European Commission Vlada Republike Srbije The World Bank

Obaveštenje: Javni poziv je zatvoren, usled utroška opredeljenih sredstva u pilot fazi.

Na osnovu čl. 8. Zakona o budžetu RS za 2017. godinu („Sl. glasnik RS”, broj 99/2016), Zaključka Vlade RS 05 Broj: 401-807/2017 od 3. februara 2017. godine i radi realizacije Zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 24/15-4)

Fond za inovacionu delatnost 

objavljuje 

Javni poziv za dodeljivanje inovacionih vaučera

Inovacioni vaučeri predstavljaju jednostavan finansijski podsticaj koji omogućava malim i srednjim preduzećima da, koristeći usluge naučnoistraživačkog sektora, podignu nivo inovativnosti svojih proizvoda i postanu konkurentnija na tržištu.

Ciljevi Programa inovacionih vaučera (Program) su:

 1. da se mala i srednja preduzeća (MSP) iz privatnog sektora podstaknu da koriste usluge javnih naučnoistraživačkih institucija kako bi poboljšali svoje proizvode, procese, veštine i usluge, i tako unapredili svoju ukupnu konkurentnost;
 2. da se pospeši uspostavljanje veza i saradnje između MSP iz privatnog sektora, s jedne strane i javnih naučnoistraživačkih institucija, sa druge strane, a sve u korist razvoja privrede Srbije.

Uslovi za učešće u Programu

Podnosioci prijava koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove podobni su za prijavu za Program:

 • Pravna lica osnovana u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima i registrovana u Agenciji za privredne registre Republike Srbije;
 • Privredna društva razvrstana kao mikro, mala ili srednja u skladu sa važećim Zakonom o računovostvu;
 • Privredna društva u većinskom domaćem privatnom vlasništu.

Podnosioci prijava koji ispunjavaju navedene uslove podnose prijavu za dobijanje inovacionog vaučera za korišćenje usluga javnih naučnoistraživačkih institucija: univerziteta, fakulteta, instituta i inovacionih centara i drugih javnih naučnoistraživačkih organizacija u Srbiji.

Usluge koje se finansiraju Programom

Inovacioni vaučeri mogu da se koriste za transfer naučnih, tehnoloških ili inovativnih usluga koje su nove za podnosioca prijave, odnosno za rešavanje nekog tehničkog/tehnološkog problema koje podnosilac prijave odredi. Podrška kroz inovacioni vaučer može da se odobri za sledeće usluge:

 • Razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda (u odnosu na funkcije i kvalitet), procesa ili usluga;
 • Dokaz koncepta;
 • Studija izvodljivosti;
 • Proizvodnja laboratorijskog prototipa;
 • Izrada demonstracionog prototipa;
 • Različiti vidovi ispitivanja (u laboratoriji, u pilot postrojenju);
 • Validacija tehnologije;
 • Validacija novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga;
 • Savetodavne usluge u vezi sa inovacionom delatnošću;
 • Razvoj i uvođenje posebnog softvera za proizvod ili proces (u okviru razvoja proizvoda);
 • Specifične obuke u vezi sa razvojem tehnoloških rešenja (za ove svrhe može se koristiti najviše 20% vrednosti inovacionog vaučera).

Inovacioni vaučeri ne mogu da se koriste za finansiranje sledećih usluga:

 • Izrada poslovnih planova i ekonomskih procena;
 • Prodajne aktivnosti;
 • Razvoj standardne internet prezentacije ili mobilnih aplikacija;
 • Aktivnosti kao što su istraživanje i analiza tržišta;
 • Nekonsultantske usluge koje su već dostupne na tržištu (ISO standardizacija, tehnički atesti…);
 • Aktivnosti koje se već finansiraju u okviru nekog drugog programa ili od strane preduzeća/ustanove/organizacije;
 • Putovanja, konferencije ili kupovina opreme.

Finansiranje

Inovacionim vaučerom se pokriva 80% ukupnih troškova usluga, maksimalno do 800.000 dinara, ne uključujući porez na dodatu vrednost (PDV). Podnosioci prijava su u obavezi da sufinansiraju preostali iznos ukupnih troškova usluga.

Jednom podnosiocu prijave u toku ovog javnog poziva mogu biti odobrena najviše dva (2) inovaciona vaučera, u maksimalnom iznosu od 1.200.000 dinara. U slučaju da prijava za inovacioni vaučer bude odbijena, moguće je podneti novu prijavu.

Odobreni inovacioni vaučer mora biti iskorišćen u periodu od najviše šest meseci.

Podnošenje prijave za Program

Da bi se prijavili za dobijanje inovacionog vaučera, podnosioci prijava moraju da se registruju na portalu Fonda za inovacionu delatnost koji se nalazi na internet prezentaciji Fonda za inovacionu delatnost.

Prijava za Program se sastoji iz tri dela:

1. Prijava u kojoj se opisuju uslovi i odredbe (popunjava se na portalu Fonda);

2. Zahtev za uslugu definisan od strane podnosioca prijave (popunjava se na portalu Fonda);

3. Finansijska ponuda pružaoca usluge u cilju rešavanja problema definisanog u zahtevu za uslugu (postavlja se u PDF formatu na portalu Fonda).

Finansijska ponuda mora da sadrži:

• specifikaciju tehničkog problema iz prijave za inovacioni vaučer;

• naziv naučnoistraživačke organizacije i kontakt osobe odgovorne za traženu uslugu;

• finansijsku ponudu za usluge sa PDV-om izraženim kao zasebni trošak, ako je naučnoistraživačka organizacija u sistemu PDV-a;

• datum završetka tražene usluge;

• punovažnost finansijske ponude (minimum 30 dana).

Celokupni postupak prijave se odvija putem portala Fonda za inovacionu delatnost, bez potrebe dostavljanja prijave u papirnoj formi i to zahtev za uslugu se popunjava direktno na portalu Fonda za inovacionu delatnost, dok se finansijska ponuda pružaoca naučnoistraživačke usluge dostavlja kao zasebni dokument na portalu Fonda za inovacionu delatnost.

Dodela inovacionih vaučera će se odvijati po redosledu pristiglih prijava, počevši od dana objavljivanja javnog poziva, i to u roku od sedam radnih dana od dana dostavljanja prijave.

Javni poziv je otvoren od 21. decembra 2017. godine do 21. maja 2018. godine, odnosno dok opredeljena sredstava ne budu utrošena. Ukupan iznos opredeljenih sredstava u pilot fazi Programa inovacionih vaučera je 24.000.000 dinara.

Nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu dostavljene u elektronskom obliku na portalu Fonda za inovacionu delatnosti, odnosno prijave koje su dostavljene u štampanoj formi neće biti uzete u razmatranje.

Priručnik u kome su detaljno opisani uslovi Programa inovacionih vaučera dostupni su na internet stranici: www.inovacionifond.rs/program-inovacionih-vaucera/

Molimo Vas da koristite sledeći link za prijavu:

https://www.inovacionifond.rs/Vouchers/

Fond za inovacionu delatnost

Veljka Dugoševića 54, sekcija B4, II sprat, 11000 Beograd

(Naučno-tehnološki park „Beograd“)

Kontakt: ivauceri@inovacionifond.rs