Pametni početak

Pametni početak pruža podršku najperspektivnijim timovima u nastojanju da validiraju poslovne ideje i demonstriraju korisnost svojih proizvoda/usluga/tehnologija, kroz razvoj prvog prototipa ili minimalno održivog proizvoda.

Da bi se prijavili za program Pametni početak, podnosioci prijave moraju da se registruju na portalu za prijavljivanje (dostupan preko http://www.inovacionifond.rs/cir/prijava). Timovi se mogu registrovati bez poreskog identifikacionog broja, ali će isti morati da dostave kada registruju kompaniju u APR-u, u slučaju da finansiranje bude odobreno.

Ovaj program je namenjen timovima koji sadrže najmanje 2, a najviše 5 članova ili već uspostavljenim preduzećima koja ispunjavaju uslove podobnosti propisane Priručnikom.

Za lica koja su registrovana kao preduzetnici, prijavljivanje nije moguće. Postoje dve vrste podobnih podnosilaca prijave za program Pametni početak:

 • Mikro privredna društva (u formi društva sa ograničenom odgovornošću) u privatnom vlasništvu, registrovana u Srbiji  ne duže od 2 godine u trenutku podnošenja prijave, u većinskom vlasništvu (51% ili više) rezidenata Republike Srbije, sa do 10 zaposlenih.
 • Timovi (sastavljeni od osoba), ali će biti u obavezi da osnuju preduzeće u slučaju da im se odobri finansiranje.

Moguće je da se neformalni timovi prijave na ovaj program. Ukoliko finansiranje bude odobreno, timovi će biti u obavezi da osnuju preduzeće u skladu sa pravilima koja su propisana Priručnikom.

Maksimalan broj članova tima je 5 (minimalan broj članova tima je 2). Svakako, ukoliko tim bude izabran za ovaj program potrebno je da se  formalno inkorporira u Srbiji i da članovi tima budu 100% vlasnici novoosnovanog preduzeća.

Moguće je da se prijave preduzeća koja pripadaju kategoriji mikro preduzeća (u formi društva sa ograničenom odgovornošću) u privatnom vlasništvu, registrovana u Srbije ne duže od 2 godine u trenutku podnošenja prijave, u većinskom vlasništvu (51% ili više) rezidenata Republike Srbije, sa do 10 zaposlenih. 

Za informacije o dodatnim kriterijumima podobnosti konsultujte Priručnik programa.

Jedna osoba može biti član tima na samo jednom projektu po javnom pozivu. Nema pravila koje sprečava fizička lica da budu uključeni u više od jednog projekta u nekom drugom svojstvu  (konsultanti), ali njihova uključenost mora biti opravdana na odgovarajući način.

Članovi tima su osnivači i ključno osoblje i oni snose odgovornost da podnesu i kasnije sprovedu projekat u skladu sa pravilima programa. Oni moraju biti navedeni u Prijavnom obrascu zajedno sa njihovim ulogama i odgovornostima, i njihove biografije će biti predmet evaluacije u okviru procene prijave. U slučaju da se prijavi odobri finansiranje, novoosnovano preduzeće mora biti u 100% vlasništvu članova tima, s tim što je udeo vlasništva između članova predmet njihovog međusobnog dogovora.

Ne može. Preduzeće koje je delimično ili potpuno u vlasništvu drugog privrednog društva ili entiteta u privatnom ili javnom sektoru (državno vlasništvo) se ne može prijaviti za ovaj program, sa izuzetkom mikro privatnih preduzeća. Najmanje 51% mora biti u privatnom vlasništvu rezidenata Republike Srbije da bi to preduzeće moglo da se prijavi za ovaj program.

Prethodno finansiranje u okviru programa Fonda nije prepreka za prijavu na program Pametni početak, ali treba imati u vidu da preduzeće neće biti podobno za prijavu ukoliko je primilo iznos veći ili jednak od 25.000,00 EUR u vidu sredstava od strane drugih programa Fonda za inovacionu delatnost.

Ukoliko je podnosilac prijave ili njegovo povezano pravno lice imalo prihode veće ili jednake od EUR 100.000,00 u bilo kojoj godini od momenta osnivanja nije podobno za prijavu za ovaj program.

Isto tako, isključujući faktor predstavlja i ako je bilo ko od osnivača ili predloženih članova tima iz Prijavnog obrasca većinski vlasnik ili ima kontrolu nad drugim malim, srednjim ili velikim preduzećem u Srbiji ili inostranstvu, sa izuzetkom mikro preduzeća kao i to da bilo ko od osnivača i predloženih članova tima iz Prijavnog obrasca ima 50% ili više vlasništva u preduzeću koje sprovodi projekat finansiran u okviru programa podrške Fonda u vreme podnošenja prijave.

Imajte u vidu da se kriterijumi podobnosti takođe kontrolišu i prilikom potpisivanja ugovora o finansiranju.

Program pametni početak je otvoren za prijave koje dolaze iz svih sektora privrede i svih oblasti nauke i tehnologije. Međutim, imajte na umu da je ovaj program usklađen sa Strategijom pametne specijalizacije Srbije 2020 – 2027, pa će samim tim program razmatrati prioritetne sektore u pomenutoj strategiji.

Preduzeće koje se prijavljuje za ovaj program može prijaviti samo jedan projekat po javnom pozivu za ovaj program kao i za bilo koji drugi program podrške Fonda. Ako preduzeću budu odobrena sredstva za prijavljeni projekat, dobijena sredstva moraju biti iskorišćena isključivo za taj projekat koji je prijavljen i odobren, bez mogućnosti njihovog korišćenja u druge svrhe i za druge projekte.

Prijave koje dolaze od preduzeća koja već imaju aktivne projekte sa Fondom neće biti uzete u razmatranje (izuzetak su inovacioni vaučeri).

Bespovratna sredstva se mogu koristi na sledeće troškove:

a) Ljudskih resursa (osnivača i ključnog osoblja) plate/naknade za osoblje angažovano na projektu, uključujući sve doprinose i poreze na dohodak za lični rad na projektu)

b) Troškovi zakupa kancelarijskog prostora i poslovne podrške (knjigovodstvene usluge, pravne usluge i sl.);

v) Oprema i sredstva potrebna za razvoj (ne uključujući korišćenu ili polovnu opremu i sredstva);

g) Eksterne usluge potrebne za dalji razvoj poslovanja.

U dozvoljene troškove u  okviru ove kategorije spadaju stavke poput iznajmljivanja poslovnog prostora (kancelarije, radionice), interneta i telefona, struje i grejanja (režije), kancelarijskog materijala, troškova računovođe ili pravne podrške, ali ove stavke moraju biti direktno vezane za potrebe projekta.

Ne, porezi, uključujući PDV, carine i naknade spadaju u nedozvoljene troškove.

Vremensko trajanje ovog programa, odnosno implementacije projekta koji je dobio finansiranje je do 6 meseci. U izuzetnim slučajevima, postoji mogućnost produženja implementacionog perioda za maksimalno dodatnih 3 meseca, ali je za ovo neophodna i saglasnost Fonda za inovacionu delatnost.

Maksimalni iznos sredstava je 3.600.000,00 RSD, odnosno 90% maksimalnog budžeta projekta koje preduzeće možete imati na raspolaganju (ne računajući iznos mentorske podrške).

Pored sredstava za implementaciju projekta, Fond će obezbediti do 600.000,00 RSD dodatnih sredstava za troškove mentorske podrške.

Neophodno je sufinansiranje u iznosu od najmanje 10% ukupnog budžeta projekta (ne računajući iznos mentorske podrške). U slučaju maksimalno traženog granta od 3.600.000,00 RSD, sufinansiranje bi iznosilo 400.000,00 RSD, obzirom da bi tada ukupna vrednost projekta bila RSD 4.000.000. Udeo u sufinansiranju od strane korisnika granta ne uključuje troškove mentorske podrške koji su u potpunosti pokriveni sredstvima Fonda.

Minimum 10% sredstava mora biti obezbeđeno od strane korisnika granta, i to isključivo u vidu uloga u novcu. Ova sredstva mogu doći iz postojećih ili potencijalnih izvora sopstvenog, drugog privatnog ili rizičnog kapitala, finansiranja putem zaduživanja iz privatnog sektora i drugih doprinosa privatnog sektora u novcu (drugi novčani izvori mogu biti uzeti u razmatranje). Sufinansiranje od strane korisnika granta mora biti nezavisno od Fonda. S obzirom na to da se uplate za budžet projekta vrše fazno, nije neophodno posedovati sredstva sufinansiranja u toku same prijave, već se ona uplaćuju tek nakon potpisivanja ugovora o finansiranju i tokom implementacije projekta.

Da, sredstva koja se dodeljuju iz ovog programa su bespovratna, dokle god se troše u skladu sa pravilima definisanim u Priručniku Programa pametni početak i Ugovorom o finansiranju.

Prijava se sastoji od:

a) Izjave podnosioca zahteva (digitalno popunjene i dostavljene na portalu Fonda);

b) Prijavni obrazac koji je neophodno u celosti popuniti i dostaviti u PDF formatu. On dalje sadrži:

 • Detalje o predloženom rešenju i njegovom potencijalu za razvoj biznisa;
 • Kratke biogafije članova tima - suosnivača i ključnog osoblja koje će biti angažovano na projektu (maksimalno 5);
 • Pojednostavljeni budžet;
 • Video snimak, ne duži od 3 minuta, koji predstavlja kratku prezentaciju koncepta vašeg proizvoda ili usluge, kao i predstavljanje članova tima.

 

Da, podnosilac prijave kojem nije odobreno finansiranje ima pravo da se prijavi ponovo sa istim projektom. Ipak, podnosilac prijave može ponovo podneti isti projekat samo jednom. Prijava koja je suštinski ista kao i bilo koje druge dve prijave prethodno dostavljene Fondu u nekom od prethodnih javnih poziva neće biti uzeta u razmatranje.

Prilikom ponovnog podnošenja prijave koja je prethodno odbijena, podnosilac prijave mora jasno naznačiti načinjen progres u prethodnom periodu.

Osnovni kriterijumi na osnovu kojih će nezavisna Ekspertska komisija ocenjivati prijave su:

a) Korisnost i konkurentska prednost predloženog rešenja, maksimalno 30 bodova

b) Tržišni potencijal, maksimalno 30 bodova

v) Kompetencije tima, maksimalno 40 bodova

Više detalja o navedenim kriterijumima možete pogledati u Priručniku programa.

Jednom postavljeni dokument se može slobodno menjati pre isteka roka za prijavu. Kada podnosilac prijave unese finalne verzije svih potrebnih dokumenata za prijavu, neophodno je da to potvrdi pritiskom na dugme “Submit“, kako bi prijava bila poslata.

Svi angažovani nezavisni stručnjaci, članovi Komisije i zaposleni u Fondu za inovacionu delatnost su, potpisivanjem Pravilnika o zabrani konflikta interesa i tajnosti poverljivih podataka, prihvatili sve odredbe navedenog Pravilnika.

Prva faza - Nakon isteka javnog poziva, pristigle prijave kontroliše osoblje Fonda sa aspekta administrativne provere,  provere podobnosti  i prvog skrininga.

Druga faza – Nakon prve faze, dalje prijave ocenjuje nezavisna Ekspertska  komisija, koju čine eksperti iz domena investiranja u inovativne projekte i startape.  Prijave ocenjene sa  75 i više bodova kvalifikuju se za uži izbor i stiču mogućnost da prezentuju svoj projekat pred članovima nezavisne Ekspertske Komisije u finalnoj fazi evaluacije.

Treća faza –  Prezentacija projekata koji su ušli u uži izbor pred članovima nezavisne Ekspertske komisije. Nezavisna Ekspertska komisija donosi finalnu odluku o projektima koji će dobiti finansiranje.

Podnosioci prijave mogu biti odbijeni za finansiranje po više osnova, u različitim fazama procesa evaluacije:

 1. Prva faza - projekti onih podnosilaca prijave koji nisu podobni za prijavljivanje i čije prijave nisu potpune neće biti uzeti u dalje razmatranje. Pored toga, u cilju odabira najperspektivnijih prijava, osoblje Fonda će sprovesti prvi skrining svih podobnih prijava. U ovoj fazi, osoblje Fonda će proceniti da li je sadržaj prijave zadovoljavajući i da li pruža dovoljno informacija u vezi sa utvrđenim kriterijumima za evaluaciju (naročito u vezi sa objašnjenjem prozvoda/usluge/tehnologije, konkurentske prednosti ili identifikovanog tržišnog potencijala, koji moraju biti detaljno predstavljeni u prijavi). Tim Fonda će eliminisati prijave čijem sadržaju očigledno nedostaju informacije i suština, kao što je gore navedeno. Podnosioci prijave će biti obavešteni nakon završetka ove faze o ishodu.
 2. Druga faza – Prijave se procenjuju od strane nezavisne Ekspertske komisije, nakon čega se sačinjava uži izbor projekata koji će nastaviti evaluaciju u sledećem koraku. Podnosioci prijava čiji projekti nisu ušli u uži izbor će o tome biti obavešteni po donošenju ove odluke o užem izboru.
 3. Treća faza – nakon završetka celog procesa procene posle faze direktne prezentacije projekta, nezavisna Ekspertska komisija donosi konačnu odluku o finansiranju. Nakon ove faze, svi učesnici koji su prezentovali svoje projekte će biti obavešteni o konačnoj odluci nezavisne Ekspertske komisije.

Nakon obaveštenja da je projekat uvršten u uži izbor, podnosilac prijave je u obavezi da dostavi prezentaciju koja je prikladna formatu finalnog događaja – potrebno je predstaviti projekat u vremenskom okviru do 5 minuta, dok je ostatak vremena rezervisan za pitanja nezavisne Ekspertske  komisije. Pomenutu prezentaciju je potrebno dostaviti Fondu u PowerPoint formatu do zahtevanog datuma, a Fond obezbeđuje potrebni obrazac za ovu prezentaciju.

Da, svi podnosioci prijave dobijaju komentare na dostavljene predloge projekata. Ovi komentari imaju za cilj da pomognu podnosiocu prijave da unapredi svoj projekat.

Podnosioci prijave za čije projekte bude odobreno finansiranje, postaju Korisnici granta.

Da, pre potpisivanja ugovora, svi Korisnici granta su u obavezi da:

 1. Budu upisani u Registar ponuđača u Agenciji za privredne registre. Takođe, Fond će izvršiti uvid u registar agencije za privredne registre radi provere da korisniku granta nije izrečena ni trajna, ni privremena zabrana obavljanja poslovne delatnosti (Zabeležbe Registratora Agencije za privredne registracije);
 2. Dostave ugovor o otvaranju dinarskog računa za potrebe sprovođenja projekta

Da, neophodno je da preduzeće koje je dobilo finansiranje u okviru ovog programa otvori poseban dinarski račun, s tim što se ova procedura realizuje tek u fazi potpisivanja Ugovora o finansiranju.

Sredstva namenjena projektu se isplaćuju na račun korisnika granta po fazama koje nakon završetka potvrđuje izabrani mentor. Završetak svake faze se dokumentuje odgovarajućim izveštajima kao što je navedeno u Priručniku.  Međutim, pre svake isplate korisniku granta,  korisnik granta mora da dostavi Fondu izvod iz banke koji dokazuje da je korisnik granta deponovao na namenski račun potrebno sufinansiranje (minimum 10% od ukupnih sredstava koja se zahtevaju za datu fazu), zajedno sa odgovarajućim izveštajem. Nakon odobrenja izveštaja od strane Fonda, korisnik granta će biti podoban za isplatu sredstava.

Predloženi članovi tima (i ostala lica koja bi bila angažovana kroz projekat) nije neophodno zaposliti unapred, odnosno prilikom podnošenja prijave. Prilikom podnošenja prijave neophodno je popuniti prijavni obrazac sa biografijama članova tima koji će biti angažovani na projektu.

Ukoliko se utvrdi da je korisnik granta nenamenski utrošio sredstva, Fond će umanjiti iznos svoje uplate za sledeću fazu u visini ovih nedozvoljenih troškova, ali isto tako zadržava pravo da korisniku granta traži povraćaj celokupnog iznosa ili dela iznosa isplaćenog finansiranja u slučaju povrede Ugovora o finansiranju.

Pored finansijske podrške, ovaj program podrazumeva i dodelu mentorske podrške koja predstavlja važan segment ovog programa.

Timovi/preduzeća koja dobiju obaveštenje o ulasku u program Pametni početak (pozitivna odluka o finansiranju) imaće priliku da se kroz online sesije upoznaju sa mentorima i izaberu odgovarajućeg na osnovu mentorskih kompetencija koje će im biti dostupne.

Lista mentora će biti na raspolaganju na sajtu Fonda.

Preduzeće koje je korisnik granta, plaća mentora u skladu sa budžetom odobrenog projekta i Ugovorom o finansiranju sa Fondom. Plan ispata u procentima je definisan za ovaj program kako za svaku fazu projekta tako i za usluge mentora.

Fond će obezbediti obrazac ugovora sa mentorom.

Ukoliko dođe do bitne promene razvoja vašeg proizvoda ili usluge, neophodno je da o tome obavestite Fond, i u saradnji sa mentorom formulišete dalji plan rada kako biste bili u mogućnosti da ostanete u programu Pametni početak. Na osnovu novog/izmenjenog implementacionog plana, koga potvrđuje mentor,  Fond odobrava ili odbija predlog. 

Izveštavanje se vrši na osnovu isporučenih rezultata projekta (kroz faze), odobrenih od strane mentora, a finansijska kontrola od strane Fonda se može vršiti u bilo kom trenutku.

Korisnici granata su u obaezi da bespovratna sredstva koriste u skladu sa odobrenim projektom i Ugovorom o finansiranju.

Osoblje Fonda za inovacionu delatnost može u bilo kom trenutku da vrši nadzorne posete preduzećima koja su korisnici granta, u cilju utvrđivanja da se projektne razvojne i finansijske aktivnosti odvijaju u skladu sa onim što je prijavljeno i onim što je navedeno u odobrenim projektnim dokumentima i Ugovorom o finansiranju.

Podnosioci prijave mogu podneti žalbu na ishod bilo koje faze izbora (navodeći evidentne propuste ili greške učinjene tokom procesa) ili iz bilo kog drugog razloga, podnošenjem žalbi Fondu na: smartstart@inovacionifond.rs

Žalba mora biti napisana na engleskom jeziku sa preporučenim ograničenjem od 500 reči. Fond će dostaviti zvaničan odgovor na upućenu žalbu najkasnije u roku od 8 kalendarskih dana od prijema žalbe.