesi budućnosti;
• Kreativne industrije.
Najmanje 50% raspoloživih sredstava za ovaj javni poziv biće opredeljeno za Prijave iz gore navedenih prioritetnih domena, ukoliko bude dostupno dovoljno kvalitetnih Prijava.

Uslovi učešća
Prihvatljivi podnosioci prijava za ovaj program su:
• Timovi koji se sastoje od 2 do 5 članova, sa najmanje 51% tima koji su rezidenti Republike Srbije
ili
• Mikro privredna društva (u formi društva sa ograničenom odgovornošću) u privatnom vlasništvu, registrovana u Srbiji ne duže od 2 godine u trenutku podnošenja Prijave, u većinskom vlasništvu (51% ili više) rezidenata Republike Srbije, sa do 10 zaposlenih. 

U slučajevima kada Prijavu podnosi tim, ukoliko je finansiranje odobreno, od Podnosioca će se zahtevati da osnuju preduzeće u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Srbije. Novoosnovano preduzeće mora biti u 100% vlasništvu predloženih članova tima. Svi članovi tima moraju biti suvlasnici u novoosnovanom preduzeću, a procenat vlasništva među članovima tima zavisi od njihovog internog dogovora, ali najmanje 51% vlasništva mora biti dodeljeno članovima tima koji borave u Srbiji.

Podnosioci prijave koji ispunjavaju bilo koji od sledećih kriterijuma NISU podobni da konkurišu na ovaj program niti budu finansirani:

  • Podnosilac prijave je prikupio EUR 25.000,00 ili više od Fonda;
  • Podnosilac prijave ili njegovo povezano pravno lice je imalo prihode veće ili jednake od EUR 100.000,00 u bilo kojoj godini od momenta osnivanja;
  • Delimično ili potpuno je u vlasništvu drugog privrednog društva ili entiteta u privatnom ili javnom sektoru (državno vlasništvo);
  • Bilo ko od osnivača ili predloženih članova tima iz Prijavnog obrasca ima 50% ili više vlasništva, u bilo kom drugom preduzeću u Republici Srbiji.
  • Bilo ko od osnivača ili predloženih članova tima iz Prijavnog obrasca ima 50% ili više vlasništva u preduzeću koje sprovodi projekat ili je odobren za finansiranje  od strane  Fonda u vreme podnošenja Prijave .
  • Svaki pojedinačni član tima može učestvovati u samo jednoj Prijavi u okviru aktuelnog javnog poziva. Shodno tome, prijave u kojima je ista osoba deo višestrukog ključnog osoblja neće imati pravo na finansiranje.

Podnošenjem Prijave na program Pametni početak, Podnosilac se smatra nepodobnim za prijavu na druge programe Fonda (sa izuzetkom Inovacionih vaučera) i obrnuto, dokle god je podnešena Prijava u fazi evaluacije.

Da bi se Prijava uzela u razmatranje i bila procenjena, potrebno je da bude dostavljena, u elektronskoj formi putem Fondovog internet portala.

Prijave će biti ocenjivane na osnovu sledećih kriterijuma:
1. Korisnost i konkurentska prednost predloženog rešenja 
2. Tržišni potencijal 
3. Kompetentnost tima 
Samo Prijave koje ispunjavaju gore navedne kriterijume će biti uzete u razmatranje. 

Dodatni detalji u vezi sa procesom prijavljivanja i procene podnešenih Prijava se nalaze u Priručniku programa koji je dosupan na sajtu Fonda na linku.

Potrebna dokumentacija za prijavu: dostupna na strani Dokumentacija - decembar 2022.
• Izjava Podnosioca prijave (digitalno popunjena i podneta na portalu Fonda);
• Prijavni obrazac koji mora biti popunjen u celosti i podnet u PDF formatu. On dalje sadrži:
  o Detalje o predloženom rešenju i potencijalnim poljima upotrebe;
  o Kratak rezime suosnivača i ključnog osoblja koje će biti anagažovano na projektu (maksimalno 5);
  o Pojednostavljen budžet;
  o Video snimak u maksimalnom trajanju od 3 minuta koji predstavlja kratku prezentaciju („elevator pitch“) koncepta proizvoda/usluge i članova tima. 

Napomena: Prijavni obrazac mora biti dostavljen u potpuno istom vizuelnom i strukturnom formatu i stilu kako je dat na internet stranici Fonda. Svaki pokušaj modifikacije Prijavnog obrasca otključavanjem i/ili promenom formula ili teksta rezultiraće diskvalifikacijom Prijave iz dalje evaluacije. Podnosiocima prijava je dozvoljeno da koriste stilsko oblikovanje sadržaja u okviru predefinisanih tekstualnih polja u Prijavnom obrascu. 
Zbog međunarodnog procesa evaluacije, podnešena Prijava mora biti na engleskom jeziku. 

Rok za podnošenje prijava: od 20. decembra 2022. godine do 28. februara 2023. godine u 12 časova.

Tim ili preduzeće može da dostavi samo jednu Prijavu u okviru ovog Javnog poziva. Nekompletne Prijave, kao i Prijave koje se ne dostave do krajnjeg roka za podnošenje Prijava neće se uzimati u razmatranje. 

Molimo vas da koristite sledeći link za prijavljivanje:http://www.inovacionifond.rs/lat/prijava
Kontakt: smartstart@inovacionifond.rs