Pametni početak

Pametni početak pruža podršku najperspektivnijim timovima u nastojanju da validiraju poslovne ideje i demonstriraju korisnost svojih proizvoda/usluga/tehnologija, kroz razvoj prvog prototipa ili minimalno održivog proizvoda.

Pametni početak

Cilj programa Pametni početak je da pruži podršku najperspektivnijim timovima u nastojanju da validiraju poslovne ideje i demonstriraju korisnost svojih proizvoda/usluga/tehnologija, kroz razvoj prvog prototipa ili minimalno održivog proizvoda (MVP). 

Korisnici Programa imaće na raspolaganju finansijsku i mentorsku podršku, koja će im pomoći u sprovođenju prve faze istraživanja tržišta, razvoju proizvoda, uspostavljanju poslovnog modela i započinjanju priprema za sledeću fazu prikupljanja finansijskih sredstava. Osim toga, ako i gde je primenljivo, Fond za inovacionu delatnost (u daljem tekstu: Fond) će organizovati seriju posebnih radionica, koje će pomoći korisnicima da bolje organizuju svoje aktivnosti i pokrenu poslovanje svog startapa na što bolji način.

Visina iznosa  finansiranja:
• Finasiranje koje obezbeđuje Fond može biti najviše do RSD 3.600.000,00 (okvirno EUR 30.000,00) po pojedinačnom projektu, pokrivajući maksimalno do 90% ukupnih troškova po projektu (ne uključujući mentorsku podršku). 
• Najmanje 10%  ukupnog budžeta projekta (ne uključujući mentorsku podršku) potrebno je da bude obezbeđeno od strane podnosioca prijave iz bilo kog privatnog izvora, u gotovini. Nefinansijska ulaganja neće biti prihvaćena.
• Svi korisnici finansiranja će dobiti RSD 600.000,00 (okvirno EUR 5.000,00) dodatnih sredstava koja su opredeljena za mentorsku podršku.

Uslovi za konkurisanje:
• Timovi koji se sastoje od 2 do 5 članova, sa najmanje 51% tima koji su rezidenti Republike Srbije
ili
• Mikro privredna društva (u formi društva sa ograničenom odgovornošću) u privatnom vlasništvu, registrovana u Srbiji ne duže od 2 godine u trenutku podnošenja prijave, u većinskom vlasništvu (51% ili više) rezidenata Republike Srbije, sa do 10 zaposlenih. 

U slučajevima kada prijavu podnosi tim, ukoliko je finansiranje odobreno, od podnosioca će se zahtevati da osnuju preduzeće u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Srbije. Novoosnovano preduzeće mora biti u 100% vlasništvu predloženih članova tima, odnosno svi predloženi članovi tima moraju biti i suvlasnici u novoosnovanom preduzeću (u daljem tekstu: Članovi tima). Procenat vlasništva među članovima tima zavisi od njihovog internog dogovora, ali najmanje 51% vlasništva mora biti dodeljeno članovima tima koji imaju prebivalište u Srbiji.

Podnosioci prijave koju ispunjavaju bilo koji od sledećih kriterijuma NISU podobni da konkurišu na ovaj program niti budu finansirani:

  •  Podnosilac prijave je prikupio EUR 25.000,00 ili više od Fonda;
  •  Podnosilac prijave ili njegovo povezano pravno lice je imalo prihode veće ili jednake od EUR 100.000,00 u bilo kojoj godini   od momenta osnivanja;
  •  Delimično ili potpuno je u vlasništvu drugog privrednog društva ili entiteta u privatnom ili javnom sektoru (državno vlasništvo);
  • Bilo ko od osnivača ili predloženih članova tima iz Prijavnog obrasca ima 50% ili više vlasništva, u bilo kom drugom preduzeću u Republici Srbiji.
  • Bilo ko od osnivača ili predloženih članova tima iz Prijavnog obrasca ima 50% ili više vlasništva u preduzeću koje sprovodi projekat ili je odobren za finansiranje  od strane  Fonda u vreme podnošenja Prijave .
  • Svaki pojedinačni član tima može učestvovati u samo jednoj Prijavi u okviru aktuelnog javnog poziva. Shodno tome, prijave u kojima je ista osoba deo višestrukog ključnog osoblja neće imati pravo na finansiranje.

Podnošenjem prijave na program Pametni početak, Podnosilac se smatra nepodobnim za prijavu na druge programe Fonda (sa izuzetkom Inovacionih vaučera) i obrnuto, dokle god je podnešena prijava u fazi evaluacije.

Vreme realizacije projekta: Svi korisnici Programa moraju realizovati svoje projektne aktivnosti u periodu od najmanje 4 do maksimum 6 meseci.

Oblast/sektor: Program je otvoren za prijave koje dolaze iz svih privrednih sektora i iz svih oblasti nauke i tehnologije sa akcentom na oblastima definisanim Strategijom pametne specijalizacije Republike Srbije za period 2020-2027.

Neophodna dokumentacija: Kompletan set neophodnih dokumenta možete preuzeti na sledećoj stranici: Dokumenatcija - decembar 2022. 

Prijave se podnose putem Fondovog internet portala na engleskom jeziku.

Javni poziv: Zatvoren

Kontakt: smartstart@inovacionifond.rs

Prezentacija programa Pametni početak